Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI...(2.časť)

08.01.2017 09:38

 

V prvom článku zo dňa 27.12.2016 sme upriamili pozornosť na hrubé rysy predpokladaného vývoja a vízie na Planéte Zem s prelomovým obdobím okolo rokov 2060 - 2061. V tomto článku budeme podrobnejšie analyzovať príčinné súvislosti a energeticko-informačné disharmónie jednotlivcov a spoločnosti, vedy, najmä s prihliadnutím na Prírodu a Planétu Zem, z ktorých vyplýva konkrétny predpoklad do budúcnosti. Taktiež poukážeme na dôležitosť energetickej rovnováhy a vnútornej slobody ľudskej bytosti ako hmotno-duchovnej bytosti pre budúci vývoj a priaznivú evolúciu na našej Planéte.

Na základe duchovných komunikácii (Kozmické vedomie) je možné poukázať na konkrétne anomálie, ktoré sa už v súčasnosti dejú na Planéte Zem. Ide najmä o hrozby, ktoré sa zhmotňujú v súvislosti s arogantným a bezohľadným správaním sa ľudskej civilizácie k Prírode a našej Planéte. Práve vzájomnou kontrolou a opakovanými duchovnými komunikáciami zo strany viacerých osôb, ktorých presnosť a pravdivosť nimi prenášaných informácii nie je menej ako 93 %, sa dokážeme postupne prepracúvať k informáciám tvoriacim mozaiku, ktoré sa overovaním v hmote potvrdzujú ako Pravda a fakty. Jedným z hlavných problémov na Planéte Zem nielen v budúcnosti, ale už aj v súčasnosti je, že veľká časť vyspelých krajín trpí nedostatkom vody. Smutným príkladom sú krásne jazerá, ktoré sa v podstate zlikvidovali v dôsledku vypúšťania vôd s obsahom dusičnanov, čo viedlo k obrovskému nárastu rôznych druhov chorôb. Aj v budúcnosti bude Európska únia ohrozená výrazným nedostatkom základných zdrojov pitnej vody pre väčšinu európskeho obyvateľstva.

Pokiaľ sa objektívne pozrieme na tento stav, ktorému sa nevyhneme v budúcnosti s duchovným vnímaním a komunikáciou z vyššieho duchovného nadhľadu zistíme, že vlastne ide o nepríjemné pôsobenie negatívnych vplyvov ako príčinných dôsledkov na obyvateľstvo Európy bez rozdielu národnosti a teda o akési necitlivé umravňovanie civilizácie ako celku z dôvodu nespolupráce a sústavného vytvárania nových a nových konfliktov či už politických, globalistických, ekonomických, náboženských a pod. Chápete to ? Opäť vidíme v praktickom živote aplikované axiómy hlbinného psychológa Carla Gustava Junga, ktorý vyslovil svojho času citát : "...pokiaľ si neuvedomíme povahu našich vnútorných skutkov, potom sa nám prejavia navonok ako osud...". Áno, čo nevyjde zvnútra ľudí ako mravná iniciatíva, príde zvonka ako osudové obmedzenie, ktoré donúti ľudí zamyslieť sa nad sebou. 

 

I keď by niekto mohol namietať, že Jungove múdrosti sú starými prežitkami, je jednoznačne nespochybniteľným faktom, že jeho teórie sa v praxi potvrdzujú, pretože akákoľvek energoinformačná disharmónia a vychýlenie od stredu harmónie (rovnováhy) spôsobuje automaticky opačný extrém, na tom je založený zákon rezonancie, synchronicity a karmy. Aj moderná veda neskôr potvrdila opakovane tieto Jungove výskumy. 

 

Samozrejme, že nedostatok pitnej vody sa nebude dotýkať len Európy, ale celej našej Planéty. Napríklad severoamerický kontinent vo väzbách na 7-ročné sucho má vytvorený deficit z dôvodu hydrogeologických pomerov v Mexiku a Guatemale. Výsledok je jasný - radikálna zmena stavu poľnohospodárstva a hlavných producentských oblastí potravín.

 

Vzhľadom k bezohľadným zásahom ľudskej civilizácie do Prírody a Planéty Zem bude v budúcnosti do roku 2030 a následne 2060 dochádzať k negatívnym zmenám štruktúry Prírody na Planéte. To sa prejaví jednak vo vlastnej biodiverzite rastlinných a živočíšnych druhov a aj k celkovej zmene rastlinnej a živočíšnej štruktúry morfických a morfogenetických polí Planéty. Následne ani geneticky modifikované potraviny nezvládnu extrémnu zmenu prírodných podmienok v dôsledku celkovej zmeny štruktúry Prírody na našej Planéte. Dôsledkom bude zvýšenie nákladov na pestovanie potravín, obrovské náklady na získavanie nových zdrojov pitnej vody a v neposlednom rade súvisiace zostrovanie medzinárodnej situácie a názorov o spôsobe vykrývania finančných prostriedkov na zabezpečenie zdrojov vody, energie, produkčných nákladov a pod. 

Jednou z najväčších hrozieb, ktorá má a bude mať negatívny vplyv na vývoj na našej Planéte v budúcnosti, je negatívny fenomén celkového odlesňovania a hrubých zásahov do Prírody. Mimoriadne zásadný význam má fatálny pokles rozsahu tropických pralesov, predovšetkým v Amazonii. Existuje opakovane vykonávaný vedecký výskum a analýzy, ktoré jednoznačne potvrdili, že Amazonské pralesy sú pľúcami Planéty Zem. Ich likvidáciou ľudia vedome ničia pľúca našej Planéty, čoho dôsledkom bude ústup pralesov, zmena hydrogeologických pomerov a radikálna zmena atmosferických pomerov v Atlantickom a Tichom oceáne. V súčasnosti je poničených už 48 % Amazonských pralesov, pričom približujeme sa k výraznému poškodeniu ďalších 20 % rozsahu Amazonských pralesov.

 

V tejto súvislosti bude pokračovať v budúcnosti poničenie "pľúc planéty Zem" a z neho vyplývajúca drastická zmena hydrogeologických pomerov, dosiahnu výsledok výrazného zvýšenia teploty Atlantického oceánu, čím sa zvýši mimoriadnym spôsobom prenos energie z oceánov do atmosférických javov a to konkrétne posilnenie intenzity hurikánov z hľadiska energetickej ničivej sily.

Berúc na zreteľ vyššie uvedené fakty, boli dalšími vedeckými výskumami potvrdené anomálie roztápania ľadových čiapočiek na póloch našej Planéty. Intenzita roztápania sa ľadovcov dynamizujúca sa najmä na Severnom póle jasne a výrazne zmenšuje celkový rozsah ľadu pokrývajúceho Severný ľadový oceán. Zmena inverzie a prúdenia nad eurázijským kontinentom bude pokračovať zmenou celkových zimných geologických pomerov, čo v konečnom dôsledku spôsobí poruchy atmosferického charakteru, kde už okolo roku 2030 budú úplne stierané rozdiely medzi ročnými obdobiami a systém klímy bude charakteristický iba dvomi ročnými obdobiami - letom a zimou, kde zima bude mierna s minimálnym množstvom snehu.

Odlomenie obrovských ľadových krýh na Južnom póle v rokoch 2003 a 2012 spôsobili zatiaľ najväčší úbytok ľadového pokrytia v doterajšej histórii, čím došlo spolu s atmosferickými poruchami k výraznému zásahu do salinity oceánov. Logickým dôsledkom je obrovský vplyv na biodoverzitu rastlinnej a živočíšnej štruktúry v oceánoch, avšak o nič menej nie je nebezpečná chaotická zmena termodynamiky prúdenia morských prúdov. Tzv. "termodynamické čerpadlo" v Atlantickom oceáne bude sčasti "deaktivované", vo väzbe na zmenu salinity vôd oceánov dôjde k spomaleniu výmeny vodných más a otepľovaniu morí a oceánov. 

 

Vyššie uvedené nadväznosti postupne budú urýchľovať súvzťažný reťazec príčin a karmických dôsledkov, ktorých jedným z vrcholov bude už prebiehajúce otepľovanie morí a oceánov. V tejto súvislosti dôjde k negatívnemu vplyvu, ktorý mimoriadne ovplyvní zhoršenie životného prostredia na Planéte. Otepľovaním morí a oceánov bude pokračovať premena zamrznutého metánu na morskom dne do plynnej formy a uvoľňovanie obrovských množstiev metánu, ktorý je 20-násobne nebezpečnejší ako kysličník uhličitý do atmosféry našej Planéty. V tejto súvislosti bude prebiehať aj otepľovaním roztápanie väčšiny zamrznutej pôdy na Aljaške a na Sibíri (tzv. permafrostu), čiže opäť o uvoľňovanie prírodného metánu zo zamrznutej pôdy. Hrozba je pre civilizáciu o to väčšia vo forme spätnej obrany Planéty, že uvoľnené množstvo metánu má podstatne väčšie ohrozenie ako rozsahy emisií spôsobených človekom z priemyselných činností. Aj keby človek zastavil v budúcnosti produkciu ďalších emisií kysličníku uhličitého z energetiky, stavebníctva, dopravy, všetkých priemyselných odvetví a pod., nebude to mať žiadny relevantný vplyv na pokračujúci vplyv otepľovania na Planéte Zem, pokiaľ sa bude pokračovať v devastácii životného prostredia a Prírody zo strany civilizácie.

Problém s pitnou vodou a zavlažovaním bude postupne smerovať na našej Planéte k vytvoreniu potravinovej krízy. Udržanie potravinového reťazca a vytváranie dostatočného objemu potravín pre nasýtenie obyvateľstva bude problémom nielen v Európe, USA, ale aj Severnej Afrike, oblasti Blízkeho východu, Izraela, Iraku, Iránu, ale aj Číny, či Južnej Kórei...

 

Tu prichádzame, k ďalšej hrozbe spôsobovanej ľudskou civilizáciou a tou je ekologická stopa. Výrazný nárast znečistenia svetových morí spôsobil už v súčasnosti, že vznikajú obrovské územia v rozsahu tisícov kilometrov štvorcových, kde je morská hladina pokrytá odpadkami, v dôsledku čoho nedochádza k reálnemu okysličovaniu. Voda, o ktorej môžeme povedať, že znamená život a jej cena je nevyčísliteľná sa takýmto spôsobom stráca a vedie v konečnom dôsledku k nárastu tzv. mŕtvej vody v jednotlivých oceánoch. Sústavné pôsobenie ľudskej civilizácie, že bude naša Planéta "otravovaná" aj v budúcnosti, je veľkou hrozbou a záleží len na nás ľuďoch, čo s tým urobíme, ako sa budeme stavať k nehospodárnej tvorbe, likvidácii a separácii odpadu. Súvisiace poničenie rybolovu, ktorý je zásadným zdrojom obživy v niektorých krajinách na Planéte, rešpektujúc pritom fakt, že dochádza k výraznému poklesu úrod v klasických obilniciach, kde sa pestovala pšenica, raž, ovos, ryža, spôsobia, že obdobie do roku 2030 a následne aj 2060 bude postihnuté hrozbou globálnej potravinovej krízy a to bez ohľadu na to, akú časť pôdy venujeme na podporu výroby bioetanolu a pod., teda na podporu riešenia energetických problémov (...podrobne bude táto problematika rozoberaná v inom článku...).

Na základe vedeckých analýz potvrdených aj v hmote je viac než istý predpoklad, že do roku 2030 dôjde v príčinnej súvislosti s globálnym otepľovaním zapríčineným aj negatívnymi zásahmi civilizácie do Prírody a Planéty (...tejto téme budú venované aj samostatné články...) aj z titulu vlahového deficitu vo vnútrozemiach Európy k pokračujúcim problémom, rakúske a francúzske Alpy zostanú väčšinou bez ľadovcov. Jasne teda bude dochádzať k strate vodných zdrojov, hlavný zdroj vodnej energie bude postupne absentovať pre oblasti severné Taliansko, Rakúsko, alpské Nemecko, tieto oblasti budú veľmi negatívne postihnuté. Príroda a Planéta prevedú aj ďalšie obranné operácie. 

Tieto stavy budú prirodzene vplývať aj k zmene migračných tokov rýb jednak v Európe, ale aj k výraznej zmene štruktúry výlovu rýb vo svetových oceánoch. Rybolov, ktorý bol doteraz významným doplňujúcim zdrojom potravín, sa dostane v budúcnosti do väčších problémov. Chov rýb vo vnútrozemských riekach a nádržiach bude produkovať stále viac rôznych vírusov a chorôb, čo postihuje v súčasnosti napríklad ryby chované v Poľsku alebo v niektorých častiach Nemecka. Potravinový reťazec bude v tejto súvislosti značne ohrozený a spôsobí opäť ďalšie súvislosti a dôsledky aj u morských živočíchov, pretože zmenou salinity morských vôd a vôd oceánov dôjde k migrácii morských živočíchov (napríklad žralokov a veľrýb) a teda opäť aj k vyvolaným výrazným atmosferickým poruchám.

Sladká voda tvorí cca 4,5 % zásob pitnej vody z celkového rozsahu na Planéte Zem. Nachádza sa väčšinou na teritoriálnych lokalitách neobývateľných. Logickým dôsledkom problémov s pitnou vodou bude potreba prebudovania zásobovania pitnou vodou, čo sa nebude týkať len Európy. Potreba zvýšenia zavlažovania vzhľadom na vysýchanie tradičných obilníc bude vyžadovať zásadné prebudovanie zásobovania pitnou vodou v kľúčových potravinárskych oblastiach Planéty. Napríklad obrovské jazerá na hranici Kanady a USA majú zásobovať americký stredozápad (pripravujú sa obrovské projekty) a zároveň je tu jasná snaha obmedziť úniky vody z územia USA do Mexika. Zadržiavaním vody a vytváraním zásob sa v tomto prípade ohrozuje viac než 3 milióny mexických poľnohospodárov, ktorí pracujú v údoliach priliehajúcich k hraniciam USA. V dôsledku týchto opatrení dôjde k výraznému ohrozeniu nielen poľnohospodárstva ale aj života ako takého na priľahlých územiach.

 

Podobné problémy sa vyskytujú na území celej našej Planéty a budú gradovať. Tichý problém, ktorý už "vrie pod pokrievkou" je aj na Blízkom východe bezprostredne sa týkajúci Izraela a arabských susedov. Spory o oblasť Golanských výšin budú intenzívnejšie a napätejšie, pretože jednoznačne predstavujú hlavné zdroje pitnej vody na Blízkom východe. Aj tu je zjavný význam dôležitej úlohy niektorých krajín, ktoré sú "zaujímavé pre investorov" ako napríklad Líbya, pod ktorými sú obrovské zásoby pitnej vody, ktorú je možné ťažiť a dopravovať do okolitých krajín na Blízkom východe, ale aj na severe Afriky.

 

Európska úna ako zoskupenie v podstate stratí svoj význam a zmysel, pretože jej hodnotové základy budú bezobsažné a z hľadiska priaznivej evolúcie na Planéte neprijateľné.

 

odkazy : vedecké štúdie, kniha - Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie 2015 (prof.Ing. P.Staněk, CSc., Ing. P.Ivanová, PhD. a kolektív), vedecká zahraničná literatúra...

Kochnar, K - Pattilo, C - Sun, Y.- Suphaphiphat, N. - Swiston, A, et al. 2015 - Is The Glass Half Empty or Half Full? Issues in Managing Water Challenges and Police Instruments, IFM, June 2015...

 

(...pokračovaniu v tejto téme sa budeme venovať v tretej časti článku...)

 

Pokiaľ si uvedomujeme, aké anomálie dokáže ľudská civilizácia vytvoriť v snahe o egoistické honby za ziskom, vlastníctvom a falošnou prosperitou, aké hrozné poškodenia a zásahy do Prírody a Planéty dokáže spôsobiť, do popredia sa dostávajú otázky : "Môže takúto činnosť rovnajúcu sa mravnému úpadku vykonať bytosť, ktorá je slobodná a zodpovedná ? Môže niečo takéto vytvoriť a spôsobiť ľudská bytosť, ktorá má čisté srdce, súcit a úctu k životu, vzťah k Prírode a Planéte ? " Odpovedať si vie zrejme každý sám...

 

Hovoríme o sebe, že ako ľudia máme slobodnú vôľu, že môžeme slobodne myslieť, robiť si čo chceme, atď... Sme ale naozaj ako ľudské bytosti slobodní ? Máme vôbec slobodnú vôľu, alebo si len naše Ego myslí, že je to tak ? Vieme určiť výklad pojmu sloboda, čo to znamená ? Na základe viacerých vedeckých výskumov ide o dilemu s mnohými otázkami, na ktoré odpoveď jednoznačne neexistuje, máme však mnoho výskumov, ktoré nám dokážu na veľmi veľa otázok odpovedať, i keď si to nechceme ako ľudia priznať. Je to napríklad ako s pojmom Pravdy, ktorá ako dátové absolútno empiricky stále neexistuje. Úroveň Pravdy sa zvyšuje s úrovňou vedomia, s úrovňou duchovného nadhľadu a vnímania ľudskej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote. Podľa toho, ako sme vnútorne čistí a harmonizovaní, na aké frekvencie priaznivých bioenergii sme svojimi vibráciami v hmote vyladení, takú úroveň Pravdy vnímame v harmonickom vzťahu k celku. Tieto fakty, ktoré poskytli opakované a overované duchovné komunikácie, už postupne potvrdzuje malými čiastočkami Pravdy postupne spájanými aj veda v hmote.

Iné úrovne Pravdy vníma človek, ktorého nezaujíma nič iné ako jesť a piť a iné úrovne Pravdy zase bytosť, ktorá komunikuje duchovne napríklad s Planétou Zem. My ľudia sa teda máme poctivo približovať k Pravde, ako keby čím bližšie k nej, k tomu svojmu vnútornému stredu, rovnováhe, harmónii, bez vychýlených extrémov jednak u jednotlivcov a taktiež v celistvosti. Nezabúdajme na Einsteinov výrok, ktorý hovorí, že "...problém nie je možné riešiť na úrovni vedomia, na akej vznikol..."

Podľa preukázateľných výsledkov vedeckého bádania na prelome 20. a 21. storočia niet pochýb o tom, že v mozgu človeka prebieha proces rozhodovania na viacerých rôznych frekvenčných úrovniach na rôznych miestach a častiach mozgu, ktoré sa odzrkadľujú v časových rôznych intervaloch. Konkrétnym pokusom na verejnosti realizovaným vedcom Benjaminom Libetom z Univerzity v Californii v USA (zomrel v roku 2007) boli merania a pozorovania ľudského mozgu počas rozhodovania človeka, ktorými zistil, že prípravný potenciál a elektrické impulzy možno namerať v mozgu a jeho hlbších štruktúrach a vrstvách o 300 milisekúnd skôr, než sa na základe iných elektrických impulzov začne rozhodovať vedome v mozgovej kôre. Na základe ním vyslovenej paradigmy vlastne nie sme slobodní, resp. sme ako ľudia pri svojom rozhodovaní oveľa viac neslobodní, než slobodní v pomere 99 % ku 1 %. Náš pocit, že sa rozhodujeme slobodne, je v podstate len ilúzia, v skutočnosti myslením už len dodatočne (v drvivej väčšine prípadov) zdôvodňujeme, prečo sa rozhodlo tak či onak,  prečo je naše rozhodnutie také, o čom rozhodli v ďaleko hlbších úrovniach nášho vedomia (podvedomých) iné energeticko-informačné štruktúry, sily, či inteligencie za nás... 

 

zdroj a odkazy : knihy : Benjamin Libet - The Neurophysiology Of Consciousness, Benjamin Libet - Mind Time: The Temporal Factor In Consciousness, A Testable Field Theory Of Mind-Brain Interaction - Journal of Consciousness (1994), Dean Radin - The Noetic Universe, The Conscious Universe  

 

Aké sú to inteligencie, energie, či nálady rôzneho citového podfarbenia, ktoré spôsobujú a vplývajú na kvalitu našich rozhodnutí ? Áno, odpoveď je možno šokujúca, ale o to pravdivejšia. Sú to energie rôznej kvality, jemnosti, vibrácie, frekvencie a čistoty, ktoré sa okolo nás pohybujú a k nám prichádzajú. Čistota týchto energii závisí od našej vnútornej čistoty a harmónie, aké priaznivé bioenergie dokážeme zachytiť a vnímať. Je to založené na prirodzenom rezonančnom zákone frekvencii v kozme a synchronicite.

Nuž, nie je náhodou vyslovenie tézy, že práve keď si o sebe myslíme, akí sme slobodní, práve to je dôkaz opaku, akí sme neslobodní. Falošný pocit slobody, o ktorom nás presviedča naše Ego a jeho odhalenie je základným kameňom pre skutočnú slobodu.

 

Čo je dôležité pre priaznivú evolúciu na Planéte Zem zo strany každého jednotlivca ? Vieme niečo urobiť preto, aby sme dokázali ovplyvniť kvality inteligencii a bytostí, ktoré sa zjavujú v našom podvedomí (nevedomí) ? Dokážeme ako ľudia niečo preto urobiť ? Dokážeme to zvedomiť ? Čo to je vnútorná čistota a harmónia ľudskej bytosti ? Je to len fráza ? Čo sa to vlastne deje s človekom, keď hovoríme o psychických a iných procesoch, ktoré sa dejú v podvedomí, resp. hlbších štruktúrach našej psychiky ? 

Zjednodušene môžeme hovoriť, že každá ľudská bytosť inkarnovaná (žijúca) na Planéte Zem, má vo svojom podvedomí alebo duchovných energetických vonkajších telách (obaloch) uložené tzv. karmické vrstvy. Ide o energoinformačné vrstvy a plazmy rôznej jemnosti, ktoré sa postupne obnažujú (vedome alebo nevedome), ako sa človek v hmote vyvíja, očisťuje a zvyšuje (resp. spomaľuje a znižuje) úroveň svojich vibrácii v hmote a úroveň svojho vedomia (pokiaľ má o toto zvyšovanie záujem). Isteže je potrebné objektívne priznať, že tieto vrstvy majú v drvivej väčšine veľmi nepriaznivý obsah a kvalitu, teda obsahujú nepriaznivé energie a informácie, ktoré sú v jednotlivých vrstvách uložené a naviazané (...pochopiteľne, že môžu obsahovať aj priaznivé energie, ktoré sa môžu z nich uvolniť, ale dôležité je v prvom rade vyviazať to negatívne...). Opäť zjednodušene povedané, že v karmických vrstvách je uložená "temná minulosť" každej bytosti od okamihu svojho zrodu (nazývaného Zero Time podľa Nikolu Teslu - viď ďalšiu časť tohto článku...). Čo s tým ? Ako sa zbaviť týchto nepriaznivých energii a vyslobodiť sa z nich, aby nás už opakovane neovplyvňovali ? Je to potrebné pre evolúciu ľudskej civilizácie, aby sa ľudské bytosti vyslobodzovali z otroctva týchto vlastných negatívnych energii a vyväzovali sa tým z karmy ? Mám to význam ?

 

Pokiaľ skutočne máme úprimný záujem vyvinúť mravnú iniciatívu byť slobodní, teda v prvom rade vnútorne slobodní, musíme začať od seba zvýšením vlastnej vnútornej čistoty a harmónie našej bytosti, zvyšovaním vibrácii našej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote a vylaďovaním sa na frekvencie priaznivých (svetelných) bioenergii. Ďalej je potrebné pochopiť a uvedomiť si, prečo človek žije na Planéte Zem, aký význam má ľudská civilizácia na našej Planéte, zmysel bytia.

 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť zásadnú skutočnosť a síce, že ľudská bytosť ako hmotno-duchovná bytosť inkarnovaná na Planéte Zem funguje na báze bioenergii, ktoré majú byť priaznivé (inak nazývané aj pravotočivé bioenergie, čomu bude venovaný samostatný článok). Je to veľmi zásadný fakt, ktorý vyvracia teórie aplikované dlhodobo na našej Planéte o tom, že človek funguje na báze živlových energii. Je to fatálny nezmysel a lož, ktoré zneužívajú dlhé veky na našej Planéte rôzni mágovia, ktorí práve cez manipuláciu so živlovými energiami (oheň, voda, zem, vzduch) v astrálnych úrovniach sa snažia človeka "liečiť" tým, že do neho "napchajú" práve ten živel, ktorý mu chýba. Omyl. 

(Poznámka: astrálne telo ako jedno z vonkajších energetických obalov ľudskej bytosti sa očisťuje spolu s celou bytosťou človeka ako hmotno-duchovnou bytosťou a nie je možné človeka liečiť len tým, že umelo dostávame do rovnováhy selektívne len jeho astrálne telo, teda pocity, emócie a s nimi spojené živly). 

 

Žiadna mágia nemá už v súčasnosti na našej Planéte miesto, ani biela (tzv. nadosobná alebo skreslene nazývaná ako údajne morálna) ani čierna (založená na sebeckých vplyvoch a ovládaní bytostí). Akákoľvek mágia je a zostane vždy len mágiou, teda umelou manipuláciou so živlovými energiami Prírody, o ktorých má právo rozhodovať výlučne Príroda, Planéta prostredníctvom morfických a morfogenetických polí prirodzenou cestou, resp. vyššie vedomie a duchovné bytosti, sféry svetelného vývoja a karmické inštitúcie nad hmotou, v ktorej sa vyvíjame. 

Existuje veľké množstvo magických techník, ktoré stále aj v súčasnosti "vystrkujú rohy" ako rôzne ezoterické učenia ako napríklad rodinné konštelácie, SRT (Spiritual Response Therapy), EFT (Emotion Freedom Techniques), chanelling Vesmírnych ľudí, šírenie bezpodmienečnej lásky, propagácia starých duchovných techník a starej duchovnej cesty, zasväcovania, umelo vyvolané regresné terapie, holotropné dýchanie a pod., aby mohli aj naďalej podporovať ľudské sebectvo, duchovné Ego a vydávať ho falošne za duchovný vývoj, či predvoj. Šíritelia týchto rôznych paučení v drvivej väčšine ani nevedia, s akými duchovnými bytosťami komunikujú, nemajú vedomosť na aké entity a bytosti sa napájajú. Ide väčšinou o komunikáciu s astrálnymi temnými egregormi a temnými klonmi duchovných majstrov podporujúcimi "okamžité očistenie karmy" a Ego ľudských bytostí, chanelling Vesmírnych ľudí alebo priamo magické zásahy do karmy bytostí cez akašickú knihovňu mimo poradia prirodzeného vývoja, čo využívajú najmä bytosti s vysokým stupňom znalostí mágie a zasväcovania.

Rôznymi spôsobmi obchádzania karmy prostredníctvom mágie, odkladania karmy, obnažovania karmických vrstiev mimo prirodzeného poradia bez pripravenosti bytosti (...zo zvedavosti a sebectva), z hľadiska priaznivého vývoja evolúcie na našej Planéte si neuvedomujú títo pseudoučenci, aké nebezpečenstvo z toho číha, keď rozvíjajú tieto temné, alebo nepriaznivými energiami skryte ovládané duchovné smery a konštrukty...

Je ťažké si priznať a uvedomiť, že 98 % vzťahov na Planéte Zem je karmických, kde majú účastníci týchto vzťahov pochopiť význam svetelného vzostupu, teda nemanipulovať a súčasne nebyť manipulovateľní, teda vyslobodiť sa z ovládania a parazitovania energii, čo jasne nepodporuje duchovné alebo hmotné Ego bytostí.

Pokiaľ vnútorná čistota a harmónia ľudskej bytosti a kvalita čistoty a frekvencie priaznivých bioenergii prúdiacich do jej duchovného jadra a jej energetických duchovných orgánov (čakier) nie je v rovnováhe s jej tvorivými schopnosťami, vždy ide o mágiu. Priaznivá evolúcia civilizácie do budúcnosti je však aj o tom, aby bola akákoľvek mágia z Planéty Zem postupne úplne vytlačená. Je to síce veľmi náročný a dlhodobý proces, ale nie nedosiahnuteľný. 

Ďalšou zásadnou skutočnosťou a vedecky dokázaným faktom je, že priaznivé bioenergie, ktoré prúdia do ľudskej bytosti sú rôzneho charakteru, obsahu a významu (životné, vitálne, informačné...) a tieto prúdia z našich vonkajších energetických obalov (...tiel, ktorých je podľa najnovších poznatkov až sedemnásť) do nášho duchovného jadra (v mieste 4. srdcovej čakry) a následne aj prostredníctvom ostatných (spolu siedmich základných) čakier ako duchovných energetických orgánov a energetických dráh (podľa východného názvoslovia nádí, ktorých je až 72 tisíc v tele...) do nervového systému a následne endokrinného systému a pochopiteľne nakoniec priamo do krvi.

 

Z hľadiska vedeckých výskumov je možné sa oprieť napríklad o astronomické a astrofyzikálne výskumy, ktoré jednoznačne potvrdili výskyt skrytej energie v našom Vesmíre, o ktorej nevieme prakticky nič, akoby nám zatiaľ nechcela odhaliť svoju tvár. Vieme však, že jej množstvo vo Vesmíre predstavuje 75 %, okrem 25 % (...ktoré tvorí nám známa hmota 5 % a skrytá hmota preukázateľná napríklad gravitačnými účinkami sily 20 %). Fascinujúce však u skrytej energie, o ktorej nevieme nič (fyzickými zmyslami) je, že jej hustota sa nemení ani zväčšovaním priestoru, v ktorom sa nachádza (jej hustota neklesá) a neklesá ani vplyvom rozpínania Vesmíru. Táto skrytá energia spôsobuje, že sa priestor rozširuje a že Vesmír sa rozpína čím ďalej a stále vyššou rýchlosťou, pričom hustota tejto skrytej energie sa nemení. 

Väčšina farizejských vedcov sa spočiatku bránila tomu, čo to je tá skrytá energia, nechceli pripustiť možnosť existencie duchovných energii (...svojim charakterom iných než 4 druhy, o ktorých hovorí moderná fyzika) a duchovných hladín. Avšak skôr či neskôr, podobne ako ostatní, pripúšťajú hypoteticky až príliš veľkú podobnosť tejto neznámej skrytej energie s Nekonečným vedomím, resp. nevedomím, teda duchovnými hladinami a energiami Vesmíru... Zhodneme sa však všetci na tom, že za 3000 rokov usilovnej práce je poznanie našej vedy v hmote minimálne. A taktiež sa veda už v súčasnosti podľa najnovších pozorovaní zhoduje na tom, že rozloženie tejto skrytej energie je prvotnou príčinou vo Vesmíre, zatiaľ čo zoskupenie viditeľnej hmoty do galaxií a supergalaxií je až druhotným následkom. 

Prečo moderná fyzikálna veda, ktorá sa zaoberá s výskumom v podstate 4 druhov energii nedokáže skúmaním rôznych dalších druhov energii otvárať nepoznané a nechce pripustiť viac než 4 základné druhy ? Väčšinou je odpoveď obmedzená, tak ako fyzické zmysly človeka - pretože ju nedokáže zmerať a zdôvodniť princípy jej fungovania. Pokračujeme v odpovedi. Elektromagnetická energia ktorú vnímajú a merajú fyzikálne prístroje logicky predstavuje aj na základe opakovaných duchovných komunikácii len jednu z možných foriem energie Vesmíru.

 

Pokiaľ nepripustíme pravdivo, že duchovné energie v našom svete energii sú úplne iného kvantového typu ako tradičná elektromagnetická energia, tzv.vlnovej povahy, nepohneme sa nikam ani v bežnom živote ani v modernej vede, takýmto spôsobom bude veda len súčasťou nepriameho brzdenia možnosti priaznivého vývoja pre celú civilizáciu na Planéte...

 

Je potrebné si uvedomiť, že základné čiastočky duchovnej energie, nazývané kvantá tejto energie, majú úplne inú povahu ako napríklad základné čiastočky svetla, označované ako fotóny. I keď veda mnohokrát bola a je spoplatnená mocným pánom a pravdu kriví, existujú výsledky tajných vládnych výskumov napríklad aj v USA, ktoré naznačujú že táto duchovná energia tvoriaca energetické pozadie každej živej bytosti aj celého Vesmíru má kvantá v tvare vlákna (...viď kniha Ivo Wiesnera - Děti Moudrých Drakú). Kvantá tejto energie v tvare priamych vlákien je možné prirovnať ku kratučkým rovným motúzikom, ktoré sa energeticky dajú spájať za sebou a vytvárať tak priame línie ľubovoľnej dĺžky. Alternatívou je možnosť týchto priamych vlákien formovať sa a vytvárať pravotočivé a ľavotočivé špirály. Práve na tomto princípe rozdelenia dvoch vzájomne vyvážených pólov je založená rovnováha duchovných energii a síl v našom Vesmíre a aj v duchovných hladinách nad ním, kde pravotočivé špirály duchovnej energie predstavujú tvorivú zložku (priaznivé bioenergie) a ľavotočivé špirály duchovnej energie zase opak, teda deštruktívnu zložku (nepriaznivé rozbíjacie bioenergie), ktoré pokiaľ sú v rovnováhe, je prirodzený vývoj zabezpečený, niečo nové živé múdre vzniká a tvorí sa, staré zbytočné prirodzene zaniká...(...viď múdre staré grécke báje o vtákovi Fénixovi, ktorý sa najprv vo svojom hniezde spálil každých 500 rokov, aby následne z popola povstal omladený k novému životu, vzkrieseniu, či znovuzrodeniu).

 

Jedným z najvýznamnejších vedeckých výskumov, ktoré v minulosti dokázali nepochybne, že bytosť človeka žijúceho na Planéte bola stvorená vyšším vedomím než je človek a Príroda, sú výskumy Nikola Teslu, ktorý sa zúčastňoval na tajných amerických vládnych programoch. Tesla jednoznačne preukázateľne objavil, že každá ľudská bytosť má svoj nulový čas (Zero Time) v tomto Vesmíre. Nulový čas znamená, kedy bola ľudská bytosť ako bytosť stvorená (...touto cestou je okrajove potrebné pripomenúť, že na Planéte Zem neinkarnujú len bytosti ľudí, ale aj iných bytostí svojim pôvodom a zrodom mimo Planéty Zem z vyšších svetov nad týmto Vesmírom, napríklad Stvoritelia, Prírodné bytosti, a iné..., ktoré majú v tejto hutnej hmote na Planéte Zem napraviť svoje karmické pochybenia a nedostatky, resp. majú svoje konkrétne karmické úlohy...). 

Tesla už v roku 1920 zostrojil generátor, ktorý tento nulový čas presne meral. Veľmi dôležitým Teslovým zistením bol aj fakt, že čas svojho zrodu majú nielen ľudia, ale napríklad aj vesmírne objekty, napríklad Planéta Zem. Teda aj naša Planéta Zem bola niekedy stvorená vyšším vedomím než je ona sama. Mimoriadny význam Teslovho výskumu priniesol aj fakty, že niektoré bytosti inkarnované na Planéte Zem majú svoj čas zrodenia siahajúci ďaleko do dávnejšej minulosti než je nulový čas a vek našej Planéty Zem, dokonca starší než je vek tohto Vesmíru. Výsledky a závery Teslovho výskumu boli preverené opakovane v 70. a 80. rokoch 20.storočia v rámci utajovaných vládnych programov v USA - Montauk a Phoenix (...viac o tom podbrobne píše Ivo Wiesner vo svojej knihe Děti Moudrých Drakú).

 

zdroje a odkazy :

www.OSEL.cz (Objective Source E-Learning)- výsledky výskumného týmu Cornellovej Univerzity, Ithaca, New York, USA, vid. Galaxie se narodili uvnitř shlukú temné hmoty, články z 24.8.2008 (Dagmar Gregorová), 27.4.2006 (M. Hromadová)

www.alohawai.sk/news/velka-pravda-nikolu-teslu-kontra-nenazratost-ludstva-/

vedecká zahraničná literatúra,...

knihy Ivo Wiesner - Děti Moudrých Drakú, Stezka Draka - Temné Mocnosti Proti Stezce Draka, Bohové a Apokalypsy

kniha Jiří Grygar - Takto sa ma Nikto Nepýtal

 

Samozrejme, že spomenieme v tomto článku sčasti duchovné komunikácie týkajúce sa aj Slovenska, aký možný vývoj ho čaká v budúcnosti. Najväčšou hrozbou pre Slovensko v období do roku 2061 je jednoznačne mravný úpadok a vytvorennie virtuálneho sveta aj priamo u nás vo všetkých častiach a sférach spoločnosti. Príklad ? Je možný už zo súčasnosti. Prídete na živnostenský úrad ako podnikateľ (právnická osoba) a tu vám ponúknu s úsmevom na tvári, že nemusíte platiť kolky za úradný úkon, pokiaľ budete vec riešiť elektronickým čipom aktivovaným na občianskom preukaze... (každý nech si domyslí na úkor čoho ide výhoda neplatenia kolkov...). Dôjde k vytrateniu sa etických a mravných hodnôt aj so spoločenského života, politika bude odzrkadlením totálneho úpadku. Na jednej strane nacionalistická propaganda bez skutočnej múdrosti a vízie, na druhej strane štiepenie frakcii liberálnej hniloby. Slovensko bude ovládať 3 až 5 skupín oligarchov a zbohatlíkov, čo sa deje už zčasti aj v súčasnosti. Chudoba veľkej časti obyvateľstva Slovenska (pod hranicou biedy) a demografický vývoj spôsobia rozklad sociálneho systému, čo nepriamo donúti ľudí k úsiliu o sebestačnosť a rozvoj vidieka. Budeme ako krajina smerovať k stavu, že ako štát budeme skarikovaná pseudoforma, len ako miesto na Planéte, ktoré nevie čo chce, aká je jeho duchovná úloha v hmote. Samozrejme, my obyvatelia, to môžeme zmeniť, neujdeme totiž pred sebou nikam.

Nuž, mravný úpadok na Slovensku vládne už posledných 28 rokov (česť statočným a čestným výnimkám), stali sme sa vytesnenou karikatúrou slobody, právneho štátu s demokraciou bez obsahu. Na každom kroku stretávate čiernych mágov, ktorí sú čoraz brilantnejší a snažia sa doslova "namotať" obyčajných ľudí na rôzne formy ovládania a manipulácie. Nie sú to len reklamní mágovia. S novodobou čiernou mágiou, či už na vedomej alebo nevedomej úrovni, sa stretávame prakticky všade. Samé, až šialené anomálie, napríklad niektorí ľudia propagujú na Slovensku verejne duchovný smer breathariánstvo, ako niečo skvelé, dokonca pre šetrenie nákladov na živobytie, čo je v podstate jedna z najtemnejších parazitujúcich techník na našej Planéte založená na vysávaní energie z iných bytostí, Prírody, Planéty, Slnka a pod... Na túto tému by nestačila asi ani jedna brožúra. Čo je však podstatné pre priaznivý vývoj na Slovensku?

 

Mimoriadnym spôsobom ohrozuje zvyšovanie úrovne vedomia na Slovensku v oblasti duchovnej okrem cirkevných a náboženských fanatizmov aj šírenie a pretrvávanie rôznych ezoterických učení a duchovných smerov, ktoré sa napájajú skryte na rôzne temné a nepriaznivé energetické parazitujúce systémy z minulosti (učenia starej duchovnej cesty), ako napríklad aj vyššie uvedené breathariánstvo (pránická výživa) a pod. Nevedomosť ľudí sa zneužíva za účelom zárobku, zisku, resp. sústavného rozvíjania magickej výbavy človeka smerujúcej k podpore duchovného Ega, sebectva, ovládania bytosti bytosťou a manipulácie. Výsledky týchto učení v drvivej miere smerujú k podpore duchovného Ega a sebectva na základe "rýchlych úspechov a očisťovania karmy" namiesto trvalého prirodzeného priaznivého (svetelného) vzostupu bytosti a karmického čistenia v hmote, ktoré je nepopulárne. Aj v tomto smere je výklad pojmu "sloboda" značne vychýlený...

 

Mali by sme sa vyvarovať podpore politických systémov, ktoré sú vedené skryte nacionalistickými propagandami. Už v súčasnosti ich máme možnosť vidieť na Slovensku. Títo ľudia, ktorí za nimi stoja ani sami nevedia, čím sú vedení, akými silami a energiami pôsobiacimi z temných hlbín kolektívneho nevedomia sa nechávajú opantať, skryte vydávanými za národnú slobodu, či hrdosť. Sami si nevedia uvedomiť, že oponencia voči nejakému systému, ktorá je založená len na extrémnom protiklade bez obsahu, nemôže nikdy nič dobré priniesť, zlo vystrieda iné zlo. Najhoršie pritom je, že temné energetické sytémy vynárajúce sa v nových formách z minulosti medzi sebou spolupracujú a preto hrozí na Slovensku do roku 2061 vytvorenie vedúcej skupiny oligarchov (3 až 5 skupín), ktorí budú prostredníctvom digitalizovanej spoločnosti (matrixu) rôznymi tvrdými konzervatívnymi legislatívou ukotvovanými procesmi "umravňovania" spôsobovať, že cez finačný sektor a digitálny matrix bude v podstate sloboda ľudských bytostí obmedzená.

 

V stručnosti, začať byť sebestačnými, aspoň v harmonickej rovnováhe voči okolitému svetu. Nebyť otrokmi IT technológii a zahraničných nadnárodných korporácii, bánk a poisťovní. Začať sa venovať rozvoju vlastného potenciálu, pôdohospodárstvu, lesníctvu, ovocinárstvu a bližšie sa spojiť a ukotviť s našou Planétou a stať sa plnohodnotnými členmi Prírody, žiť s ňou v harmonickej rovnováhe, nie ľudskej nadradenosti. Výborne môžeme pracovať v ekoturizme, ktorým vieme obohatiť nielen zahraničných turistov, ale v spojitosti s ním prijímať a vnímať nové kreatívne impulzy pre sebazdokonaľovanie a rozvíjať aj vlastnú kultúru, tradície, umenie, vzdelávanie od najmenších detí v Prírode. Ukázať svoje kvality vychádzajúce zo srdečnosti a prajnosti akú nemá žiadny národ na Planéte okrem nás a havajcov. Zabudli sme na úprimnú srdečnosť a prajnosť? Stali sa z nás mravne indiferentné bábky s chladným intelektom? Žiadne intuície a ani inšpirácie bez tepla čistého srdca ľudskej bytosti v rovnováhe k rozumu, vôli a citom nevedú k priaznivej budúcnosti. Nájsť rovnováhu aj v ekonomike a akejkoľvek priaznivej produkcii medzi efektívnosťou a humánnosťou, nepovyšovať konkurenciu a zisk nad všetko, pretože práve takýmto spôsobom prinášame celej spoločnosti, Prírode a Planéte obrovské škody a náklady.

 

Našu národnú karmu dotýkajúcu sa každého jedného občana, v ktorej dominuje najmä závisť ako vytesnená karikatúra dlhodobého útlaku a mentálneho zneužívania nášho národa sa neočistí tým, že sa z nás stanú prešpekulovaní chytráci, ktorí budú s falošným hrdinstvom ako kohúti vyskakovať s nacionalizmom. Ani ako sebci, ktorí závidia všetko, ešte aj chorobu. Naše skrivené krédo : "...najprv nech sa ja mám dobre, potom sa môže mať aj druhý..." musí skončiť na smetisku dejín. Podobne nás nespasí ani schovávanie sa za mravne vyprázdnený liberalizmus a štiepenie politických frakcii podľa toho, komu sa čo páči alebo nie. Stred, harmónia, rovnováha vo všetkom. Máme kvality, ktorými môžeme obohatiť naše okolie, naša srdečnosť a prajnosť je veľmi čistou i keď "mladou" energiou, majúcou charakter duchovnej iskry v človeku (...v jeho duchovnom srdci), pokiaľ ju nepošpiníme sami, avšak musíme k nej rozhoreniu pripojiť v rovnováhe aj intelekt a rozum, ideály spájáť s realitou. Umením slobody spojenej so zodpovednosťou nie je robiť si čo chceme, ale zušľachtiť to, čo nám je dané osudom a to platí aj pre národy, nielen pre jednotlivcov.

Nič nie je náhoda. Podobne ako nie je náhoda, že v živote jednotlivca sa stretávame s inými ľudskými bytosťami, je to tak aj u národov, pred ktoré sú kladené úlohy, s ktorými sa musia vysporiadať priaznivým spôsobom, aby nedošlo k žiadnej nerovnováhe. Ani altruistickej, nenechať sa zotročiť a ani sebeckej, nebyť nacionalistami, národ musí v sebe nájsť čisté energie a sily, ktoré smerujú k mieru, harmonickej spolupráci, bez ovládania a manipulácie...isteže, je to ťažké, ale čo skutočne svetelné a priaznivé pre vývoj v hmote môžeme dosiahnuť ľahko a bez prekážok?

Zásadným je z hľadiska vývoja na Slovensku do budúcna maximálne začať pracovať na kvalite vzdelávania už od najmenších bytostí. Nekopírovať žiadne cudzie vzdelávacie a výchovné metódy a alternatívy, ktoré sú skryte ovládané nepriaznivými energetickými systémami, ktoré vedú ľudské bytosti k sebectvu (...ako napríklad metóda Montessori, čomu bude venovaný v budúcnosti samostatný článok...), nevnímajúc pritom vôbec na akej báze vznikli. Môžeme si zobrať určité praxou osvedčené kvality z iných alternatív pedagogiky, avšak nezabúdajme, že máme aj vlastný kvalitatívny potenciál vytvoriť čisté vzdelávanie založené na harmonickom spojení detí s Prírodou a Planétou, kde umenie je jeho súčasťou (...lesná pedagogika a pod.). Spojenie ľudskej bytosti Prírodou je jedinou zárukou, ktorá vedie všetky bytosti k harmonickej spolupráci a nie ovládaniu a manipulácii.

 

Pokiaľ nebudeme ako jednotlivci a celá civilizácia ochotní poctivo si priznať fakty, že sme hmotno-duchovné bytosti vyvíjajúce sa nie náhodou v tejto hmote na našej Planéte Zem a nielen bábky z mäsa a kostí, v čom je potrebná v každom prípade aj poctivá a pravdivá veda a vzdelávanie v hmotnom svete, a nebudeme mať v sebe charakternú odvahu odmietnuť akékoľvek tmárstva a náboženské dogmy udržujúce nás vo falošnej láske, neúcte a sebaklamoch, potom len ťažko budeme vedieť vziať ako civilizácia v budúcnosti svoj osud ako celku spolu s Planétou Zem do svojich rúk a slobodne s plnou zodpovednosťou. Práve naopak, budeme ním stále len vlečení...  

 

Pokračovanie v tejto téme bude uvedené v ďalších článkoch.

 

© Marian Svinčiak

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode