Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

... DÁVNA MINULOSŤ ... ŽILI NA PLANÉTE ZEM PRED STOVKAMI MILIÓNOV ROKOV VYSPELÉ ĽUDSKÉ BYTOSTI?

07.09.2018 15:55

 

 

Poznanie minulosti oslobodzuje ľudskú bytosť. Na vedomej aj nevedomej úrovni. Zrejme je potrebné zdôrazniť, že toto poznanie minulosti by malo mať punc Pravdivosti. Minimálne je potrebné smerovanie tohto poznania, ktoré má úprimný, čistý úmysel poznať skutočnú Pravdu a nie lož podávanú za pravdu, aby mohla ovládať masy. 

 

Pokiaľ poznáme pravdu o minulosti vývoja na Planéte Zem, môžeme sa otvárať Novým impulzom, ktoré môžu viesť k novým obzorom a k tomu, aby sme neopakovali tie isté chyby z minulosti. Tento princíp je pre priaznivý vývoj zásadný. Žiadna politická ani ovládacia propaganda, ktorej duchovné pozadie je v hmote postavené na nízkych ovládacích energetických frekvenciách nikdy nebudú priaznivé. Sú to v podstate krátkozraké a zahmlievacie propagandy, ktoré vždy disharmonicky reagujú len na opačný extrém rovnako nízkej energeticko - informačnej frekvencie (...guľa - mantinel - guľa...). A to buď na úrovni individuality alebo celku.

 

Nie je naším cieľom stále opakovať oprášené skutočnosti, že Darwinova evolučná teória je nepravdivým pomníkom vedy. Jej vyvrátenie v dielčích častiach a hlavných princípoch už bolo potvrdené mnohokrát. Pochopiteľne tým nechceme povedať, že je nám jedno, že sa v školách ešte vyučuje... Skôr nám ide o doplňovanie mozaiky informácií z prostredia hmotného - vedy a empirických dát v oblasti archeológie aj s informáciami získanými z duchovného pozadia sveta. Približovať sa k Pravde, spresňovaním detailov dielčích informácií a ich prienikov krížovou kontrolou.

 

Asi nie je pochýb o tom, že na Planéte Zem žili vyspelé civilizácie ďaleko skôr, než len v období dávnej Hyperborey. Písali sme o tom už v minulosti v konkrétnych článkoch a je prístupných mnoho vedeckých dôkazov, ktoré to preukazujú (...viď napr. kniha od autora M. Cremo - Zakázaná archeológia). Je teda zjavné, že nielen Darwinova evolučná teória ale aj iné ezoterné náuky z minulosti vykazujú mnohé nepresnosti a neobstoja v zásadných princípoch týkajúcich sa dávnej minulosti vývoja na Planéte Zem, viď antropozofia Rudolfa Steinera, či Teozofia H. P. Blavatskej, nevynímajúc Rosenkruciánsku kozmológiu a duchovnú vedu. Podobne je tomu aj pri popisovaní histórie z pohľadu jogy a mnohých východných učení, ktoré sa výrazne odchyľujú od pravdivých informácií. Pri všetkej úcte k čiastkovým pravdivým informáciám týchto náuk, je potrebné sa posunúť k Pravde bližšie (... samozrejme, každý má slobodnú vôľu ...).

 

Okrem množstva dôkazov v hmote, podporujúcich indície o dávnych vyspelých civilizáciách žijúcich na Planéte Zem pred stovkami miliónov rokov, je možné uviesť jeden zo skutočne veľmi významných... Vedeckému tímu pod vedením profesora Alexandra Čuvirova z Baškirskej univerzity sa podaril v roku 1999 unikátny archeologický nález. Ide o nález, ktorý dostal názov "Mapa tvorcov" a jednoznačne preukazuje existenciu prastarej, vysoko rozvinutej civilizácie žijúcej na Planéte Zem. 

 

V podstate ide o nález - veľkú kamennú dosku o rozm. 148 x 106 cm. Na tejto platni je neznámou technológiou zobrazený celý región konkrétnej časti Uralskej oblasti. Toto zobrazenie jasne ukazuje na skutočnú plastickú mapu. Na mape je zobrazených 12 tisíc kilometrov sietí kanálov, ide teda o inžinierske stavby spojené aj s konštrukciami priehradnej hrádze. Podľa podrobnejšej analýzy sú na tejto mape uvedené aj poznámky pripomínajúce hieroglyfy. Veľmi zaujímavým detailom je otázka vyplývajúca z charakteru nálezu, prečo na tejto mape nie sú zakreslené žiadne cesty a pozemné komunikácie? Odpoveďou by mohla byť logická úvaha, že vyspelé bytosti, ktoré vytvorili predmetnú plastickú mapu zrejme používali iný spôsob dopravy, než je pozemská.

 

Ďalšie "náhody", ktoré v tejto súvislosti vznikli, je vek nálezu plastickej mapy. Do jej podoby sa totiž odtlačili 2 ulity mäkkýšov. Jeden z mäkkýšov žil na Planéte Zem pred 500 miliónmi rokov, druhý pred 120 miliónmi rokov. Vek nálezu bol definitívne vedcami stanovený na 120 miliónov rokov, vychádzalo sa pritom zo skamenelín mäkkýšov. Fascinujúce je nielen chemické zloženie tejto mapy, ale aj tvrdenie, že podľa archívov existovalo údajne 200 podobných kamenných platní ako čiastkových dielov, pričom celkový rozmer mapy je 340 x 340 cm.

 

Prečo sa malo teda jednať o prastarú vyspelú civilizáciu z dávneho obdobia 120 miliónov rokov žijúcu na Planéte Zem ?

 

Ako sme už uviedli, vek nálezu bol stanovený vedeckým tímom na 120 miliónov rokov na základe odtlačkov mäkkýšov v náleze mapy žijúcich na Planéte Zem pred 500 miliónmi až 120 miliónmi rokov. Rozbor plastickej mapy preukázal, že na podklade z dolomitu je detailne opracovaná vrstva z kremičitého skla s charakterom reliéfu krajiny. Celý profil mapy je potiahnutý 2 milimetrovou vrstvou z vápenatého porcelánu ako ochranný film pred poveternostnými vplyvmi. Pri všetkej skromnosti ide o špičkovú technológiu výroby plastickej 3D mapy s akou sa stretávame na Zemi v poslednom desaťročí.

 

vybrané zdroje a odkazy :

časopis WM Magazín - 6/2002 

www.messagetoeagle.com/image-of-the-day-controversial-120-million-year-old-map-of-the-creator/

www.bibliotecapleyades.net/arqueologia/esp_map_creator02.htm

 

Okrajove je optimálne uviesť, že výskumy vyššie uvedenej 3D plastickej mapy a územia, kde bola nájdená pokračujú, avšak nie sú prístupné verejnosti.

 

 

Podľa našej duchovnej komunikácie z mesiaca júl, august 2018 : "... sú údaje o veku mapy stanovené vedcami správne z hľadiska lineárneho vnímania plynúceho pozemského času. Ako naznačujú informácie, skôr je však možné sa prikloniť k údaju v intervale 550 - 250 miliónov rokov... Takéto medzníky môžu vytvárať z hľadiska rozumového pohľadu človeka určité pochybnosti, pretože 500 miliónov rokov predstavuje z pohľadu človeka veľmi dlhé časové obdobie, veľmi dávnu minulosť. Berúc však zreteľ na vek Planéty Zem, stanovený na 4,6 miliardy rokov, z tohto pohľadu to až také dominujúce nie je... 

 

Podobne je tomu aj u nášho Vesmíru, kde hmotná veda stanovila jeho vek na 14 miliárd rokov, čo je však krátkozraká a skreslená informácia. Odvážne je možné sa zmieniť, že vek nášho Vesmíru siaha určite za hranicu 100 miliárd rokov pozemsky vnímaného času a z tohto nadhľadu je 500 miliónov rokov iba nepatrný zlomok...

 

... Čas je potrebné vnímať ako energiu, ktorá nie je konštatná, môže plynúť na rôznych miestach, inou rýchlosťou a ovplyvňuje ju mnoho faktorov ... 

 

... Keď sa oslobodíme od prísne rozumového pohľadu na vec, na základe duchovného vnímania nie je až také nepochopiteľné, že by v období prvohôr mohla na Zemi existovať vyspelá ľudská civilizácia, budujúca na vysokej úrovni napríklad vodné diela, kanály, či siete a pod... Nález spomínanej plastickej mapy patrí k najvýznamnejším na Planéte Zem, ktorý pravdivo vystihuje dávnu minulosť. Technická úroveň, ktorou bola plastická mapa vytvorená, zodpovedá najnovším súčasným technológiám z oblasti počítačovej 3D grafiky..."

 

 

... z turistiky nad Banskou Štiavnicou 1.9.2018, mimoriadne čisté miesto v Prírode 

(...táto fotografia nie je zaradená do tohto článku náhodou, symbol a kód ktorý nesie je prístupný pre pripravených...)

 

 

Čo k tomu dodať ? Zrejme ide o samé "náhody". Aj najväčší skeptici, ktorí popierajú akékoľvek informácie získané z duchovného pozadia sveta za hmotou, popierajú skryté duchovné pozadie sveta v jemnejších energetických hladinách a sférach nad hmotou sú postavení pred jasnú dilemu, ktorú nie je možné len tak ignorovať: Špičkové technológie používané v súčasnosti pri výrobe 3D máp sa zrejme vyskytovali na Planéte Zem pred 500 až 120 miliónmi rokov v období prvohôr. Naznačujú to dôkazy a výskum v hmote... Len pre príklad uvádzame, že prvá takáto mapa na svete bol projekt NASA World Wind. V súčasnosti sa takýmto technológiám venuje viac firiem z "kremíkového údolia" v Silicon Valley

 

Keď si to uvedomíme, ešte stále sa cítime ako ľudské bytosti takí sebavedomí a suverénni páni tvorstva, že sme riadiacim článkom Planéty Zem a Prírody na vrchole vedecko - technického pokroku? A čo tak trochu skromnosti a prestať žiť v sebaklamoch?  

 

Pri úprimnej skromnosti a pokore prichádzame z vyšších nadhľadov triezvo k poznaniu, že zrejme skutočne nebude možné smerovať k priaznivému vývoju na Zemi bez prepojenia hmotnej aj duchovnej zložky ľudských bytostí. Už od najmenších, detí, od ich najútlejšieho veku. Nechať ich slobodne vnímať od malička jemné duchovné roviny za hmotou a prenášať impulzy z nich zachytené do hmoty, umožňovať im vytvárať prieniky medzi priaznivými duchovnými impulzami a údajmi zistenými fyzickými zmyslami. Nechať ich zisťovať duchovné príčiny z duchovného pozadia sveta, prečo sa deje v hmote to, čo sa deje?

 

Viesť deti od najútlejšieho veku k slobode a stále vyššej úrovni vnútornej slobody, harmónie a čistoty, etiky, tesnému spojeniu s Prírodou a vyššími obrími živými celkami. Nielen vyučovaním na projektoroch, či interaktívnych tabuliach, s následným zdvorilým potleskom z počítačových obrázkov. Ale primárne vedením k zdravému životnému štýlu a zdraviu, pozorovaním priamo v Prírode na turistických vychádzkach, pri športe. Deti sami dokážu (... pokiaľ ich mnohokrát nevychýli nepriaznivým smerom systém nastavený spoločnosťou, niekedy aj vlastné rodiny a pod... ) v sebe nájsť schopnosť priaznivého vzostupu a vývoja.

 

Prestaňme si namýšľať, že len inžinier, doktor, právnik, vedec, bankár, IT špecialista, či učiteľ sú práve tie bytosti, ktoré obohacujú spoločnosť a civilizáciu. Aj obyčajný záhradník, či jednoduchý človek, môžu svojim talentom pre život bez parazitovania na okolí a vnútornou čistotou obohacovať okolie a prispieť k jeho skvalitneniu. Nepozerajme sa na deti, ktoré vnímajú viac než len hmotu fyzickými zmyslami a netaja sa tým na verejnosti, ako na niečo nenormálne, čo sem nepatrí, niečo nescivilizované... väčšinou ich totiž minimálne na nevedomej úrovni s umelým úsmevom na tvári odsudzujeme (česť výnimkám)...

 

Sú to práve aj deti, ktoré nás môžu posúvať vo vývoji správnym smerom, pretože môžu prenášať z čistých duchovných úrovní a sfér nad hmotou veľmi cenné úrovne harmónie a Pravdy priamo do hmotného sveta. Pokiaľ deti majú záujem o telepatické vnímanie z duchovných sfér, podporujme ich v tom, nesnažme sa im v tom brániť...

 

... je toho ešte veľa čo nevieme a čo nás môže posúvať na ceste ďalej ...

 

 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.noveenergiezivota.sk, september 2018


 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode