Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ENERGETICKÉ PREPOJENIE MEDZI MATKOU A DIEŤAŤOM

26.02.2016 19:06

 

Každým dňom počúvame z každej strany v rôznych spravodajských reláciách, správach, rozhlase, či televízií informácie rezonujúce a týkajúce sa stále pálčivej témy - imigračná kríza v Európe. V tomto článku sa pozrieme na túto problematiku trošku z iného pohľadu, ktorý jemne odkrýva aj jednu z hlavných príčin tejto krízy. Väčšinou totiž počujeme stále konštatovanie a kritiku len čo sa týka dôsledkov, dôsledkov a zase len dôsledkov tejto krízy, avšak málokde a málokedy sa objaví aj odkrytie nejakej skutočnej príčiny tejto krízy, vychádzajúc pritom aj z nosných psychologických príčin tohto diania ukrytých hlboko v srdciach ľudí. 

 

Z pohľadu duchovne rozvinutého človeka, ktorý nevníma udalosti okolo imigračnej krízy len z dôsledkov dejúcich sa v hmotnom, fyzickom svete, je možné veľmi stručne hovoriť, že akýkoľvek extrém, jednostrannosť, či nerovnováha, spôsobujú vždy len závislosti, strachy a následné z toho vyplývajúce dominujúce fanatizmy determinujúce v konečnom dôsledku vytesnenie a padnutie síl pôsobiacich z kolektívneho nevedomia (podvedomia). Mohli by sme povedať, že akákoľvek disharmónia ľudských bytostí na Planéte Zem spôsobuje vždy len spoluprácu s ľavotočivými bioenergiami a teda vytvára priestor na pôsobenie temnej strany sily, a to či už v úrovni aktívneho ovládania mocenskými ambíciami, skrytého za "čistými úmyslami", alebo prijímania takýchto diktátov neslobody, opierajúcich sa o vnútornú neslobodu, teda opäť o disharmóniu bytostí. Jednou z najväčších slabostí značného množstva bytostí inkarnujúcich na Planéte je neschopnosť vyladiť sa do stredu medzi extrémami, teda nastolenie vnútornej rovnováhy a jej zvyšovanie, stabilitu.

 

Súčasná imigranská kríza je podobne výsledkom takejto disharmónie a rozladenosti ľudských bytostí, žijúcich v rodinách, rodoch, skupinách, pracovných celkoch, národoch, atď. na Planéte Zem. U duchovne rozvinutej bytosti človeka vnímame stručne povedané nerovnováhu medzi mesačnými a slnečnými silami pôsobiacimi v polarite vzájomne sa doplňujúcich protikladných súčastí celistvosti (...napríklad mužský a ženský princíp v Prírode), čím dochádza k následným výrazným poruchám a nerovnováhe v dualite nezmieriteľných protikladov (...pravotočivých a ľavotočivých bioenergii v morfických a morfogenetických poliach Planéty a vyšších duchovných úrovniach), prevahou nepriaznivej, negatívnej sily. Samotná skutočnosť ako faktický obraz v hmotnom svete, ktorý nám jasne potvrdzuje v súčasnosti prevažovanie mesačných síl obraznou formou, je napríklad aj znak islámskeho náboženstva - v tvare polmesiaca. Ďalej môžeme pokračovať faktami, že na Slovensku populácia preukázateľne opierajúc sa o demografický vývoj a štatistiky vymiera.

 

Prevažovanie mesačných síl nad slnečnými princípmi potvrdzuje mnoho príkladov. Môžeme v praktickom živote ukázať na jednom z príkladov vo fyzickom svete. Pôsobenie západnej civilizácie, prinieslo mnoho zlých sklonov, ktoré sa okrem iného pôsobenia snažia "vyrovnať" aj rozdiel medzi ženou a mužom v kariérnych výsledkoch osobných ambícii, ignorujúc pritom fakt, že žena je v súlade s Prírodou v prvom rade bytosť Matky, ktorá má prinášať a plodiť život. Porovnajme ženy Matky v islamských krajinách prinášajú na svet deti v počte 5 - 7 aj viac, zatiaľ, čo napríklad u nás na Slovensku sa veľmi často stretávame s názorom, že "...aj bez detí sa dá žiť... načo deti, kariéra je dôležitá, treba si užiť...". 

 

Populačne sme na tom na Slovensku zhruba s koeficientom cca 1,2 dieťaťa na ženu... Aj toto je jeden z príkladov, kde najcennejšia hodnota prinášať a plodiť život je degradovaná na miske váh porovnávaním s pahodnotami konzumného egoizmu. Žiaľ dospeli sme do takejto hodnotovej kvality spoločnosti, ktorá je v rozklade a mravnom úpadku, a nepomôže nám schovávanie sa za žiadne alibistické argumentácie.

 

V tejto súvislosti poukážeme v tomto článku na mimoriadnu dôležitosť energetického spojenia Matky s dieťaťom. Mnohokrát sa vnútorná nesloboda žien Matiek ukazuje v živote napríklad ich naháňaním sa do zamestnania, väčšinou kvôli peniazom, kariére, falošnej predstave feminizmu a emancipácie, keď dieťa sa stáva pre Matku príťažou. Zase sme pri vyššie uvedenej disharmónii ľudskej bytosti, kde sebeckými skarikovanými sebaklamami sa mnoho žien (česť výnimkám) snaží "... objavovať v sebe kúzelné mesačné sily ženy (... v podstate ide o hlboko v podvedomí uložené karmické vrsty energo - informačné statusy a väzby na temné magické a manipulatívne sily a energie z minulosti...)", namiesto toho, aby si zvedomili najvyššiu hodnotu - prinášať, tvoriť a plodiť život. Neuvedomujeme si pritom, aký zásadný význam vo vývoji dieťaťa má najmä prítomnosť Matky pri dieťati a to minimálne do 3 rokov jeho života

 

Prítomnosť Matky pri dieťati nielen fyzická ale aj zvnútornená, energetická, celou svojou bytosťou. Tento význam je možné preukázať z viacerých pohľadov priamo v hmotnom svete, kde sa jasne potvrdzujú aj princípy dôležitosti energetického spojenia Matky a dieťaťa. Podľa výskumu z obdobia posledných 100 rokov, je dieťa spojené s Matkou energeticky stabilne až do 7 rokov svojho života. Jedná sa o prepojenie všetkých čakier ako duchovno-energetických orgánov, centier dieťaťa a Matky. Korunná čakra (nad temenom hlavy) je u dieťaťa po narodení (u kojencov) otvorená najviac (spojenie s duchovnými svetmi a sférami) postupne ako sa vteľuje a koreňová (na najnižšej úrovni), je otvorená najmenej (pokiaľ nie je dieťa dostatočne ukotvené v hmote). Spojenie dieťaťa postupne koreňovou čakrou a ukotvenie do hmoty je veľmi citlivý a náročný proces, pretože dieťa postupne vlastne zostupuje z vyšších sfér do hmoty a fyzického sveta. Okolo dieťaťa v tomto veku je možné vidieť svetlulinkomodré pole, kde vyššie sféry energii cez otvorenú korunnú čakru majú vplyv na energetické pole bytosti dieťaťa.

 

Pokiaľ dieťa nedovŕši vek 7 rokov je spojené éterickým telom (energetickým) obalom s Matkou a je vystavené do 7 rokov bezprostrednému energetickému ohrozeniu prichádzajúcemu z vonkajšieho prostredia. Dieťa totiž nemá vlastné éterické (energetické) telo do 7 rokov vytvorené. Najrizikovejšie obdobie je do 3 rokov, kedy by v žiadnom prípade nemalo byť dieťa dlhodobo bez prítomnosti Matky. Energetické orgány (čakry) u dieťaťa sa začínajú vytvárať ako zrelé až po 7 rokoch, vytvára sa na nich ochranný vonkajší obal a ukotvuje sa tvar čakier, dovtedy dieťa nedokáže zachytiť na vonkajšom obale čakry psychické vplyvy. S týmto súvisí aj vytvorenie a odpojenie samostatného vlastného éterického tela dieťaťa v období od 7 rokov. Práve preto sú deti do tohto obdobia veľmi zraniteľné a citlivé. Pozorovaním tým vieme vysvetiť aj skutočnosť vo fyzickom svete, prečo Matka dokáže rozpoznať aj bez fyzického kontaktu s dieťaťom napríklad situáciu, že sa s ním niečo zlé deje. Podobne aj správanie dieťaťa, ktoré napodobňuje rodičov a okolie do 7 rokov bez toho, aby rozoznávalo, či je to dobré alebo zlé, je možné jasne aj zreteľne pozorovať vo fyzickom svete. 

 

V období veku dieťaťa do 7 rokov v žiadnom prípade nie je správne, dokonca je to nebezpečné, aby sa dieťa zúčastňovalo akýchkoľvek skupinových liečebných a terapeutických seáns a sedení, môže to byť pre neho z energetického hľadiska až rizikové. Najmä uvedomenie si dojčenia dieťaťa má mimoriadne silný význam v tom, že okrem fyzickej výživy dieťaťa pri tomto spojení dochádza aj k éterickému spojeniu a éterickej výžive, v každej prsnej bradavke Matky je aj malinká čakra. V období pri dovŕšení 2 rokov dieťaťa v rannom detstve sa začína rozvíjať druhá čakra a dochádza k obohateniu citového života. Dieťa vníma rodičov ako niečo, čo mu patrí. Jasnovidne je možné pozorovať červenooranžovú až ružovú farbu viditeľnú v aure dieťaťa. Dieťa sa učí mať k niekomu vzťah ako základnej láske. Nemáme potrebu nikoho presviedčať o týchto faktoch, najmä pokiaľ to jasne vnímame vlastným spirituálnym vnímaním a nie sme jediní na svete. 

 

Z energetického hľadiska môžeme povedať, že dieťa sa dokáže oddeliť od matky, ale éterická pupočná šnúra dieťaťa je naďalej s matkou spojená. Takýmto spôsobom vzniká proces separácie a postupného uvedomovania si identity. Energetické pole okolo dieťaťa je možné vidieť jasnovidne ako svetlomodré. V tomto štádiu ešte nie je dosť silné EGO u dieťaťa, aby dokázalo rozlišovať medzi JA a ostatnými. Dieťa v období okolo 5 rokov vytvára svoje energetické pole v blízkosti Matky, pevne sa drží osobných predmetov ktoré dotvárajú energetický priestor napríklad v detskej izbe, čo definuje jeho identitu. Týmto energetickým poľom udržuje svoju identitu a súčasne vníma kontakt s inou individualitou. 

 

 

Keď sa Matka rozhodne dieťa začleniť do materskej škôlky, mala by to urobiť veľmi jemne a ohľaduplne. Je potrebné si uvedomiť, že kvalita éterického tela Matky je pre dieťa nenahraditeľná, najmä s prihliadnutím na to, že dieťa vlastné éterické telo do 7 rokov nemá a Matka poskytuje dieťaťu ochranu. Podobne tak, aj éterické telo učiteľky v materskej škôlke nie je pripravené nárazove prijať dieťa hneď na celodenný pobyt, najmä pokiaľ sa jedná o škôlku, kde je väčší počet detí. Ide teda o výsostne individuálny postoj Matky, aby dokázala zvoliť najjemnejšiu a najoptimálnejšiu cestu, ako postupne dieťa včleniť do materskej škôlky, napríklad postupne dieťa dať do škôlky na 2 - 3 hodiny, potom 4 hodiny aj so stravou, prípadne aj na odpoludňajší odpočinok a pod. 

 
 

Nie je náhodou, že drvivá väčšina detí hneď po začatí navštevovania materskej škôlky ochorie. Nie je to však dané len tým, že "dieťa je infikované bacilmi, resp. vírusmi iných detí a pod.". Ide o situáciu, kedy dôjde k drastickému prechodu a odpojeniu dieťaťa od éterického energetického tela (poľa) Matky a jeho prechodu do éterického tela (poľa) učiteľky. Tento prechod samozrejme sťažujú, resp. ovplyvňujú aj ďalšie skutočnosti, ako napríklad kvalita éterického energetického tela učiteľky a kvalita astrálneho tela učiteľky...

 

 

Žiaľ moment drastického odpojenia dieťaťa od Matky skutočne vo fyzickom svete často prejavuje chorľavosťou dieťaťa. Pochopiteľne, že chorľavosť dieťaťa súvisí aj s karmou Matky, samotného dieťaťa a vzájomným karmickým vyrovnaním. Tu však začína súčasne aj veľká dilema, očkovať či neočkovať dieťa, kde v podstate mnohokrát idú Matky proti sebe. Mysliac si, že očkovaním niečo zachránia v rámci dogmatických vzorcov medicíny a farmaceutického biznisu, namiesto toho, aby začali v prvom rade sebareflexiou a prácou na sebe ako Matky utekajú k "záchrancom v bielom plášti s injekčnou striekačkou v ruke" ako k spasiteľovi. To, čo matka zanedbá osobnou prítomnosťou (...energetickým opustením dieťaťa), sa snaží nahradiť pomocou zvonku, prostredníctvom hmotných vakcín. I keď ide o obrovskú samostatnú odbornú tému, je dôležité uvedomiť si, že najmä v období do 3 rokov dieťa nielenže nemá vlastné éterické telo, ale nemá ani vtelené JA (...JA sa začína vteľovať až od 3 rokov). Keď si uvedomujeme, že v ľudskej krvi je zachytené aj éterické telo, energetické a životné sily a taktiež aj JA, pokiaľ dieťa nemá vtelené JA, krv vôbec nie je pripravená na žiadny zásah zvonka.

 

Akékoľvek "vpustenie" toxických látok (vakcíny) do krvi dieťaťa, ktoré i keď len v malom množstve majú infikovať krv (...za účelom vytvorenia protilátok), dokonca na ktoré je naviazaný hliník (...kvôli trvanlivosti a zabráneniu rýchlemu rozpadu vakcíny) v tomto období (do 3 rokov), je zásadným neetickým a nemravným zásahom do vývoja ľudskej bytosti. Je to podobné ako keď EGO a rozum prevažujú nad vedomým a pravdivým úsudkom, pretože človek si vyberie ako kritérium kvality len pocity, " že sa cíti lepšie ako predtým " nevidiac pritom na aké temné skryté energetické systémy sa prostredníctvom rôznych liečiteľských metód, ktoré idú proti Prírode, napája. Pocity lepšieho cítenia sa ako samostatné kritérium nie sú a ani nemôžu byť garanciou pravdivosti a kvality energií a zdravého komplexného vývoja bytosti človeka, pretože v podstate potláčajú poctivú prácu na sebe samom v prirodzenom vývoji a obchádzajú ho rôznymi skratkami.

 

Tu je možné sa zastaviť pri momente, ku ktorému sa dokáže vyjadriť najmä staršia generácia rodičov, kde fanatické karikatúry vzorcov a civilizačných modelov zaužívaných v spoločnosti (... napríklad bývalej ČSSR) v druhej polovici 20. storočia doslova donucovali Matky, aby po 6 mesiacoch Materskej dovolenky museli nastupovať do zamestnania a dieťa muselo v takomto nízkom veku bezbranné nastupovať do jasieľ, alebo k pestúnom... Vieme si predstaviť, aké následky to zanechalo na drvivej väčšine detí, ktoré sa rodili najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia, kedy sa vôbec neprihliadalo na kvalitu výchovy, dieťa bolo od Matky v podstate odoberané vo veľmi útlom veku, aby ho vychoval socialistický režim. Žiaľ asi sme sa dosť nepoučili...

 

Čakry dieťaťa majú od 7 roku vytvorené ochranné vrstvy, ktoré odfiltrúvajú množstvo z energetických vplyvov okolného poľa, vďaka čomu sa dieťa cíti bezpečnejšie a v jeho aurických telách tomu tak naozaj je. Okolo 7 roku sa začína v energetickom poli dieťaťa vlievať množstvo energie zlatej farby. Dieťa si uvedomuje seba, uvedomuje si podobnosť voči ostatným ľuďom. Dieťa je v tomto období menej spojené s Matkou, má vyvinuté vlastné éterické telo. 

 

Postupne s rozvojom 3. čakry dochádza medzi 7 rokom a pubetou (7 - 14) k väčšiemu rozvoju mentálnych schopností a v aure sa objavuje viac žltej farby. V tomto období sa mentálne energie u dieťaťa využívajú najmä k obohateniu svojho fantazijného života. Spolupracujú prvé tri centrá, fyzické, emocionálne a mentálne v zemskom pláne a završuje sa prvá fáza inkarnácie ľudskej bytosti (...medzi 14 a 21 rokom života sa vteľuje a dotvára astrálne telo bytosti). Úlohou adolescencie je spoznávať samého seba a zostať k sebe pravdivý behom celého chaosu fyzických a emotívnych zmien, sladkých túžob a bolestných odmietnutí. Keď sa dieťa blíži k puberte začnú sa diať veľké zmeny aj v jeho energetickom (éterickom) tele a energetickom poli, ktoré ho obklopuje. V aure a individuálnom priestore sa objavuje v aurickom obraze viacej zelenej farby. Ako sa postupne otvára srdečná čakra (4.) novým úrovniam pocitov a prebúdza sa "eros s láskou z hlbín bytosti", psychické pole sa mení v aurickom obraze na krásnu ružovú farbu. Všetky čakry sú v tomto období zasiahnuté silnými zmenami, sú poznačené veľkými výkyvmi ich funkcie, niekedy sú úplne rozladené, inokedy zase úplne harmonické. Ku koncu adolescencie sú čakry a energetické modely, ktoré jedinec používa plne sformované. Tieto pozorovania sú skutočne jasne vnímateľné...

 

V kontinuite s touto témou v stručnosti môžeme uviesť dôležitosť kvalitnej funkcie éterického (energetického) tela dieťaťa a Matky a ich spojenia do 7 roku života dieťaťa aj z pohľadu na zdravý fyzický a duševný vývoj a vytváranie temperamentov u dieťaťa. Rozoznávame štyri základné druhy osobnostných temperamentov - cholerický, sangvinický, melancholický a flegmatický temperament... Pre jasnosť výkladu pojmov je potrebné poznať, že v éterickom tele ľudskej bytosti je uložená aj pamäť. Pokiaľ nie je energetické prepojenie dieťaťa s Matkou na dostatočnej kvalitatívnej úrovni, dieťa vyrastá v nestabilných rušivých pomeroch (...nekľud, stresy, hádky, krik, emocionálne neprimerané výstupy a pod.), všetky tieto energetické otlačky zostávajú uložené v éterickom tele dieťaťa a v jeho vnútri (...v 3 roku sa po prvý krát začína vteľovať JA dieťaťa). Dieťa si ich pamätá a napodobňuje ich ako vzorce aj v neskoršom veku. V tejto súvislosti na základe pozorovania vo fyzickom svete, ale aj jasnovidného pozorovania aurických interakcii a obrazcov vo vzťahoch, je možné ustáliť nasledovnú schému obranných aspektov charakterových štruktúr osobnosti.

 

V dôsledku traumy dieťa vo svojom energetickom poli zablokuje energetické prúdenie a naopak začne rozvíjať obranný systém, ktorý sa ako odtlačok udržiava v éterickom tele po celý život. Tieto traumy sa rozdeľujú podľa času, kedy ich dieťa prežilo (...v maternici, počas cvičenia chodenia na nočnú vázu, či v období latencie). Obrana charakterovej štruktúry je vlastne dôsledkom skutočnosti, že sa necítime v bezpečí, čo vyplýva vždy z konkrétneho strachu uloženého v podvedomí (...karmických vrstvách z minulosti...). Energetická obrana je reakciou na ňu, na to, čo spôsobuje strach. Oslabenie aurického poľa je priamym následkom opakovanej vytváranej deformácie spôsobenej energetickou obranou. Charakterové štruktúry môžeme rozdeliť v pojmoch bioenergetiky potom do 5 základných skupín - schizoidnú, orálnu, psychopatickú, masochistickú a rigidnú (...vedecky to rozpracoval Z. Freud a jeho žiaci W. Reich, A. Lowen, rozvinul ďalej C.G.Jung, R. Dahlke...hlbinná psychológia z hľadiska pôsobenia energetického... aj súčasný vedecký výskum potvrdzuje význam hlbinnej psychológie...).

 

 

Napríklad prežitá trauma dieťaťa spôsobená existenciálnou hrôzou vygenerovanou priamou prežitou agresiou a strach zo života v ľudskom tele spôsobuje schizoidnú charakterovú štruktúru. Alebo trauma nasýtenia so strachom z nedostatku, pri prežití nedostatku potravy alebo opustenia, spôsobuje orálnu charakterovú štruktúru. Ďalším príkladom je napríklad u dieťaťa hlavný problém traumy vychádzajúci zo zrady, kde vzniká strach z toho, že prestaneme dôverovať, pretože sme prežili zradu a znežívanie, čo spôsobuje psychopatickú charakterovú štruktúru. Pokiaľ dieťa trápi trauma vpádu alebo krádež, že začne mať strach z toho, že je sústavne kontrolované a riadené, má strach, že stráca seba samého s prežitím napádania a ponižovania, vytvorí sa u človeka masochistická charakterová štruktúra. No a pokiaľ dieťa odmieta autenticitu a svoje skutočné Ja, nakoľko má strach zo svojej nedokonalosti pretože prežilo popieranie psychickej a spirituálnej reality vytesní sa u neho rigidná charakterová štruktúra.

 

(Poznámka : Pre podelenie sa okrem svojich vlastných skúseností z vyššie uvedených pozorovaní, uvádzame aj ďalšie príklady z dlhoročnej praxe. Detailne ich potvrdila a rozpracovala vo svojich dielach napríklad svetovo známa seriózna liečiteľka Barbara Ann Brennan - viď jej knižné diela, ktoré vyšli v češtine Ruce Světla, Zjevení Světla. Barbara Ann Brennan pracovala ako vedecká pracovníčka v NASA a spolupracovala aj na vedeckých projektoch s Drexlerovou univerziou.)

 

 

V stručnosti je možné použiť takýto výklad, ktorý je ideálne podložiť farebnými obrázkami na základe duchovnej komunikácie, resp. jasnovidného vnímania aurických obrazov pri konfliktoch alebo interakcii priamo vo vzťahoch. V každom prípade vždy ide o konkrétny energetický útok na dieťa, resp. Matku, ktorý sa prejavuje neskôr aj u dospelého jedinca ako vzorec - obranný aspekt charakterovej štruktúry a pochopiteľne existujú cvičenia a techniky samoliečenia, čistenia, harmonizovania, vylaďovania, zvyšovania frekvencie priaznivých bioenergií a koncentrácie bytosti, telesné cvičenia v praktickom živote, ktoré dokážu ochrániť bytosť človeka v spojení s Prírodou pred vysávacími a parazitujúcimi energetickými agresormi (...energovampmi, rôznami vysávacími štruktúrami, temnými klonmi, atď...), ide však o sústavnú každodennú prácu na sebe...Preto je potrebné snažiť sa maximálne vytvárať kvalitné a harmonické prostredie pre zdravý komplexný vývoj dieťaťa s prispením oboch rodičov a aj širšej rodiny. 

 

Opierajúc sa o praktický význam tejto témy je potrebné sa zmieniť aj o energetických poruchách, ktoré žiaľ v praktickom živote často môžu vzniknúť v rodinách medzi deťmi a rodičmi (partnermi), kde môžu byť obeťami deti alebo aj Matky, čiže v konečnom dôsledku opäť deti. Ide o príznaky energetického vysávania alebo parazitovania. V takom prípade je potrebné vnímať náznaky a impulzy, všímať si vnútorných okamžitých a následných pocitov pri stretnutiach s druhými, ktorí by vás mohli vysávať. Pre energetické vysávanie je typická celková skleslosť, sklony k depresiám, pocity bezvýchodiskovosti svojho života, celkové psychické problémy. Na fyzickej úrovni sa prejavuje vysávanie a energetické parazitovanie napríklad sťaženým dýchaním, neurčitými bolesťami hlavy, tlaky v oblasti srdca, rep. problémy so zažívaním a trávením. U niekoho môže vzbudiť vysávanie nečakanú agresivitu, vychádzajúcu z podvedomia, pretože bytosť vníma, že je nevedome vysávaná a že jej niekto "kradne" energiu. Vedome pritom vôbec nemusí vysávaná bytosť vnímať o čo ide. Ide skutočne o oblasť vedeckej disciplíny, ktorá nesie obrovské Nové informácie, ktoré môžu priniesť ľudských bytostiam vyslobodzovanie a harmonizovanie.

 

Najhoršie na tom je, že najviac na energetickom parazitovaní trpia vlastné detipokiaľ je vysávanou osobou napríklad Matka dieťaťa, najmä pokiaľ o tom nevie (nevedomé). Pokiaľ zistí Matka parazitovanie a energetické vysávanie je potrebné sa v prvom rade nenechať vyviesť z vnútornej rovnováhy. Nenechať sa vyprovokovať. Schopnosti energetického vysávania vyplývajú väčšinou z magických schopností a magickej energetickej výbavy človeka z dávnej minulosti (...Atlantída, Egypt, človek 1. typu, mimozemské technologie mágie, napríklad učenie MCEO, ale aj iné...). Je potrebné si uvedomiť, že pri energetickom vysávaní, sú vždy na chybe OBE strany, pretože nedodržujú pravidlo rešpektovať a byť rešpekovaný (50% - 50%), nemanipulovať s nikým a ani sa nenechať manipulovať. Aj osoba vysávaná, aj osoba, ktorá sa nechá vysávať. Pri nevedomom vysávaní, však toto dokáže väčšinou odhaliť len osoba, ktorá má vysoko jemne vyvinuté vyššie zmyslové spirituálne vnímanie s vysokou vnúútornou harmóniou...

 
 

Pokiaľ medzi partnermi (rodičmi) dochádza k energetickému vysávaniu na základe vlastného pozorovania, je potrebné urobiť vhodné opatrenia najmä pokiaľ sú v blízkosti malé deti ako napríklad prestať s intímnym stykom okamžite a oddeliť si aj postele. Prečo ? V noci je temná strana sily najnebezpečnejšia, v noci sú temné systémy a temné bytosti najsilnejšie. V noci sú obe bytosti aj ten kto vysáva energiu aj ten, kto je vysávaný v stave odpojeného vedomia, astrálne telo a JA je vysunuté a odpojené od éterického a fyzického tela. V tomto stave prevažuje činnosť podvedomia a pôsobenia štruktúr z obnažených karmických vrstiev u oboch a teda tendencie, ktoré sú v nom ukryté, teda zo strany prvého ovládať a zneužívať a zo strany druhého nechať sa ovládať a zneužívať. 

 

Ako sme uviedli v prípade energetického vysávania medzi partnermi (rodičmi) sú obeťou najmä deti. Deti sú najmä v období do 3 rokov veľmi ľahkou korisťou pre vysávacích agresorov. Nevedia sa totiž brániť. Preto je dôležité uvedomiť si, že keď jeden z rodičov (najmä matka) nechá na sebe energeticky parazitovať, v podstate dáva nevedomý súhlas k vysávaniu svojho dieťaťa. Výsledkami vysávania sú napríklad dlhodobé problémy v oblasti dýchania, opakované a časté choroby, zlý a prerušovaný spánok, zvýšená teplota kedykoľvek, zníženie imunity, astma a vzniky alergií. Časté návštevy lekára, neuvedomujúc si pritom, že čo stojí v skutočnosti za ochoreniami spôsobí v podstate opäť opačný extrém, že dieťa bude stále vystavené medicínskej chémii, mnohokrát ešte viac škodiacej. 

 

Vysávanie bezbranných detí je bezpodmienečne potrebné znemožniť. Keď už človek nie je ochotný to urobiť kvôli sebe, tak by to mal urobiť aspoň kvôli deťom. Podniknúť opatrenia, aby ďalšie vysávanie zmenožnil. A to aj za cenu rozchodu. Človek tým, že sa nechá vysávať, okrem toho, že škodí malým deťom, marí aj svoju duchovnú úlohu v hmote. Pokiaľ sa niekto nedokáže zbaviť energetického vysávania v tomto živote, v budúcom to bude mať o niečo ťažšie. Ľudská bytosť, ktorá sa nechá ovládať podporuje temné bytosti a systémy na Planéte, takže žiadny alibizmus ho nezachráni. Tým, že človek škodí sebe, škodí aj svojmu okoliu a to vždy ale v prvom rade svojim deťom.

 

Nechať sa energeticky vysávať nie je v poriadku z viacerých dôvodov. Mnoho ľudí sa totiž domnieva, že je to len ich súkromná vec, keď sa nechávajú vysávať a že nikoho cudzieho do toho nič nie je. Omyl. A veľký. Energeticky nechať na sebe parazitovať to znamená zmariť svoju duchovnú úlohu na Planéte, teda zmysel toho, prečo sme sa narodili. Bez potrebnej vnútornej harmonizácie ľudskej bytosti a vyčistenia karmických väzieb nie je možné vnímať pravdivo realitu aká v skutočnosti je a teda nedokážeme rozoznať na čo máme špecifický talent v svetelnej evolúcii. Každý kto sa odmieta harmonizovať, očisťovať a vylaďovať stále na svoje najvyššie možné energetické optimum, brzdí svetelnú evolúciu celej Planéty, Vesmíru a Stvorenia. Len nesebeckého človeka zaujíma, že aký je jeho význam pre svetelnú evolúciu celku na Planéte.

 

Niektorí čitatelia, resp. čitateľky môžu namietať, že ich nadosobná láska k druhým, alebo národu bola tak silná, že obetovali celé svoje súkromie v prospech služby celku a preto nemali svoje vlastné deti, aby mohli pomáhať druhým a cudzím deťom a ľuďom. Isteže, aj takýto ušľachtilý prístup má svoje miesto na Planéte Zem v hmote, avšak opäť musí ísť o harmonický vzťah individualizácie a individuácie k celku. Opäť sa dostávame k otázke, že každý jedinec musí dokázať rozpoznať svoju duchovnú úlohu v hmote a zmysel života v spolupráci so silami Prírody a duchovných svetelných sfér a to či už vedome alebo nevedome, inak ho k tomu dovedie osud. 

 

Pokiaľ nebudeme harmonicky vnímať sily Prírody (...morfických a morfogenetických polí a duchovných sfér Svetla v hmote) a spolupracovať s nimi, vzďaľovaním sa od najvyšších hodnôt ako je tvorenie a plodenie života na základe tvorivej sily lásky v harmónií prispejeme k tendencií zániku civilizácie, resp. jej časti, konkrétne slovanskej a východoslovanskej kultúry, čim opäť vytvoríme priestor pre vzostup a vytvorenie konkrétneho extrému a tým priechodu temnej strany sily.  

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak


 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode