Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ĎALŠIE INFORMÁCIE Z DUCHOVNÉHO POZADIA SVETA O DÁVNEJ MINULOSTI ĽUDSKEJ CIVILIZÁCIE NA ZEMI POTVRDENÉ AJ VEDOU A HMOTNÝMI DÔKAZMI...

27.05.2017 10:53

 

V minulých článkoch zverejnených 24.4.2017 a 14.5.2017 sme sa venovali témam týkajúcim sa historického vývoja ľudskej civilizácie v dávnej minulosti na Planéte Zem a sčasti aj pôvodu a zrodu ľudskej civilizácie, resp. civilizácii. Ide o obrovskú tému, ktorú mnoho bádateľov na Zemi v minulosti obohatilo svojimi poznatkami. V tomto článku budeme voľne pokračovať a postupne doplníme spomínané témy o ďalšie informácie z duchovného pozadia sveta, ktoré sa postupne potvrdzujú aj v hmote vedeckým výskumom.

Na základe viacerých aj súčasných duchovných komunikácii a informácii pochádzajúcich skutočne z vysokých úrovní energii nad hmotou, ale aj z komunikácii s mimozemskými entitami u viacerých osôb na Planéte Zem je možné potvrdiť skutočnosti, o ktorých sme písali v minulých článkoch. Duchovné komunikácie a informácie z nich vyplývajúce sa vzájomnou komunikáciou medzi viacerými osobami spresňujú a utvárajú aj spolu s dávnymi prastarými múdrymi písmami, ale aj súčasnými poznatkami vedy postupne ucelenú mozaiku, ktorou sa postupne môžeme približovať k Pravde.

 

Dospeli sme opakovane k poznatkom ako napríklad, že človek Homo sapiens sapiens (človek kromaňonský), ktorý sa preukázateľne najviac svojim genetickým programom podobá dnešným ľuďom sa s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote nevyvinul prostredníctvom evolúcie hmoty a jej mechanizmov ako tvrdia darwinisti. Genotyp projekcie archetypu ľudskej bytosti nazývaný Adam Kadmon (Adamah Kadmon), tzv. 2.typ človeka bol ako ľudská univerzálna bytosť stvorená Stvoriteľskými úrovňami tohto Vesmíru spolu s ďalšími vysoko čistými a svetelnými bytosťami mimo Planéty Zem pre určitú časť stvoreného Vesmíru s možnosťou sa vyvíjať za podmienok absolútnej slobodnej vôle ako čistá bytosť bez karmického zaťaženia a následne bol vysadzovaný na Planéte Zem v období 35 000 až 30 000 rokov pred n.l. Niektoré údaje upresňujú výsadok tohto typu človeka na Zemi v období 32 400 pred n.l.. Karmické zaťaženie tejto bytosti postupne vznikalo po jej vysadení na Zemi, pri jeho plnej karmickej zodpovednosti za energetické pôsobenie v hmote (slobodná vôľa), ktoré realizoval. Miesto vyšľachtenia matrice Adam Kadmon je známe z informácii ako Planéta Korendor v súhvezdí Pastiera (Bootis).

 

 

O týchto poznatkoch z duchovných informácii hovoria aj veľmi vzácne prastaré múdre písma a dôkazy. Napríklad sumerské a babylónske tabuľky, konkrétne tabuľka pisára Kidisina a tabuľka obsahujúca zápis sumerského eposu Inúma ilú avílum (...Keď boli bohovia ľudmi), pojednáva o stvorení človeka a jednoznačne hovorí o zhode o tom, že človek bol stvorený mimo Zeme (... v texte mimo Gi... sumerský termín pre je Zem je Gi) a to vo svete Abzu Abzu (...sumerský názov pre zlato a súčasne to bol aj názov pre dnes už neexistujúcu Zlatú Planétu Alantu-Tir). 

 

Medzi najcennejšie dôkazy patria aj Naacalské tabuľky, ktoré sú vďaka ich prekladateľovi J. Churchwardovi prístupné ako zdroje informácii ľudskej rasy Adam Kadmon a počiatku tejto rasy na Zemi. Na základe podrobnej analýzy je možné konštatovať, že ani jedna z prastarých kníh - Kniha Dhyanov, Genesis, Védy, Tonalamatl, Paramartha, Razi-el haMalach, Kabala, Thand a ďalšie nedávajú tak presné informácie ako Naacalské tabuľky. V tejto časti je potrebné, pri všetkej úcte, uviesť zásadné skutočnosti a síce, že práve kniha prvá - Genesis (...pojednávajúca o stvorení sveta a človeka...) je príkladom toho, kam až dokáže zájsť nekompetentnosť prekladateľov a vykladateľov biblických prameňov. Táto kniha bola totiž v dávnej minulosti najprv zapísaná na hlinených tabuľkách a papyrusových zvitkoch v egyptskom hieroglyfickom a hieratickom písme, pretože v egyptskom zajatí Židia nemohli svoje písmo používať. Až okolo 800 rokov po odchode Židov z egyptského zajatia preložil Genesis a ostatné knihy Mojžišove do hebrejčiny Ezdráš, ktorý bol ako vzdelaný pisár poverený perzským kráľom Artaxerxom správou židovských záležitostí. Aj napriek tomu, že Ezdráš bol veľmi vzdelaný pisár oddaný obnove židovskej obce v Palestíne, nemal absolvované najvyššie Osirisove zasvätenia ako Mojžiš a teda logicky nerozumel Mojžišovým kryptografickým záznamom, preto je jeho preklad knihy Genesis miestami viac než mylný, nezmyselný a nezrozumiteľný...Vzďaľuje sa svojim prekladom od skutočných udalostí popisovaných v Naacalských tabuľkách.

 

Pokiaľ ideme vo svojom bádaní v tejto súvislosti ešte viac do hĺbky, uvedomíme si, že informácie obsiahnuté v týchto Naacalských tabuľkách priniesol do Egypta z Assámu (...alebo z archipelagu Svätých ostrovov...) Osiris a to v prísne kánonizovanej forme, dovoľujúcej prenos nezmeneného obsahu informácii po mnoho tisíc rokov. Musíme mať teda na mysli, že časť informácii z egyptských chrámových knihovní pochádzala z východných naacalských prameňov a časť zo západných tzv. atlantských prameňov prinesených Thowtom do Egypta krátko pred zánikom Atlantídy.

 

Ďalšia ťažká ujma na informačnej hodnote postihla knihu Genesis behom prekladu, výkladu a komentovaním latinskými kresťanskými scholastikmi. To sú príčiny obrovských rozporov v biblickom výklade stvorenia sveta spôsobené väčšinou výhradne ľudskými omylmi, ktoré v podstate vytvorili, či už priamo alebo nepriamo, predpoklady pre krvavé náboženské vojny stredoveku a novoveku, inkvizičné procesy nevynímajúc...

 

Ešte zrejme uplynie mnoho času (minimálne najbližších 50 rokov) pokiaľ väčšina ľudskej civilizácie prekoná svoje hmotné a duchovné ego a dokáže pripustiť a priznať nepravdivosť biblických textov týkajúcich sa zrodenia sveta a človeka, ktoré ani zďaleka nekorešpondujú so skutočnosťou a skutočným priebehom udalostí z dávnej minulosti.

 

Len pokiaľ človek prekoná predsudky a staré skostnatelé dogmy z minulosti, ktoré sa snažia stále ovládať ľudské bytosti, či už na vedomej alebo nevedomej (energetickej) úrovni, sa dokáže približovať k Pravde a tým sa vyslobodzovať. Každý má slobodnú vôľu, ale práve jej úroveň závisí od úrovne vnútornej slobody a nelipnutí na falošných propagandách.

 

Podľa ďalších zásadných duchovných informácii preukazujúcich mylnosť a zmätočnosť biblických zdrojov a stvorení sveta a človeka, Planéta Zem (...Terra, Arda) pôvodne nebola planétou vhodnou pre rozvoj života, pretože jej chýbal vlastný zdroj energie potrebnej k udržiavaniu a evolúcii živých biologických foriem (...bioenergie, životnej energie, prány, čchi, ki, ti...). Zdrojom tejto energie je fúzia jadier ťažkých atómov, ktorá samovoľne prebieha v hĺbkach veľkých planét, ako je to napríklad pri planéte Saturn, ktorá vyžaruje 3 krát viac energie než prijíma od Slnka. Pri malých planétach, akou je aj Zem, bola jadrová fúzia v jadrách spúšťaná impulzom umelo, či už prostredníctvom vysokých tvorivých schopností alebo vysokých úrovní mágie, zo strany Stvoriteľských úrovní pre tento Vesmír a vysoko svetelných duchovných bytostí spolupracujúcich pri tvorení nášho Vesmíru.

 

Evolúcia zemskej biosféry prebieha najmenej 3,5 miliardy rokov a je preukázateľne riadená a ovplyvňovaná mimozemským pôsobením rôznych entít niekoľko stoviek miliónov rokov. Dôkazy nachádzame prostredníctvom rôznych artefaktov, ľudských stôp, pozostatkov ľudských tiel obrích rozmerov nájdených už v geologických vrstvách prvohôr a druhohôr. Veľmi vzácne dôkazy prinášajúce hodnotné informácie o dávnej minulosti na Planéte Zem sú aj samotné prastaré múdre texty Bonnské manuskripty a Lhasský manuskript (...uložené v Lhasskej Pottale v Tibete), ktoré preukazujú okrem iného, že v druhej polovici treťohôr začala relatívne rýchlo klesať priemerná ročná teplota ekosféry Zeme. Na konci treťohôr poklesla pod 0 stupňov Celzia a začala dlhá doba ľadová. Jej príčinou bola s vysokou pravdepodobnosťou klesajúca intenzita žiarenia Slnka našej slnečnej sústavy, ktoré sa menilo do fázy červeného obra (...tejto problematike budú venované samostatné články).

 

Na základe duchovných komunikácii a informácii viacerých osôb, potvrdených aj zatajovanými vedeckými výskumami, je možné považovať za preukázateľné, že Darwinova evolučná teória sa pomaly ale iste rozpadá určitou vlastnou nekvalitou a naivitou. Veda a vedci zaoberajúci sa geológiou a prehistóriou Zeme potvrdili vek Planéty Zem 4,6 miliardy rokov. Prvé preukázateľné stopy života na Planéte Zem prostredníctvom fosílii nájdených v sedimentoch majú vek 3,5 miliardy rokov. Ide o prokaryotické mikroštruktúrne polymerné kerogény nájdené v Afrike v onwerwachtskej formácii a mikroskopické stromatolity z vápencovej bulawayskej formácie. Významné objavy začiatkom 70. rokov minulého storočia preukázali, že prvé formy života sú ešte staršie než sa očakávalo, pretože v Austrálii boli objavené fosilizované stromatolity vo formáciách sedimentov starých 3,6 miliardy rokov. Berúc na zreteľ fakty, že pred 4 miliardami rokov bola Zem iba kypiacim kotlom lávy a pary, majú darwinisti (evolucionisti) skutočne problém.

 

Koncom roku 1980 zistil biológ Carl Woese, že život na Zemi sa objavil nielen vo forme prokaryot pred 4 miliardami rokov, ale že tieto organizmy existovali už v tom čase dávnej minulosti vo viacerých druhoch, čo dokazuje, že sa predtým už nejakú určitú dobu vyvíjali. Woese tieto dva druhy pomenoval Archaea a Eubakteria. Ide o ohromný objav existencie fosilií dvoch odlišných a relatívne sofistikovaných typov baktérii, ktorý preukázal nepochybne, že tieto formy života museli vzniknúť a vyvíjať sa mimo Zeme, čo je nespochybniteľným dôkazom existencie života na iných planétach vo Vesmíre.

 

Eukaryota sú zreteľne prvé životné formy s jadrami, ktoré sú základom všetkých foriem pozemského života (okrem prokaryot, ktoré sú bezjadrovou formou života). Životné formy bezjadrových prokaryot sa staly najjednoduchšími a najtrvanlivejšími životnými formami, ktoré mali schopnosť produkovať kyslík ako výsledok metabolických procesov. Zrejme na kyslíku je založený pozemský život a pravdepodobne aj život na iných planétach. Preto prokaryota tvorila jednu zo základných zložiek technológie bioformingu. 

 

Takýmto spôsobom je jednoznačne podaný preukázateľný dôkaz, že život sa na Zemi sám od seba nevyvinul, nebolo na to jednoducho povedané dosť času, pretože Zem je príliš mladá.

 

Darwinisti jednoducho nedokážu odpovedať na otázku " Čo je život ? ". Opakovane viaceré duchovné komunikácie z minulosti ale aj súčasnosti (...Thoth, Awareness, Melchizedek a iní...) jasne hovoria jazykom informácii, že na Zemi musel byť v prvom rade realizovaný terraforming (...úpravy povrchu Zeme a jej energetického poľa) a bioforming (...vytvorenie a vyladenie životných procesov biosféry), než sa mohli neskôr vysadiť vyššie organizmy a neskôr aj bytosť človeka, resp. vyššie bytosti, ktoré sa postupne odeli hmotnými telami, aby postupne pripravili na Zemi podmienky pre rastlinstvo, živočíchy a aj ľudské bytosti. Dokazujú to aj nálezy fosilií jednoduchých organizmov v horninách starých asi 2,5 miliardy rokov (Proterozoikum). Prvá eukaryota (...zložitejšie útvary tvorené bunkami s jadrami) je stará približne 1,4 miliardy rokov a pred 800 miliónmi rokov sa objavujú prvé mnohobunkové útvary. Následne prvé stopy fauny - Edikarskej fauny boli nájdené v edikarskej perióde (edikarská Metazoa), kde jej vek sa pohybuje niekde v období spred 680 - 580 miliónov rokov. Pre zaujímavosť je možné uviesť, že najstaršia skamenelina cicavca bola nájdená pred niekoľkými rokmi v Číne. Išlo o hmyzožravého dravčeka o dĺžke 14 cm, s hmotnosťou odhadom 25 gramov. Podľa určeného veku žil spolu s dinosaurami pred 125 miliónmi rokov.

 

V tejto časti je možné potvrdiť viacerými duchovnými informáciami, pochádzajúcimi z minulosti ale aj zo súčasnosti z najvyšších úrovní tohto Vesmíru a aj z úrovní nad ním, že informácie poskytnuté biológom Carlom Woesom sú pravdivé. Nálezy fosílií prvých foriem života na Zemi vyššie uvedené s vekom 3,6 miliardy rokov sú realitou preukazujúcou, že tieto zárodky života sa dostali na Planétu Zem z iných Planét a častí Vesmíru.

 

Pre doplnenie ďalších duchovných komunikácii (...Edgar Cayce, majster Thoth, Awareness, Drunvalo Melchizedek, A. Collier, Morenae, I. Wiesner, Germane, Royal Priest Research London a iní...) v rámci našej Galaxie vysoko svetelné bytosti zo súhvezdia Sirius (známi aj ako majstri genetici) entity Katayy a Sarpa zahájili v období pred 550 až 600 miliónmi rokov experiment prekračujúci svojim významom hranice našej Galaxie - genetické vyšľachtenie rasy obojživelných teplokrvných cicavcov, ktoré mali byť postupne vysadzované na rôzne Planéty našej Galaxie. Tento proces bol súčasťou tzv. "Prvého plánu stvoriteľov".

 

Mozaiku duchovných informácii môžu v tejto časti uzavrieť skutočnosti týkajúce sa informácii, kedy po prvý krát zostúpili na Planétu Zem vyššie svetelné duchovné bytosti z vyšších duchovných úrovní aj nad našim Vesmírom ktoré mali už podobu hmotných tiel, tzv. anjeli Dhyani (...o ktorých sa píše napríklad v Bonnských manuskriptoch, Lhasských manuskriptoch, Védach, Mahábharáta, Rámajána, Knihe Dhyan a iných...). Podľa duchovných informácii ide o obdobie spred 550 miliónov rokov. Dhayni (známi ako Ainury, Svatí), ktorí si postupne vytvorili aj hmotné telá pre potrebu existencie na Zemi sú známi aj pod názvom Valari (Mocnosti sveta) ako o nich píše priamy svedok týchto udalostí J.R.R.Tolkien vo svojej knihe Silmarillion. Spolu s nižšími anjelmi (Maiari) v hmote bolo ich úlohou postupne " vyspievať " stvoriť svet na Planéte Zem, ktorý bude obývateľný, osadiť ho nižšími formami života na Zemi (rastlinstvo, živočíchy,...) a neskôr aj postupná súčinnosť pri vytvorení predpokladov pre osídlenie Planéty Zem prvými ľudskými bytosťami...

 

Je možné považovať za preukázateľné, že pozemská história Planéty Zem je spojená s osídľovaním jednak ľudských bytostí priamo stvorených pre Planétu Zem, ale aj inými ľudskými civilizáciami, ktoré prišli na Zem z iných končín Vesmíru. Vysadzovanie bytostí bolo realizované v rôznych časových intervaloch počínajúc dávnymi obdobiami spred miliónov rokov až po obdobie civilizácie Atlantídy. Niektorým z civilizácii vo Vesmíre sa výnimočne podarilo dosiahnuť aj trvalejší svetelný vzostup a vývoj Vedomia, čo sa však o civilizáciách existujúcich na Planéte Zem zatiaľ povedať nedá. 

 

 

Poznámka :

V tejto časti je vhodné spomenúť a uviesť konkrétnu z duchovných seáns jedného z najznámejších jasnovidcov na Planéte Zem Edgara Cayceho s vysokou úrovňou pravdivosti ním prenášaných informácii, v ktorej preniesol duchovné informácie v súvislosti s dávnymi civilizáciami na Zemi : 

"Aby sme skutočne zrozumiteľne vysvetlili dnešnému človeku predmetné udalosti, je bezpodmienečne potrebné pochopiť podmienky na Zemi a postavenie človeka, pretože počas ľudského osídľovania Planéty Zem dochádzalo často k zmenám. Od tejto doby mnoho krajín a pevnín zmizlo, iné sa objavili a zmizli dokonca niekoľko krát... ľudské osídlenie bolo na Sahare a na hornom toku Nílu, jeho vody vtekali do dnešného Atlantiku a nie na sever... V tej dobe žilo na Zemi 133 miliónov ľudí, od tej doby uplynulo do súčasnosti 10,5 milióna rokov. Keď sa na pozemskej pláni objavil človek ako vládca celej sféry, objavil sa súčasne na piatich miestach - 5 zmyslov, 5 dôvodov, 5 sfér, 5 vývinov a 5 národov...". (...seansa je uvedená v knihe - Nadácia Edgara Cayceho ARE - Tajomstvo Atlantídy)

 

Ako vyplýva z vyššie uvedenej seansy jasnovidného vnímania E. Cayceho, v období pred 10,5 miliónmi rokov žilo na Zemi 5 národov na 5 rôznych miestach. Je možné analogicky odvodiť, že išlo o vysadenie 5 rás mimozemského pôvodu, pričom vzhľadom na obdobie dávnej minulosti mohlo ísť pravdepodobne o 1.typ bytostí (tzv. Hviezdnych Elfov), alebo ešte staršie tzv. obrie bytosti na Planéte Zem...  

 

 

Mnoho vedcov popiera skutočnosti zistené najmä z duchovných informácii ale aj z informácii uvedených v prastarých múdrych písmach, védach a manuskriptoch, že prvou osídlenou planétou našej Slnečnej sústavy bola s vysokou pravdepodobnosťou Alanta inak známa pod názvom Maldek. Môžeme ju v historickej literatúre nájsť pod názvami Malona, Tir, Tistra, Zlatá Planéta, Abzu.... Obiehala okolo Slnka v našej Slnečnej sústave v mieste vedľa planéty Zem (...v miestach kde Mars v súčasnosti) a mala satelit známy ako Marsala. Po zániku planéty Maldek sa jej satelit Marsala stal obežnicou Slnka pod menom Mars. Túto planétu v dávnej minulosti obývala jedna z najpokročilejších civilizácii nášho Vesmíru - Arkturiáni zo súhvezdia Pastiera (Bootes), avšak neboli jediní. Patrili sem sčasti aj iné vysokokvalitné svetelné bytosti zo súhvezdia Plejád, konkrétne z Lýry, tzv. Lýrania - rodina Kráľovskej dynastie Lýry, presnejšie subrasa bielych lyranských obrov a subrasa hnedých Lyranov. Lyrania mali na starosti vytváranie, formovanie a evolúciu biosféry na Planéte Zem. V neposlednom rade to boli aj tzv. Vegania, rodina Kráľovskej dynastie Vegy, ktorí pôsobili najmä na počiatku formovania kontinentov na Zemi. 

 

Pri týchto výkladoch nejde o žiadne rozprávky, ako by niekto mohol zlomyselne poznamenať. Ľudská bytosť, ktorá má možnosť duchovného vnímania (...a nebolo ich v minulosti na Zemi málo a ani v súčasnosti nie je ich počet na Zemi zanedbateľný), možnosť a záujem poctivého bádania a hľadania Pravdy napríklad v prastarých múdrych textoch a knihách z viacerých zdrojov aj pomocou vedy v hmote (matematiky) sa postupne prepracúva k odpovediam na mnohé otázky...

 

V tomto dávnom období nášho Vesmíru a Slnečnej sústavy došlo na planéte Maldek k zásadným nezhodám civilizácii, ktoré skončili až krvavými stretmi v kozmickom priestore nášho Vesmíru. Podstatou sporu bolo, okrem iného, riešenie genetickej čistoty a podstaty DNA hmotného človeka a jeho budúcej úlohy v evolúcii Vesmíru. Došlo k zásadnému rozdeleniu duchovných bytostí, ktoré si dokázali vytvoriť aj hmotnú podobu na stúpencov ľavej cesty (temných), podľa Kabaly ide o stúpencov - anjelov žiariaceho syna Lucifera (Baala, Baal-Zebúba, či Belliala) a stúpencami pravej cesty (svetelnými), podľa Kabaly stúpenci anjeli pravého beriatrického a jeciratického stĺpa. Zatiaľ čo temní mali záujem stvoriť ľudstvo ako " zvieratá bez slobodnej vôle ", svetelní mali záujem na formácii genotypu človeka ako fyzicky dokonalej bytosti nesúcej v sebe sekvenciu so životnou iskrou v srdci (...božia iskra) s neobmedzenou slobodnou vôľou. Tieto udalosti sú v biblických textoch zachytené ako tzv. vzbura a pád anjelov. Strety skončili porážkou stúpencov ľavej cesty (temných), pričom porazeným bola určená deportácia do vzdialených oblastí Vesmíru. Temná strana sily a jej služobníci a bytosti však ešte pred deportáciou z planéty Alanta - Maldek stihli vyradiť z kontroly jadrové fúzie v hĺbke planéty Maldek a táto potom prerástla v nekontrolovateľnú reťazovú reakciu s gigantickou explóziou, ktorá planétu Maldek roztrhala. O spomínanej ničivej explózii, ale aj o vojnách medzi obomi skupinami svetla a temnoty je možné nájsť pravdivé informácie v knihe J.R.R.Tolkiena - Silmarillion, nakoľko on sám bol jedným z hlavných anjelov Dhyanov v jednej zo svojich minulých existencii a z týchto dávnych informácii a udalostí, ktoré prežil čerpal aj pri písaní vyššie menovanej knihy.

 

Po explózii planéty Alanta - Maldek sa situácia v Slnečnej sústave ustálila tak, že z pôvodnej Marsaly ako satelitu Maldeku sa stala planéta Mars ako obežnica Slnka, pričom jedna z najväčších trosiek ktoré vznikli explóziou planéty Maldek s hmotnosťou zrovnateľnou so Zemou, začala taktiež obiehať okolo Slnka po obežnej dráhe. Táto troska sa stala tzv. smrtiacim kyvadlom v našej Slnečnej sústave, ktorého názov poznáme z literatúry a rôznych historických múdrych textov ako planéta Nimiru, Nibiru, Marduk, Tiamat, hviezda Baalova a ďalšie. Podľa duchovných informácii potvrdených či už priamymi alebo nepriamymi dôkazmi v hmote planéta Nimiru v cykle každých 6115 rokov vytvárala incidenty s planétou Zem priblížením sa do rôznej až kritickej blízkosti, v dôsledku čoho spôsobuje kataklyzmu vo forme potôp, zemetrasení, alebo celoplanetárnych globálnych katastrôf. Podľa duchovných zdrojov informácii potvrdených aj prastarými múdrymi textami došlo k prvému stretu Nimiru so Zemou v roku 113 519 pred n.l.. Dôsledky tohto stretu boli skutočne ničivé...

 

Podľa voľného prekladu toho, čo si zapísala H.P. Blavatská z rozprávania tibetských mníchov a podľa starovekých zápiskov Naacalov a Bonnských manuskriptov došlo pri spomínanom strete k obrovskej explózii v kozme v tesnej blízkosti Zeme a krátko nato sa k Zemi priblížilo obrovské žeravé nebeské teleso, ktoré zaberalo väčšinu oblohy. Mimozemské entity, ktoré sa v tom čase nachádzali na Planéte Zem opustili Zem a odleteli do hĺbky Vesmíru, vtedajšie ľudstvo nechali napospas blížiacej sa kataklyzme. Ako sa obrovské teleso približovalo, dvíhali sa postupne do obrovskej výšky morské vlny a zaplavovali pevninu, zúrili zemetrasenia a prebudilo sa mnoho sopiek, ktoré zalievali svoje okolie horúcou lávou. Povrch Zeme bičovali silné uragány, niektoré kontinenty sa dvíhali priťahované nebeským telesom, iné kontinenty sa zase potápali. Zem sa prestala otáčať okolo svojej osi a potom nastal obrovský náraz sprevádzaný množstvom bleskov a ohlušujúcim zvukom rozdrvených skál. Krátko po zrážke oboch planét sa na Zem vylialo ohromné množstvo vody a ľadu, ktoré za sebou cudzia planéta tiahla, takže v krátkom čase stúpli hladiny morí a zaliali značnú časť pevnín. Nastal nepredstaviteľný chaos, striedali sa snehové víchrice s prívalmi horúceho dažda horúceho popola, žeravé kamene ničili všetko živé, čo dovtedy prežilo. Slnko, z ktorého šľahali plamenné jazyky, po niekoľko dní stálo bez pohybu na oblohe a skrývalo sa za temné, rýchlo letiace mraky...

Keď sa cudzia planéta začala opäť vzdaľovať, vzdaľovalo sa aj Slnko, bolo stále menšie a menšie. Nastúpil znovu čas dňa a noci, pretože Zem obnovila svoju rotáciu okolo svojej osy, ale v opačnom smere, pretože sa behom zrážky prekotila. To spôsobilo aj zmenu orientácie, pretože Slnko začalo vychádzať na opačnej strane než skôr, severný pól si vymenil svoje miesto s južným pólom a nestabilná zemská os začala opisovať nestabilnú precesnú krivku.

Po rozplynutí temných mrakov sa objavil podivný úkaz, nakoľko Zem sprevádzala malá planétka Mesiac obiehajúca v neveľkej vzdialenosti, ktorá svojou gravitáciou spôsobovala morský príliv a odliv. Rozsiahle plochy kontinentov pokryla vrstva snehu a mnoho mesiacov panovalo veľké chladno. Keď sa mraky sadzí a prachu usadili, začalo sa otepľovať, ale tropické podnebie sa vrátilo iba na úzky pás Zeme okolo rovníku. Inde sa začali striedať teplé a chladné ročné obdobia. Dĺžka dňa sa takmer zdvojnásobila a predĺžila sa aj dĺžka roku a na nočnom nebi žiarili neznáme súhvezdia. Z ľudí a väčších zvierat takmer nikto neprežil a pár desiatok živoriacich tvorov umieralo hladom, chorobami a nehojacimi sa zraneniami. Trvalo viac ako 10 000 rokov, pokiaľ sa pozemská príroda spamätala a obnovila znovu faunu a flóru..."

 

Podobný voľný preklad vyznieva aj z rozprávania T. Lobsanga Rampu (Lekár z Lhasy), ktorý taktiež prešiel najvyšším zasvätením a teda aj on mal prístup k tým istým prameňom informácii. T. Lobsang Rampa sa zmieňuje taktiež o informácii, podľa ktorej v dôsledku nárazu Nimiru do Zeme sa v oblasti západnej Sibíri východne od Uralu vytvorila hlboká preliačina ako výmetný nárazový kužeľ, v ktorom boli skaly a všetko ostatné doslova vystrelené do kozmického priestoru. 

 

Podľa duchovných informácii na Planéte Zem u viacerých bádateľov (...Edgar Cayce. H.P. Blavatská, T. Lobsang Rampa, I. Wiesner a další...) sa celkom odohralo v histórii Planéty Zem zatiaľ 19 cyklov stretov alebo priblížení planéty Nimiru k Zemi, pričom prvý ťažký stret nastal v roku 113 519 pred n.l. Odhadovaná chyba výpočtu je +/- 100 rokov.

 
 
V stručnosti je možné uviesť niekoľko ďalších zásadných a preukázateľných kolízii a stretov, či priblížení planéty Nimiru k Zemi, čo vyplýva nielen z duchovných zdrojov poznania, ale aj z dôkazov fyzických v hmotnom svete, ktoré postupným skladaním mozaiky vytvárajú celistvý obraz. V roku 76 829 pred n.l. spôsobil cyklus Nimiru prudké ochladenie, ktoré sa na celej severnej pologuli Zeme prejavilo ako wurmský (valdajský, zirijanský) glaciál. Potvrdzujú to priamo texty Lhasského manuskriptu. V dôsledku tohto ochladenia sa rasy žijúce v Atlantíde museli sťahovať a to rozsiahlych spôsobom, išlo vtedy o 5 rás žijúcich v Atlantíde. Severná Európa bola v dobe tohto sťahovania pokrytá pravdepodobne silnou vrstvou ľadu a permafrostu.
 
Ďalšiu kataklyzmu vyvolanú cyklom Nimiru okolo roku 52 369 pred n.l. zaznamenali veľmi presne Naacalské tabuľky a Nivenove tabuľky, hovoria o nich aj Bonnský manuskript, Kniha Dhyanov a duchovné informácie prenesené H.P. Blavatskou, E. Caycem. Okrem iného sa týkajú tieto ničivé cykly zmeny polohy zemskej osi ktoré vytvorili základy a zárodky povrchových poruchových zón, ktoré v nasledujúcom veku viedli k zániku Atlantídy prebiehajúcemu v troch zásadných deštruktívnych impulzoch.
 
S predpokladom roku cca 27 909 pred n.l. bol cyklom Nimiru hlavný ostrov Atlantídy rozlomený na sedem menších ostrovov. Hlavný úder Nimiru, ktorý spôsobil zánik väčšej časti Atlantídy nastal v roku 15 679 pred n.l.. V tejto súvislosti sa prejavili na Planéte Zem geologické faktografické stopy, vzniklo Tritonské jazero na Sahare globálna potopa so zatopením povodia Mississippi. Došlo taktiež k prelomeniu Gibraltarského prahu. V severnej a strednej Európe došlo k prudkému ochladeniu. V období po kataklyzme sa objavuje po prvý krát na nebi Venuša obiehajúca po nestabilnej dráhe a poloha zemskej osy bola opäť posunutá.
 
Okolo roku 21 794 pred n.l. je v dôsledku priblíženia Nimiru priama súvislosť s explóziou sopky Stronghilli na Santorine. Opäť došlo pri tejto kolízii k zmene polohy zemskej osy.
 
V úplnej zhode o definitívnom zániku Atlantídy - jej zostávajúcej časti je väčšina jasnovidných bádateľov z minulosti a súčasnosti. Ide o udalosť priblíženia Nimiru v roku 9 564 pred n.l.. Preukazujú to Bonnské manuskripty, Lhasské manuskripty citované J. Churchwardom, ďalej Mahábharáta, Védy, Rámajána, Thowtov manuskript, vo svojich vnímaniach H.P. Blavatská, Manetho Heliopolský, egyptský kňaz Sonchis, Edgar Cayce a ďalšie dôkazy. Veľmi precízne o týchto jednotlivých cykloch incidentov Nimiru písal vo svojich knihách Ivo Wiesner, ktorý systémovou analýzou a podrobným zbieraním poznatkov a informácii spojených do celistvosti podložených matematickými výpočtami dospel k výpočtom, kde je predpokladaná chyba okolo +/- 100 až +/- 500 rokov.
 
 
Donedávna spornú existenciu Atlantídy potvrdila podmorská archeológia nálezom mnohých artefaktov na rôznych miestach šelfu Atlantiku. Ako príklad je možné uviesť cesty dláždené veľkými kamennými blokmi pri ostrove Bimini, o čom rozpráva aj Susanne Moserová z vlastných zážitkov odčítaných z karmických vrstiev svojej bytosti, ktoré rozprávala v knihe Rainera Holbeho - My z Atlantídy. Spájaním dôkazov z informácii duchovného pozadia a fyzického sveta sa postupne spresňujú informácie o dávnej histórii na Planéte Zem a tak sa postupne približujeme k pravde.
 
 
Podľa výkladov duchovných informácii prenášaných jasnovidcom Edgarom Caycem sa nachádzajú v ponorenej časti Atlantídy časti chrámov pod slizom, ktorý sa nahromadil za veky v morskej vode blízko oblasti ostrova Bimini, neďaleko pobrežia Floridy. Potápačské výpravy v oblasti Bimini v azurovo modrej čistej vode skutočne objavili a potvrdili v korálovom mori prekrásny kruhový stĺp asi 5 metrov dlhý. Prieskum tohto stĺpa odhalil, že sa jedná o najčistejší mramor. Podľa Cayceho by sa malo jednať v tejto oblasti o pozostatky ostrova Atlantídy - Poseidia. 
 
E. Cayce okrem iného poznamenal, že nížiny Atlantídy predtým, než sa jej kontinent rozpadol na ostrovy, zodpovedali súčasnému atlantskému prímoriu. V roku 1966 sa skutočne potvrdil výskyt mierne naklonenenej plošiny v severnom Atlantiku. Vedci z Oceánografického inštitútu v Woods Hole v Massachusetts predpokladajú, že ide pravdepodobne o obydlie najstarších obyvateľov tejto kontinentálnej oblasti z obdobia pred 20 000 rokmi.
 
 

Potvrdiť duchovné vnímania jednotlivých duchovných bádateľov je možné nielen starými múdrymi písmami a knihami, ale aj fyzickými dôkazmi, ktoré v hmotnom svete už zistila a potvrdila aj veda. Ide o veľmi pracné a náročné geologické a archeologické výskumy, ktoré podrobne môžu byť rozvedené v niektorom z budúcich článkov.   

 
 
 
Pokračovať je možné ďalšími duchovnými informáciami potvrdzujúcimi sa aj v hmote. Pred prvým stretom Nimiru so Zemou žilo na Zemi približne 1 milión obyvateľov. Civilizácie pochádzajúce z oblasti súhvezdia Lýry, boli vysadené na Zemi prebližne pred 95 000 až 85 000 rokmi a mali vysokú civilizačnú úroveň a zrejme prikročili aj k rozsiahlym archeologickým výskumom už v tom dávnom čase. Jednou z najaktívnejších ľudských rás, ktorá podnikala výskumy už v dávnych dobách, bola pracovitá rasa známa aj ako Toltékovia. Neskôr sa práve táto rasa stala dominantnou rasou Atlantídy. Trosky dávnych stavieb boli poničené žiaľ aj mnohými konfliktami, vojnami a stretmi (...vojny démonov) ale aj jednotlivými ničivými cyklami spôsobenými planétou Nimiru. Zostáva nádej, že aspoň niektoré pamiatky sa uchovali hlboko v základoch egyptských, antických, mezoamerických či sumersko - babylonských stavieb.
 
Zatajované archeologické nálezy, ktoré spochybňujú zavedené vedecké tézy súčasnej archeológie popisujú v novších publikáciách napríklad autori L. Burgin, M.A. Cremo, R.L. Thompson, L. Zillmer, A. Vašíček.
 
 
Nemenej zaujímavé informácie v súvislosti s pôvodom ľudských civilizácii, ktoré žili v dávnej minulosti na Planéte Zem potvrdzujú aj ďalšie prastaré múdre písma, ktoré sú uvádzané v tomto článku opakovane. Obdobia a časové intervaly, v ktorých boli na Zemi vysadené d'alšie ľudské civilizácie sú rôzne. Približne okolo roku 65 000 pred n.l. boli na Zemi prostredníctvom mimozemskej entity Elohim, konkrétne skupiny Jehowah vysadené ľudské bytosti samostatnej rasy známej ako Hebrejci. Zanedlho po vysadení tejto ľudskej rasy sa zrazu objavujú na Zemi tzv. Synovia Belialu, prichádzajúci z budúcnosti, ktorí sa v podstate bez akéhokoľvek odporu usídlili v Atlantíde. Išlo o 2.typ človeka s genetickou matricou dvojvláknovej pravotočivej DNA známeho podľa jeho výsadkov v Európe a jej blízkosti ako človek kromaňonský. Pochopiteľne, že neskôr boli vysadzované na Zemi postupne aj ďalšie ľudské bytosti a rasy tohto typu v období 50 000 až 30 000 rokov pred n.l., čo sme uviedli v niektorých z predchádzajúcich článkov (...2.typ ľudskej rasy Adam Kadmon bol vysadený v miestach púšte Gobi pred 35 000 až 30 000 rokov pred n.l...). Podľa viacerých informačných zdrojov z duchovného pozadia sveta ktoré sa podrobným výskumom preukazujú aj vo fyzickom svete bolo na Zemi vysadených spolu 5 rás tohto 2.typu človeka (kromaňonského) s genetickou matricou dvojvláknovej pravotočivej DNA v období ohraničenom časovým intervalom od cca 120 000 až 30 000 rokov pred n.l. (...podrobnejšie sa tomu budú venovať iné články...).
 
 
Z úcty k ďalším duchovným bádateľom v rámci postupného poctivého potvrdzovania a očisťovania Pravdy o dávnej minulosti a ľudských civilizáciách je na mieste uviesť niekoľko ďalších informácii o 2.type človeka vysadzovaného na Planéte Zem. Napríklad podľa Ivo Wiesnera je zrejmé, že stvorenie ľudstva tzv. piatej kalpy inak nazývanej " Druhorodení " bola tak významná udalosť, že sa spomína vo všetkých najznámejších a najvzácnejších starých múdrych písmach a manuskriptoch. V týchto starých múdrych písmach je zaznamenané okrem iného, že " nové ľudstvo Druhorodení, Adamov rod, atď... prišli na Zem s časťou Prvorodených ", z ktorých niektorí s nimi splynuli...aspoň na začiatku sa stali jeho učiteľmi a kráľmi...
 
 
Z podobnej múdrej knihy s vysokou úrovňou pravdivosti informácii, ktoré sú v nej napísané - Druhá Kniha Henochova je možné uviesť úryvok, v ktorom Hospodin hovorí Henochovi : 
 
" Prostredníctvom Logos som z viditeľnej a neviditeľnej podstaty utvoril človeka... Potom som ho postavil na Zem v poradí ako druhého, ctihodného, veľkého, slávneho, lebo obsahuje diel mňa samotného... Nebolo mu nič podobné z tvorov zemských ba ani nadzemských anjelov. Dal som mu vlastnú vôľu... a ukázal som mu dve cesty : jedna viedla ku mne do Svetla, druhá ďaleko odo mňa do Tmy a povedal som mu, čo je Dobrom a čo je Zlom a pomenoval som ho Adamom...".  
 
 
Poznámka : 
 
(...konštatovanie v druhej vete : "...lebo obsahuje diel mňa samotného " znamená iskru života v duchovnom srdci ľudskej bytosti nachádzajúcu sa v mieste 4. srdcovej čakry - tzv. Duchovné Jadro.)
 
 
Veľmi silným odkazom je aj kniha J.R.R.Tolkiena - Silmarillion, ktorá okrem iných hodnotných informácii hovorí aj o príhovore Ilúvatara v čase príchodu Adamovho ľudu na Zem : 
 
" Pozrite, milujem Zem, ktorú osídlim prvorodenými (Quendi) a druhorodenými (Atani). Quendiovia budú najskvelejší zo všetkých tvorov na Zemi, obdarím ich najväčšou krásou a vyspelým rozumom, aby vymysleli a vytvorili krajšie diela, než ostatné moje deti. Avšak Atanov som obdaroval túžbou, ktorá ich srdce poženie vpred za hranice tohto sveta, pretože v ňom samom nenájdu kľud.". 
 
 
Z vyššie uvedených úryvkov je jasne vnímateľné, že na Planéte Zem boli okrem pravekých obrov vysadené viaceré civilizácie dvoch základných typov bytostí, ktoré sa okrem iných rozdielov v úrovni vedomia odlišovali aj dĺžkou veku, ktorého sa dožívali (...prvorodení - Hviezdni Elfovia 800 až 1000 rokov, druhorodení - Adam Kadmon už len 120 rokov...). Pri serióznom prístupe k tejto téme by sme mali mať na pamäti, že bytosti ako praotec Henoch podobne ako aj J.R.R.Tolkien skutočne žili aj v dávnej minulosti na Planéte Zem ako vysoko postavené a vyspelé bytosti. Henoch napísal počas svojej existencie na Zemi v dávnej minulosti viac než 300 kníh. Bežne bol počas svojho života kontaktovaný aj s mimozemskými entitami v súvislosti s počiatkom genetickej línie predprípravy na inkarnáciu bytosti Krista. Niektoré z jeho kníh sa podarilo zachrániť aj pred veľkou potopou. Knihy Henochove nie sú súčasťou Biblie. Boli nájdené asi zhruba pred 200 rokmi v starej knihovni v Etiópii a následne preložené do angličtiny a iných jazykov. 
 
 

Na základe duchovných informácii je možné stručne uviesť, že všetky skutočnosti z minulosti o tom, že praotec Henoch mal syna Metusaléma, vnuka Lámecha a pravnuka s menom Noe sú pravdivé. Noemova archa v čase, keď mal Noe vek 600 rokov, skutočne ako jasný možný spôsob vyslobodenia a záchrany niekoľkých ľudských bytostí a zvierat podobne ako aj záchrana kníh pred veľkou potopou, ktorá prebehla v roku 3449 pred n.l. v dôsledku preletu planéty Nimiru okolo Zeme sú taktiež pravdivé (...podorobnosti budú uvedené v iných článkoch...).

 
 
Podobne tak aj J.R.R.Tolkien bol v dávnej minulosti jedným z anjelov Dhyanov, ktorí zostúpili na Zem ako vyspelé duchovné bytosti a príbehy, ktoré opísal v knihe Silmarillion, až na malé nepresnosti skutočne prežil.
 
 
 

Ako fyzické dôkazy v hmotnom svete môžeme uviesť nielen starobylé archeologické pamiatky, pretože existuje a množstvo vedecky nepatričných artefaktov mimoriadne zaujímavých úplne sa vymykajúcich všetkým archeologickým schémam. Uvedieme niekoľko príkladov. 

 

Oceľové geologické kladivo s jeho časťou skamenelého v druhohornom pieskovci, ktorého vek bol odhadnutý geológmi na 140 miliónov rokov. Miestom tohto nálezu je mestečko Glenn Rose (Texas, USA). Oceľ pozostáva takmer z čistého železa, má však vrstevnatú štruktúru, pričom hustota a štruktúra jednotlivých vrstiev je odlišná, čo je možné objasniť výlučne použitím vyspelej spracovateľskej technológie, ktorú može mať k dispozícii len veľmi technicky vyspelá civilizácia.

Sviečka z Coso je podivuhodným artefaktom veľmi pripomínajúcim dávnu zapaľovaciu sviečku zážihových motorov (...čo je možné vnímať vzhľadom na obdobie ako súčiastku generátora vytvárajúceho spinotorzné gravitačné pole). Artefakt bol nájdený na úpätí hory Coso v Kalifornii, zarastený vo vápencovom sedimente starom približne 500 tisíc rokov.

Nástroje z tvrdenej medi nájdené v rozsiahlych podzemných niekoľkoposchodových labyrintoch v arizonskom Grand Canyone, ktoré si do dnes zachovávajú tuhosť, ostrosť a pevnosť porovnateľnú s najlepšími druhmi ocele.

 

Takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho v zozname nájdených " vedecky neprípustných " artefaktov a dôkazov, ktoré sú vedome ignorované zo strany vedy. Prečo sa to deje ? Ide o lenivosť alebo o obavu zo straty vedeckej prestíže a nedostatok odvahy čeliť rozšírenej hlúposti a demagógii? Alebo je to neochota používania systémovej analýzy a moderných postupov v architektúre súvislostí vo vede ?

 

 

 

Žiaľ, že sa stretávame opakovane aj vo vede s pojmom tzv. zakázanej histórie a neprípustných dôkazov. Tejto téme budeme venovať aj d'alšie články v budúcnosti. Slávny francúzsky historik a archeológ Robert Charroux napísal šesťdielne dielo a histórii staroveku, pričom vychádzal z dát nazhromaždených behom svojich ciest do vzdialených oblastí Zeme počas 30 ročného výskumu artefaktov a manuskriptov nachádzajúcich sa v rôznych múzeách, kláštorných knihovniach, jaskynných a archeologických lokalitách. Dnes nie je možné nájsť v USA ani jeden dotlačok a originálny výtlačok niektorej z jeho kníh z jeho šesťdielneho diela. Vo svojej knihe Páni Sveta okrem iného R. Charroux píše :

" Podávať pravdivý obraz histórie ľudskej civilizácie je zakázané. Mocné temné sily pôsobiace v konšpirácii sa snažia všetkými spôsobmi ovplyvňovať historikov tak, aby podávali len obraz vopred upravený a zdeformovaný o histórii sveta a ľudí, aby nevyšli najavo ich budúce zámery a minulé zločiny. Sociálna a náboženská história ľudského druhu bola falšovaná a umelo upravovaná tisíce rokov, najmenej od doby počiatku formovania ríše starého Egypta. Umyselné zabúdanie, ničenie, falšovanie a ignorovanie dôkazov či manipulácia so skutočnou históriou sa objavuje už v starom Grécku, ale stopy tejto nekalej a neetickej činnosti smerujú až do čias Atlantídy. Antické kultúrne národy akosi zabudli zložiť úctu ich atlantským, keltským, egyptským a indickým učiteľom, pretože bolo veľmi príjemné predstavovať pred svetom Grécko a Rímske impérium ako kolísku európskej civilizácie...".

 

Je to skutočne tak. Ľudská civilizácia (...jej konkrétne zložky a súčasti) v záujme mocenského ovládania dokázala bez mihnutia oka klamať o minulosti ľudských civilizácii na Zemi a deje sa to aj v súčasnosti pochopiteľne. Však predsa bábky je potrebné ovládať. A pokiaľ sa niekto " postaví na zadné ", alebo povie skutočnú pravdu, resp. približuje sa k " nepopulárnej " pravde, tak mu väčšinou dá spoločnosť nálepku, s prepáčením, že je magor, pretože väčšina stáda, ktoré ani nevie načo žije sa nedokáže ani priblížiť k úrovni jeho vedomia. 

 

Spomenieme ešte aj poznatky, ktoré jasne preukazujú na základe viacerých nálezov skutočnosti svedčiace o tom, že na Zemi v dávnej minulosti žili obrie ľudské bytosti a taktiež, že v konkrétnych obdobiach žili spolu na Zemi ľudia a dinosauri, resp. jašteri. Do skupiny nálezov obrov je možné zaradiť jeden z najvýznamnejších, prinajmenšom napríklad časť nálezov múmií a kostrových pozostatkov neznámej rasy obrov žijúcich pred dávnymi časmi na rozsiahlom území od Uhahu a Minnesoty, cez Pennsylvániu, Indianu po Wisconsin a Tennessie a ďalej cez hornaté územia Strednej a Južnej Ameriky až do Patagonie, ale aj na východ a západ Zeme. Skutočnosť je taká, že najmä obidva americké kontinenty boli po desiatky a možno aj tisíce generácii osídlené niekoľkými rasami obrov, ktorí viedli vojny medzi sebou aj s ľudmi iných rás. O týchto bojoch s obrami Oebenmi hovoria aj dochované ságy indiánskeho kmeňa Ahwasnechov obývajúcich kalifornské údolia Yosemite Valley. Zlatokopovia, ktorí v roku 1885 v tomto údolí razili štôlňu v lokalite Bridal Veil Falls, našli niekoľko skalných hrobov. V jednom z nich sa zachovala takmer úplná kostra obra, ktorý dosahoval výšku 3 metre a jeho lebka mala hrúbku klenby miestami až 5 cm. 

Značná časť nálezov pochádza z umelo vybudovaných pohrebných mohyl (Mounds), veľmi podobných kurhanom z údolia Eufratu, Ukrajiny, západného Ruska, Povolžia a z mnohých ďalších miest. Pri podrobnom študovaní jednotlivých nálezov nachádzame vybrané príklady ako dôkazy o tom, že veľmi dávno pred stvorením ľudskej rasy človeka 2.typu Adamah Kadmon obývali Zem skutoční obri nazývaní podľa prastarých bájí, mýtov a povestí Quinametzinovia, Titáni, Kyklopovia, Olympania, Inkalovia a iní... Pre rozsiahlosť tejto témy rôznych historických nálezov obrov a dôkazov o tom, že na Zemi žili v dávnych obdobiach spolu ľudia a dinosauri, resp. jašteri, sa jej budeme venovať aj v ďalších článkoch. 

 

Vzácnosť dávnych knižníc a zdrojov duchovného poznania je nevyčísliteľná. Mnoho cenných duchovných informácii ukotvených v hmote prostredníctvom cenných prastarých múdrych písiem bolo v minulosti zničených práve pôsobením temnej strany sily v hmote. Napríklad v dávnej minulosti v Alexandrii Ptolemaiovci vybudovali Museion s neobvykle bohatou knihovňou. Museion bol vedecko - výskumný ústav podobný usporiadaním dnešnej Akadémii vied. Okolo Alexandrijskej knihovne vznikla skupina encyklopedistov zaoberajúcich sa zhromažďovaním dochovaných vedeckých poznatkov. Bibliothéka obsahovala obrovský bibliografický fond s množstvom údajne až 700 000 zvitkov a fólii. Vedľa hlavného knihovníka Erastothena tvorili skupinu encyklopedistov Synesius, Poemandros, Pelagius, Pseudo-Demokritos, Zosimos Panopolský, Stafanus Aeneas z Gazy a ďalší.

 

Žiaľ, nastal Železný vek, pre ktorý bolo typické, že mu vadí múdrosť, vedenie, umenie, pravda a to jednak mocným, ale aj iným fanatikom. V roku 47 pred n.l. bola značná časť tohto faktografického pokladu Alexandrijskej Bibliothéky zničená rozsiahlym požiarom. Z príkazu cisára Diokleciána boli v roku 296 n.l. zničené všetky zvitky pojednávajúce o alchýmii, v roku 389 n.l. z podnetu arcibiskupa Theofila prebehla ďalšia vlna ničenia pokladu Alexandrijskej Bibliothéky a zbytky, ktoré sa podarilo zachrániť podľahli likvidácii v roku 643 n.l. pri dobytí Alexandrie islámskymi dobyvateľmi. Toto je len jedna z vizitiek ľudskej civilizácie.

 

Tieto takmer programové akcie ničenia kultúrneho odkazu predkov sú typické na základe dejín a historických udalostí pre náboženských fanatikov a mocou zaslepených hlupákov. Podobný osud totiž postihol aj menšie veľmi významné knihovne, predovšetkým knihovňu Ptahovej svätyne v Memfide, knihovňu v Pergamone, knihovňu Jeruzalemského chrámu a Pisistratove zbierky. Nie je teda čomu sa čudovať, že máme k dispozícii dnes tak málo správ o umení a poznatkoch našich dávnych predkov. Z vyššie spomínaného kultúrneho bohatstva sa dochovalo len nepatrné množstvo ako torzo 100 zvitkov a kusov plátna a jeden pergamen. Mnoho starovekých autorov výslovne zdôrazňuje, že starý Egypt len nadviazal na odkazy skorších predchádzajúcich civilizácii a osvojil si ich často prekvapivé vysoké vedecké a technické poznatky a znalosti. Žiaľ, dôkazy sa väčšinou zmenili dávno na popol. Pokiaľ máme záujem zachrániť, čo sa dá, musíme veľmi precízne vyhodnotiť každý aj ten sebemenší údaj, artefakt, či odkaz a informáciu. Podobne ako sa temné sily vtelené do rôznych temných bytostí v hmote snažili v hmote poničiť vzácne poklady ako je vyššie uvedené, aj v duchovných úrovniach nad hmotou dochádzalo k snahám o poničenie energetických a duchovných knihovní a informácii a o ich prekrútenie, skreslenie.

 

Pochopiteľne, že existujú aj vysoké úrovne vedomia, kde nepôsobí dualita (Svetlo - temnota, Dobro - zlo) a v týchto úrovniach vedomia nie je logicky ani karmické zaťaženie vychádzajúce z princípu duality. Ide o tzv. Nekonečné Vedomie, ktoré sa ako duchovná energetická hladina nachádza nielen nad týmto Vesmírom v ďaleko vyššími svetmi nachádzajúcimi sa nad týmto Vesmírom. Dualita tam nemá miesto nakoľko Nekonečný Zdroj Svetla ako " rodič " pôsobí výlučne na princípe energetických impulzov Svetla, slobodnej vôle a lásky ako čistej tvorivej sily, ktorá nemá potrebu ovládať mocenskými ambíciami žiadne iné bytosti... Tento jav však nie je možné pochopiť rozumom v dimenzii 3D, v ktorej žijeme na Planéte Zem.

 

Nemá význam o týchto skutočnostiach nikoho presviedčať, každá ľudská bytosť má slobodnú vôľu. Je to rozdiel ako keby ste dali peniaze človeku, ktorý dokáže iba jesť a piť, závidieť, robiť intrigy a prípadne ešte vykonávať základné telesné potreby, alebo keby ste ich dali napríklad Einsteinovi. Rozdiel je v tom, kto s nimi ako energiou čo dokáže vytvoriť...

 

 

Aby sme sa vedeli vystríhať pred opakovaním prešľapov a negatívnych scénárov vo vývoji, je skutočne potrebné sa snažiť približovať k Pravde a harmonizačným vysokým úrovniam svetelného vedomia u ľudských bytostí v hmote. Pre tento proces je nevyhnutne potrebné si priznať dôležitosť spájania dôkazov v hmote, ktoré by nemali byť skrývané vedou s vnímaniami duchovných informácii, ktoré je možné preniesť do hmoty prostredníctvom ľudských bytostí. Pokiaľ sa budeme brániť vlastnými predsudkami ohrozujúcimi duchovné a hmotné ego novému priaznivému a pozitívnemu vývoju, v minulosti impulzy pre nový vývoj nenájdeme. Z minulosti sa môžeme jedine poučiť, zobrať si ponaučenie, ospravedlniť sa za svoje temné stránky, negatívne deje nami vytvorené a poprosiť o odpustenie seba aj dotknutých, či ostatných. Vlastným záujmom o zvyšovanie frekvencii priaznivých energii na ktoré sme ako ľudské bytosti naladení sa každému z nás môže na základe zásadného princípu slobodnej vôle okrem kvalitného života so zdravým životným štýlom podariť aj vyťažiť sebapoznaním informácie a poznatky z dávnej minulosti (...z minulých životov), ktoré môžu obohatiť naše okolie a pomôcť mu v priaznivom vývoji. Výmenou týchto informácii vyplývajúcich zo sebapoznania medzi jednotlivými bytosťami sa môžu mozaiky energetických udalostí v hmote spresňovať a približovať k Pravde... 

 

Pokiaľ neprekročíme staré dogmy vrátane náboženských, budeme donekonečna nálepkovať nepravdivé predsudky a nenávisť či závisť nám bude zatemňovať úsudok, zrejme nebudeme vedieť pristúpiť ku kultivovanej harmonickej komunikácii, v ktorej budeme aj načúvať iným... 

 

Podobne je to aj vo vede. Veda bez svedomia, pokiaľ má slúžiť mocenským záujmom a falošným propagandám podporujúcim mravný a etický úpadok, je len ukážkou stroskotania ducha.

 

 

... každá ľudská bytosť má slobodnú vôľu... snažme sa nesebecky vnímať impulzy smerujúce k prekonaniu strachu, k zbaveniu sa závisti, nenávisti a skrivených predsudkov ktoré nás prenasledujú a pokúsme sa uvedomiť v hĺbke našich sŕdc, odkiaľ ako ľudské bytosti pochádzame a prečo žijeme na Planéte Zem ? Aké je naše poslanie ?... možno, keď sa zbavíme predsudkov, prídeme aj na to, aký dôležitý je symbol dvojchvostého leva, ktorý bol ako symbol štátneho znaku ČSSR v minulosti a akú špecifickú dôležitú úlohu máme aj na Planéte Zem Slováci spolu s Českým národom... Žiadny národ nie je hlavný alebo vedľajší a žiadny národ nie je dôležitejší, či menejcenný... 

 

 

zdroje a odkazy (spisy a knihy) :

 

duchovné komunikácie a vnímania

vedecké materiály - zatajené dôkazy 

prastaré múdre texty - Védy, Manuskripty, Mahábharáta, Rámajána a iné...

Henochove knihy

seansy Edgara Cayceho - spisy

Ivo Wiesner - Atlantíta - Mýtus Nebo Zapomenutá Historie

Ivo Wiesner - Do Ráje Projdeš Peklem 1. a 2. diel

Nadácia  Edgara Cayceho ARE - Tajomstvo Atlantídy

Stearn Jess - Edgar Cayce Spící Prorok

a iné...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

  

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode