Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI...(3.časť)

27.01.2017 09:00

 

V treťom pokračovaní série článkov na túto tému začnem možno trochu neobvykle, krátkym úryvkom z duchovnej komunikácie telepatickým spôsobom s Planétou Zem, ktorá vznikla začiatkom tohto roka 2017 v súvislosti so zvýšením vibrácii Planéty Zem:

" Ľudia a ľudská civilizácia ma stále vnímajú ako otroka, ktorého môžu automaticky využívať a bezhranične zneužívať, pretože sa mylne domnievajú, že majú na to "právo" ako "koruna tvorstva". Vôbec si nevážia, že práve ja im umožňujem podmienky pre život podobne ako naše Slnko. Len malá hŕstka ľudí na Planéte si uvedomuje vo vzťahu k celkovému počtu populácie, že pre priaznivý vývoj evolúcie do budúcna ma majú vnímať ako partnera a nie sluhu, či otroka. Je potrebné vytvoriť vzájomný harmonický vzťah, v ktorom ľudská civilizácia môže úspešne urýchliť evolúciu na Planéte Zem priaznivým smerom.

Uvedomenie si, že všetci ľudia na Planéte Zem sú prepojení je veľmi dôležité (...tak ako je to zachytené napríklad v posolstve filmu Collateral Beauty, cez spoločné vnímanie lásky, času a smrti). Nevytvárať na Planéte žiadne privilegované skupinky "nadľudí". Ľudia sú spojení aj so mnou - Planétou Zem a aj s inými civilizáciami vo Vesmíre, žijúcimi v dimenziách jemnohmotnejšej hutnosti hmoty než ľudia na Zemi a ktoré sú v priaznivom vývoji evolúcie už pokročilejšie, než ľudstvo na Zemi. A preto je potrebné si uvedomiť, že aj to, čo nevnímame len fyzickými zmyslami môže existovať, i keď to nie je viditeľné... ".

 

(Okrajove môžem každému odporučiť zhliadnutie filmu Collateral Beauty (...najlepšie v originálnej verzii s titulkami...), energie z tohto filmu nesú veľmi silný odkaz a posolstvo, čo podporili skutočne skvelými výkonmi Kate Winslet, Will Smith, Edward Norton, Helen Mirren a ďalší herci...)

 

Zásadnými skutočnosťami vyplývajúcimi z opakovaných a viacerých duchovných komunikácii, ktoré sú témou série článkov na túto tému je nedostatok pitnej vody na Planéte Zem v budúcnosti ako jav preukázateľný priamo v hmote sčasti už aj v súčasnosti (...o čom bolo písané v 2. pokračovaní článku zo dňa 08.01.2017), ale taktiež neschopnosť našej Planéty absorbovať neuveriteľné množstvá toxického a iných odpadov, ktoré ľudská civilizácia vyprodukuje. V tejto súvislosti poukazujem napríklad na vedeckú štúdiu Oxfordskej univerzity a MTI, ktorá je zameraná jasne a cielene na absorbčnú schopnosť Planéty Zem. Výsledok je alarmujúci...Planéta Zem je v súčasnosti tak vyčerpaná, že dokáže prirodzeným spôsobom uživiť len 1 miliardu 200 miliónov ľudí.

Naše Slovensko je na tom taktiež v momentálnej situácii tak, že stojíme na hlinených nohách. Tvárime sa navonok prostredníctvom politických elít, ako sme zvládli aj minulý rok, aké úžasné výsledky sme dosiahli, na druhej strane sa nám formujú nacionalistické pahnutia, čo dopĺňa okrem iného úpadku liberálny chaos slobody väčšinou bez mravného obsahu. Pritom realita je taká, že pri súčasnej tendencii zaťaženia Prírody je v zmysle vyššie uvedenej štúdie z Oxfordskej univerzity na Slovensku možné na základe absorbčnej záťaže vyprodukovaného odpadu uživiť z hľadiska Planéty Zem len 2,5 milióna ľudí, čo je menej ako polovica z počtu obyvateľov. Čo sa týka celého počtu obyvateľstva Európskej únie (518 miliónov obyvateľov) Príroda v súčasnom stave na Planéte dokáže absorbovať pri dnešnom trende civilizácie odpad pre 220 miliónov ľudí...

Väčšinou sa stretávame v praxi s názormi niektorých ľudí, že..."...to sa mňa netýka, čo mňa je po tom..." a podobne. Omyl, táto záležitosť sa nás týka všetkých bez rozdielu, všetkých obyvateľov Planéty Zem. Samotné štúdie OSN odhadujú, že aj napriek paradoxu, že na Planéte nevieme nasýtiť všetkých ľudí a niektorí ľudia trpia podvýživou, sa ročne vyhadzuje za viac ako 650 miliárd dolárov potravinárskych tovarov, ktoré ešte ani nie sú po záruke. Pokiaľ si k tomu uvedomíme, že práve nedostatok pitnej vody je jedným z hlavných konfliktov na Planéte Zem v časovom horizonte najbližších 40 rokov, je tento stav alarmujúci a hovorí nepochybne o plytvaní so zdrojmi, ktoré už nedokáže absorbovať ani naša Planéta. Podľa analýz organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo ročne vyhadzujeme jednu tretinu z celkového množstva potravín vyprodukovaných ako potrava pre ľudstvo, čo predstavuje cca 1,3 miliardy ton ročne na Planéte Zem.

 

Čo sa týka odpadu vyprodukovaného na našej Planéte ľudstvom, ide o množstvo cca o niečo viac než 1,3 miliardy ton komunálneho odpadu ročne a stav sa stále zhoršuje na základe životného štýlu obyvateľstva. Najviac stav zhoršujú USA, nakoľko denne vyprodukuje jeho obyvateľstvo 620 tisíc ton TKO. Na Slovensku sa vyprodukuje ročne okolo 9,5 milióna ton odpadov, najväčším problémom je recyklácia odpadu a jeho zneškodňovanie na skládkach. V oblasti komunálneho odpadu je na tom Slovensko pomerne slušne, ročná produkcia je 1,74 milióna ton, čo v rámci Európy predstavuje tretí najnižší stav na obyvateľa.

 

Dalšie smutné fakty preukazujúce parazitovania na Planéte Zem : Aktuálny stav hovorí, že ku dnešnému dňu sa v roku 2017 vyprodukovalo a vypustilo do ovzdušia, do vody a pôdy takmer 710 tisíc ton toxického chemického odpadu. Úbytok lesov v roku 2017 (a to píšeme dátum 27.01.2017), je takmer 380 tisíc hektárov (zdroj: www.worldometers.info/sk/).

 

Je to ako v začarovanom kruhu. Na jednej strane plytváme a zaťažujeme enormne Planétu, na druhej strane na základe analýz OSN bolo vyčíslené, že celkové straty jednotlivých svetových ekonomík na Planéte v dôsledku klimatických zmien (spôsobených ľudskou civilizáciou) na Planéte dosahujú v priemere asi 300 miliárd dolárov ročne, čo zahŕňa aj cenu za postavenie technických prostriedkov proti dalšiemu nárastu emisií kysličníka uhličitého a prípadné odstránenie skleníkových plynov. Vidíme konáre a vetvy stromu v lese, ale nevidíme celý les ako celok.

 

Vôbec nejde o to, aby sa poukazovalo na negatívne správy. Nie to je cieľom. Práve naopak, pomenovaním konkrétnych hrozieb, sa môže riešiť východisko pozitívneho priaznivého vývoja. Chápete ? Prečo je potrebné zvyšovať vibrácie každej jednej ľudskej bytosti na Planéte Zem priamo v hmote ? Pretože sme spojení s našou Planétou a máme si navzájom pomáhať, aj Planéta zvyšuje svoje vibrácie a vedomie, očisťuje sa a my ako ľudia jej v tom máme pomôcť tým, že v prvom rade očisťujeme seba samého. V opačnom prípade, pokiaľ nás bude vnímať Planéta ako vírus, dopadneme tak, ako napríklad bájna Atlantída a to v tom lepšom prípade. To sú holé fakty...

 

Energetický prísun kvalitných priaznivých frekvenčne vysoko vyladených bioenergii do duchovných jadier a duchovných sŕdc ľudských bytostí na Zemi namiesto nezmyselných ezoterických bludov a táranín podporujúcich len duchovné a hmotné Ego. Zvyšovaním tejto kvality sa totiž zvyšujú aj vibrácie a čistota morfických a morfogenetických polí Planéty a Prírody a teda aj úrovne vedomia. Harmonizovanie a zvyšovanie vyladenia harmónie bytostí v celistvosti a architektúre súvislostí na Planéte môže smerovať k pozitívnemu vývoju, v žiadnom prípade nie prehlbovanie sebectva a zotročovania novodobými temnými a nepriaznivými vplyvmi a propagandami.

 

Pokiaľ bude dosahovať obyvateľstvo na našej Planéte naozaj zvyšovanie úrovne vedomia, zvyšovanie svojich vibrácii v hmote prostredníctvom kvalitnej živej, surovej a vyváženej stravy, cvičenia, dostatku pohybu, vysokej etiky a zdravého životného štýlu, určite sa vieme brániť negatívnemu trendu, ktorý nám hrozí v rámci vytvorenia digitálneho matrixu v spoločnosti do roku 2061.

Napríklad by sme nemali v takomto prípade akceptovať a pripustiť do života systém eHealth, ako elektronického zdravotníctva. Najnebezpečnejšie je, že ľudská civilizácia si vôbec neuvedomuje hrozby vyplývajúce z tohto systému. Mnohým ľudom sa javí tento systém ako úžasná pomoc a ušetrenie času čakajúceho v čakárni u lekára. Jeho nepriaznivosť spočíva napríklad aj v tom, že v rámci tohto systému je možné vytvoriť človeku scan DNA na základe ktorého bude detailne evidovaný stav jeho telomérov, teda detaily o zakončení reťazca DNA. V podstate dôjde aj prostredníctvom tohto projektu k totálnemu očipovaniu ľudskej bytosti, hodnota ľudskej bytosti bude spočívať v cene čipu. Na tomto čipe bude zachytené všetko, celý život a kontrola nad ľudskou bytosťou, čo sa deje už aj v súčasnosti. Lekári nebudú osobne liečiť pacientov, ale cez počítače budú komunikovať s ľudskou bytosťou ako čipom, na ktorom majú všetky údaje a pacient bude len tovar a kybernetický údaj... Na oko to vyzerá ako výhodná, presná a rýchla lekárska starostlivosť, budeme vedieť predchádzať onkologickým chorobám a pod... Čo sa však skryte skrýva za týmto systémom ? Je bezpečný ? 

 

Pokiaľ máme byť objektívni, nie je vylúčené, že ide napríklad o hrozbu poničenia integrity ľudských bytostí prípadného klonovania ľudských bytostí v budúcnosti riadenú skryte veľmi nepriaznivými energiami z vyšších duchovných úrovní mimozemských civilizácii. Najnebezpečnejšie na tom je, že bežní ľudia na Planéte Zem nemajú ani tušenia, ako sa dá temnou stranou sily a pôsobením nepriaznivými energiami pochádzajúcimi z vyšších duchovných úrovní zneužiť takáto technológia. Zrejme sme sa nepoučili v minulosti z negatívneho vývoja civilizácii na našej Planéte, ktoré boli oveľa vyspelejšie než je tá naša. Áno, práve v Atlantíde sa vďaka temným systémom a využívaniu mágie vytvárali a klonovali hrozné klony bytostí, biorobotov, ľudozvierat a pod.

 

Veda bola mnohokrát v histórii už zneužitá proti človeku, Prírode a Planéte. V súčasnosti bolo napríklad zistené, že existuje tzv. enzým B53, ktorý kontroluje, aby sa ľudská DNA neporušila pri delení buniek, jeho význam teda smeruje k tomu, aby sa napríklad eliminovalo riziko rakoviny. V súčasnosti sa ho vedci pokúšajú syntetizovať. My si to neuvedomujeme, ale snažíme sa ako ľudia sebecky rozkazovať všetkému aj priaznivým svetelným energiám, ktoré nás presahujú, inštitúciám karmy a vyšším duchovným sféram. Nemáme v sebe pokoru a vdačnosť, snažíme sa v podstate manipulovať aj s karmou, skutočne všetkému rozkazovať. Budeme mať možnosť kúpiť si tabletky proti rakovine v budúcnosti ? Možno áno, avšak zrejme s abnormálne vysokou cenou. Otázne však zostáva v akom spravodlivom systéme, ale zrejme budú tieto tabletky také drahé, že ich budú môcť kúpiť iba "vyvolení". Opäť pôjde o biznis. Obyčajný človek bude torzom a poškodeným otrokom, kvalita a starostlivosť sa bude odvíjať od výšky vášho kreditu...

 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti sa dostávame k infekcii a vírusu, ktorý nás postupne rozkladá a smeruje práve k matrixovému princípu digitalizovanej spoločnosti. Ľudské bytosti pri vyspelých IT technológiách, ktorými sú zaslepení a doslova prepchatí, stratili schopnosť tvorivosti, zručnosti, umeleckej kreativity a čo je najhoršie nedokážu rozoznať význam používania moderných technológii. Napríklad na internete tvorí pravdivé informácie len cca 0,5 % z celkového objemu dát. Zvyšných 99,5 % je v podstate odpad, toxický kybernetický odpad. Do tohto odpadu patria selfie a všetky vizualizácie, ktoré zdieľame na sociálnych sieťach. Prostredníctvom atomizácie vo všetkých oblastiach spoločnosti, ekonomiky, vzdelávania sme už v súčasnosti dosiahli v rámci digitalizácie tzv. digitálnu dementnosť. Vedecko-technický pokrok sa opäť vytesnil na prezentácie ľudského sebectva.

 

Pokiaľ sami neprídeme na to, čo negatívne s nami robí digitálna spoločnosť, čo z dôsledkov jej pôsobenia nepriaznivo smeruje proti Prírode a Planéte Zem, naplní sa to prostredníctvom celoplanetárneho novodobého otroctva okolo roku 2061. 

 

Vráťme sa ale trochu späť ku komunikáciám s Planétou Zem. Hrozbám, ktoré sa jasne ukazujú ako realita sú v súvislosti s vývojom na našej Planéte. Človek a ľudská civilizácia by mali pôsobiť na Planéte ako katalyzátor vývoja evolúcie v harmónii s Prírodou a Planétou ako jej súčasť. V tejto súvislosti je zásadné pochopiť pre pozitívny vývoj do budúcna pojmy ako napríklad ekonomika a humanizácia ekonomiky. Ekonomika má slúžiť všetkým ľuďom na Planéte a spoločnosti, resp. civilizácii ako celku. Kľúčovým cieľom pozitívnej a priaznivej evolúcie nemôže byť sústredenie sa len na ekonomický profit, ale na sústavnú harmonizáciu jednotlivca k celku, teda vo vzťahoch Ja - Ty, Ja - spoločnosť, Ja - Príroda, Ja - Planéta, hmotná časť bytosti - duchovná časť bytosti a pod. Celistvosť a architektúra vzájomných súvislostí a harmónie sa stáva základnou výzvou pre priaznivý vývoj civilizácie. 

Hlavnou bariérou nového priaznivého vývoja v oblasti ekonomiky na Planéte Zem je nespravodlivosť a neprimeraná miera polarizácie bohatstva a príjmov a súčasne vysoký nárast reálneho rozsahu strát spoločnosti vyplývajúcich z mravného a etického úpadku, tolerovania korupčného správania sa daňových únikov, každá hospodárska kríza je vždy len dôsledkom mravnej krízy. 62 boháčov a miliardárov na Planéte Zem vlastní viac majetku ako ostatná chudobnejšia polovica civilizácie. Profesor Joseph Stiglitz na to poukazoval ako nositeľ Nobelovej ceny už pred pätnástimi rokmi. Na Slovensku si musí vystačiť s 500 Eur mesačným príjmom viac ako 58 % obyvateľstva, čo je v podstate vizitka biedy, naproti tomu nad 2 000 Eur má príjem 1,2 % obyvateľstva. Zatiaľ čo u nás na Slovensku je miera dlhodobo nezamestnaných 9,3 %, v susedných Čechách je to len 2,7 %. Na čo sa to hráme ? Na ukazovatele HDP ?

 

Práve smerovanie k digitalizácii spoločnosti podporuje jeden z najzvrátenejších javov v súčasnosti na Planéte a to je unikanie daňových subjektov do daňových rajov a následné získavanie voľného fiančného kapitálu, cez ktorý sa aplikáciou finančného sektora transferujú tieto "ukradnuté" finančné prostriedky do úverovania štátov, ktoré boli pôvodne okradnuté a obraté o daňové príjmy. Táto skazenosť, ktorá je módou posledných 10 rokov v celej Európe, kde sa cez rôzne investorské skupiny po neodvedení daňových príjmov štátu nakupujú štátne dlhopisy v podstate požičaním ukradnutých peňazí. Devastačný účinok v konečnom dôsledku znamená prehlbovanie rozporu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu, teda na mravne skazené skupinky dopláca celé obyvateľstvo.  

 
 
Tu dochádza k veľmi závažnej energetickej anomálii, poruche a parazitovaniu na energiách v rámci jednotlivých národov, ale aj z pohľadu medzinárodných vzťahov. Energetická nerovnováha. V podstate zneužívanie a vysávanie národa národom, oligarchických a plutokratických skupín, ale aj politických elít v snahe mocenskej ambície finančného ovládania, čo smeruje vždy ku konfliktom. Skryté energetické parazitovanie je pripravované a rozvíjané konkrétne v hmote už v súčasnosti napríklad zavádzaním a postupnou prípravou systému Big data. Tento systém sa v súčasnosti chápe ako jedna z kľúčových technologických možností predvídania budúcnosti a zníženia hrozby katastrôf a rizikových faktorov. Z vyšších duchovných nadhľadov však možeme vnímať určitú hrozbu, ktorá sa opiera o to "kto bude ťahať za nitky". Na Planéte v podstate "šafária" dve základné skupiny temných ovládacích propagánd, ktoré bojujú proti sebe o nadvládu nad Planétou. Pokúsme sa nájsť odpoveď na otázku Cui bono ?
 

Keď hovoríme o hrozbe otrokárskej absolutistickej digitálnej spoločnosti okolo roku 2061 vo forme matrixu, okrem iných "prínosov" tohto systému Big data je, že umožní v bankovom a finančnom sektore vytvoriť psychologický profil ľudskej bytosti ako klienta banky, definovať jeho finančnú situáciu, spotrebiteľské zvyklosti, dopravné trasy, proste všetko. Bezpečnostné zabezpečenie a ochrana týchto systémov pritom nie je ani zďaleka v poriadku. Umelá inteligencia podľa vyjadrení najprestížnejších IT firiem a ich oddelení špeciálnych technológii už v súčasnosti dokáže nahradiť ľudskú prácu, ľudia sa stávajú nepotrební. Pokiaľ to spojíme s vyššie uvedeným systémom eHealth, kde sa človeku môže vytvoriť scan DNA, hrozba, ktorá z toho číha je jasná...

 

Pokračujeme ďalej v súvislosti s vysávaním energii ľudských bytostí. Je možné konštatovať, že súčasnosti existuje v Európe v podstate 8 veľkých nadnárodných finančných konglomerátov, ktoré sa nazývajú niekedy finančné hypermarkety, pretože predstavujú integráciu do mnohých finančných oblastí a činností. Uvedená kombinácia parazituje na viacerých možnostiach získavania kapitálu, podľa momentálne výhodnejšej situácie. Postupne vyplávali na povrch aj preukázateľné veľmi nepriaznivé informácie o bankovom sektore. Konkrétne išlo o kartelové dohody niektorých veľkých bánk pri úprave BRIBOR-u, E-LIBOR-u, LIBOR-u, teda pri úprave úrokových sadzieb kľúčových bánk s tým, že centrálne banky kartelovou dohodou nastavujú vyššie úrokové sadzby a všetci klienti od obyvateľov až po podniky platia zbytočne veľké úrokové platby. V podmienkach Európskej únie boli odhalené takéto fakty. Chápete ? Najväčšie banky energeticky parazitujú na drvivej väčšine obyvateľstva, vysávajú energiu, manipulujú s ňou a to vedome. Banky, ktoré vlastní pár ľudí alebo skupín osôb na Planéte. Z hľadiska duchovných komunikácii ide o mimoriadne sofistikované pôsobenie temnej strany sily a nepriaznivých energetických ovládacích pôsobení aj mimozemského pôvodu. Udelenie finančných pokút miliardového objemu bankám za spomínané kartelové dohody sa pritom javí len ako smiešne vystrašenie a banky naďalej pokračujú v týchto praktikách. 

Kedže neplatí rovnosť pred zákonom a stále dochádza k asymetrii z hľadiska zodpovednosti, tí, ktorí nemajú finančné prostriedky a je ich drvivá väčšina, sa majú uskromňovať na svoje tričko, aby vyriešili zadĺženosť krajiny a tí, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov na skutočné vyriešenie dlhu sú zbavovaní zodpovednosti. Sankcie zo strany Európskej únie sú bezzubé. Do roku 2020 predpokladá EÚ príjem do štátneho rozpočtu vo výške 960 miliárd Eur. Druhá strana mince je v EÚ pritom v ročnom merítku nasledovná: korupcia 350 miliárd eur, daňové úniky 400 miliárd eur, vnútropodniková kriminalita na úrovni 1,5 bilióna eur. Tento rakovinotvorný efekt sa nedarí zastaviť, pretože parazituje na energiách civilizácie a v podstate celej Planéty Zem a tým sa zvyšuje jeho sila až geometrickým radom...

 

Vývoj celého finančného sektora sa dostal do virtuality a oddelil sa od reálnej ekonomiky. Temná strana sily a nepriaznivé energie ovládajú v hmote v podstate všetky zásadné štruktúry, ktoré ovládajú virtuálny finančný globálny sektor a práve preto sústavne pokračuje vysávanie energii ľudských bytostí, čo deformuje morfické polia Prírody a Planéty. Virtuálna realita je práve hlavnou oporou matrixu digitálnej spoločnosti, ktorej hrozba stojí pred civilizáciou na Planéte. 

 

Ľudská civilizácia sa postavila proti Planéte Zem vo forme geopolitiky, ktorá už prevládla nad ekonomikou. Bezočivo čerpáme prírodné zdroje z Planéty Zem, kde už nejde len o nemravnú honbu za ziskom, ale aj o cieľ ovládnutia planetárnych zdrojov a väčšiny Planéty. Za cieľom tohto ovládania sa vymýšľajú zámienky o nepriateľoch v snahe prekryť ovládací element prírodných zdrojov a surovín, čo prekrývajú politické ideológie a mediálne bubliny. Najmodernejšie vedecké technológie energetického ovládania mentálnej sféry ľudských bytostí nám už boli zneužité a manifestované v minulosti, napríklad v operácii "Púštna búrka" v Kuvajte (90. rokoch), kde sa elitné oddiely irackej armády vzdali bez boja na základe energetického vyžarovania z letiacich helikoptér. Podobne tak operácia "Gladio", ktorá umožňovala eliminovať nepohodlné osoby bez súdneho rozhodnutia len na základe dohody vtedajších najvyšších politických predstaviteľov a špecializovaných tajných služieb a ich zložiek. Je obrovské množstvo parazitujúcich a vysávacích štruktúr na Planéte Zem, ktoré v snahe ovládnuť Planétu energeticky pôsobia na ľudskú civilizáciu. Málokto však vie, že za týmito technólogiami a ich aplikáciou, resp. implementáciou do vývoja na Planéte Zem stoja aj mimozemské civilizácie.

(V tejto súvislosti dávam do pozornosti knihy českého bádateľa Ivo Wiesnera - Děti Moudrých Drakú a knihu Stezka Draka - Temné Mocnosti proti Stezce Draka.)   

 

Môžeme pokračovať dalej. Projekty ako boli MK-Ultra alebo Monarch, v ktorých išlo o priame formovanie psychickej spôsobilosti človeka pôsobením farmaceutických prostriedkov, čo v konečnom dôsledku viedlo až k úplnému rozvratu osobnosti, v rade prípadov k samovraždám. Nepoučili sme sa v minulosti a stále pokračujeme. Ovplyvňovanie mysle a vedomia človeka, známe ako projekt "Mind control" znamená dnes jednu z kľúčových strategických oblastí výskumu tak v oblasti tajných služieb, ako aj v oblasti ovplyvňovania verejnej mienky. Techniky ovplyvňovania podprahového (nevedomého alebo podvedomého) vnímania umožňujú manipulovať voľby. Prečo o tom píšem ?

Odpoveď je jednoduchá. Veda sa začala používať nie na hľadanie pravdy a približovanie sa k nej v hmotnom svete, ale práve naopak, k zamlčovaniu pravdivých a nepohodlných názorov, preniknutím ktorých na verejnosť by došlo k rozpadu politických elít na Planéte snažiacich sa o geopolitickú nadvládu nad Planétou, ktoré sú väčšinou na nevedomej úrovni riadené pár desiatkami inkarnovaných mimozemských bytostí na našej Planéte. Pôsobenie temných systémov v hmote na Planéte Zem a nepriaznivých energetických systémov z vyšších duchovných úrovní v hmote nám jasne ukazuje ovládací zlý úmysel aj v samotnej vede. Za posledných 15 rokov sa pripravili predpoklady pre zahájenie kybervojny v kyberpriestore, ktorá už v súčasnosti prebieha (viď napríklad útok z Tuxnetu na Iránsky jadrový program), jednotlivé štáty rozvíjajú intenzívne kyberarmádu útočníkov a hackerov, ktorí sú vďaka IT technológiám schopní ovládnuť fungovanie veľkej časti spoločnosti...

Kde sa len pozrieme, všade sa parazituje na Planéte Zem (česť výnimkám jednotlivcov a bytostí).

Zaujímavou dimenziou súčasného vývoja na Planéte je ešte aj určitá schizofrénia spoločnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, čo sa taktiež dotýka Planéty z energetického hľadiska. Drvivá väčšina národných vlád sa tvári ako veľmi im záleží na boji proti korupcii čiernej a šedej ekonomike, daňovým únikom a daňovým rajom. Na druhej strane sa napríklad aj do koeficientu výpočtu HDP započítavajú aj výkony šedej či čiernej ekonomiky. 

 

V súčasnosti je ukážkovým príkladom parazitovania na Planéte Zem napríklad fakt na základe štúdii, že zhruba 30 % objemu financii, ktoré idú cez šedú a čiernu ekonomiku, by úplne stačilo pokryť náklady na nepodmienený príjem na úrovni niekoľkých stoviek Eur pre všetkých občanov Európskej únie, čo je výsledkom nezamestnanosti, etického a mravného úpadku spoločnosti.

 

Vyzerá to tak, ako keby tento boj nemysleli spomínané vlády naozaj. Napríklad, väčšina daňových rajov je pod jurisdikciou anglickej vlády a teda nebol by problém, v prípade pozitívnej vôle, tieto raje zatvoriť. Napríklad daňový raj v USA je v štáte Delaware, ktorý má svoj osobitný status, do ktorého štátne orgány nezasahujú. I keď by sa zdalo, že ťažisko daňových únikov spočíva v náraste počtu firiem, ktoré premiestňujú svoj Head Office v rámci optimalizácie daní, nie je tomu tak. Daňové úniky a tento objem sa objavuje najmä vo väzbe na IT firmy v súvislosti s tým, že hlavné servery firiem, ktoré sa zaoberajú všetkými kľúčovými IT technológiami na Planéte Zem je na lodiach v medzinárodných vodách a logicky takáto firma neplatí žiadne dane, neplatí nič, ani cent. Objem prostriedkov viazaných na daňové raje sa za posledných 20 rokov zvýšil z 38 biliónov na 89 biliónov dolárov, mimoriadne narástol objem finančných prostriedkov uložených v daňových rajoch čínskymi firmami. Ide o jasný príklad energetického parazitovania na okolí, ľudských bytostiach, Prírode a Planéte Zem zo strany takýchto firiem...  

Samozrejme, že vyššie uvedené informácie sú len určitým zlomkom závažných ukazovateľov, ktoré v hmote potvrdzujú mozaiku a nastúpený trend energetických ovládacích praktík, ktoré energeticky parazitujú na Prírodných systémoch a Planéte Zem ako celku.

 

zdroje a odkazy : 

duchovné komunikácie

vedecká literatúra :

prof. Ing. Peter Staněk, Csc - Ing. P. Ivanová - Europska Únia na Križovatke, 2016 

prof. Ing. Peter Staněk, Csc - Ing. P. Ivanová - Súčasné Tendencie Ekonomickej Globalizácie, 2016

P. Staněk - I. Pauhofová - Adaptačné Procesy a Pulzujúca Ekonomika v Cykle Paradigmy zmien v 21. storočí, 2015

Ivo Wiesner - Děti Moudrých Drakú, 1997

Ivo Wiesner - Stezka Draka - Temné Mocnosti Proti Stezce Draka, 2008

Rupert Sheldrake - Mylné Domněnky Vědy, 2014

Schneider F. (ed.) 2011 - Handbook on the Shadow Economy. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2011

Varoufakis Y. 2013 - Globální Minutaurus. Praha: Rybka Publishers, 2013

Workie, T. M. a kol. 2010. - Vývoj a Perspektívy Svetovej Ekonomiky. Ozdravenie Svetovej Ekonomiky: Realita aleb mýtus ? Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2010

 

 

Čo je potrebné pre pozitívny a priaznivý vývoj na Planéte ? 

V rámci odpovede, ako jednej z možností priaznivej evolúcie, je v hmote potrebná humanizácia ekonomiky, ktorá má pôsobiť ako katalyzátor. Harmonizovanie všetkých štruktúr fungovania spoločensko-ekonomickej formácie, kde vždy bude sledovaný dopad na životné prostredie, Prírodu a Planétu Zem. Ide o zásadné princípy, ktoré ako základný kameň vylučujú egoizmus a agresivitu v ekonomike a finančnom sektore, naháňanie sa za ziskom za každú cenu, likvidáciu neetickej a nemravnej honby za ziskom. 

Zásadným je vysoko etický a mravný prístup každého jednotlivca k bytiu, úcta k životu, Prírode, Planéte, o tom hovoria viaceré ekonomické štúdie. Pokiaľ máme hovoriť o priaznivom predpoklade, stále sa dostaneme na začiatok a tým, je mimoriadne vysoká úroveň vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí, teda prijímanie vysokokvalitných a čistých priaznivých bioenergii z duchovných hladín a sfér a ich prenášanie do hmoty. Nezabúdajme, že akékoľvek vlastníctvo a súkromné vlastníctvo nám umožňuje primárne naša Planéta Zem a teda je na mieste sa opýtať u každého z nás, čo sme si ako dar od Planéty vzali a čo sme jej vrátili. 

Isteže, nie každá bytosť žijúca na Planéte Zem je pripravená psychicky alebo fyzicky a zdravotne na to, aby mohla plnohodnotne byť samostatná prínosom pre evolúciu. Na to sme tu ale my ostatní, aby sme prípadným obyvateľom s rôznymi handicapmi v evolučnom smerovaní pomohli. Aj v tom sa má ukázať sila humanizácie vývoja na Planéte Zem. 

Z hľadiska pohľadu na naše Slovensko by sme sa mali už dnes sústrediť na postupnú harmonizáciu sebestačnosti a to aj napriek tomu, že nákladovosť na produkciu vlastného ovocia a zeleniny môže byť vyššia, než nákup produktov dovážaných zo zahraničia. Na Slovensku máme napríklad primerane značné zásoby minerálnych vôd, čo ani zďaleka nemáme využívané ako druhotný doplnkový zdroj pitnej vody. Sebestačnosť v žiadnom prípade nemôžeme vnímať ako nacionalistické vytesnené propagandy, ale spojenie s prírodou a Planétou, rozvoj vidieka a poľnohospodárstva. Nespravodlivé prerozdeľovanie dotácii zo strany Európskej únie, pre pôdohospodársku výrobu, ktoré znevýhodňuje menšie krajiny ako napríklad Slovensko, Česko, bude v budúcnosti eliminované. 

 

V rámci priaznivého vývoja na Planéte Zem by sme v žiadnom prípade nemali tolerovať zastrašovanie zo strany Európskej únie v súvislosti s ochranou našej pôdy prostredníctvom bruselských legislatívnych noriem. Tu totiž nejde len o pôdu ale najmä o vodu... V súčasnosti je pôdy na Slovensku toľko, že by priamou úmerou dokázala uživiť obyvateľstvo Slovenska, hoci už v súčasnosti okolo 150 tisíc hektárov patrí do zahraničných rúk. Načo nám je infraštruktúra vo forme diaľnic a rýchlostných komunikácii, keď nebudeme mať vlastnú pôdu pre sebestačnosť, pestovanie ovocia, zeleniny, a iných plodín...

 

V neposlednom rade by bolo skvelé, keby sme si prestali zamieňať slobodu pohybu s útekmi za "lepším zárobkom" a životnou úrovňou do zahraničia. Zárobok predsa nie je jediná hodnota v živote, i keď hmotné ukotvenie je dôležité. Možno, že táto veta znie neprajnícky, ale vôbec tomu tak nie je. Je nespochybniteľným faktom aj z hľadiska vyšších duchovných nadhľadov a komunikácii, že nie je náhoda, že sme sa narodili na Slovensku. Podobne nie je náhoda, keď sa narodíme v konkrétnej lokalite a meste. Národnej karme sa nevyhne nikto, nikam pred ňou neutečie, jediná možnosť je spoznať svoju duchovnú úlohu v hmote a prijať ju, nenechať sa vláčiť v živote svojim egom, či už hmotným alebo duchovným, snažiť sa o čo najvyššiu vnútornú čistotu harmóniu v každom smere...alebo si chceme nahovárať, že je náhoda čo sa deje v súčasnosti so zahraničnými Slovákmi ako pracovnými migrantami ?

 

Čo sa týka stručnej parciálnej vízie do budúcnosti Európskej únie, zásady na ktorých bola založená absentujú, ich princípy sú bezobsažné a neetické a nemravné. Voľný pohyb kapitálu, občanov, služieb a tovaru ako pôvodný Schumanov koncept v praxi jednoznačne nepostačuje. Národné vlády a bruselská centrála nedokázali harmonizovať energeticky význam Európskej únie. Užšia integrácia ako riešenie problémov prostredníctvom homogenizácie ako napríklad Pakt solidarity, maastrichtské kritériá, alebo fiškálny kompakt sú absolútnym nepochopením týchto kritérii. Fiškálny rámec je totiž len jedným z problémov. Nie je priaznivé a ani únosné aby rozpočtový deficit EÚ vykazoval pre fiškálne obdobie 2014 až 2020 už v súčasnosti presiahnutie sumy 95 miliárd eur. Naproti tomu ročne zničíme 90 miliónov ton potravín, pričom platíme a poskytujeme dotácie za nepestovanie na mnohých teritóriách Európskej únie. Nechceli sme si priznať, že kríza a jej skutočné dôvody spočívajú v absencii mravnosti a preto sme krízu nezvládli, kríza len mení svoju klasifikáciu a dopad sa zmenil na globálny a geopolitický. Predstavy niektorých vlád, že migranti nám zabezpečia zvýšenie rastu HDP a vysoké dôchodky, boli zo sféry anomálii a nezmyslov a takými sa ukázali aj v praxi. Ovládacie energetické ambície zneužili aj náboženské protichodné smery a fanatizmy (...extrémizmus v kresťanstve a najmä v islame) pre ekonomické záujmy zaobalené v drvivej väčšine do migrácie, kde politický azyl je zneužívaný ekonomickými migrantami.

 

Zásadným problémom na Planéte Zem bude pitná voda. V budúcnosti v horizonte najbližších 50 rokov je na Planéte Zem istá strata podzemných vôd, celková strata dispozičných zdrojov vody, aj užitkovej vody vo všeobecnosti. Ústup alpských ľadovcov pravdepodobne vyvolá v rade krajín obrovský problém so zásobovaním vodou. Opäť sa zvýšia v tejto súvislosti pohyby a migrácia obyvateľstva. Projekty spracovania vodného potenciálu a projekty umožňujúce redistribúciu vody v oblastiach, ktoré sú postihnuté veľkými suchami, budú kľúčovými prejavmi vnútornej solidarity civilizácie, ku ktorej bude nepriamo donútená Prírodou na Planéte Zem. Nedostatok pitnej vody naučí sčasti civilizáciu odstraňovať národnostnú neznášanlivosť a náboženské fanatizmy na Planéte Zem. Pokiaľ civilizácia prirodzeným spôsobom nežije v harmónii s Planétou a Prírodou, bude k tomu "umravnená" pôsobením hydrogeologických a atmosferických podmienok na Planéte...

 

A čo základ číslo jedna pre priaznivú evolúciu na Planéte Zem, ktorým je vzdelávanie ?

Táto téma si zasúži osobitnú pozornosť, úctu ako naše deti. Bez úplnej zmeny kvality vzdelávania nie je možné dosiahnuť seriózne priaznivý vzostup vývoja na Planéte Zem (...viď fakty uvedené v závere článku zo dňa 08.01.2017). Nie je našim deťom čo závidieť, keď vidíme, do akej spoločnosti sa rodia. Majú svoj potenciál, majú svoje talenty a nadanie, pokiaľ sa však nemajú stať súčasťou matrixu, je potrebné ich od malička viesť k spojeniu s Prírodou a Planétou. Pobyt v Prírode, vyučovanie v Prírode, rozvoj talentov, zručností, umeleckej kreativity, ale sústrediť sa na spojenie s Prírodou skutočne. Vyučovať formou, ktorá je vyvážená - rešpektovať a byť rešpektovaný 50 % - 50 %, vyučovať viac z učebníc nielen z tabletov a notebookov a interaktívnych tabúľ a nielen všetko vygoogliť. Používať napríklad drevené hračky, ktoré si deti vytvoria a vyrobia sami v rámci drevomodelárstva a pod. Nesmerovať k digitalizácii spoločnosti na úkor poničenia ľudských bytostí a ich talentov. Nepotrebujeme kopírovať žiadne vzdelávacie alternatívy, môžeme si z nich vybrať to skutočne kvalitné a vniesť to do vlastného vzdelávania. Viesť deti k čistote ich ekologickej stopy.

V tejto súvislosti poukazujem na fakt preukázateľný prieskumnými štúdiami na Slovensku, že napríklad viac než 80 % z celkového počtu narodených detí prejde cirkevným krstom (zdroj Štatistický úrad SR), čiže od útleho veku sú deti väčšinou vedené cez náboženské rituály k náboženskému fanatizmu, nehovoriac o tom, aké negatívne energetické napojenia a väzby pri takýchto rituáloch vznikajú najmä, keď krst sa považuje za "cirkevný nezmazateľný znak, ktorý sa nedá zrušiť...". Tejto téme sa budú venovať samostatné články.

 

Viesť deti od najútlejšieho veku k spojeniu s Prírodou a Planétou Zem, k zdravému životnému štýlu, zdravej, surovej, živej a vyváženej strave. Ako bojovať napríklad proti totálnej digitalizácii spoločnosti ? Ako sa zbaviť systémov ako napríklad eHealth ? Predsa tým, že nebudeme chorí a nebudeme potrebovať lieky a očkovania. Ľudská bytosť má schopnosť vlastnej vynikajúcej regenerácie a možnosť sebaliečenia, ide len o to, prebudiť tieto schopnosti...

 

Pre pozitívny a priaznivý vývoj na Zemi ľudia musia spoznať svoju minulosť na Planéte Zem, minulosť civilizácií, ktoré žili na našej Planéte, aby sme sa poučili z chýb, ktoré sme robili a neopakovali ich. Pochopiť význam existencie ľudskej civilizácie na Zemi prostredníctvom vzdelávania, v ktorom sa nevyhneme aj pravdivému využitiu duchovných zdrojov poznania v súčinnosti so skutočne pravdivými poznatkami modernej vedy, ktorá nám ich nebude zatajovať...

 

Pokračovanie v tejto téme bude uvedené v ďalších článkoch.

 

 

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode