Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

LESNÝ KLUB PRE DETI A RODIČOV  "U LESNEJ VÍLY" 

 

 

Pozdravujeme všetkých priaznivcov "alternatívneho vzdelávania" či už minulých, súčasných alebo potenciálnych. Našou snahou bolo od roku 2015 vytvoriť Lesnú materskú školu práve tu v Lipovanoch, v čistom a krásnom prírodnom prostredí.

 

Počas tohto obdobia sme sa stretli s mnohými rodičmi i učiteľmi, ktorí mali záujem o takýto typ vzdelávania pre svoje deti. Určitý problém však nastal pri konkrétnej spolupráci a dohode o celkovej filozofii. nestačí o niečom len rozprávať, je potrebné realizovať skutky. 

 

Na Slovensku sa v drvivej väčšine sa pretláčajú v alternatívnom vzdelávaní modely ako Montessori, Waldorf, Intuitívna pedagogika, idea, že práve takto by sa takéto vzdelávanie malo uberať ako jediné správne - Waldorf, Montessori, Intuitívna pedagogika, rodové typy škôl, alebo dokonca mišung všetkého? 

 

Podľa nás to nie je správna cesta. Dôvodom je energetické a frekvenčné napojenie týchto modelov v duchovnom pozadí sveta, čo pre dnešný Nový priaznivý vývoj už nie je vhodné. Stručne povedané ide v duchovnom pozadí o energetické napojenia na rôzne astrálne egregory, elementálne a elementárne energetické uväznenia a obmedzenia, umelé štruktúry a dogmy s prvkami vedomej alebo skrytej mágie (... najmä bielej mágie a manipulácie ...). Žiadne ovládanie na energetickej úrovni nie je vhodné a vo vzdelávacom modele už vonkoncom nie. Je možné o tom viesť odbornú diskusiu hodiny. 

Pokiaľ niekto takéto poznanie má, nemá potrebu nikoho presviedčať. Slobodná vôľa rozhoduje, avšak primerane kvalite slobodnej vôle zodpovedá aj zodpovednosť a výsledok v praxi. Niektoré prvky z vyššie menovaných modelov je možné v praxi aplikovať a skúmať, avšak nie ich totálnym fanatickým kopírovaním a napájaním sa na energie tvorcov, či ich majestáty. Lesný klub pre deti a rodičov je potrebné vnímať na prvom mieste ako spoluprácu ľudských bytostí od najmenších s Prírodou a Planétou Zem, byť ich skutočnou súčasťou, bez používania akejkoľvek formy mágie. 

 

Na prvom mieste je princíp čistoty života a jeho podpory bez parazitovania na iných bytostiach.

 

Jednoznačne sme sa presvedčili o tom, že nemôže existovať jasné smerovanie, pokiaľ bytosti zúčastňujúce sa na takomto projekte sú disharmonické, sú v moci vlastných paradigiem a predsudkov. Že sa nedokážu oslobodiť od starých filozofických a duchovných dogiem, ktoré preukázateľne nepriniesli priaznivý vývoj na Planéte Zem. Akékoľvek staré filozofie vo vzdelávaní, ktoré sú napojené v duchovnom pozadí sveta na "staré a nízke" energie, ktoré nie sú priaznivé na Nový vývoj na Planéte Zem odmietame, pretože ich výsledok v praxi nie je v konečnom dôsledku priaznivý. Každý sa o tom dokáže presvedčiť, stačí sa obzrieť okolo seba, ako vyzerá spoločnosť a civilizácia (česť výnimkám)

 

Zjednodušene úprimne povedané, všetko, čo tu už v minulosti bolo vo forme filozofií, rôznych duchovných smerov a myslenia sa jasne v drvivej väčšine neosvedčilo ako priaznivé, nepriviedlo to ľudskú civilizáciu v priaznivému vývoju. Vlny tvorivosti v dejinách na Planéte Zem vždy zatiaľ končili úpadkom, neudržali si stabilný vzostup. Je to možné z vyššieho nadhľadu duchovne vnímať napríklad ako energie nízkych frekvencií, ktoré sťahujú a ovládajú...

 

Je potrebné sa poďakovať rôznym mysliteľom a mudrcom za ich prínos pre dobu, v ktorej žili a pôsobili v minulosti, avšak súčasne sa je potrebné týchto dogiem vzdať a nelipnúť na nich a to aj v oblasti vzdelávania. (... Napríklad ľudské bytosti si často myslia, že nejaké duchovné učenie, ktoré je staré 5 tisíc rokov je jediné správne, pretože je už "staré a má tradíciu". Neuvedomujú si čo znamená vek 5 tisíc rokov z pohľadu napríklad obdobia trvania Atlantídy, či Planéty Zem ? Je obdobie 5 tisíc rokov možné považovať za kritérium garancie priaznivého vývoja, najmä keď je poznačené mnohými vojnami a konfliktami ? ...).

 

Pochopiteľne, že je možné použiť vybrané osvedčené prvky aj z rôznych existujúcich vzdelávacích alternatív, avšak je mimoriadne dôležité nenapájať sa energeticky v duchovnom pozadí na zdroje ich tvorcov (... mnohokrát ide o mágiu a ovládacie elementy...), vnímať Nové impulzy, ktoré ich môžu sústavne vylepšovať a vytvárať Nové vízie a prieniky vhodné pre Nový priaznivý vývoj.

 

Pokiaľ by sa ľudské bytosti žijúce v hmotnom svete na Planéte Zem už od útleho veku úprimne zaujímali o duchovné pozadie sveta vo vyšších hladinách Pravdy, v tzv. Svetelných energetických a informačných sférach, neboli by na svete žiadne vojny, žiadne mentálne ovládania, parazitovania a žiadne násilie.

 

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli jednoznačne smerovať svoje aktivity osobným príkladom na zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie, zdravý životný štýl, správnu výživu, harmonizáciu a vzdelávanie v oblasti energetického systému ľudskej bytosti. Ako byť zdravší. Informácie v tejto oblasti sú nielen na Slovensku väčšinou značne skreslené a nepravdivé, chaotické, konzumné. Všeobecne v spoločnosti sa len veľmi ťažko je možné dozvedieť pravdivé informácie. Na internete je v drvivej väčšine oblastí 98% informácií nepravdivých. Pokiaľ človek sústavne pracuje na vnútornej čistote a harmónii vníma postupne duchovné pozadie priaznivých sfér, vie, čo bytosti sa s vami stretávajúce vedie, aké kvality energií stoja za ich činmi, vidí a vníma energetické vrstvy dejov, ktoré prebiehajú v hmote, vie čo je "za hmotou".

 

Bez práce na vnútornej čistote ľudských bytostí je ťažké medzi nimi spolupracovať. Pretože každý chce egoisticky rozumom niečo iné vykonať. Je potrebné, aby každý pracoval hlavne na sebe. Z našej strany vydávame preto akékoľvek osobné ambíce v oblasti vzdelávania. Vydávame znamená, že nechceme, aby naše ego vnášalo do Nových vízií ovládacie energie. Vždy je potrebné to očisťovať, zvyšovať prirodzenú vnútornú harmóniu. Pokiaľ má niekto záujem dennodenne na sebe pracovať, aby bol lepším sám od seba a bol vzorom pre svoje dieťa, môže sa pokojne obrátiť na nás.

 

Môžeme vás inšpirovať, prácu však už každý musí urobiť sám. My budeme pracovať na sebe sústavne a naše aktivity budú zverejňované aktuálne.

Ďakujeme za váš úprimný záujem a všetkým deťaom, priateľom a priaznivcom, ktorí nás v Klube navštevujú.

 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

© Roman Kupec

www.noveenergiezivota.sk, august 2018

 

 

 
 
Hlavným princípom, ktorý je srdcom tohto projektu je priblíženie detí k Prírode, naučiť uvedomovať deti od najútlejšieho veku, že sú súčasťou Prírody a Planéty ako živého organizmu a že majú žiť v súlade s nimi.
 
 
Vychovať deti k slobode (...vnútornej slobode, zvyšovaniu čistoty a harmónie) je umením, ktorého veľmi citlivou súčasťou je harmónia bytia ľudskej bytosti spojená s Prírodou a Planétou. Tento súlad vytvára predpoklad pre súcit pri súžití s okolím, najmä schopnosti neničiť a nezneužívať Prírodu a Planétu ako živý organizmus pre sebecké úmysly a ciele. Naučiť sa postupne vnímať éterické sily Prírody a elementárnych bytostí, ktoré dokážu s ľudskými bytosťami spolupracovať.
 
 
Práve ekologická stopa ľudskej bytosti na základe vnútorného vnímania je jasným momentom, ktorý sa nedá ignorovať. Príroda je Matka, ktorá je tu podstatne dlhšie než my ľudia a ďalší vývoj na Planéte, pokiaľ nemá smerovať k devastácii, nie je možné realizovať pokiaľ budú ekonomické a politické záujmy prostredníctvom prerozdeľovania geopolitickej moci nadradené ochrane života, Prírody a Planéty. 
 
 
Deti od útleho veku nemôžu byť cielene nainfikované len vírusmi IT technológii, virtuálnej reality, či nanorobotických technológií, ktoré ako súčasť technokracie a plutokracie smerujú k poničeniu duchovnej individuality ľudskej bytosti. Je to ukážka temnej strany sily pôsobiacej v hmote. Len vo výnimočných prípadoch je možné hovoriť v tejto oblasti IT technológií, že sú dejmi smerujúcimi k priaznivému vývoju. Jedine návrat ľudskej bytosti k Prírode a jej súžitie vo vzájomnej rovnováhe dokáže zabezpečiť trvalý a udržateľný vývoj na Planéte. Pokiaľ sme už koncom 90. rokov počuli z úst "najmocnejších na Planéte, ktorí ťahajú za nitky", že je potrebné dať ľuďom chlieb a hry, pretože ľudí je na Planéte veľa a nemáme ako ľudstvo víziu do budúcna, tak Príroda a Planéta Zem nám už niekoľko krát v minulosti predviedli svoju silu a najmä schopnosť očisťovať sa od parazitov nazývaných ľudstvo (česť výnimkám).
 
 
Niet pochýb o tom, že "čistky v réžii Prírody a Planéty" budú pokračovať aj v budúcnosti vo forme živelných katastrôf, pokiaľ sa jednotlivci, ľudstvo a jednotlivé národy nepreberú sebapoznaním, sebavýchovou a nezačnú spolupracovať umením spájania protikladov. Platí zatiaľ mnohokrát stará múdrosť priekopníka hlbinnej psychológie Carla Gustava Junga o tom, že "...pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa uskutočnia navonok ako osud". Pokiaľ sa nedokážeme ako ľudia, národy umravniť sami sebavýchovou, nastanú a udejú sa vždy nejaké vonkajšie okolnosti, ktoré nás donútia sa umravniť (napríklad vojny, resp. živelné katastrofy).
 
 
Preto je potrebné živiť v sebe nádej, pozitivitu a nie zúfalstvo a priamo v praktickom živote byť osobným príkladom.
 
 
 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

© Roman Kupec

www.noveenergiezivota.sk, august 2018
 

 

 

LESNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA LIPOVANY

13.05.2017 10:26

OKOLIE LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY SA DOKONČUJE...KRÁSNE PROSTREDIE PRIVÍTA DETI...

  Aj napriek nepriaznivému a chladnému počasiu v apríli a máji sa sústafne pokračuje v úpravách okolia Lesnej materskej škôlky v Lipovanoch. Najmä v'daka našim dobrovoľníkom sa pomaličky krôčik po krôčiku prepracúvame k finalizovaniu a dokončenia okolia, aby mohlo krásne prostredie v čistej...
30.01.2017 11:28

TVORIVÁ ČINNOSŤ DETÍ V LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKE...

  Zima otvorila náruč dokorán. Dopriala nám v období posledného mesiaca všetkým, deťom, dospelákom, Prírode krásnu nádielku snehu. Pekné slnečné počasie počas viacerých dní v mrazivej zime umožnili aj v našej Lesnej materskej škôlke v Lipovanoch v rámci skúšobnej prevádzky prežiť chvíle plné...
18.11.2016 15:02

INTERIÉR LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY JE PRIPRAVENÝ K UŽÍVANIU...PREBIEHA SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA...DOKONČUJÚ SA POSLEDNÉ DETAILY...

  Oznamujeme širokej verejnosti, že interiér Lesnej materskej škôlky "U lesnej víly" v Lipovanoch je pripravený k užívaniu. Prebehla už aj skúšobná prevádzka, ktorá je v súčasnosti ešte vylaďovaná do posledných detailov (vykurovanie, využívanie pitnej vody a zabezpečenie jej čistoty,...
11.09.2016 22:06

INTERIÉR LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY JE PRIPRAVENÝ K UŽÍVANIU...OD OKTÓBRA ZAČÍNA SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

  Milí priatelia, oznamujeme širokej verejnosti, že interiérová časť Lesnej materskej škôlky v Lipovanoch je ukončená a pripravená na užívanie. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým priateľom, pomocníkom, dobrovoľníkom, donorom, ktorí nám umožnili po náročnom období dokončiť interiérovú...
30.06.2016 21:13

FINIŠUJÚ PRÁCE NA INTERIÉRI LESNEJ MATERSKEJ ŠKÔLKY V LIPOVANOCH...

  Milí priatelia, oznamujeme širokej verejnosti, že práce na interiéri Lesnej materskej škôlky v Lipovanoch finišujú a sú pred definitívnym dokončením.  V súčasnosti boli ukončené kompletne výmeny časti okenných otvorov, vnútorné úpravy povrchov - hlinených omietok v interiéri ako...
25.05.2016 18:58

PRÁCE NA LESNEJ MATERSKEJ ŠKOLE V LIPOVANOCH POKRAČUJÚ...

  Milí priatelia, i keď nás v máji prekvapilo možno nečakane chladné počasie, napokon sa podarilo dnešným dňom realizovať pripravenie vodného zdroja pitnej vody pre objekt Lesnej materskej škôlky v Lipovanoch a ostatné objekty. Po zistení existujúcej výdatnosti tohto zdroja pitnej vody sa bude...
28.04.2016 13:00

PRÁCE V LIPOVANOCH SA S PRÍCHODOM JARI ROZBEHLI...ZEMNÉ PRÁCE A PRÍPRAVA NA ZHOTOVENIE VLASTNÉHO VODOHOSPODÁRSTVA...

  Milí priatelia, s príchodom jari sa postupne rozbehli aj práce v Lipovanoch. Vzhľadom k zmenám počasia sa postupne začali realizovať zemné práce a terénne práce týkajúce sa úpravy okolia pozemku Lesnej materskej škôlky, úpravy a etážovanie terénu, pokračovanie v odvodňovacích a drenážnych...
18.03.2016 13:51

V LIPOVANOCH SA UKONČILI PRÁCE NA PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCII...

  Milí priatelia, v súvislosti s umožnením prístupu k pozemkom na ktorých sa budú realizovať jednotlivé etapy vytvárania objektov Lesnej materskej škôlky a ostatných, dnešným dňom konštatujeme, že nespevnená príjazdová komunikácia je hotová. Pokračovať sa bude aj naďalej odvodňovaním,...
03.03.2016 11:52

TVORIVÁ PRÁCA V LIPOVANOCH POKRAČUJE...PRI VÝSTAVBE OBJEKTOV BUDÚ APLIKOVANÉ NAJMÄ PRVKY PRÍRODNÉHO STAVITEĽSTVA...

  Milí priatelia, v súvislosti s realizáciou jednotlivých etáp výstavby Lesnej materskej škôlky a vzdelávacieho centra v Lipovanoch práce pokračujú aj v súčasnosti po prestávke spôsobenej daždivým počasím. Svojej úlohy sa ujali aj geodeti, ktorí prostredníctvom polohopisného a výškopisného...
28.12.2015 17:09

PRÁCE NA OBJEKTE LESNEJ ŠKÔLKY V LIPOVANOCH POKRAČUJÚ...

  V súvislosti s tvorivou realizáciou 1.etapy Vzdelávacieho centra v Lipovanoch, práce pokračujú aj v súčasnosti, konkrétne na objekte budúcej Lesnej materskej škôlky s názvom "U LESNEJ VÍLY". Momentálne sa realizuje výstavba novej kanalizácie, ležatých rozvodov a stupačiek ako aj prípravné...

Fotogaléria

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode