Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

KONFERENCIA DOMÁCEHO VZDELÁVANIA V BRATISLAVE... PRE POZITÍVNY VÝVOJ UŽ NESTAČÍ INTELEKTUÁLNE VZDELÁVANIE...

30.10.2017 11:54

 

Dňa 21.10.2017 sa konala v Bratislave na pôde FMFI Univerzity Komenského v Mlynskej doline Konferencia domáceho vzdelávania. Konferenciu usporiadalo Občianske združenie OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Účasť bola dosť hojná (cca 200 rodičov), konferencie sme sa zúčastnili aj my.

 

Je možné konštatovať značný záujem o domáce vzdelávanie zo strany rodičov zo všetkých kútov Slovenska. Prednášky boli pružne včlenené do celodenne využitého času. Niektorí prednášajúci boli energeticky poddimenzovaní, jasne bolo vnímať, že im chýba energia a životná sila. Najviac zaujalo nadšenie pre domáce vzdelávanie, osobné skúsenosti rodičov a podnety a snaha o určité vyslobodzovanie sa z oklieštení štátneho školstva. Príspevok spisovateľa Daniela Heviera zarezonoval hlboko v srdci. Jasne vnímať záujem rodičov o túto formu vzdelávania, pretože sa pri nej rozvíjajú všetky zúčastnené individuality v prospech harmonického celku. Nie je možné sa vyhovárať na školu zo strany rodičov a ani naopak. 

 

Rodič musí byť pre dieťa osobným príkladom a súčasne mravným vzorom, aby bol nasledovaniahodný a aby dieťa malo záujem ukázať svoje najlepšie kvality a prirodzené talenty. 

 

Spomínaná bola pri domácom vzdelávaní aj metodika Hejného, kde je zdôrazňované docieliť rovnováhu medzi akademickou kvalitou a ľudskou kvalitou ľudskej bytosti, teda vzdelávanie cnostné a múdre. Citát "...pri výučbe matematiky dbajte na to, aby nebolo dieťa len dobrým matematikom, ale predovšetkým slušným človekom..." hovorí za všetko. Rešpektovať a byť rešpektovaný, rovnováha medzi dieťaťom a rodičom a akýmikoľvek bytosťami. Tu je však veľmi dôležité dbať nielen na intelektuálnu (rozumovú) stránku, ale aj harmóniu vo vzťahu k energetickému vyladeniu ľudskej bytosti (rodiča a dieťaťa) na priaznivé (svetelné) bioenergie. 

 

Pokiaľ má byť domáce vzdelávanie na vysokej kvalitatívnej úrovni celistvé, je potrebné, aby spájalo pri vzdelávaní intelekt s intuíciou, rozum so srdcom, vôľou a citmi tak, aby všetky zložky boli v rovnováhe. Pre priaznivý vývoj vzdelávania v súčasnosti už jednoducho nestačí požiadavka na empirické vedomosti, resp. vedomosti vnímané len fyzickými zmyslami, to nie je celistvý vývoj. Ľudská bytosť ako n-dimenzionálna bytosť, ktorá nie je stvorená len z mäsa a kostí, nemôže pri kvalitnom vzdelávaní ignorovať tieto zásadné skutočnosti. Rozvíjanie celistvej bytosti, teda aj intuitívnej zložky vzdelávania, mimozmyslové vnímanie a najmä každodennou prácou na sebe vylaďovať svoju bytosť na stále vyššie frekvencie priaznivých bioenergii, by malo byť súčasťou každodenného úsilia rodiča i učiteľa. 

 

Každá bytosť je jedinečná, každé dieťa má svoje talenty, avšak dospelí a aj deti sa môžu rozvíjať celistvo aj v tejto oblasti priaznivým smerom. Tak sa vieme oslobodzovať od fanatických dogiem aj vo vzdelávaní ako napríklad Darwinova evolučná teória, ktorá už v súčasnosti jednoznačne neobstojí, pretože nie je pravdivá. Ovládanie vo vzdelávaní prostredníctvom náboženských filozofii napojených mnohokrát na temné energetické systémy v duchovnom pozadí hmotného sveta je nezdravé. Žijeme vo Vesmíre s dualitou (svetlo versus temnota) a teda je vo vzdelávaní zásadné dokázať viesť deti k úcte, k pravde a pojmu cti. Nenechať zobchodovať tieto hodnoty s peniazmi, svetlo nemôže byť krivené podplácaním a korupciou. Peniaze nemôžu kriviť tzv. "uhol pohľadu" na vec, čo máme možnosť vidieť v praktickom živote, pretože tieto "uhly pohľadu" sú v podstate skriveným zrkadlom sebectva a nemajú záujem poznať pravdu. 

 

Je to mravná indiferentnosť, ktorú podporujú viaceré filozofie starej duchovnej cesty, napríklad všetko je dobré, všetkých treba milovať, neexistuje rozdiel medzi dobrom a zlom, svetlom a temnotou. Neschopnosť rozpoznať zlo a dobro, to čo je etické a mravné od úpadkového, doviedla ľudskú civilizáciu ku katastrofám niekoľkokrát v minulosti. Aj preto je vylaďovanie ľudských bytostí na stále čistejšie energie dôležité, čím vyššia úroveň vnútornej čistoty a harmónie u jedinca, tým vyšší nadhľad a schopnosť harmonizovania, teda úrovne pravdy. K tomu nie je potrebné žiadne náboženstvo, nikto nikoho nespasí, vnútorná čistota a harmónia sú energetické a informačné jemnohmotné štruktúry a podobne tak ako existujú svetelné harmonické vzostupné duchovné cesty a svety, existujú aj temné ovládacie vzostupné duchovné cesty a svety. 

 

Nie všetky bytosti vo Vesmíre a na Planéte Zem majú záujem smerovať k pozitívnemu vývoju, nebuďme naivní... žijeme vo Vesmíre 3D s princípom duality, tak sa netvárme, že o nej nevieme. Vojny sú toho príkladom ignorovania rozdielu medzi svetlom a temnotou...

 

Je to napríklad ako vo vede, vzdelaní vedci posadnutí osobnými ambíciami, peniazmi a chamtivosťou, túžbou po moci napríklad vymysleli zbrane na ničenie ľudí... pretože nedokážu čeliť temnote a energiám, ktoré ju reprezentujú svojou vnútornou harmóniou, čistotou a mravným zákonom v srdci (...v niektorých prípadoch boli zneužité múdre poznatky čestných vedcov pod hrozbami násilia a vydierania...). Vzdelávanie bez mravnosti a ľudských cností je temnou zbraňou.

 

Pokiaľ teda máme záujem skutočne sa posunúť v oblasti vzdelávania pozitívnym smerom, je to náročnejšie, než si myslíme. Deti viesť k schopnosti nielen intelektuálneho vzdelávania, ale k rozvíjaniu ich talentov prostredníctvom intuície a mimozmyslového vnímania, spojenia s Prírodou, aby dokázali celistvo myslieť srdcom v spojení s rozumom a teda rozoznávali vo vzdelávaní aj svetlo a temnotu, dobro a zlo, čo je správne a čo nie, rozdiel medzi múdrosťou a chytráctvom, odvahou a nerozvážnosťou, chladným intelektom a teplom srdca.

 

To však je aj o priaznivých energiách nad hmotou, resp. priaznivých svetelných bioenergiách z duchovno - energetického a informačného pozadia sveta, na ktoré je jednoducho povedané potrebné sa vylaďovať každý deň a prijímať ich z okolitého prostredia morfických polí a Prírody, či duchovných sfér a hladín Svetla v rámci celkového spôsobu života, správnych životných návykov a nie len o empirických namemorovaných dátach. Sú to vlastné skúsenosti. Inak sa nepohneme z miesta.

 

Je dôležité nezamieňať si tieto vysoké frekvencie priaznivých energii s anjelmi, archanjelmi či inými duchovno - mystickými bytosťami z ľudských duchovných hierarchii (...tieto bytosti z ľudských duchovných hierarchii mnohokrát samé potrebujú očistiť sa...). Ide o energie a energo - informačné svetelné celky z podstatne vyšších priaznivých sfér a hladín nad našim Vesmírom 3D, v ktorom sa vyvíjame a získavame skúsenosti. Pri vynaložení poctivého úsilia sa s nimi dokážeme frekvenčne spojiť, skôr či neskôr. 

 

Nezabúdajme, že ľudské bytosti v drvivej väčšine podporujú temnú stranu sily v hmote nie vedome, ale nevedome, teda nevedia o tom, že sú v páde. To sa týka dospelých a aj detí, či vzdelávacieho procesu. Mnoho nezmyslov sa vyučuje v súčasnosti aj v mainstreamovom štátnom školstve a ešte tomu aj poniektorí tlieskajú. Pravda nie je populárna, dokonca ani vo vedeckých kruhoch. Pokiaľ sa niekto neoslobodí od dogmy, že "milovať" každého aj temnotu a negatívne sebecké vplyvy je priaznivé, ničí jednak seba, ale aj svoje okolie a ani o tom nevie. To isté platí aj vo vzdelávavaní, nevieme alebo nechceme vedieť o tom, že škodíme tým, čo v mnohých prípadoch vyučujeme.

 

V súvislosti so vzdelávacím procesom a jeho priaznivým vývojom je jeho dôležitou súčasťou aj činnosť špeciálnych pedagógov a detských psychológov. Mnohokrát práve títo odborníci potrebujú pomoc (...česť výnimkám). Je to paradoxné, keď sú platení za to, že majú pomáhať druhým. Pokiaľ títo jedinci majú preukazovať konkrétne výsledky svojej práce v praktickom živote, mali by vnímať príčiny a princípy zrkadlenia vplyvov vonkajších prekurzorov v hmote na deti (...autizmus, ADHD, Downov syndróm a pod.). Na to je nevyhnutne potrebné vylaďovanie na priaznivé bioenergie ľudských bytostí, nielen rodičov, detí a učiteľov. Prijímanie týchto energii (...mentálnych, emocionálnych, vitálnych a iných...) je potrebné pre celistvé vnímanie a pozitívny vývoj v tejto oblasti. Intelektuálne polemiky nepostačujú. Jemnejšími vnímaniami jemnejších energii nad hmotou získajú úplne iný nadhľad a poznanie.

 

 

Na základe duchovných komunikácii je súčasná situácia na Planéte Zem týkajúca sa ľudskej civilizácie taká, že nie menej ako 60 % z celkovej populácie z hľadiska energetického potenciálu má vyladenie na maximálne 3.(tretie) vonkajšie energetické telo, tzv. astrálne, emocionálne (...je to dosť málo na to, že existuje dnes už možnosť vyladenia na 17 energetických tiel...). Tieto bytosti, ktorých sa táto skutočnosť týka, podľa diagnostiky fungujú na prvých troch duchovno - energetických orgánoch - čakrách 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, teda na úrovní nízkych sebeckých pudov. Zostávajúce čakry - duchovno - energetické orgány sú u nich v podstate nefunkčné, uzatvorené, duchovné jadro v mieste čakry 4A-4B je paralyzované, neaktívne, duchovné vedomie je zastreté. Ľudská bytosť nie je ani zďaleka v takomto prípade harmonická a je pod vplyvom prevládajúcich temných energii, i keď o tom nevie na vedomej úrovni.

 

Isteže, každá ľudská bytosť je individualita, má svoje talenty, slobodnú vôľu individuálne neslobodnú a aj nedostatky, slabé stránky. Dokonalosť je síce ilúzia, avšak to ešte neznamená, že negatívne stránky máme v sebe prehlbovať, či dokonca podporovať nimi pôsobenie temných energii a systémov v hmotnom svete. Vrcholom určitej ľudskej zadubenosti hovoriacej si slobodná vôľa je potom tvrdenie, že "Boh všetkých spasí, pretože všetkých miluje". Takéto s prepáčením duchovné žvásty počúvame aj v súčasnosti od rôznych entít v hmote, ktoré si hovoria "guru". Negatívne vplyvy v oblasti viery, kde 70 % obyvateľov na Slovensku je napojených na vieru či už vedome alebo nevedome (...kresťanské náboženstvo), naproti čomu v Čechách je 80 % obyvateľstva v podstate bez viery, je tu jasný rozdiel v kultivovanosti morfických a morfogenetických polí...

 

 

Mimochodom, chcete vidieť čo dokáže v praktickom živote digitálna demencia vo vzdelávacom procese, aké šialenstvá dokáže spôsobiť umelá inteligencia v praktickom živote v hmote, ktorá sa vymkne kontrole teplého ľudského srdca ?

 

... a je to tu. Robot, humanoid menom "Sophia" získal v Saudskej Arábii občianstvo. Táto UI (...umelá inteligencia...) ako robot má štátne občianstvo, šialené. Podobne tak Európska únia má záujem postupne riešiť dokonca odvody sociálneho poistenia pre UI, teda pre humanoidov. Ide o zásadnú hrozbu pre ľudskú civilizáciu na Planéte Zem. Veľmi ľahko sa môže stať, že budeme my ľudia uctievať stroje ako bohov... je náhodou, že táto UI dostala meno Sophia ? Sophia je podľa starých náboženských, mystických babylonských a iných filozofii považovaná za ženský vzor múdrosti a božstva... Technokratická spoločnosť dávnej civilizácie v Atlantíde a jej zánik by nám mohli byť jasným zodvihnutým prstom, ako sa dá zneužívať umelá inteligencia proti životu.

 

 odkaz : www.youtube.com/watch?v=H9PqcJ6Hs7s

 

 

 

Zobuďme sa prosím vo vzdelávacom procese, pokiaľ ešte nie je neskoro ! Bez intuitívnej zložky vo vzdelávaní a v domácom vzdelávaní, ktorá je mnohokrát potlačená v ľudskej bytosti a bez energetického vylaďovania na prijímanie priaznivých (svetelných) bioenergii nie je možný priaznivý vývoj do budúcnosti.

 

 

Radi by sme na záver vyzdvihli pozitívum konferencie domáceho vzdelávania v Bratislave, kde bola aj možnosť spoznať ľudí, ktorí majú záujem skutočne zmeniť k priaznivému vývoju vzdelávanie na Slovensku. Napríklad Súkromná základná škola v Banskej Štiavnici (...Občianske združenie Bakomi), ktorá je príkladom pozitívnej ústretovosti v oblasti domáceho vzdelávania...

 

Ďakujeme a veríme, že generácie detí (...už aj súčasných) nebudú otrokmi robotov... 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode