Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

HROZÍ PLANÉTE ZEM V BUDÚCNOSTI GLOBÁLNA KATAKLYZMA ?

12.02.2017 17:38

 

Naša Planéta Zem, zdroj života celej pozemskej civilizácie. Ako sa k nej správame ? Otázka pre každého jednotlivca žijúceho na Planéte. Otázka, s ktorou je potrebné sa zaoberať v prítomnom okamihu, každý deň. Nemôžeme ju odkladať a naopak zaoberať sa s ňou, kedy sa nám to hodí. Venovali sme sa tejto téme už aj v minulých článkoch. Pokiaľ sa máme postupne posúvať ďalej a približovať sa k pozitívnemu vývoju na Planéte a aj v našom Vesmíre, je skutočne potrebný každodenný pozitívny a priaznivý prístup k úplným maličkostiam v živote každého jednotlivca.

Vážime si našu Planétu Zem, ktorá má mimoriadne postavenie vo Vesmíre aj s našim Slnkom a uvedomujeme si aj poslanie našej civilizácie, berieme túto tému ako dôležitú súčasť každodenného života. Schopnosť smerovania k premene vedomia a priaznivému pozitívnemu vývoju na Planéte si vyžaduje poznať čo najpravdivejšie našu minulosť, minulosť civilizácii, ktoré už na našej Planéte žili, avšak vývoj nezvládli (...čo končilo až zánikmi celých civilizácii na našej Planéte...). Poznanie minulosti umožňuje vyvarovať sa opakovaniu chýb z minulosti, poučiť sa z nej a z chýb, ktorých sa dávne civilizácie žijúce na Zemi dopustili.

 

Hrozí Planéte Zem v budúcnosti kataklyzma ? Pokiaľ sa zaoberáme poznaním minulosti civilizácií na Zemi postupne sa dopracujeme aj k takejto otázke. Pri serióznom a pravdivom poznaní minulosti, v ktorom sa opierame o celistvé poznanie a využívame aj nezatajené výsledky vedeckých výskumov v hmote a súčasne aj duchovné zdroje poznania (...duchovných komunikácii a mimozmyslového vnímania) zistíme, že Planéta Zem bola opakovane v minulosti ohrozovaná nebeskými telesami v našom Vesmíre, čo vyústilo do lokálnych katastrôf, ale aj celoplanetárnych kataklyziem.

Katastrofa bájnej Atlantídy pritom nebola ani zďaleka jedinou rozsiahlou katastrofou na Zemi. V období pred 100 až 150 tisíc rokmi preukázateľne nájdeme na Zemi upadajúcu dominantnú trojicu civilizácii. Išlo o Hyperboreu, Lemuriu a Atlantídu. V tomto období okrem iných dôležitých zmien priamo na Zemi prebiehali v našom Vesmíre aj galaktické imperiálne invázie, ktorých cieľom bolo okrem iného aj ovládnutie Planéty Zem kompletne temnými silami za účelom ťažby nerastného bohatstva, využijúc pritom jej jedinečné postavenie. V tomto období existovala v našej Slnečnej sústave planéta nazývaná Maldek (...v niektorej literatúre ju môžeme nájsť aj pod názvami Tir, alebo Malona, Zlatá Planéta...), ktorá obiehala okolo nášho Slnka na pretiahnutej eliptickej dráhe zvierajúcej s rovinou ekliptiky uhol zhruba 46 stupňov niekde v oblasti medzi Marsom a Jupiterom. V súčasnosti veda potvrdzuje, že sa v týchto miestach nachádza pás asteroidov. Túto planétu v určitých obdobiach osídľovala a snažila sa ju aj ovládnuť, okrem iných, aj mimoriadne temná bytosť - Melkor, známy inak aj pod menom Lucifer, ako prvý padlý Dhyan (...v literatúre môžeme poznať Dhyanov aj podľa názvov Rišiovia alebo Ainur, Valary, príp. Svätí...) aj spolu s inými mimozemskými veľmi agresívnymi a temnými civilizáciami napríklad z oblasti Plejád (...budú tomu venované samostatné články).

V dôsledku viacerých karmických príčin a dôsledkov a pôsobenia obrovskej prevahy temnej strany sily a nepriaznivých energii v našom Vesmíre (čo je veľmi rozsiahly a dlhodobý proces) došlo v časovom období, ktoré nevieme zatiaľ presne určiť, k deštrukcii Planéty Maldek a s tým súvisiacej drvivej kataklyzmatickej katastrofe Planéty Zem cca okolo roku 113 519 pred n.l., s prípustnou odchylkou 100 rokov. V dôsledku tejto deštrukcie vznikly väčšie a menšie úlomky planéty Maldek, z ktorých najnebezpečnejší pre Planétu Zem sa stal "úlomok" s názvom Nimiru (...niekde z literatúry známy pod menom Nibiru alebo Marduk). Hmotnosť Nimiru je porovnateľná so Zemou. 

V dôsledku pôsobenia veľmi organizovaných temných síl v našom Vesmíre (...mimozemských civilizácii Drakonov, Reptiloidov a jašterov Sauroidov), ktoré chceli obmedziť priaznivý vývoj na Planéte Zem došlo aj prostredníctvom používania mágie k upraveniu orbity planéty Nimiru tak, aby sa z nej stalo tzv. smrtiace kyvadlo, ktoré ohrozuje Planétu Zem v pravidelných intervaloch každých 6115 rokov s odchylkou 100 rokov tým, že sa Nimiru priblíži k Planéte Zem do vzdialenosti, z ktorej gravitačnými a inými účinkami sily pôsobí na devastáciu rozsiahlych území. Každých 18 345 rokov sa Nimiru priblíži k Zemi až tak blízko, dokonca prípadne do Zeme aj priamo v minulosti narazila, že dochádza ku kataklyzme globálneho rozsahu. Zatiaľ posledná katastrofa, ktorú spôsobilo priblíženie Nimiru k Planéte Zem je datovaná v roku 3449 pred n.l., spojená s Noemovou archou...

 

O katastrofe, ktorá sa udiala na Zemi pred 113 519 pred n.l. s prípustnou odchylkou 100 rokov (...ako prvého ničivého úderu Nimiru do Zeme) v rámci pravdivých zdrojov poznania uvádzam nasledovné informácie, ktoré zistil geniálny český bádateľ Ivo Wiesner a uviedol ich vo svojej knihe Bohové a Apokalypsy, str.14, 15 a str. 28, 29, 30:

 

"Kneží tibetských klášterú tradice Bonn-po uchovávali prastaré texty obsahující záznamy o době vlády moudrých a vysoko postavených bytostí, které přišly na Zem z hvězd před dávnymi časy... Asi před 150 000 lety na Zemi žilo několik prastarých civilizací púvodem ze souhvězdí Orion, které byli velmi moudré, vysoce duchovně i technicky vyspělé...

"Traktáty a letopisy z klášterú Bonn-po hovoří o prvním kataklysmatu, které postihlo Zemi, velmi zasvěceně, což svědčí o bezprostredné účasti jejich autorú na těchto tragických událostech. Zmíněné texty vyprávějí, že entity obřích bohú sídlících na Zemi a na Tiru (pozn. planéte Maldek) se v některých otázkách nemohli shodnout a začaly mezi nimi rúznice, které přerostly v nepřátelství. Jednoho dne došlo mezi planetami ke gigantickému výbuchu, který otřásl Zemí a změnil poněkud smer jejího pohybu... Po několika měsících se znenadání k Zemi blížila z prostoru rozžhavená Planeta, která šikmo narazila do Země. Hrozný náraz provázený gigantickým bleskem vyvolal velmi silné zemětřesení, přičemž vznikala horstva, vynorovaly se pevniny a jiné pevniny zaplavovalo more. Obrovská vlna morské vody několikrát oběhla Zemi od jihu k severu a ničila vše živé. Slunce se na radu dnú zastavilo uprostřed dne na obloze a šlehaly z něj obrovské rúznobarevné plameny. Střídaly se rychle žhavé i mrazivé vichřice a celou Zemi nakonec zahalila hustá tma. Z Planety na Zem pršel hustý déšť meteoritú provázený bahnitým přívalem vody a ledu se štěrkem. Po několika dnech se mrasky prachu a sazí začaly usazovat a opět se ukázalo Slunce, ale bylo malé a stále se vzdalovalo. Země se znovu začala otáčet kolem své osy, ale opačným směrem než dříve, kdy Slunce vycházelo na západe a zapadalo na východe (západ-východ v dnešním pojětí). Po čase se oběh Země stabilizoval a Slunce se již více nevzdalovalo. Na Zemi nastalo mrazivé období a trvalo tri roky. Až do času kataklyzmatu nemela Země Měsíc, proto ani neexistoval na mořích příliv a odliv... Trvalo mnoho let, než se živly uklidnili, skončilo zemětresení a poklesla sopečná činnost. Oproti období před kataklyzmatem se den téměr dvojnásobně prodloužil, citelně se ochladilo a daleko kolem polární oblasti vznikaly ledovce a držel se mnoho měsícú sníh...".

Podle výsledkú systémové analýzy odhaduji, že místo tangenciálního kontaktu Nimiru se Zemí leželo približne v oblasti Východokarolinské panve, jak to naznačuje její nepravidelně kruhový obrys o prúměru asi 1500 km s hloubkami kolem 7000 metrú. Z fyzikálního hlediska šlo vlastně o klasický šikmý ráz dvou nepružných koulí stejné hmotnosti a rúzné rychlosti... ". 

 

Nepochybne sa jednalo o obrovskú katastrofu vyššie popisovanú, na základe bočného nárazu planéty Nimiru do Zeme, v príčinnej súvislosti s čím bol na Zemi vyhladený na niekoľko desiatok tisíc rokov akýkoľvek život. Nastala doba ľadová a trvalo veľmi dlhé obdobie, než došlo k obnove civilizácie. Archeologické nálezy ako dôkazy vo fyzickom svete, ktoré preukazujú ničivosť tejto udalosti sú napríklad nálezy rybárskych chatrčí v juhoamerických Andách obklopené množstvom lastúr v nadmorskej výške 5700 metrov. Taktiež je to aj existencia jazera Titicaca so slanou vodou v nadmorskej výške 3821 metrov, dlhého 194 km, ktoré je pozostatkom mora. 

 

Opierajúc sa o systémovú analýzu a duchovných vnímaní Ivo Wiesnera a iných osôb na Planéte Zem, na základe tejto zrážky okolo roku 113 519 pred n.l. vrátane posledného priblíženia a anomálie v roku 3449 pred n.l. planéta Nimiru spôsobila v histórii Planéty Zem už 19 katastrôf menších alebo fatálnych dôsledkov. Najbližšie priblíženie Nimiru k Planéte Zem z časového hľadiska je predpokladané okolo roku 2666, i keď sa obehové parametre periódy obehu tejto planéty pochopiteľne môžu meniť.

 

Ohrozujúca orbita Planéty Nimiru vo vzťahu k Zemi, na základe vyššie uvedených skutočností, je v súčasnosti zatiaľ bez zmien, ktoré by bolo možné podložiť matematickými výpočtami. Na základe vedeckých výskumov z roku 2011 spôsobila dráha Nimiru pri priblížení sa k Slnku vďaka svojim gigantickým rozmerom a gravitácii (...naše Slnko je len 65 krát väčšie než Nimiru...) tzv. "násilné ťaženie v jadre Slnka", teda ovplyvnila procesy reakcií priamo na Slnku. Zvýšila aj svoju rýchlosť. Z viacerých zdrojov vieme, že NASA sa snažila vyjadrovať neurčito ohľadom existencie Planéty X (Nimiru) zrejme z dôvodu, aby nevznikal na Zemi chaos. Na snímkach, ktoré realizovala priamo NASA zo dňa 28.11.2013 - snímky družíc SOHO a STEREO a násedne ich zverejnila US NAVY na svojom webe, je preukázateľne zachytená Planéta X (Nimiru), ktorá "...odhodila svoje skrývanie...". Na základe duchovných komunikácii a vnímaní táto Planéta dokázala byť pre ľudstvo v minulosti "neviditeľnou", podobne ako UFO. Najnovšie priznané poznatky vedy z januára 2016 a z priebehu roka 2016 však opäť šokovali, keď bola opäť identifikovaná Planéta X (Nimiru) ako hrozba pre život na Zemi, čo oficiálne už priznávajú aj konkrétni vedci na našej Planéte.

 

zdroje a odkazy : 

www.cez-okno.net/clanok/nibiru-existuje-planeta-x-na-snimcich-nasa-z-28-11-2013-video

svobodnenoviny.eu/miri-bajna-planeta-nibiru-opravdu-k-zemi/

www.topky.sk/cl/13/1552343/Astronom-vsetkych-sokoval--Je-to-zart--NASA-klame--planeta-Niburu-a-druhe-Slnko-existuju

zahady.org/planeta-x-objavili-vedci-nibiru/

www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/koniec-zivota-zemi-najnovsi-objav-vedcov-moze-vyhubit-ludstvo.html

 

knihy :

Ivo Wiesner - Bohové a Apokalypsy

Ivo Wiesner - Předpeklí Ráje

Ivo Wiesner - Gambit Mahátmú

 

Vedecká obec už v osemdesiatych rokoch minulého storočia jednoznačne pripustila existenciu Nimiru a nazvali ju "Planéta X". V roku 1982 sa vedcom Robertovi Harringtonovi a Tomovi van Flandenovi z Astronomického observatória vojenského námorníctva USA vo Washingtone podarilo určiť, že orbity Neptúna a Uránu boli jednoznačne narušené gravitačnou príťažlivosťou doteraz neznámeho nebeského telesa. Objav bol podrobený opakovaným počítačovým analýzam. Došli okrem iného aj k záveru, že neznáma Planéta X narušila a neznámym spôsobom premiestnila Pluta a Charóna z ich pôvodných pozícii ako satelitov Neptúnu. Podľa ich teórie považujú Planétu X za votrelca, ktorého zachytilo niekedy Slnko svojou gravitáciou a vďaka "správaniu sa votrelca" sa dostala Planéta X na silne predĺženú orbitu okolo Slnka s dlhým obdobím obehu. Podľa výpočtov Harringa a Flandena by mohla byť Planéta X asi 3 až 4 krát väčšia než Zem. V roku 1982 NASA oficiálne priznala skutočnosť, že "... skutočne tam je akýsi tajomný objekt - ďaleko za vonkajšími Planétami... ".

O rok neskôr satelit IRAS objavil neznámy veľký tajomný objekt v hĺbke kozmu. Vtedy denník Washington Post v rozhovore s hlavným vedeckým konzultantom programu satelitov IRAS Gerrym Naugebauerom napísal: "V smere konštelácii Orionu pomocou orbitujúceho teleskopu bolo objavené nebeské teleso, ktoré môže mať veľkosť planéty Jupiter a môže byť tak blízko Zeme, že je súčasťou našej Slnečnej sústavy. Môžem dodať len toľko, že nevieme čo to je...". 

 

Vedci pokračovali aj v dalších rokoch v matematickom modelovaní charakteristík neznámej Planéty X. Experimenty preukázali, že neznáma Planéta X je niekoľkokrát väčšia ako Zem, jej orbita je nachýlená od eklyptiky pod uhlom 30 stupňov a jej vzdialenosť od Slnka je trikrát väčšia ako vzdialenosť Pluta. V roku 1987 NASA oficiálne oznámila skutočnosť možnosti existencie Desiatej Planéty. Science News v roku 2001 napísal: "Ďaleko za deviatimi známymi planétami slnečného systému sa nachádza možné teleso veľké ako planéta Mars, ktoré kedysi mohlo byť súčasťou našej Slnečnej sústavy...". Tento článok pojednáva o výsledkoch medzinárodnej skupiny astronómov, ktorí skúmajú nezvyčajnú kométu objavenú v roku 2000, označenú symbolom 2000 CR/105. Pohybuje sa po obrovskej ekliptickej orbite okolo Slnka našej Slnečnej sústavy. Jej najbližšia vzdialenosť k Slnku je 4,5 miliardy kilometrov a po svojej orbite sa musí toto teleso premiestňovať zhruba 3300 rokov.

Z výsledkov výskumov publikovaných v magazíne Icarus, skupina astronómov z Observatória de la Côte d'Azur v Nice vo Francúzsku dospela po analýze všetkých možností k záveru, že "...orbita kométy by mohla byť dielom doteraz neviditeľnej planéty s približnou hmotnosťou ako Mars nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 200 astronomických jednotiek od Slnka v tzv. Kuiperovom páse. To by vysvetľovalo, prečo veľa zložiek tohto pása má orbity, ktoré sú značne nachýlené vo vzťahu k rovine, v ktorej orbituje deväť známych planét..."

 

Čo hovoria v súvislosti s Nimiru (alebo tajomnej Planéte X) najnovšie správy a vedecká obec ?

Posledné vyjadrenia NASA o Nimiru z 5.1.2017 vyplývajú z prehlásenia, ktoré vydala o informáciách, že k Zemi sa blíži tajomná Planeta Nimiru. Podľa NASA sa k Zemi blížia dva objekty, ktoré by nemali našu Planétu ohroziť. Potom, čo vedec David Meade zverejnil na internete svoju publikáciu Planet X: The 2017 Arrival, v ktorej tvrdí, že v októbri 2017 nastane kvôli zrážke s tajomnou Planétou X apokalypsa na Zemi, uviedli experti NASA, že ide zo strany D. Meada o internetový Hoax. Na druhej strane však pripustili, že záhadný objekt nazvaný WF9 ktorý popisuje vedec D. Meade vo svojej publikácii je v skutočnosti pravdepodobne obria kométa. Vedci však v súčasnosti uistili, že v blízkej budúcnosti, by nemalo dôjsť k zrážke tejto kométy so Zemou. Temný objekt, ktorý experti z NASA nazvali obriou kométou by mal preletieť okolo Zeme 25. februára tohto roku vo vzdialenosti 51 miliónov kilometrov. 

odkaz : tn.nova.cz/clanek/nasa-konec-sveta-je-hoax-blizi-se-k-nam-kometa.html

 

(Poznámka: v tejto súvislosti pripomínam, že podľa kníh Ivo Wiesnera by mohlo dôjsť k priblíženiu sa Nimiru k Zemi o zhruba 649 rokov).

  

Zjednodušený pohľad na orbitu Planéty X (Nimiru) vzhľadom k ostatným planétam našej Slnečnej sústavy :

 

Predpoklad dôsledkov hroziacej kataklyzmy v roku 2666 spôsobenej priblížením Nimiru k Zemi je taký, že Zem sa po priblížení Nimiru stane v dôsledku atmosferických anomálii neobývateľnou. Minimálne jedna tretina civilizácie nemá prežiť katastrofu, pričom zostávajúca časť by mohla byť hypoteticky premiestnená na veľkých kozmických archách na iné obývateľné Planéty. Bytosti, ktoré zahynú môžu, ale nemusia inkarnovať v budúcnosti v hmote, pretože aj to je potrebné si zaslúžiť, u každej bytosti je to výsostne individuálne. Ide však o hypotézy, nakoľko pri ničivom kataklyzmatickom scenári súvisiacom aj so spomalením a zastavením rotácie Zeme, je predpoklad záchrany civilizácie, resp. jej časti, minimálny. Zrejme by nebolo optimálne a ani múdre spoliehať sa na Posolstvo z Borupu, ktoré považuje opakované priblíženie Nimiru k Zemi v roku 2666 za druhý príchod Krista a jeho kráľovstva (...viď kniha Ivo Wiesner - Předpeklí Ráje, str. 267), najmä pokiaľ si uvedomíme, že na základe preukázateľných faktov a systémovej analýzy planéta Nimiru spôsobila svojim priblížením, resp. nárazom do Zeme v minulosti už celkom 19 katastrôf menšieho či väčšieho rozsahu...

 

 

Vzhľadom k dosť vysokej pravdepodobnosti cyklického opakovania sa anomálii na Planéte Zem vyvolaných incidenčným pôsobením planéty Nimiru sú na mieste nasledovné otázky :  

Je možné takýmto katastrofám, aké už Planéta Nimiru na Zemi spôsobila zamedziť, resp. minimalizovať obrovské škody a straty na životoch civilizácii ? Je civilizácia na Zemi schopná a má právo vôbec z karmického hľadiska ďalším katastrofám zabrániť ? Ako chceme ovplyvňovať pozitívnym spôsobom dianie v našom Vesmíre, keď nedokážeme žiť na Zemi bez mocenských ambícii, ovládania a manipulácie v mieri medzi sebou ako ľudské bytosti, či národy a nedokážeme žiť v harmónii s Prírodou na našej Planéte ? 

 

Pokiaľ si uvedomíme, že ide o nebeské telesá, obrie živé organizmy obrovských rozmerov v našom Vesmíre, v ktorom sa taktiež riadi karma princípom príčiny a dôsledku, má civilizácia vôbec právo zasahovať do týchto vyšších vplyvov ?

Odpoveď: Civilizácia môže zasahovať do týchto dejov pokiaľ sa jej to z karmického hľadiska energeticky dotýka, v takom prípade je potrebné udalosti energeticky vyviazať a očistiť, resp. pokiaľ je to jednou z jej úloh, ktoré má karmicky dané ako poslanie. Minulosť už zmeniť nemôžeme, máme sa z nej ale poučiť, aby sme neopakovali tie isté chyby. Prítomnosťou a snahou o zvyšovanie úrovne vedomia, múdrosti, vnútornej čistoty a harmónie, môžeme dospieť k priaznivým výsledkom. Je to len na každom z nás, každom jednotlivcovi.

Všetko sa odvíja aj v našom Vesmíre od frekvenčnej úrovne vedomia, teda priaznivých energii, na ktoré sme vyladení. Synchronicita, rezonancia. Jednak jednotlivci žijúci na Planéte Zem, celá civilizácia ako celok, jej harmonická spolupráca s Planétou... Všetko so všetkým súvisí. Len rovnaké úrovne vibrácii a rezonancie frekvencii energii môžu spolu vytvárať harmóniu. Pokiaľ chceme hovoriť a priaznivej evolúcii našej Slnečnej sústavy, Vesmíru ako celku, musíme v prvom rade my ľudia na Planéte Zem dokázať žiť v harmónii s našou Planétou, čím napomáhame k zvyšovaniu jej vibrácii, neparazitovať na nej. V takom prípade sa nám môžu otvoriť dvere aj k spolupráci s inými civilizáciami v našom Vesmíre, ktoré sú na vyššom stupni duchovnej úrovne, etiky, čistoty a vyspelosti. 

 

Možnosťou určitej záchrany a pozitívnej vízie do budúcna je v prípade priaznivého vývoja predpoklad, že ľudská civlizácia na Planéte Zem nájde svoju priaznivú svetelnú vzostupnú duchovnú cestu v hmote, v ktorej sa vyvíjame a túto dokáže uplatniť mierovou cestou bez ovládania a manipulácii v každodennom živote v harmónii s Prírodou, v prvom rade priamo na Zemi. Až potom je možné rozšíriť túto harmóniu pre následnú spoluprácu civilizácie žijúcej na Planéte Zem napríklad s Galaktickou federáciou Svetla, ktorej predvojom je najvyspelejšia civilizácia nášho Vesmíru s najvyššou duchovnou úrovňou a karmickou čistotou a harmóniou - civilizácia Arkturiánov, ktorá sa nachádza v dimenzii s jemnejšou hutnosťou hmoty. Ide o oblasť planetárneho systému hviezdy Arkturus v súhvezdí Pastiera. 

V súčasnosti, v rámci pozitívneho vývoja na Planéte Zem, je možné uviesť, že niektorým z najčistejších a frekvenčne vysoko vyladených ľudských bytostí žijúcich v hmote na Planéte Zem sa už opakovane podarilo dokonca aj priame spojenie s touto civilizáciou prostredníctvom energetického duchovného telepatického vnímania a spojenia transdimenzionálnym mostom. Ostáva nám len sústavne žiť v nádeji, že sa priaznivá spolupráca ľudskej civilizácie obývajúcej Planétu Zem s inými civilizáciami, ktoré sú na vyššom stupni vývoja v našom Vesmíre v budúcnosti, rozvinie...

 

(Poznámka: Spojenie duchovnou komunikáciou niektorých ľudí žijúcich na Planéte Zem s civilizáciou Arkturiánov, nemení vzhľadom k evolúcii nič na fakte, že ľudské bytosti ktoré žijú na Planéte Zem sa majú vyvíjať na svetelnom vzostupe výlučne priamo v hmote a nie stať sa neviditeľnými odchodom do 5.dimenzie).

 

Súhvezdie Pastier (schematicky znázornený význam, z ktorého pochádza názov súhvezdia a pohľad naň) :

 

Hviezda Arkturus (Arcturus) zo súhvezdia Pastier (z planetárneho systému odkiaľ pochádza civilizácia Arkturiánov) a prirovnanie jej veľkosti k našemu Slnku :

Vzdialenosť hviezdy Arkturus od Zeme je 36,66 svetelných rokov :

 

zdroje a odkazy :

www.astronom.cz/astropo/constellations/pastier.htm

www.novaduchovnicesta.cz/clanky-vii-80-89/a83a-impulsy-k-obnoveni-komunikace-s-arkturiany/

www.novaduchovnicesta.cz/clanky-vii-80-89/a83b-impulsy-pro-reseni-davnych-karmickych-vazeb/

www.novaduchovnicesta.cz/clanky-vii-80-89/a83c-zprostredkovani-dalsi-pomoci-arkturianum/

duchovné komunikácie a vnímania

 

Záver :

Je pochopiteľné, že väčšinu ľudí zaujíma skôr to, čo sa udeje v roku 2017, 2018, prípadne najbližších 50 možno 100 rokov a nie hroziaca katastrofa na Zemi v roku 2666. Práve preto však vyzerá momentálna situácia na Planéte Zem tak, ako vyzerá, nakoľko život a bytie sa vníma väčšinou sebecky z nižších nadhľadov, úrovní vedomia, a krátkodobých priaznivých perspektív. Zrejme aj z tohto dôvodu dlhodobá vízia pozitívneho vývoja na Planéte Zem zatiaľ v histórii civilizácii dosiahnutá nebola.

 

Problematike "Planéty X" (Nimiru) v súčasnosti ale aj v budúcnosti, jej vývoju a smerovaniu v našom Vesmíre sa budú venovať aj ďalšie články...

 

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode