Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

DÔLEŽITOSŤ POCHOPENIA PRINCÍPOV VÝZNAMU EXISTENCIE ČLOVEKA DNEŠNÉHO TYPU NA PLANÉTE ZEM ...

07.11.2018 07:57

 

Otázky by mohli znieť aj takto : Prečo žijeme my ľudia na Planéte Zem? Prečo sme sa narodili na Planéte Zem? Je to len tak? Náhoda? Aký to má význam, či zmysel? Ide len o sebecké slepé potulovanie sa? Alebo ide o úlohy ľudskej bytosti ako hmotno - duchovnej bytosti spočívajúce v maximálnom sebapoznaní, sebazlepšovaní, zyvšovaní svojej kvality, karmickom očisťovaní a vyväzovaní, priaznivom energetickom a frekvenčnom vyladení a následnej schopnosti vytvárania harmonických dejov vo vzťahu k okoliu a vyšším celkom, ktoré nás presahujú a nemajú len sebecký význam? 

Pýtať sa môžeme aj ďalej ...

 

Niekto by povedal : Nerozumiem týmto pojmom. Nechápem ich. Alebo, vôbec ma to nezaujíma, "neotravujte ma s hlúposťami" ... 

Áno, ľudia mnoho krát vôbec nemajú záujem o to, aby zistili prečo sa narodili na Planéte Zem. Jednoducho ich to nezujíma, je to pre nich len strata času, nepodstatná vec. Od detstva sú v drvivej väčšine totálne deformovaní vzorcami v rodinách aj v oblasti života a výchovy v hmotnom svete a aj v oblasti pokrivených výkladov duchovného pozadia sveta, prípadne sú vychovávané s totálnou absenciou tohto výkladu. Vzdelávanie v školách podľa našich skúseností väčšinou taktiež pri všetkej úcte ani zďaleka nemá kvalitu a úroveň, ktorá by smerovala v formovaniu harmonických ľudských bytostí so schopnosťou myslieť a tvoriť priaznivé harmonické deje (...nielen bezbreho a bezobsažne kriticky myslieť). 

 

A v tom spočíva jeden z najzásadnejších problémov mravného a etického úpadku dnešnej civilizácie (česť výnimkám). Práve nepoznanie príčiny, prečo sme my ľudia na Zemi, je živnou pôdou pre periodicky sa opakujúci úpadok. Žiadne intelektuálne kľučky a sebaklamy nám v tom nepomôžu, pokiaľ toto poznanie budeme ignorovať. 

 

Spiritualita alebo duchovné pozadie sveta a jeho pravdivé poznanie, princípy, význam, fungovanie, sú, resp. mali by byť bežnou súčasťou života každej ľudskej bytosti už od najútlejšieho veku. Ide o nevyhnutnú súčasť harmonickej ľudskej bytosti. K tomu by mali prispievať priaznivo rodina a aj spoločnosť. Pokiaľ totiž duchovné pozadie sveta ako ľudské bytosti popierame, resp. nemáme záujem to brať ako serióznu zložku našej vlastnej bytosti žijúcej v hmotnom svete, automaticky sme lacnou korisťou pre nepriaznivé energetické štruktúry a ani o tom nemusíme vo svojej nevedomosti tušiť... 

 

Samozrejme, že tieto skutočnosti sú faktami a nie žiadnymi rozprávkami. Jednak o nich vieme z vlastných skúseností a skúseností mnohých kolegov a známych, ale je možné ich dohľadať aj v zdrojoch kvalitnej vedeckej literatúry a vedeckých výskumoch. Ignorovanie pravdivého výkladu duchovného pozadia sveta je rovnako nepriaznivé, ako keď je niekto napríklad veľkým fanúškom akejkoľvek mágie, alebo ju dokonca priamo realizuje.

 

Súčasťou týchto dôležitých otázok, prečo sme my ľudia na Planéte Zem, je aj pôvod dnešného človeka žijúceho na Planéte Zem. Odkiaľ prichádzame? Pokiaľ by ľudia v rámci svojho úžasného "scivilizovania" nezabúdali, že sú rovnocennou súčasťou Prírody od najútlejšieho veku, situácia by bola iná. Nemali by v sebe rôzne nutkania a psychózy, ktoré sa hlásia 24 hodín denne o slovo z podvedomia, či karmických vrstiev, pretože by ich dokázali z dostatočného nadhľadu prekuknúť a "rozpustiť" - resp. aspoň zvedomiť, obohatiť seba a tým aj okolie o vyššie kvality v každodennom živote. 

 

Úprimnosť a čistota bez strachu, kamufláží a potreby ovládania v medziľudských vzťahoch by nahradili mnohých pokryteckých vytesnených priaznivcov, tzv. podržtaškov, ktorí sa snažia ohováraním na základe "duchovna" často elitársky "chrániť" pred okolitým svetom, resp. uzatvárať sa pred vyššími úrovňami harmónie a Pravdy a ich spájaním, spoluprácou na základe slobodnej energetickej a informačnej rezonancie ... a v konečnom dôsledku sa nedokážu títo farizejskí jedinci pohnúť z miesta ako okrajový element ... 

 

Preto je dôležité sústavne spresňovať informácie o dávnej minulosti vývoja na Zemi. Nebáť sa úprimnosti. Pravdivé informácie umožňujú vlastnú očistu a tým vyššiu kvalitu života.

 

Aj z vlastných skúseností a informácii, ktorými disponujeme o vzniku a vývoji nášho Vedomia a Bytia je možné uviesť, že Stvoriteľské úrovne - Tvorcovia nášho Vesmíru ako bytosti s vyšším Vedomím a duchovných úrovní nad týmto Vesmírom, boli v dávnej minulosti okrem iných svojich diel a výtvorov autormi genetickej matrice označovanej v literatúre Adam Kadmon (Adamah Kadmon). Ide o tzv. projekt 2. typu človeka, stvoreného pre evolúciu civilizácie na Planéte Zem. Išlo o obdobie v lineárnom vnímaní času cca 280 tisíc rokov dozadu. Jeho základným genetickým predpisom je dvojvláknová pravotočivá šrobovnica DNA s viacstupňovým programom. Väčšina sekvencií (kodonov) DNA je uzatvorená (viac než 95 %) a práve to je obrovská šanca nás ľudí. Sústavnou prácou na sebe, sebazdokonaľovaním, zvyšovaním frekvencie energií, na ktoré sa dokážeme každodenným spôsobom života naladiť, môžeme postupne otvárať ďalšie a ďalšie sekvencie našej DNA a zlepšovať tak kvalitu svojej bytosti. 

 

(Poznámka : 

Genetická matrica typu Adam Kadmon - projekt 2. typu ľudskej bytosti určenej pre evolúciu civilizácie s Prírodou na Planéte Zem v našom Vesmíre nie je jediným typom projektu človeka vo Vesmíre, ktorý bol vytvorený. Tomuto projektu predchádzali ešte predtým iné projekty - 1. typ človeka a iné typy mimozemských entít v tomto Vesmíre a pod. Genetická matrica Adam Kadmon bola vytvorená práve pre evolučný vývoj na Planéte Zem v spolupráci s Prírodou ako jednej z dvoch priaznivých civilizácii v našom Vesmíre. Na Planéte Zem existovali ešte pred vysadením matrice typu Adam Kadmon aj iné typy civilizácii, ktoré sa na Zem dostali z rôznych končín Vesmíru (... Elfovia, prvé bytosti anjelov Dhyanov v hmote tzv. Valari a ich civilizácie s pružnými telami bez kostier a pod ...)...

 

Pre obšírnejší výklad je možné uviesť, že na túto tému existuje mnoho kvalitných knižných diel autorov a vedcov ako napríklad Edgara Cayce, J.R.R.Tolkien, Ivo Wiesner, Chris H. Hardy, Jiří Novák a mnoho ďalších (... ospravedlňujeme sa všetkým tým, ktorých sme nespomenuli). Napríklad J.R.R. Tolkien nazval vo svojom diele Silmarillion projekt ľudskej bytosti 2. typu pre osídlenie Zeme tzv. Atanmi - druhorodenými, ktorí majú možnosť schopnosti prekonávať všetky úrovne a duchovné prahy. Existuje mnoho diel, ktoré preukazujú informačné prieniky v tejto téme, my robíme v tejto oblasti už dlhšie obdobie výskum.

 

Genialita Stvoriteľov je zjavná už aj zo samotnej anatomickej stavby ľudského tela, funkčnosti anatómie, somatológie, kde je obrovské množstvo detailov, ktoré vytvárajú úžasný funkčný celok, ľudské telo. Vytvoriť niečo takéto vo forme genetickej matrice je úžasné. Len obyčajný pohyb rukou alebo prstami na ruke je mimoriadne komplikovaná energetická a informačná operácia, kde opäť vidieť, ako si ľudia väčšinou nedokážu vážiť svoje telo. Považujú to za automatické "používanie" svojho tela (česť výnimkám). Práve preto je potrebné, aby ľudská bytosť napredovala nielen ako nástroj "fyzického tela", ale ako celistvá hmotno - duchovná bytosť.

 

Aké sú možnosti a význam otvárania nových sekvencii viastupňového genetického programu, ktorý máme v sebe uložený? 

Napríklad schopnosť samoliečenia, sebaliečenia v spolupráci s Prírodou bez používania liekov či chémie. Schopnosť dožiť sa veku 120 rokov, prípadne aj viac. Schopnosť neobmedzeného prirodzeného zvyšovania vnútornej harmónie, atď. Hlavným dôvodom a významom tohto procesu zvyšovania svojej kvality je pritom pochopenie toho, že sme na Planéte Zem ako ľudské bytosti, ktoré majú tvoriť civilizáciu, ktorá je schopná v rámci priaznivej evolúcie vytváraním harmonických dejov odolávať zlu, temnote, ovládaniu iných bytostí, vojnám, násiliu a to jedine v spolupráci s Prírodou a vyššími obrími živými celkami ako ich súčasť.

 

Aby sa na Planéte Zem stále neopakovali katastrofy, podobne ako tomu bolo opakovane v minulosti u viacerých civilizácii. Je fatálny omyl myslieť si, že striedanie úpadku a vzostupu vo vývoji je správnym, dokonca prirodzeným vývojom a že sa to má diať civilizáciám sústavne dookola. Ide o jeden z najväčších omylov na Zemi. Naopak schopnosť prekonávať prekážky bez katastrôf, bez poničovania Prírody, Planéty Zem a bez násilia a vojen, to je umenie priaznivej evolúcie !

 

Možno si predsa začnú viaceré ľudské bytosti uvedomovať, že odpoveď na otázku: "Prečo sme na Zemi?" je zásadná a prenesenie jej principiálneho významu do praktického života taktiež. Podobne tak ako aj dôležitosť sústavného zvyšovania vnútornej harmónie a čistoty u všetkých ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem pre harmonickú spoluprácu s Prírodou v rámci priaznivého vývoja.

 

 

Odkiaľ tieto informácie pochádzajú? 

Je možné uviesť, že konkrétne množstvo ľudských bytostí na Zemi sa dostalo k takýmto informáciám na základe schopností telepatických energeticko - informačných prenosov, vlastnej karmickej očisty a duchovných komunikácii s rôznymi priaznivými svetelnými sférami z duchovného pozadia sveta vďaka svojmu frekvenčnému naladeniu a práci na sebe, resp. karmickému poslaniu, za posledných 25 rokov. Sú to ľudské bytosti v rôznych častiach na Planéte Zem. Podobne tak aj kvalitný vedecký výskum hľadajúci Pravdu a spresňovanie informácii, mnoho krát buď utajovaný alebo naopak zosmiešňovaný, je toho dôkazom. Napríklad informácie o nadsvetelnej rýchlosti prenosu bioenergií, teória morfických polí a morfickej rezonancie (... vedecké dôkazy - Bellow teorém, Barbara Ann Brennan, Rupert Sheldrake), teória torzných polí vo Vesmíre (... vedci Dr.Kozyrev, David Wilcock...), epigenetické výskumy rôznych vedcov na zemi, atď... 

 

Asi nie je potrebné veľmi zdôrazňovať, že aj bytosti s vyšším Vedomím ako Stvoritelia robili chyby. Úplná dokonalosť neexistuje ani u Tvorcov v tých najčistejších sférach nad hmotou. Je možné ku nej smerovať, matematicky je to vyjadrenie limity konvergujúcej k dokonalej harmónii, ktorá je nedosiahnuteľná, teória bodu za nekonečnom a to jej dáva zmysel potreby sústavného zvyšovania vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí. Zhruba pred 270 - 250 tisíc rokmi určité duchovné úrovne poverené Stvoriteľmi tohto Vesmíru pre spoluprácou na projekte 2. typu človeka v tomto Vesmíre zlyhali. 

 

Následne došlo k veľkým prešľapom (... kľudne je ich možné nazvať až sabotážou), doslova k absencii spojenia a komunikácie a následnému zásahu temných energetických formácii a negatívnych mimozemských entít, v dôsledku čoho bola zneužitá genetická matrica Adam Kadmon k manipulácii a poškodeniu. Toto poškodenie malo smerovať k tomu, aby nebolo možné otvárať nové sekvencie viacstupňového programu DNA pri prirodzenom zvyšovaní vnútornej harmónie ľudských bytostí. Tento negatívny zásah bol jedným z najväčších bremien v karmickej záťaži na Planéte Zem, ktorý sa prejavoval dlhodobo vo vývoji napríklad viacerých vojenských konfliktov a svetových vojnách. Niektoré náznaky vyššie spomínaných negatívnych manipulácií s DNA sú detailne uvedené aj v knihe Dve Tretiny - Dejiny našej Galaxie, ktorej slovenský preklad sme pripravili a kniha bude vydaná v januári 2019 (viď náš článok z 1.11.2018)

 

Výsadkov ľudských bytostí genetickej matrice Adam Kadmon - projektu 2. typu človeka na Planéte Zem do hmoty bolo v minulosti realizovaných minimálne 5 v podobe minimálne piatich samostatných rás tejto genetickej matrice v období cca 125 až 30 tisíc rokov pred n.l.. Jednou z hlavných lokalít na Planéte Zem, kde boli výsadky ľudských bytostí 2. typu prevedené bol v oblasti Tarimskej panvy, ostrov Taprobane obklopený malými ostrovčekmi, ktorý bol zničený katastrofou spôsobenou prvým preletom planéty Nimiru okolo Planéty Zem pred cca 115 tisíc rokmi (... existujú historické mapy, na ktorých je ostrov Taprobane presne zakreslený ... viď obrázok nižšie). Práve tento ostrov bol bájnym "pozemským rajom pre Adama a Evu", ako to nepresne popisujú biblické záznamy. Po jeho zničení môžeme hovoriť v súčasnosti o dnešnej lokalite ostrova Ceylón - Indický kontinent. Nebola to však jediná lokalita na Zemi, kde boli realizované výsadky tejto genetickej matrice 2. typu človeka tiež nazývaného v Európe ako kromaňonský typ človeka.

 

Erastothenova mapa z 3. storočia pred n.l. na ktorej je zakreslený ostrov Taprobane

(v pravej dolnej časti mapy)

 

(Poznámka :

Erastothenes bol veľmi múdry človek, okrem iných titulov bol aj "šéf" Alexandrijskej knihovne, jedného z najväčších klenotov na Zemi, ktorá bola v minulosti vypálená, veľa múdrych kníh bolo zničených. pozri link: sk.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes_z_Kyr%C3%A9ny)

 

Podrobnostiam a detailom v tejto téme týkajúcej sa výsadkov ľudí projektu 2. typu na Planéte Zem sa budeme venovať v iných článkoch, nakoľko ide o rozsiahlu tému dôležitú pre poznanie Pravdy o ľudskej histórii. Proces výsadkov, vysvetlenie pojmu, čo to vlastne znamená "výsadok do hmotného sveta", proces vytvárania fyzických tiel na Zemi, následné kríženie jednotlivých rás a ďalšie bližšie informácie sa budeme snažiť priblížiť samostatne. Veľmi zaujímavou informáciou je napríklad odpoveď na otázku, prečo bol v dávnej minulosti pre výsadky 2. typu človeka určený práve ostrov Taprobane ...

 

Informácie, ktorými disponujeme aj my aj iné ľudské bytosti jednak z duchovného pozadia sveta (... duchovné komunikácie a telepatické prenosy nás a iných osôb), ale aj z empirických dát rôznych vedeckých výskumov sa stále spresňujú ... Darwinova evolučná teória druhov sa stáva postupne čoraz viac nepravdivým pomníkom histórie vedy.

 

V každom prítomnom okamihu živíme nádej pre priaznivý vývoj TU a TERAZ. Radosť z maličkostí je zásadná - tohtoročná jeseň nám pripravila v Lipovanoch úžasné prekvapenie - posledné 4 dni krásne slnečné počasie, babie leto s teplotou 20 stupňov ...  

VERÍME, že obraz pri pohľade na dve 10-ročné mladé dievčatá sediace na jednej lavičke v parku, ktoré si v rámci vzájomnej komunikácie namiesto pohľadu do očí a verbálnej komunikácie rozhovoru, píšu do bezvedomia SMS správy a "četujú" z mobilných telefónov, NIE JE PREDZVESŤOU ÚPADKU CIVILIZÁCIE.

 

 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.noveenergiezivota.sk, november 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode