Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

Aké služby vykonávame ?

17.11.2014 17:05

Šírenie informácií pochopenia súvislosti prepojenia hmotnej a duchovnej roviny života a vesmíru a pochopenie miesta človeka vo vesmíre, šírenie správnych etických a mravných postojov a ich vplyv na vývoj jednotlivca, rodiny, národa a vesmíru a to hľadaním pravdy zvyšovaním vedomia jednotlivcov.

Obnovou a prezentáciou duchovných a kultúrnych hodnôt 

Vzdelávaním a výchovou o zdraví prispieť k ochrane zdravia obyvateľstva, čím zároveň prispieť k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju planéty tak, aby konzumácia liekov a farmaceutických výrobkov nebola trvalou súčasťou života obyvateľstva.

Zdravie obyvateľstva súvisí s konzumáciou čerstvých plodov ovocia a zeleniny, semien, orechov a obilovín, ktoré by mali byť pestované v danom regióne a najmä na Slovensku tak, aby sa predchádzalo stratám živín, preto zdravie obyvateľstva súvisí s podporou potravinovej sebestačnosti a podporou miestnych farmárov a poľnohospodárov, podporou remesiel a domácej výroby, poskytovateľov služieb domáceho cestovného ruchu v čo najväčšej možnej miere, čo sa bude realizovať formou prezentácie výrobcov a poskytovateľov služieb. Z uvedeného vyplýva, že chceme poskytovať služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti formou verejných prednášok, vydávaním publikácií s danou tematikou a zverejňovaním informácií na webovej stránke, spoluprácou s podobnými neziskovými organizáciami a teda informovaním obyvateľstva o potrebe a nevyhnutnosti synergického a multiplikačného efektu v spotrebe domácich výrobkov a služieb. S touto činnosťou súvisí aj výskum v oblasti stravovania a stavu zdravia obyvateľstva.

Nedostatok sebestačnosti Slovenska súvisí so zotročovaním obyvateľstva zo strán bánk aj nebankových subjektov, exekvovaním značnej časti obyvateľstva a preto informovaním, osobným poradenstvom a prípadne verejnými prednáškami sa nezisková organizácia zapojí do ochrany ľudských práv a základných slobôd zvyšovaním právnej a finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Uvedené verejno-prospešné služby budú prezentované a budú smerovať k založeniu a prevádzkovaniu internetovej televízie, ktorá bude prostriedkom šírenia informácií, vzdelávania a výchovy obyvateľstva v horeuvedených oblastiach. Radi by sme v tomto smere spolupracovali s médiami podobného zamerania. 

Nevyhnutné technické zabezpečenie chceme vrámci sebestačnosti financovať z príspevkov dobrovoľníkov. 

Všetky uvedené aktivity je možné a hlavne potrebné vykonávať už od najútlejšieho veku a vo vzájomnej prepojenosti, preto je nevyhnutné zapojiť široké vrstvy obyvateľstva a to od detí, rodičov, pedagógov, zdravotníckych pracovníkov, miestnej samosprávy a dobrovoľníkov.

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode