Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRINCÍPY AKO JE MOŽNÉ VO VÝVOJI NA PLANÉTE ZEM DOSPIEŤ SKUTOČNE K POZITÍVNEJ ZMENE ?

18.02.2018 07:33

 

 

V posledných dňoch, aj keď možno nie mediálne, ale medzi riadkami sa dajú tieto myšlienky prečítať a "zachytávame" energeticky a telepatickým vnímaním v kolektívnom podvedomí Slovenska určité morfické pole s náznakmi hnevu, rozhorčenia, nenávisti so súčasnou politickou, ekonomickou situáciou, zjednodušene povedané globálnym otroctvom... Ide o temné energie dosť značnej intenzity, nespokojnosť ľudí (česť výnimkám) v podstate so všetkým, vznikajú tendencie rôznych extrémov, ktoré sú vychýlené od stredu (Svetla), lipnutie na rôznych mentálnych propagandách "starých" princípoch, ideách a filozofiách, ktoré sa opierajú o staré neočistené energie v duchovnom pozadí sveta, rôzne tradície, informácie a pod...

 

Podobne tak aj všetky médiá, ktoré s obľubou vykresľujú rôzne extrémne negatívne vytesnené udalosti v rámci "pravdivého informovania verejnosti" sú veľmi ďaleko vzdialené od vnútornej a vonkajšej harmónie a priťahovania priaznivých (svetelných) energií do hmoty a praktického života. Živenie sa totálnymi negatívnymi extrémami priťahuje opäť len extrémy. Priniesť pravdivú informáciu nemá mať za úlohu a zmysel "vyhecovať" opačný extrém, ale naopak, na základe duchovného nadhľadu nad situáciou v hmote priblížiť sa k Svetlu, čo najčistejšej svetelnej tvorivej sile smerujúcej k vyviazaniu situácie do rovnováhy a neutrálneho energetického vyrovnania, neovládať iné bytosti ani nebyť ovládaný, neparazitovať na inej bytosti a ani sa nenechať vysávať inou bytosťou (...neopakovať negatívne pôsobenie starých toxických energií napojených na filozofiách z minulosti v praktickom živote v hmote ktoré jasne nepriniesli pozitívny vývoj). Postaviť sa zlu a bojovať proti temnote neznamená vytvárať opačný extrém, to je opäť len temná sila. 

 

Mnoho ľudí sa nás úprimne pýta, čo vlastne je potrebné robiť v praktickom živote, aby človek zvyšoval svoju vnútornú čistotu a harmóniu, zvyšoval frekvencie priaznivých energií, ktoré do neho prúdia na jemnej úrovni, čo to vlastne je ? Konkrétne činnosti osvedčené preukázateľne v praktickom živote sme popísali v iných článkoch už niekoľko krát, je to drina, konkrétny režim a je potrebná pevná vôľa. V tejto súvislosti sme sa opakovane snažili opýtať duchovných sfér na odpoveď, v čom spočíva aktuálne zásadný princíp priaznivého a pozitívneho vývoja priamo v praktickom živote na Zemi. Aké sú princípy prítomnosti v hmote, aby sa vývoj uberal priaznivým pozitívnym smerom ? Týka sa to každého z nás, každej jednej ľudskej bytosti. Podarilo sa nám obdržať telepatickú komunikáciu so "Zdrojom" Svetelnej energie, s ktorým sme komunikovali už niekoľko krát v minulosti (...aj s odpoveďami na túto istú otázku...), priebeh komunikácie bolo možné aj zachytiť a odmerať, zaznamenať priamo v hmotnom svete prostredníctvom empirických dát špeciálnymi prístrojmi...

 

 

ANDREA, MARIAN (duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelnej energie) zo dňa 12.2.2018 :

 

"... pre priaznivý vývoj na Planéte Zem je podstatný princíp harmonickej spolupráce Človeka a Prírody. Teda nie nadradenosť človeka nad Prírodou, tak, ako tomu bolo doposiaľ stále v minulosti, čo odzrkadľoval aj historický vývoj, mnoho civilizácií na Planéte Zem, Príroda a obrie živé celky zničili ľudské civilizácie aj rôznymi karmickými udalosťami, pretože ju chceli úplne ovládať. Každý extrém u ľudských bytostí, či už prehnané sebectvo alebo prehnaný altruizmus Príroda nerešpektuje a nevníma ich ako harmóniu potrebnú pre priaznivý vývoj. Atlantída nie je ani zďaleka jediný príklad. Človek je potrebný pre Prírodu ako katalyzátor vývoja, Príroda ho potrebuje, ale výlučne pre rovnováhu spolupráce, nie nadradenosť. 

 

Ako to dosiahnuť ? Každá ľudská bytosť každodennou prácou na sebe prostredníctvom vykonávania každodenných maličkostí, ktoré podporujú priaznivý vývoj. Je ich viac. V princípe však ide o spojenie človeka s Prírodou jednak hmotne (...vyvážená výživa, energeticky čisté výživové doplnky, práca v Prírode, správne cvičenie Päť Tibeťanov, rôzne doplňujúce cvičenia fitness, pohyb v Prírode, turistika, vysoká úroveň etiky a ohľaduplnosti, vyhýbanie sa metódam starých duchovných smerov a ciest, ktoré znižujú alebo brzdia vzostup frekvencie priaznivých energií ľudských bytostí...) ale aj nehmotne, teda na základe prijímania jemnohmotných energií a bioenergií, napríklad duchovnými komunikáciami ako bežnými činnosťami. Spojenie ľudských bytostí s Prírodou HMOTNE AJ "NEHMOTNE" by mala byť úplne bežná činnosť pre človeka a práve DETI už od útleho veku by mali byť k tomu vedené o vzdelávaní nehovoriac

 

To je tá skutočná rovnováha. Nielen v hmote, ale aj v jemnejších úrovniach energií nad hmotou. To je jediná možnosť, ako sa dostať na priaznivý, teda tzv. svetelný vzostupný vývoj individuality a aj celku. Priaznivý znamená nie vychýlený ako extrém...temná sila, resp. konanie z ega spôsobuje vždy vychýlenie od harmónie nikdy nevedie k svetlu a nerešpektuje harmonicky slobodnú vôľu iných bytostí. Umením harmonických dejov je však dokázať temnú silu (ego) čo najviac eliminovať, rozpúšťať. Sústavný "boj o energiu" medzi bytosťami, ovládanie, parazitovanie, či vysávanie energie v úrovni nášho Vesmíru 3D Príroda odmieta nakoľko to nie je priaznivý vývoj. Namiesto toho je dôležitá harmonická výmena a podpora energií medzi bytosťami, ktoré sa snažia o priaznivý vzostup v hmotnom svete a podporujú ho v každodennom živote osobným príkladom a prácou na sebe smerujúcou k sebazlepšovaniu.

 

Pokiaľ je ľudská bytosť a jej hmotné aj nehmotné články harmonicky spojená s Prírodou a pracuje každodenne na svojom priaznivom vzostupe, prichádzajú a prúdia k nej od Prírody a jej jednotlivých úrovní priaznivé aj jemné energie a impulzy, ktoré jednoznačne podporujú život a spoluprácu a čím viac bytostí smeruje energeticky priaznivým pozitívnym smerom, tým trvalejšia PRIAZNIVÁ zmena môže nastať aj BEZ AKEJKOĽVEK revolúcie či konfliktov. Tieto ľudské bytosti svojim pozitívnym vývojom inšpirujú iné bytosti k tomu, aby menili svoje životné návyky a tým sa zväčšuje morfogenetické a morfické pole smerom k pozitívnemu vývoju Planéty ako celku. 

 

Je dôležité žiť v prítomnosti a nechcieť vedieť za každú cenu, aká bude budúcnosť. Sústrediť sa na prítomnú chvíľu, aby bola čo najlepšia, plná pozitivity a radosti, nie strachu, depresií, hnevu, závisti či nenávisti. Pozitívnymi emóciami v súčasnosti si vytvárame svoju budúcnosť. Ľudia sa často snažia prostredníctvom rôznych techník Starej duchovnej cesty, mágie, či meditáciami "unikať" pred prítomnosťou vyvolávaním umelých zmien stavu vedomia, bez snahy o skutočnú vnútornú čistotu svojej bytosti a pritom mnohokrát ani nevedia, s kým V SKUTOČNOSTI komunikujú, či na aké entity sa v duchovných seánsach napájajú o nízkej pravdivosti nehovoriac. 

 

... živé obrie celky ako napríklad Vesmír, Príroda nášho Vesmíru, Planéty Zem, Príroda vyšších svetov nad našim Vesmírom boli stvorené Vedomím a vo vysokých svetelných sférach nad našim vesmírom PODSTATNE SKÔR, než napríklad genetická matrica dnešného človeka žijúceho na Planéte Zem. Prírodné celky prežili obrovské veky DLHŠIE, než ktorákoľvek ľudská civilizácia (pozn.: civilizácií, o ktorých nevieme a boli zlikvidované je oveľa viac ako dokážu zistiť vedci a vôbec ich priznať) a DOKÁŽU PREŽIŤ AJ BEZ ČLOVEKA, zatiaľ čo človek bez Prírody NIE. Niektoré informácie z duchovných zdrojov poznania a úrovní Vedomia Prírody hovoria dokonca o príbehoch z našej Galaxie strarých 100 miliárd rokov vnímaného pozemského času, dokonca predchodcovia nášho Vesmíru a bytosti, ktoré v ňom žili, hovoria na základe informácií z karmickej očisty o veku nášho Vesmíru a jeho predchádzajúcich Vesmírov až o 84 biliónoch rokoch pozemského vnímania času...

 

Akákoľvek mentálna propaganda (...revolúcie, ovládanie, rôzne vojenské konflikty a pod...), idea, ktorú chce  presadiť nejaká mocenská skupina, či jednotlivec na Planéte Zem v hutnosti hmoty 3D Vesmíru, nikdy nebude mať skutočný úspech a ani nepodporuje priaznivý vývoj, smerujúci z prítomnosti do budúcnosti, pokiaľ nebude principiálne založená na celistvom HARMONICKOM SPOJENÍ a spolupráci ľudskej bytosti s Prírodou v hmotnej aj nehmotnej úrovni. Je veľkým omylom a tragédiou ľudskej civilizácie spoliehanie sa na akýkoľvek náboženský smer, duchovné hierarchie či "Boha", nepravdivé vedecké dogmy, vytvorené ľudmi, tieto nikdy nepovedú k priaznivému vývoju, naopak, uväzňujú... Skutočný význam celistvého spojenia s Prírodou ľudia väčšinou podceňujú... je to podobné, ako keď si myslia, že existuje len fyzické telo a žiadne energetické telá jemnejších štruktúr...   

 
 

Veľmi pozitívne však je, že na Planéte Zem existuje nemalé množstvo ľudských bytostí, ktoré majú vlastné skúsenosti v praktickom živote opierajúce sa o to, že priaznivý vývoj je možné naštartovať pokiaľ rešpektujú v každodennom živote princípy a činnosti uvedené v tejto duchovnej komunikácií. To nie je utópia ale preukázateľné výsledky v praktickom živote. Pritom, že sa tieto ľudské bytosti sústavne očisťujú, nezabúdajú žiť zmysluplne svoj život v hmote na Planéte Zem...". 

 

 

Z á v e r :

 

Pre priaznivý vývoj na Planéte Zem je potrebné, aby sa čo najviac ľudských bytostí na svetelnom vzostupe stalo súčasťou Prírody. Súčasťou, teda nie parazitom na Prírode a Planéte Zem. Súčasťou to neznamená za každú cenu " žiť v lese ", ale byť ako bytosť súčasťou väčšieho harmonického celku celým svojím bytím a každodennou činnosťou, ktorého frekvencie priaznivých energií sústavne optimálne stúpajú. Ideálne to nikdy nie je. Podstatné je nebyť v úpadku. 

 

... jedným z NAJHORŠÍCH súčasných vplyvov NA PLANÉTE ZEM, ktorý sa snaží práve oddeľovať ľudské bytosti od Prírody a dostávať ich do totálneho pádu a temného duchovného vzostupu sú hromadné diskotéky a podujatia, kde sa verejne demoštrujú prejavy TECHNO hudobných štýlov... ide o totálne degenerovanie ľudských myslí a osobností (...vedomé a nevedomé vymývanie mozgov) žiaľ aj v mladom veku. Podobne majú mimoriadne temný vplyv vo forme energetických úpisov aj fanatické TETOVANIA a piercing... Pokiaľ by ľudské bytosti mali vedomosť o tom, aké sú tieto vplyvy škodlivé, určite by tomu neholdovali... ide totiž o vytvorenie skarikovaného dojmu krásy (...v skutočnosti úplne zvrhlej, absurdnej a úpadkovej, nízkych frekvencií energií smerujúcich proti životu...), ktorá má vedome aj nevedome ovládnuť ľudskú bytosť ako otroka...  

 

 

ANDREA, MARIAN (duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelnej energie) z 16.2.2018 - ODKAZ PRE VÝVOJ ĽUDÍ V HMOTE NA ZEMI :

 
 

" Vážte si ako ľudské bytosti, že ste DOSTALI MOŽNOSŤ vyvíjať sa priamo v hmotnom svete NA PLANÉTE ZEM nášho Vesmíru a svoje bytie nepremárnite. Nie je to automatické, mnohým bytostiam NIE JE umožnené inkarnovať v hmote a ani sa očisťovať. Mimo hmotného sveta nemôžete získať tie skúsenosti, ktoré získavate v hmotnom svete. Len tu na Planéte Zem v hmotnom svete môžete ukázať svoju kvalitu a snahu zlepšovať sa, očisťovať a karmicky vyväzovať, SPLNIŤ SVOJU ÚLOHU A POSLANIE. 

 
 

TU NA ZEMI SA V ÚROVNI DUALITY HUTNOSTI HMOTY 3D ROZHUDUJE O BUDÚCOM VÝVOJI, KTORÝ ĽUDSTVO PRESAHUJE, O TOM, ČI ZVÍŤAZÍ TEMNOTA ALEBO SVETLO, ALEBO ČI SA PODARÍ NASTOLIŤ ASPOŇ ROVNOVÁHU SÍL. TU MÔŽETE POCHOPIŤ PREČO SA TO VŠETKO DEJE. SNAŽTE SA MÚDRO OSLOBODZOVAŤ A NENECHAJTE ROZHODOVAŤ INÝCH O TOM, AKO NALOŽÍTE S ČASOM, KTORÝ VÁM BOL DANÝ PRE TENTO ŽIVOT... NIKTO VÁM NIE JE NADRADENÝ AKO BYTOSŤ, JE ÚŽASNÉ DO HMOTNÉHO SVETA VNÁŠAŤ NEOBMEDZENÝM VZOSTUPOM ČO NAJVYŠŠIE A NAJČISTEJŠIE PRIAZNIVÉ ENERGIE, INFORMÁCIE A NECHAŤ ICH PREJAVIŤ SA V HMOTE CEZ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA... TAKTO MÔŽETE POSTUPNE LIEČIŤ A OČISŤOVAŤ AJ SVOJU DNA...".

 

 

 

Ďakujeme.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - február 2018

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode