Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

CVIČENIE PÄŤ TIBEŤANOV A JEHO VÝZNAM V PRAKTICKOM ŽIVOTE

11.11.2015 20:05

 

Čakry (duchovné a energetické orgány človeka) a energetický systém človeka

 

Živé bytosti majú na povrchu a vnútri svojich tiel neviditeľné rotujúce energetické víry, ktoré sú označované ako čakry. Sú to energetické orgány, ktorými bioenergia prúdi do tela alebo naopak, vystupuje z tela von. Čakry zásobujú človeka základnými typmi bioenergií, ktoré k svojmu života nevyhnutne potrebuje. Táto životná bioenergia, ktorá oživuje bunky a orgány nášho fyzického tela a tvorí nosnú štruktúru vonkajších energetických tiel. Vitálna bioenergia (éterické sily), ktorá je hnacou silou každého nášho správania a dodáva aj štruktúru tiel a spája nás s vonkajšími informačnými bioenergiami, ktoré prinášajú duchovné informácie o súčasnom stave evolúcie ľudstva, planéty a vesmíru. Tieto informácie sú výsledkom pôsobenia morfických polí a Kozmického vedomia. Sú výrazom jednoty človeka so súčasnou civilizáciou, Prírodou, Planétou a Vesmírom a umožňujú nasmerovať evolúciu človeka správnym smerom.

Optimálne fungovanie systému čakier a celého energetického systému sú jedným z rozhodujúcich faktorov zdravia a svetelného duchovného vzostupu, pretože čím zodpovednejšie človek pristupuje k uspokojovaniu svojich energetických potrieb, tým je zdravší, vitálnejší a tým dlhšie môže trvať jeho život. Zároveň s týmito bioenergiami prijíma aj informácie z morfických polí, ktoré smerujú jeho život spôsobom optimálnym pre jeho bytosť a nielen pre niektorú z jeho častí.

Naopak, nedostatok bioenergií vedie k ochoreniu, ale tiež k pokrivenému vnímaniu reality, otupeniu pocitov, oslabenie vôle. Dôsledkom je skutočnosť, že prevažuje snaha o súdenie, posudzovanie, ovplyvňovanie a prenášanie zodpovednosti za svoj vývoj na ďalšie osoby, inštitúcie a vonkajšie okolnosti. Tým človek do svojho života priťahuje nesúlad, chaos, nepríjemné situácie, namiesto aby priťahoval všetko, čo si praje, ale čo zároveň aj potrebuje. Posolstvo takýchto udalostí nechápe a nie je potom schopný svoj život nasmerovať správnym smerom.

 

Otvorená a uzavretá čakra

Normálny je u zdravého človeka stav, kedy čakra je pre vstupujúce bioenergie plne otvorená, rotuje v smere pohybu hodinových ručičiek a bioenergie s informáciami prúdia čakrou dovnútra. Pocity a psychologické zážitky, ktoré k danej čakre náležia, sú potom dobre vyvážené a naplno prežívané. Človek vníma a rozpoznáva okolitý svet taký, aký skutočne je.

Pokiaľ čakra rotuje opačne, je uzatvorená pre vstupujúce informačné bioenergie a čiastočne aj pre bioenergie vitálne a životné. To však znamená, že je tu problémová oblasť, psychologické prežívanie je nevyrovnané a vo väčšine prípadov je negatívne. Potrebné bioenergie, ktoré by sme prežívali ako realitu, neprúdia do čakry ale naopak prúdia von z tela. Človek potom informačne nevníma vonkajší svet, ale naopak, vyžaruje svoje informácie a tie považuje za obraz sveta (sebecký prístup k životu). Vytvára si tým svoje vlastné chápanie reality, svoju vlastnú projekciu vonkajšieho sveta. Táto v predstavách vytvorená realita býva pokrútená, deformovaná a obvykle negatívna.

 

Význam Päť Tibeťanov pre obnovenie otvorenia čakier

Ak sa človek dostane do podobného negatívneho prepadu, potrebuje energetickú podporu, aby sa pôvodné otvorenie čakry obnovilo. Existuje jednoduchá pomoc, ktorú si môže každý zaistiť sám a tou je pravidelné každodenné cvičenie súboru cvikov známeho pod názvom Päť Tibeťanov. Pokiaľ je pravidelným a nemenným zvykom človeka zacvičiť si svoju pravidelnú dennú dávku Piatich Tibeťanov, jednoducho si ráno alebo večer zacvičí bez ohľadu na čokoľvek. Bez ohľadu na negatívne vnútorné myšlienky, na nepríjemné telesné pocity a nedostatok energie. Bez ohľadu na akékoľvek výhovorky. A situácia sa v pomerne krátkej dobe dokáže upraviť sama.

Aby to takto fungovalo, je dôležité sa naučiť cvičiť za každej dennej situácie, za každého rodinného a psychického počasia. Nemám silu niečo robiť a nič ma nebaví? Proste si idem pred spaním zacvičiť  ako každý iný deň. Mám nechuť k životu, zožierajú ma depresívne myšlienky na svoju nemohúcnosť alebo na neistú budúcnosť? Idem cvičiť, tak ako deň predtým. Pozeral som dlho do noci televíziu a potrebujem už ísť spať? Žiadna výhovorka, idem si proste zacvičiť, rovnako si pred spaním vyčistím každý deň zuby.

Je ľahké cvičiť, keď som vo vnútornej pohode. Cvičenie Päť Tibeťanov však má svoj najväčší význam práve v situáciách, kedy som v nepohode, kedy mám vo zvyku vŕšiť na seba jednu výhovorku za druhou, prečo práve teraz cvičiť nemôžem. Práve teraz musím viac pritlačiť a byť na seba ďaleko dôslednejší. Zvlášť za takej situácie sa naštartujem a bez výhovoriek si idem zacvičiť, tak ako každý iný deň. Pretože práve to mi pomôže najrýchlejšie a najpohodlnejšie prekonať svoj vnútorný chaos. Pokiaľ som si už predtým zvykol na každodenné cvičenie Päť Tibeťanov, potom to dokážem aj za vyhrotenej situácie. Pokiaľ však nedokážem cvičiť v období pohody, už vôbec nebudem cvičiť v nepohode. Doba je však taká, že stále ešte mnoho ľudí radšej pôjde s depresiami k psychiatrovi a nechá si predpísať drogy vo forme liekov. Ide tu v prvom rade o sebadisciplínu, sebakontrolu a sebavýchovu. Sebapoznaním si vytvárame vôľové vlastnosti.

 

Čo je skutočný duchovný svetelný vzostup?

Skutočným duchovným vzostupom je vzostup objektívne vyjadrený trvalým rastom frekvencie vnútornej bioenergie, na ktorú je človek naladený. Táto výška frekvencie, ktorá zároveň vyjadruje úroveň vnútornej čistoty a harmónie, sa premieta do jeho myšlienok, slov a činov. Na akú frekvenciu a čistotu sme naladený, takou úrovňou tvorivej sily lásky vibrujeme zo svojho vnútra pre okolie. Čím je čistejšia úroveň lásky, tým je menšia schopnosť manipulácie. A citlivý vonkajší pozorovateľ ju bude vnímať z každej energie, ktorú takýto človek zo seba vyžaruje. Určite sa v mnohých knihách hovorí o duchovnom vzostupe ľudstva, civilizácii a jednotlivcov, ako však ukazujú skúsenosti, celé veky išlo iba o slová a nie o skutočný vzostup. V celej podrobne popísanej novodobej histórii ľudstva za posledných 3-4 tisíc rokov žilo len málo bytostí, ktoré sa dostali na skutočnú cestu duchovného vzostupu. Typickým príkladom bol Buddha, ale aj on narazil na svoj "strop" a nemohol ísť ďalej. V mnohých ďalších príkladoch duchovných velikánov išlo predovšetkým o bytosti - zasvätencov - s rozsiahlymi znalosťami mágie. Akákoľvek mágia je najväčším nepriateľom čistej tvorivej sily lásky, nakoľko sa snaží sebecky manipulovať okolie, resp. posilňovať EGO bytosti (vrátane duchovného EGA). Na obdiv boli predkladané zázraky, ktoré prevádzali, už menej je preukázané, či naozaj boli na ceste svetelného vzostupu.

Vnímavý človek na vzostupe, ktorý sa svojou duchovnou cestou a svojim spôsobom života stal súčasťou Prírody, má prístup k informáciám týkajúcich sa bioenergií. Dokáže zistiť, kto je na skutočnom vzostupe a kto naopak klesá duchovne alebo dokonca rýchlo padá, napriek tomu, že je uznávanou svetovou kapacitou na poli duchovného vedenia. Tiež je dôležité vedieť, že kto duchovne klesá vo Svetle, ten zároveň duchovne stúpa v Temnote. Platí priama úmera. Pád do temna, ako mnohokrát počujeme, znamená vlastne temný vzostup.

 

Aký je duchovný pôvod Piatich Tibeťanov?

Z duchovnej komunikácie ľudí na Novej duchovnej ceste z roku 2010 vyplýva, že súbor cvikov Piatich Tibeťanov je dar ľudstvu od anjelov, resp. svetelných duchovných bytostí z paralelnej dimenzie a sú to cviky, ktoré sú nastavené tak, aby uvedomelým ľuďom pomohli nastúpiť cestu duchovného vzostupu a dostali sa na našu Zem v čase, ktorý bol z hľadiska vývoja ľudstva najvhodnejší a stali sa nevyhnutnou pomocou vtedy, keď strana Svetla mala nejakú šancu na zvrat. Táto doba nastala v 20.storočí, v dobe, kedy technický, vedecký a kultúrny vývoj ľudstva dospel tak ďaleka, že obživa prestala byť jedinou a hlavnou náplňou ľudskej činnosti, kedy ľudská civilizácia vyprodukovala viac než to, čo bolo nevyhnutné k obyčajnému prežitiu. Kedy sa ľudia viac vedome začali zaoberať myšlienkami dôvodu svojej existencie, svojho pôvodu, vzniku človeka a podobne. Kedy na programe dňa začalo byť aj vedomé pôsobenie na zlepšenie svojho zdravia. Zároveň 20. storočie bolo kritickým obdobím histórie, kedy sa muselo rozhodnúť o ďalšom vývoji. Strana Svetla bola v tej dobe v hlbokej defenzíve, obkľúčená zo všetkých strán temným ovládaním, manipuláciami, zneužívaním.   

Bytosti, ktoré priniesli dar ľudstvu v podobe Piatich Tibeťanov, nemá nič spoločné s kultúrou Mayov, nazývanými aj Strážci času. Sú to bytosti z inej doby a iného času, z paralelnej dimenzie, z vyšších svetov nad našim Vesmírom, ktorí pomáhajú celkovému vývoji systému svetov vo Stvorení. 

 

Prvotný zdroj Piatich Tibeťanov

Pôvodným zdrojom pre Päť Tibeťanov je kniha Petera Keldera: Päť Tibeťanov, ktorej prvé vydanie v zahraničí vyšlo už v oku 1939. Tu je Päť Tibeťanov podaných v pôvodnej neskreslenej podobe. Od tej doby vyšlo mnoho iných kníh o Piatich Tibeťanoch. Mnohí autori však do nich zaradili vylepšenia, ktoré narúšajú pôvodný cvičebný rituál. Napríklad iné poradie cvikov, iný spôsob dýchania. A naviac medzi cviky zaraďujú iné uvoľňovacie cviky, ktoré znižujú účinnosť Tibeťanov. Čas trvania 21 opakovaní je 10 maximálne 15 minút.

 

Existuje nejaká súvislosť Piatich Tibeťanov s jogou?

Päť Tibeťanov nemá nič spoločné s jogou - žiadny spoločný energetický základ, napojenie na jednotný zdroj, spoločnú filozofiu. Joga je výplodom nášho sveta a bežných duchovných kontaktov s duchovnými majstrami, anjelmi a prípadne s inými bytosťami vnútri nášho sveta, z iných rovín nášho Vesmíru. TO, že určité cviky pomáhajú očiste človeka, sa vie odnepamäti a v mnohých svetoch ľudia prijímali inšpiráciou návody na určité súbory cvikov. To, čo sa im podarilo priniesť, však bolo väčšinou poplatné celkovej filozofii doby a panujúcemu usporiadaniu vo svete - tomu, ktorá zo strán vesmírnej sily, či dobro alebo zlo, malo prevahu. 

Takéto súbory potom nikdy neboli z pohľadu Svetla úplne čisté, pretože sa do nich vždy premietal celkový stupeň ovládania na Planéte. Náš celý Vesmír, jeho duchovné úrovne aj Sféry Stvoriteľov sa behom vývoja stávali čím ďalej viac ovládnuté všadeprítomnými temnými silami a ľavotočivými energiami (najmä 20 storočie). Príkladom devastačnej činnosti a dôsledkov temných síl z duchovnej sféry vo forme mágie v hmotnom svete je dokonca aj preslávený Tibet, kde niektorí "duchovní majstri" dokázali prostredníctvom čiernej mágie v minulosti 20. storočia podporovať fanatickú dogmu nemeckého fašizmu ako svetovlády pre psychopatov akými boli Heinrich Himmler a Adolf Hitler. Preto duchovní majstri a anjeli z duchovných rovín "nášho" Vesmíru nemohli nikdy priniesť dolu do hmoty úplne čistú metódu zaisťujúcu čistý svetelný vzostup, pretože všetko v takomto svete je do istej miery infikované temnými vplyvmi - nielen samotnej bytosti v hmote ale aj duchovnou bytosťou mimo hmotu a tiež akejkoľvek duchovnej inštitúcie. Temná strana síl sústavne útočila a podobne aj sféry Stvoriteľov pre hmotný svet sa dopúšťali chýb a omylov. Práve prekonaním zla a temnoty sa má vyvíjať stále silnejšie dobro (svetlo). 

Bola preto dodaná metóda, odinakiaľ, z miest, kde čistú metódu možno vytvoriť a inšpiráciou preniesť dolu do hmoty pri použití duchovného spojenia vysokých frekvencií. Preto nemôže byť táto metóda temnými silami ovplyvnená, infikovaná a deformovaná. Miesto, duchovná sféra, úroveň, z ktorej pochádza návrh tohto cvičenia nemôže zaistiť samé o sebe zmenu vývoja vo Stvorení. Je dôležité, čo sa bude diať v najnižších úrovniach a tak vyzerá aj naša evolúcia, nie evolúcia, ale prehlbujúci sa úpadok. Niektoré z bytostí priamo inkarnovali v našom svete, aby s rozšírením súboru cvikov pomohli. 

 

Samostatne považujeme za potrebné zdôrazniť, že energetická výbava človeka dnešného typu vyvíjajúceho sa v hmote na našej Planéte teda konkrétne čakier ako energetických duchovných orgánov človeka sa od polovice 20.-eho storočia zmenila pozitívnou mutáciou morfických a morfogenetických polí Prírody na našej Planéte. V stručnosti môžeme uviesť zásadné zmeny oproti prvému obrázku uvedenému v tomto článku. Ide o zmeny v úrovni prvej čakry, kde od polovice minulého storočia sa vyvinuli už namiesto jednej prvej čakry dve označované ako 1A a 1B (1A smeruje mierne dopredu, 1B smeruje mierne do zadu), ktoré majú smerovať k lepšiemu ukotveniu a stabilite človeka v hmote. Ďalej koncom minulého storočia sa vytvorili v úrovni korunnej čakry (siedmej) pozitívnou mutáciou taktiež 2 čakry, označované ako 7A a 7B (7A smeruje mierne dopredu z prednej časti lebky - čela, 7B smeruje od temena lebky smerom vertikálne), ktoré majú skvalitniť spojenie ľudskej bytosti vyvýjajúcej sa v hmote s kozmickým vedomím a energoinformačnými poliami presahujúcimi 12. vonkajšie energetické telo až po 17. vonkajšie energetické telo (vyšší energetický dosah nad frekvenčné úrovne vibrácii nášho Vesmíru). Mimoriadne zásadný význam má vytvorenie čakry u cca 10 % populácie žijúcej na našej Planéte a to v úrovni brzlíka nad srdcom (tzv. 4 a poltej čakry), ktorá je vyvinutá u pokročilejších jedincov (ktorí nie sú príliš hlboko ponorení do hmoty) a ktorá má schopnosť zachytávania veľmi jemných vibrácii, ide o jemnejší duchovný cit. Vyššie uvedené pozitívne zmeny prostredníctvom mutácii morfických polí Prírody na našej Planéte majú smerovať k lepšiemu ukotveniu a vývoju hmotno-duchovnej ľudskej bytosti v hmote a boli spôsobené aj inkarnáciou viacerých kvalitných bytostí z obdobia Hyperborei a Lemurie v dávnej minulosti na našej Planéte od polovice minulého storočia.

 

Pokračovania na tému Päť Tibeťanov, budú v ďalších článkoch - 2.časti.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode