Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

NOVÉ IMPULZY SMERUJÚCE K ZVÝŠENIU KVALITY VÝŽIVY FYZICKÉHO TELA ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ V PRÍTOMNOSTI...

29.03.2018 08:57

 

 

V súvislosti s aktuálnym vývojom na Planéte Zem vnímame opakovane jasné impulzy z duchovných priaznivých sfér, ktoré sa snažia zreteľne poukazovať na dôležitosť zásadných prístupov ľudských bytostí nevyhnutne potrebných pre pozitívny vývoj priamo v hmotnom svete. Ja osobne som mala nasledovné telepatické prenosy a duchovné komunikácie so značnou naliehavosťou.

 

Ide o primárne princípy zvyšovania kvality zdravia a výživy ľudských bytostí. Len ľudská bytosť smerujúca k zlepšovaniu svojho zdravia, môže vnímať celistvo, aké dôležité je spojenie s Prírodou a že všetky rozhodnutia, ktoré ľudská bytosť učiní bez harmonického spojenia s Prírodou sú krátkozraké sebaklamy a nikdy nevedú k priaznivému vývoju, ktorý môže byť trvalo udržateľný na vzostupnej ceste. Týka sa to všetkých oblastí života.

 

 

ANDREA (duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelnej energie) zo dňa 27. marca 2018 :

 
 
Andrea :  Prosím "Zdroj" Svetelnej energie o spojenie a telepatickú komunikáciu. Prosím o Nové aktuálne informácie v súvislosti s výživou fyzického tela ľudských bytostí, ktoré mi boli jasne naznačené aj v duchovnej komunikácii prostredníctvom sna. Ďakujem.
 
 
" Zdroj " svetelnej energie : 
 
 
" Súčasný vývoj ukázal v posledných týždňoch veľmi negatívny moment na Planéte Zem, smerujúci proti Novému priaznivému vývoju, konkrétne fúziu dvoch spoločností MONSANTO a BAYER, ktorú schválila Európska komisia. Skutočne je to negatívny moment proti Prírode, ktorý je hrozbou podľa zdravo zmýšľajúcich bytostí. Zatiaľ čo Monsanto sa zaoberá hlavne výskumom a vývojom geneticky modifikovaných potravín a plodín, semien, Bayer hrá kľúčovú úlohu vo svetovej produkcii pesticídov. 
 
 
Niektoré médiá nie náhodou túto fúziu označujú, za "diabolské spojenie". Ide o veľmi negatívne energetické pôsobenie tejto fúzie priamo v hmote na Planéte Zem. Posilnila sa temná strana sily priamo v hmotnom svete, ovládacie mocenské štruktúry, ktoré vyložene poničujú kvalitu potravín, životného prostredia, Prírody na Planéte Zem v rámci "ušľachtilého úmyslu úprimnej snahy nakŕmiť stúpajúci počet populácie na Planéte Zem". 
 
 
Tu je možné vidieť aj zneužívanie vedeckých výskumov "v záujme priaznivého vývoja a množenia, či genetickej modifikácie potravinovej základne a poľnohospodárskych plodín na Planéte Zem"...
 
 
V skutočnosti však ide aj napriek tomuto negatívnemu pôsobeniu z karmického hľadiska O VÝZVU pre ľudské bytosti, aby v rámci dynamickej rovnováhy a pulzačných pozitívnych kvalitatívnych skokov ZÁSADNE ZVÝŠILI kvalitu svojej výživy v hmotnom svete, každý jej detail. Je to jedna z najdôležitejších súčastí inkarnácie na Planéte Zem, aby sa ľudské bytosti "zobudili" a zvyšovali pevnosť spojenia s Planétou Zem a ukotvenia v hmote prostredníctvom zvyšovania svojej vnútornej čistoty, harmónie a frekvencie priaznivých energii, na ktoré sú vyladené. 
 
 
To je možné dosiahnuť SÚSTAVNOU PRÁCOU NA STAROSTLIVOSTI O SVOJE FYZICKÉ TELO A O KVALITU SVOJHO ZDRAVIA A VÝŽIVY. Nebyť otrokom chemických farmaceutických a iných zatemnených nadnárodných konglomerátov a spoločností, ktoré manipulujú ľudskými bytosťami. Ľudské bytosti by mali prejaviť snahu viac sa spojiť a spájať sústavne so Zemou a Prírodou...
 
 
Príkladom pozitívneho vývoja je pestovanie vlastných potravín vo vlastnej záhradke, vnímať kvalitu výživy fyzického tela AKO NEKONEČNÉ UMENIE, ktoré sa dá sústavne harmonizovať a vylepšovať. Len pokiaľ sa zvyšuje kvalita fyzického tela, zdravia a výživy, je možné frekvenčne zvyšovať kvalitu a priaznivý energetický a informačný potenciál a vnímanie duchovných zložiek ľudskej bytosti a nehmotných tiel (obalov) a tým aj kvalitnejšie energie a informácie z vyšších duchovných hladín Svetla. Rovnováha : 50 % fyzické telo, 50 % nehmotné (duchovné) zložky (telá) bytosti...
 
 
Chemické umelé látky vytvárané na Planéte Zem, ktoré sa nazývajú aj liekmi, sú postavené na NEHMOTNÝCH energiách smerujúcich proti životu (...ovládacích, nie pravotočivých...), v drvivej väčšine potláčajú bolesť pri ne-moci, teda ne-moc ako dôsledok, ktorej príčinu máme pochopiť a odstrániť (očistiť) ako význam napredovania a svetelného vzostupu. Z hľadiska bioenergetického ide pri aplikácii väčšiny liekov o "ZATLÁČANIE" KARMICKÝCH VRSTIEV, ktorých obnažením došlo k vzniku ne-moci prejavenej vo fyzickom tele, významu ne-moci ako prostriedku pre pochopenie, PREČO konkrétna ne-moc existuje.
 
 
PRIRODZENÉ PRÍRODNÉ VÝŤAŽKY, BYLINKY, RASTLINY, PLODY, KVETY (...vytvorené bez umelého genetického klonovania) a Príroda ako celok poskytujú dostatočné množstvo skutočne priaznivých a zdravých živín pre HARMONICKÚ spoluprácu pri liečbe rôznych ne-mocí u ľudských bytostí. Doplňovať kvalitnú a vyváženú výživu je možné aj kvalitnými výživovými doplnkami...
 
 
Pokiaľ sa ľudské bytosti snažia o priaznivý vzostupný vývoj v hmotnom svete, môžu postupne dospieť aj k schopnostiam, kedy OBJEKTÍVNE dokážu ROZOZNÁVAŤ kvalitu energii v dualite síl, pôsobiacich vo vývoji v našom Vesmíre hutnosti hmoty 3D priamo na Planéte Zem, na ktoré sú vyladené, teda na energie tzv. priaznivé - Svetelné (...harmonizujúce - podporujúce život v harmónii bez parazitovania na iných bytostiach) a energie negatívne - temné (...ovládajúce - smerujúce proti životu, parazitujúce na úkor iných bytostí) a následne dokážu pochopiť ako sa chrániť proti temnote bez používania magických postupov a v neposlednom rade uvedomiť, prečo sa to deje a čomu sa máme naučiť v priaznivom vývoji. 
 
 
Schopnosť objektívne rozoznávať priaznivé energie od nepriaznivých v praktickom živote, prináša svoje ovocie napríklad aj pri rozlišovaní nevhodných GMO potravín od zdravých a čistých, teda schopnosť chrániť svoju bytosť a svoje okolie pred degeneráciou a poškodzovaním...".

 

 

Andrea :  Ďakujem za spojenie telepatický prenos a Nové informácie.
 

 

 

V súvislosti s najnovšími výsledkami jednak duchovných telepatických prenosov, ale aj s výskumami vedy, tvorbu proteínov v ľudských bytostiach na Zemi na podporu života (RNA, DNA) pre fyzické telá zabezpečujú v drvivej väčšine tzv. ľavotočivé aminokyseliny, ľavotočivé organické zlúčeniny, ktoré potrebujú pre svoj priaznivý vývoj a vzostup prijímanie pravotočivej bioenergie a informácií rôznej úrovne a výšky frekvencií z Prírody, Planéty Zem, Vesmíru, tzv. Kozmického "éteru", príp. vyšších priaznivých sfér a svetov nad našim Vesmírom (...priaznivej - svetelnej energie). Stúpaním frekvencie priaznivej energie sa zvyšuje vnútorná čistota a harmónia ľudskej bytosti. Práve tu je možné zjednodušene zdôrazniť preukázateľné nebezpečenstvo GMO potravín, ktoré narúšajú štruktúru dvojvláknovej pravotočivej špirály DNA ľudských bytostí ako základnej genetickej matrice. Je na to potrebný podrobnejší výklad, ale pre charakteristické stručné vymedzenie je možné to takto načrtnúť.

 

Pokiaľ konzumujeme potraviny a výživu, ktorá narúša svetelnú podstatu našej DNA ako genetického zápisu, nie je možné zvyšovať svetelný točivý moment a vztlak ľudskej bytosti vyvíjajúcej sa v hmotnom svete prijímaním jemných energií Svetla z jednotlivých torzných polí a svetelných sfér, či frekvenčných úrovní, na ktoré sa môžeme napájať prostredníctvom čakier. Tento článok však nie je určený pre detailné vedecké bádanie. Je na povzbudenie ľudských bytostí, aby sa viac zaujímali o to, čo môžu urobiť pre svoje zdravie a prevzali zaň zodpovednosť aj tým, čo konzumujú ako výživu.

 

Vedecké bádania, nezaplatené agrochemickým alebo farmaceutickým priemyslom, ktoré sa vykonávajú už dlhé obdobie, preukázali vplyv GMO potravín na zdravie človeka. V USA došli už tak ďaleko, že v rokoch 2011 sa pestovalo geneticky modifikovaných 93 % sóje, 86 % kukurice, 93 % repky olejnatej a 95 % cukrovej repy. S istotou sa dá predpokladať, že produkty, ktoré nie sú označené "100% USDA Organic", sú GMO. Nórski výskumníci kŕmili drobného kôrovca Daphnia magna GM kukuricou a alebo geneticky neupravenou počas 42 dní a zistili, že daphnie krmené GM žili o polovicu kratšie a kládli aj menší počet vajíčok. Daphnie neupravenou kukuricou boli výrazne väčšie a žili dlhšie. Mnoho poľnohospodárov z Indie sa sťažuje na pretrvávajúce vyrážky a svrbenie po kontakte s GM rastlinami a dobytok, ovce, kozy a byvoly, ktoré pustili na plantáže po zbere bavlny, zahynuli alebo ochoreli.

 

Pokusy na myšiach v Taliansku preukázali zvýšenú hladinu protilátok IgG, ktoré sa spájajú s alergiami a infekciou, zápalmi až rakovinou. Ich imunitný systém vykazoval zvýšené T-bunky, vyšší počet lymfocytov, bazofilov a bielych krviniek, mali aj symptómy otravy pečene a obličiek. Išlo o GMO po-traviny obsahujúce Bt toxín ako kukurica, ryža, baklažán alebo bavlna. Tento toxín bol identifikovaný aj v pupočníkovej krvi tehotných žien počas analýzy na univerzitnej klinike v Quebecu (Kanada).

 

Štúdie na zvieratách krmených GM potravinami potvrdili, že majú toxický vplyv na orgány a systémy ako napríklad pečeň, pankreas, obličky, reprodukčné orgány. Zvieratá dokonca, ak majú možnosť výberu, si vyberú geneticky nemodifikované krmivo.  

 

Nebudeme ani podrobnejšie rozvádzať, aký katastrofálny vplyv má pestovanie GM plodín na včelstvá. Dr. Vandana Silva veľmi jasne hovorí o tom, že GM plodiny sú veľmi dobre odolné voči antibiotikám a tým pádom musia byť pridávané do postrekov vírové génové stimulátory. Tieto GM baktérie, toxíny a vírusové organizátory sú požitím prevádzané do našich tiel...

 

Rusko sa napríklad jednoznačným spôsobom v roku 2013 postavilo k pestovaniu GMO plodín, pričom ruský premiér v tom čase Medvedev bol "nútený" podpísať dekrét, ktorým sa zavádza certifikácia osiva GM odrôd. Dal preskúmať vedcami a lekármi pestovanie GM plodín pod vedením Dr. Iriny Jermakovej, ktorá je viceprezidentkou ruskej "Národnej Asociácie pre Genetickú Bezpečnosť" a zistené závery by sa dali definovať nasledovne, čo vyslovili poprední predstavitelia Ruska : "Vedeckými metódami bolo preukázané, že nielen v Rusku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta sú plodiny "GMO" ľudskému, ale aj zvieraciemu organizmu vysoko nebezpečné. Pokiaľ Američania chcú jesť GMO produkty, nech si ich jedia, ale sami. My nič také nepotrebujeme. Máme dostatok priestoru a príležitosť pre výrobu vlastných biopotravín.".

 

 

Keď si uvedomíme súčasný stav pitnej vody, lesov na Planéte Zem, produkciu prírodného metánu z titulu chovu hovädzieho dobytka, túto mozaiku nám doplňuje produkcia GMO potravín zaplavujúca Planétu Zem. Do kedy budeme žiť v sebaklamoch ? Vývoj bez HARMONICKEJ spolupráce ľudskej civilizácie s Prírodou nikdy nebude na Planéte Zem priaznivý a to sa týka všetkých častí života. Pred každým z nás stojí elementárna výzva, ZDRAVIE a VÝŽIVA, pristúpme k tomu s pozitivitou, začíname od seba...

 
 

Poznámka : Už len samotné rodiny a vzťahy v nich sú väčšinou postavené na vzájomnom ovládaní a energetickom parazitovaní či vysávaní medzi ľudskými bytosťami, pričom väčšinou o tom tieto bytosti ani nevedia (...nevedomé štruktúry a energetické temné klony). Práve preto tieto bytosti "dávajú" do rodín spolu, aby vyviazali tieto vzájomné karmické väzby do neutrálneho stavu, vyslobodzovali sa z energetického parazitovania a vzájomného ovládania. Už len samotná schopnosť harmonizovať kvalitnú vyváženú zdravú výživu fyzického tela je skutočne umením... Tam je potrebné začať...

 

 

Takže, zvažujme aká je kvalita našej výživy, aby sme sa nestali prieskumníkmi degenerácie ľudských bytostí...

 

V ďalších článkoch na tému zdravej a vyváženej výživy, sa budeme venovať konkrétnym inšpiráciám, ako zvýšiť kvalitu výživy fyzického tela, aby sme pomohli prekonávať bezmocnosť z pôsobenia negatívnych vplyvov.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk, marec 2018

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode