Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI... AKÉ SÚ PRIORITY PRE POZITÍVNY VÝVOJ ? (4.časť)

15.03.2017 12:00

 

V predchádzajúcich troch častiach článku s touto tematikou sme sa venovali stručnému popísaniu zásadných faktov, ktoré ako hrozby na základe energoinformačných disharmónii a anomálii vo vyšších duchovných úrovniach a hladinách nad hutnosťou hmoty,, v ktorej žijeme, boli vytvorené a postupne sa zhmotňujú. Konkrétne pretrvávajúce negatívne vplyvy a stavy na Planéte Zem. Skryté manipulácie a nepriaznivé energie, ktoré ich riadia a spôsobujú totiž nie sú ľudského pôvodu a podstaty, ale mimozemského pôsobenia z rôznych úrovní. Aj napriek tomu, že v súčasnosti je preukázateľná a jednoznačná nerovnováha medzi silami Svetla a Temnoty na našej Planéte v zjavnom nepomere a taktiež aj v duchovných úrovniach nad našou Planétou, budeme sa v ďalších pokračovaniach tohto článku snažiť venovať charakteristike pozitívnych priorít a aspektov, ktoré je možné uskutočniť v budúcnosti (...a už aj v súčasnosti) a preniesť do hutnosti hmoty, v ktorej žijeme, na základe veľmi vysokých frekvenčných priaznivých energetických a informačných impulzov duchovným vnímaním a komunikáciou (...napríklad telepaticky...). Tieto vysokopriaznivé a vysokofrekvenčné energie a informačné impulzy z energoinformačných úrovní frekvenčne vysoko nad týmto Vesmírom, v ktorom žijeme, vždy smerujú k slobode všetkých bytostí, nielen niektorých vyvolených skupín ovládajúcich masy a preto vytvárajú harmonické a optimálne predpoklady pre humanizáciu najvyššej etickej a mravnej kvality všetkých bytostí, nielen na našej Planéte, ale aj v celom našom Vesmíre.

 

Každá ľudská bytosť sa môže každodennou tvrdou prácou na sebe dostať k týmto vysokokvalitným a priaznivým energiám a informáciám z priaznivých duchovných hladín najmä vnímaním svojho srdca. Nie je to ale jednoduché a je potrebná k tomu obrovská harmónia medzi citmi, vôľou, vedomím (intelektom) a intuíciou ľudskej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote a pochopiteľne sú potrebné k tomu aj určité karmické predpoklady, schopnosti a talenty konkrétnej bytosti... Nikto z bytostí žijúcich na Zemi nemôže o sebe tvrdiť, že "už je úplne očistený a dokonalý", takéto tvrdenie je nezmyslom a skôr pôsobí ako vtip. Vždy je čo zlepšovať...

 

(Poznámka : V dalšej časti textu uvádzame úryvky z jednotlivých duchovných komunikácii a vnímaní viacerých osôb na Planéte Zem...)

 

" Čo je zásadné ako jedna z priorít pre pozitívny vývoj na našej Planéte ? "

 

Odpoveď:  " Jednou z hlavných priorít a zrejme najdôležitejšou je vzdelávanie a jeho kvalita. Od vzdelávania sa odvíja všetko.". 

 

" Elementárny princíp vzdelávania v súčasnosti už dlhú dobu na Planéte Zem absentuje (už takmer od 19. storočia), čo vyplýva z hlbokého úpadku vedomia ľudskej civilizácie (...ponorenie človeka do hmoty bez duchovného vnímania prepojeného 24 hodín denne s hmotou v rovnováhe...). Aký je to princíp ? Princíp celistvosti. Celistvosti vedomého a nevedomého. Schopnosť vnímania energii a informácii s vysokou úrovňou harmonizácie a dynamickej vzťahovej rovnováhy bytosti vo vzťahu k celku v architektúre súvislostí. Vnímania nielen fyzickými zmyslami ale aj mimozmyslovým vnímaním a ich prepojenie. Toto prepojenie je možné obnoviť vo vzdelávaní energeticko-informačným spojením ľudských bytostí s Prírodou od najútlejšieho veku detí. Toto prepojenie si však nie je možné zamieňať s manipuláciou so živlovými energiami (...teda akoukoľvek mágiou, pretože práve táto harmonická kalibrácia je výlučne úlohou Prírody).

Práve spojením ľudskej bytosti s menšími, či väčšími prírodnými celkami a realizácia vzdelávacích centier v Prírode, učí prostredníctvom morfických a morfogenetických polí chápať architektúru súvislostí a spájaniu vnímaných informácii do kontextu reťazca súvislostí, kreatívnemu (nielen kritickému) mysleniu a uvedomovanie si príčin a dôsledkov a ich prepojenia. Každá ľudská bytosť môže prácou na sebe každý deň svojho života k priaznivému vývoju prispieť, čím je takýchto bytostí viac, tým lepšie. ".

 

" Uvedomenie si harmonickej dynamickej rovnováhy a príčinných súvislostí v hmote, že každá príčina má svoj dôsledok, akékoľvek energetické vychýlenie od stredu prináša opačný extrém. Takýmto spôsobom je možné zabrániť degenerácii vyplývajúcej z toho, že žiaci, resp. študenti sú odsúdení do roviny jalových absorbentov individuálnych informácii bez schopnosti myslieť, ktorých selekcia a disharmónia v praktickom živote zostáva neprekonateľným úskalím. Uvedomenie si faktu, že človek nie je nadradenou súčasťou Prírody, ale mal by byť práve múdrym katalyzátorom evolúcie, čo nesmie zneužívať k sebectvu, ovládaniu a manipulácii nikoho a ničoho, pochopiteľne ani Prírody. "

 

" Mimozmyslové vnímanie ľudskej bytosti sa rozvíja v rovnováhe hmotno - duchovnej práve vtedy, pokiaľ deti od najútlejšieho veku sú spojené s Prírodou. Spojené neznamená formálne ale skutočne reálne spojenie, teda viesť deti od najútlejšieho veku aj k fyzickému a súčasne aj duchovnému kontaktu s Prírodou a jej darmi a z neho vyplývajúcej prirodzenej tvorivosti a kreativite (...napríklad hlina, tráva, drevo, kameň, slama, plody rôznych ovocných stromov, atď...) bez akejkoľvek manipulácie so živlovými energiami. Priznať si pravdivo, že Príroda je najväčším umelcom a zdrojom, ktorý má každému z nás ľudí žijúcich na Planéte čo odovzdať. "

 

" Uvedomovaním si vyššie uvedených skutočností v hĺbke svojich srdc môžeme prísť k poznaniu, že hrozba, ktorá číha už v súčasnosti na Planéte Zem vo vzťahu k vzdelávaniu, je dopad digitálnych technológii na mentálnu úroveň obyvateľstva. Mnohí intelektuáli a vzdelanci, dokonca akademickej úrovne s množstvom titulov pred menom a za menom sa so svojim chladným a mravne indiferentným intelektom pritom práve v "digitálnej spoločnosti" stávajú v hmotnom svete vytesnenými karikatúrami "nositeľov svetla" s poruchami osobnosti a ochromenými citmi, o ktorých ani nevedia, pretože sa nedokážu pozrieť na seba zvonku. " 

" Jedným zo základných pilierov vzdelávania by mala byť interakcia v Prírode, z ktorej jasne vyplýva schopnosť myslieť a učiť sa nie memorovaním smerujúcim k ovládaniu a karikovaniu vzorcov. Schopnosť myslieť neznamená "vygooglenie" si informácii zo zdrojov internetu, ktoré sú na 99 % nepravdivé a zmätočné. Podobne ani kritické myslenie bez obsahu a zmyslu života a bytia, záplava informácii, ktoré nedokážeme správne pochopiť a vnímať v správnych súvislostiach nie je kritériom kvality vzdelávania. ".

 

" Princípy, na ktorých je v súčasnosti v podstate založená celá vzdelávacia sústava, aj napriek všetkým diskusiám celospoločenského rozsahu zostávajú nezmenené. Aplikácia "direct kurzov" znamená na oko nové technológie, ktoré ukričane využívajú internetové možnosti vzdelávania argumentujúc výrazné zníženie a zlacnenie nákladov na vzdelávanie. V žiadnom prípade však nemenia pozitívnym smerom vlastný obsah a charakter či kvalitu vzdelávania. Internet ako zdroj informácii viac menej je v podstate veľmi zneužívajúca technológia smerujúca k ovládaniu na úkor nižších nákladov finančných prostriedkov. " 

" Tak ako mnoho ľudí nevie zmysel svojho života a uchyľuje sa v podstate len k tomu, k čomu ich dotlačí osud na základe sebeckej úrovne vedomia (...zjednodušene povedané robia to, za čo sú platení...) a nie to, čo je ich duchovná úloha v hmote, tak aj vo vzdelávaní je ďalším nosným prvkom určiť ciele a zmysel vzdelávania, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú dalšiemu pozitívnemu vývoju. ".

 

Tu je možné poukázať v rámci smerovania kvality vzdelávania k slobode a vnútornej slobode, čistote, harmónii a múdrosti bytosti na stále veľmi aktuálny citát (...preložený do slovenčiny...) amerického spisovateľa a publicistu Uptona Sinclaira (1878 - 1968) : " ...Je ťažké niečo pochopiť, keď váš plat závisí na tom, že to nechápete... ".  

 

Vo vzdelávaní, jeho cieľoch a zmysle nie je možné si zamieňať nevylomiteľnosť a ukotvenie ľudskej bytosti v hmote s otrokárstvom a vazalstvom za plat, teda s krédom "...budem robiť pre toho, kto ma platí, lebo "lepšie" miesto nemám... ". Toto je jeden zo základných princípov závislostí na plate, degradácii skutočných priaznivých talentov ľudskej bytosti, základný kameň rozkladu spoločnosti a mravného úpadku, čo máme možnosť vidieť na celej Planéte Zem. 

 

V tejto súvislosti nie je možné nespomenúť silnú myšlienku známeho českého podnikateľa Tomáša Baťu (1876 - 1932) : " ...Honíte-li se za penězi, nikdy je nedoženete. Začněte sloužit ze svých nejlepších schopností, srdce a možností a nebudete moci uniknout penězúm... ".

 

" V časovom horizonte najbližších 15 - 20 rokov, s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa takmer istote, dôjde na Planéte Zem k výraznej redukcii väčšiny pracovných miest, pričom nevzniknú náhradné pracovné miesta v dnešnom chápaní, ale vytvorí sa obrovská flexibilná oblasť využitia ľudskej práce v individualizovanej podobe. Je preto kľúčové vytvoriť novú podobu vzdelávania, ktorá nebude "oklamaná" zmenou technológii vyučovania, skôr než začne dochádzať k samodeštrukčným a sebadeštrukčným tektonickým otrasom a zlomom vo vnútri potreby človeka v spoločnosti. Je potrebné kvalitou vzdelávacieho procesu predísť rozkladajúcim scénárom, kde človek ako ľudská bytosť prestane byť potrebný pre prácu v prospech celku a spoločnosti (...bude nahradený robotmi, resp. technológiami nanobotov v rámci revolúcie industry 4.0...). "

 

" Ako je možné to v hmote priaznivo vytvoriť, aby sa predišlo negatívnym scénárom vo vzdelávacom procese, čo môžu zhmotniť, resp. preniesť do hmoty priaznivé energoinformačné impulzy ? " 

 

" V tejto súvislosti vzdelávanie bude musieť byť založené na modulárnych systémoch informácii a na schopnosti vedieť kde získavať informácie s vysokou úrovňou pravdivosti a objektivity. A práve tu je potrebné rešpektovanie schopnosti pochopenia a myslenia všetkých algoritmov jednotlivých súvislostí, hierarchických mravných a vysoko etických pravidiel a celých mechanizmov tak ako existujú na našej Planéte v harmonickom prepojení s Prírodou, humanizovanou ekonomikou a vedecko - technickým pokrokom. Dokázať objektívne selektovať informačné zrno od pliev. Spojenie ľudských bytostí od najútlejšieho veku s Prírodou a jej energetickými a informačnými frekvenčnými úrovňami umožňuje vyvinúť prostredníctvom morfických a morfogenetických polí vnímanie a poznanie nehmotných úrovní Pravdy, ktoré umožňujú každému jednotlivcovi vnímať harmonické prieniky všetkých súčastí spoločnosti s väzbami na jednotlivé živé celky. Súčasne umožňujú sa priamo do týchto harmonických procesov zapojiť a stať sa ich súčasťou, alebo aj užívateľom týchto aplikácii spoločenských možností v hmote. "

 

" Nové spoločenské vzdelávanie bude vyžadovať realizáciu celkovej vnútornej, predovšetkým obsahovej reformy vzdelávacích inštitúcii a zmenu charakteru postupnosti medzi základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelávaním a obrovské rozšírenie možností celoživotného vzdelávania orientovaného práve v intenciách spojenia ľudskej bytosti s Prírodou ako jej prirodzenej súčasti. ".

 

Pre priaznivý vývoj spoločnosti budúcnosti nemôže byť obsahom vzdelávania jediná skarikovaná predstava zúženej verzie vzdelávania akou je príprava pre profesiu a príprava pre trh práce. Nedokáže totiž ustáť silné tlaky neustálej adaptability, ktorá bude harmonizujúcim prvkom pre typickú spoločnosť budúcnosti. 

 

" Hrozba digitálnej demencie, ktorá je v súčasnosti na Planéte Zem už zjavná, môže byť odstránená pozitívnym smerovaním, na základe ktorého nebude dôležité schopnosť naučiť sa, namemorovať sa informácie a následne ich len cyklicky opakovať ako vzorce v praxi, ale nutnosťou bude pružnosť a otázka celoživotného vzdelávania. Vnútorné impulzy smerujúce k sústavnému sebazdokonaleniu, zvýšeniu úrovne vedomia, ktoré presahuje každého jednotlivca. Dynamická rovnováha vo vzdelávaní by mala byť orientovaná aj na to, aby v spojení s Prírodou od detí najútlejšieho veku načrtávala jemným spôsobom zrkadlením ich talenty a schopnosti, ktoré dokážu rozpoznať prirodzeným spôsobom ako svoju duchovnú úlohu v hmote a následne dosiahnuť plnohodnotný život počas svojej pozemskej existencie. "

 

" Obmedzenia, ktoré sú väčšinou odrazom duchovnej lenivosti ľudských bytostí nemôžu zamienať celoživotné vzdelávanie s profesnou rekvalifikáciou a ani so zmenou funkčnosti. Je potrebné si uvedomiť dôležitosť adaptácie a schopnosti samostatne myslieť a pracovať s využitím všetkých zdrojov poznania a teda aj duchovných zdrojov, ktoré odrážajú priaznivé informácie a energie od Prírody monitorovaním skutkového stavu spoločnosti. Ak na jednej strane vnímame a konštatujeme vo väčšine vedeckých výskumov a vedeckých prác, že po dobu produkčného pôsobenia, teda zhruba 40 rokov, človek bude musieť 6 až 7 krát meniť profesijnú orientáciu, svoje profesijné schopnosti na trhu práce, znamená to logicky, že by sme mu mali poskytnúť rozsiahlu celoživotnú adaptačnú sústavu vzdelávania. Na druhej strane robotika veľmi jasne ukazuje, že bude dochádzať k veľmi výrazným úsporám potreby ľudskej práce v produkčných systémoch. 

Naskytajú sa teda otázky ako princípy nového vzdelávania načrtávajúce zásadnú úlohu, ktorá má byť z priaznivých duchovných úrovní zhmotnená postupne v praktickom živote : " Aké druhy vzdelávania má človeku vzdelávací systém poskytnúť v rámci celoživotného vzdelávania ? Nemá to byť práve schopnosť nájsť svoje vlastné predpoklady na rozvinutie svojej osobnosti tak, aby žiaden talent neprišiel nazmar ? 

 

Práve to je nosnou úlohou vzdelávania, od spojenia detí najútlejšieho veku s Prírodou (materské škôlky), cez základné školy až po celoživotné rozvíjanie pomaturitného a postgraduálneho vzdelávania. ". 

 

" Ktoré z existujúcich alternatívnych foriem vzdelávania na Planéte Zem sú pre budúci priaznivý vývoj vhodné ? "

 

" Alternatívne formy vzdelávania, ktoré existujú už v súčasnosti na Planéte Zem, nie sú ani zďaleka vítané a podporované v spoločnosti. Možno to tak nevyzerá, ale je to tak. Ich podpora je mizivá i keď v niektorých krajinách na Planéte sú rozšírenejšie viac ako napríklad v strednej Európe. Jednou z nich je metóda Montessori, ktorá sa snaží dynamizovať aj na Slovensku. Táto je z hľadiska všetkých alternatív vychádzajúc z faktov najmenej vhodná pre jej aplikačnú prax. Dôvody predstavujú z hľadiska rozumovo - intelektuálneho v podstate kognitívne myslenie, podporu egoizmu a egocentrizmu, podporu individualizmu na úkor celku (...pozrite sa čo ja dokážem, dajte mi k tomu prostriedky a ja to dokážem...). Ide o formu, ktorá je veľmi lákavá najmä pre rodičov napríklad prostredníctvom drevených hračiek z prírodných materiálov a pod., ale aj prostredníctvom viacerých písaných zásad výchovy vo vzťahu rodič - dieťa. Mnohokrát sú zjavné pozitívne až fanatické vyjadrenia niektorých detí k hračkám používaným pri tejto metóde a práve v tom je ten háčik... fascinovať a opantať Ego a rozum ľudskej bytosti len fyzickými zmyslami a jeho individualitu určitým skrivením kvality pocitov a citov... 

Preexponovanosť princípu autoritatívnosti charakterizovaná elitárstvom až kolektívnou strojenosťou a uniformovanosťou, čo je v danom prípade preukázateľné na základe viacerých hodnotení rodičov najmä na základnej škole, je nepriaznivá. Nie zanedbateľným konštatovaním je, že predmetná metóda bola pôvodne vytvorená pre deti zo zaostalých a chudobnejších rodín, ktoré boli mentálne zaostalé. Čo je však nebezpečnejšie je energeticko - informačné napojenie tejto metódy na nepriaznivé energetické systémy z medzivojnového obdobia pred 1. a medzi 1. a 2. svetovou vojnou (...pôvodom vzniku z Talianska), ktoré vychádzali z určitých extrémne vychýlených a vytesnených nepriaznivých energetických zdrojov z duchovného pozadia hmotného sveta. Pravda vnímaná výlučne rozumom a egom (fyzickými zmyslami) je s veľmi nízkou úrovňou oproti vyšším frekvenciám energii harmonizovaných a prenášaných z duchovných priaznivých úrovní do hmoty. V súčasnosti je tento systém dotovaný energeticky aj zo strany kresťanskej - katolíckej cirkvi, čo nepochybne nepriaznivo naň vplýva aj zaťažením náboženskou dogmou. Naviac táto alternatíva popiera existenciu ľudskej bytosti ako hmotno - duchovnej bytosti, čo je úrovňou poznania a pravdivosti veľmi nízke. Vyššie menovaná alternatíva je svojou celkovou kvalitou ako najmenej vhodná pre výchovu detí. Každý má právo slobodnej voľby avšak popísaná situácia zodpovedá skutkovému stavu. "

 

" Dalšou alternatívnou je waldorfská pedagogika. Mnoho škôl tohto typu je rozšírených napríklad v USA, na Havaji, ale aj v západnej Európe. V tomto prípade je intelektuálne a rozumové vyhodnotenie priaznivejšie, než v prvom prípade. Mnoho prvkov tejto alternatívy opierajúcich sa najmä o umenie (...o sedem umení...) v tomto prípade pôsobí na harmonizovanie a vnútornú rovnováhu dieťaťa, schopnosť byť platnou súčasťou celku, prínosom pre celok (...čo je oproti prvému prípadu oveľa priaznivejšie...). Pôsobením vyučovania sa má dieťa samo dozvedieť o svojich talentoch a tieto spolu s pedagógom plne rozvinúť, avšak tak, aby aj vedľajšie vlastnosti a schopnosti neostali zabudnuté, zakrnené. V interakcii vyučovania sa rozvíja aj pedagóg, ktorý musí na sebe neustále pracovať. 

Pokiaľ však objektívne dokážeme vnímať energetické napojenie tohto vzdelávacieho modelu, ide o korene a oporu v koncepcii rosenkruciánskej kozmológie a antropozofie jej tvorcu Rudolfa Steinera, ktorá nie je prijateľná z dôvodu, že ide o určitú formu mágie a energetického ovládania živlových energii v astrálnej sfére smerovaných k ľudskej bytosti na vedomej a nevedomej úrovni a taktiež pre jej súčasnú frekvenčnú nízku úroveň pravdivosti z hľadiska duchovného a energetického vnímania. Pozitívne sčasti je, že v tejto alternatíve sa už jasne vníma, že pripúšťa ľudskú bytosť ako skladajúcu sa nielen z hmotného tela ale aj jemnejších duchovných tiel, avšak ani tento výklad nie je pravdivý tak, ako je vykladaný (...zásadný rozdiel medzi človekom 1.typu a človekom 2.typu...). Niet pochýb o tom, že výsledky experimentálnej prevádzky konkrétnych škôl tohto typu, napríklad na Slovensku, mali v porovnaní so štátnym vzdelávaním minimálne porovnateľné, ak nie lepšie výsledky.

Práve z tohto dôvodu a praktických výsledkov je možné pre budúce nové vzdelávanie vyselektovať tie najkvalitnejšie prvky tohto modelu a harmonicky ich spojiť v prienikoch, ktoré sú priaznivé, vybrať to najlepšie. Zásadná je však kvalita a odborná zdatnosť jednotlivých pedagógov, ktorí musia byť oslobodení od energetických vplyvov a náboženských dogiem ezoterného kresťanstva, antropozofie a rosenkruciánskej kozmológie, čo je veľmi náročné, skôr výnimočné. "

 

" V rámci objektivity je potrebné sa stručne zmieniť aj o tzv. intuitívnej pedagogike, ktorá je vo svojom základe v podstate škandinávskou esenciou waldorfskej pedagogiky, resp. opiera sa taktiež o základy a princípy, ktoré sú nosným prvkom waldorfskej pedagogiky. Experimentovanie s intuitívnou pedagogikou prináša zmiešané výsledky, kde nie je možné sa v žiadnom prípade stotožniť s výkladom slobody, ktorý vychádza čiste z pocitov individuality ako prejavov slobody. Vnútorná sloboda bytosti nikdy neznamená slobodu bezhraničnú, neobmedzenú, svojvoľnú. Sloboda bytosti je založená vždy na princípoch harmonizovania, zodpovednosti a princípu rešpektovať a byť rešpektovaný 50 % - 50 % vo vzťahu individuality k celku, k sebe, k druhej bytosti, k Prírode, k Vesmíru, vzťah individuality v tomto živote k večnému Ja, rovnováhy medzi hmotnou a duchovnou časťou bytosti a pod.

 

Ako k tomu dôjsť ?

Veľmi stručná odpoveď môže znieť asi takto : Prostredníctvom zabezpečenia správnej činnosti duchovno - energetických orgánov ľudskej bytosti - čakier, vyladením sa na vysokokvalitné frekvencie priaznivých bioenergii aj kvalitnou výživou a pravidelným cvičením ľudských bytostí v hmote a následným prijímaním energoinformačných impulzov od Prírody do hmoty cez spojenie s ňou cestou morfických polí.

 

 

Je teda možné seriózne vytknúť tejto vetve alternatívneho vzdelávania až prílišnú benevolenciu vo vzťahu k predstave slobody a vnútornej slobody jednotlivca. Slobodu totiž nie je možné len bezhlavo užívať v domnienke, že si bude robiť každý čo chce. Sloboda je umenie harmonizovania a zušľachťovania vo vzťahu k tomu, čo nám je dané v živote do cesty ako prekážka alebo výzva, osudové obmedzenie... Intuitívna pedagogika na úkor prílišnej pocitovosti neharmonizuje ďalšie dôležité zložky ľudskej bytosti, intuíciu, intelekt a vôľu do rovnováhy, výklad slobody sa opiera len o pocitovosť najmä na nevedomej úrovni. Tento jav je spôsobený konkrétne na Slovensku najmä energetickým a informačným pôsobením z úrovní kolektívneho podvedomia (stručne povedané národná karma) a informačno - energetickými plazmami vyplývajúcimi z karmických vrstiev jednotlivcov (...konkrétne napríklad 1000 rokov trvajúci útlak Slovákov v Uhorsku ale aj iné udalosti, čo v súčasnosti nie je vhodné z karmických dôvodov zverejňovať...) ".

 

" Dosť často spomínané sú aj tzv. rodové školy, ktoré sa vyskytujú v praxi najmä v Rusku, ktoré taktiež predstavujú určitú formu vízie vyslobodzovania bytostí vo vzdelávacom procese, kde však zásadným negatívnym prvkom je problém pôsobenia rodovej karmy a energetických vzorcov a podvedomých schém, ktoré skôr zneslobodzujú bytosti. Rodová karma je práve jav, ktorý je potrebné ako vytesnený ideál a prežitok očistiť v spoločenskom vývoji. Kvalita energetickej priaznivej rezonancie a frekvencii vibrácii vo Vesmíre vzhľadom k ideám, nositeľom priaznivých energii a informácii u ľudských bytostí je rozhodujúca namiesto fanatického pretláčania pokrvných pút za každú cenu, častokrát bez objektívneho nadhľadu. "

 

 

" Model ktorý v súčasnosti nesie so sebou najkvalitnejšie energetické a intelektuálne vybavenie má názov Rešpektovať a byť rešpektovaný, autorov z Čiech manželov Pavla a Taťjany Kopřivových a pani Jany Nováčkovej a Dobromily Nevolnej, na základe ktorej triezveho pohľadu a výnimočnej kvality je potrebné k uskutočneniu kvalitných zámerov pri výchove a vzdelávaní mať aj dobré nástroje. 

 

Nemanipulovať a ani nebyť manipulovaný, nemať ambície ovládať a mať moc nad druhými a ani nenechať seba ovládať. Rovnováha bytosti 50 % - 50 %. Neoddeliteľnou súčasťou tohto modelu je okrem lásky k deťom ruka v ruke aj rešpekt voči nim.

Múdro poukazujúci model pojednáva aj o tom, že bezpodmienečná poslušnosť detí je vlastne ich neprijímanie zodpovednosti za svoje jednanie. Určitým prelomom a inšpiráciou pre vydanie knihy Respektovat a být respektován v roku 2015 bola kniha amerických autoriek Adele Faberovej a Elaine Mazlishovej - "How To Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk" (...v českom preklade "Jak mluvit, aby děti naslouchali, jak naslouchat aby děti mluvily"). Objektívne preukázateľná vysoká kvalita intelektuálna s výsledkami v praxi, doplnená aj kvalitným priaznivým energetickým vyladením, ktorá sa už postupne ukotvuje aj na Slovensku. Jej nevtieravosť a vysoká harmonizačná prirodzenosť je skutočne priaznivá a pozitívna pre vývoj do budúcna. Ide o skutočne konkrétne komunikačné schopnosti použiteľných v aplikácii jednania s deťmi a aj s dospelými, ktoré vytvárajú harmonické prostredie medzi ľudskými bytosťami s partnerským prístupom k deťom namiesto autoritatívneho prístupu. Prirodzená úcta a rešpekt v harmónii vytvára prirodzené kritériá autority. Tento univerzálny model je veľmi vítaný aj v tzv. školách - neškolách, alebo v rámci "homeschoolingu". ".

 

" Model Rešpektovať a byť rešpektovaný odmieta spoločenskú objednávku, že ľudská spoločnosť musí fungovať na princípe uplatňovania moci a ukazuje argumenty z hľadiska toho, aké negatívne sú celospoločenské dosahy na prvý pohľad nevinnej poslušnosti a závislosti na falošných autoritách.

 

 

" Úplne samostatným novým druhom pedagogiky, ktorý môže vytvoriť novú transdisciplinárnu vedecko - výskumnú oblasť je tzv. lesná pedagogika, ktorá zásadným spôsobom vedie deti od najútlejšieho veku k spojeniu s Prírodou ako hmotno - duchovné bytosti. Len vo Švajčiarsku a Nemecku je takýchto typov škôlok 1000 a rozrastajú sa postupne v Čechách a prvé odvážne projekty sa objavujú aj na Slovensku. Spojenie na fyzickej úrovni ale v rovnováhe aj na energetickej jemnohmotnej úrovni, kde sa postupne harmonicky rozvíja ľudská bytosť prijímaním energo - informačných, či už vedomých alebo nevedomých impulzov, priamo od Prírody v prostredí krásnych lesov, prírodných čistých oblastí bez zásahov ľudskej civilizácie. Pochopiteľne, že táto nová oblasť vytvára priestor pre aplikáciu metodiky napríklad modelu Rešpektovať a byť rešpektovaný, resp. spájaniu tých najlepších princípov do celku. Sú tu obrovské možnosti pozitívneho vývoja do budúcna, potenciál, ktorý si ľudia ani nevedia predstaviť, kde treba byť otvorení novým možnostiam ako napríklad "homeschooling" a iné formy domáceho vzdelávania. Je mnoho rodičov, ktorí sú ochotní pracovať na sebe a poskytnúť aj domáce vzdelávanie svojim deťom...

Nie je potrebné nič kopírovať, môžeme vytvoriť nové kvality s nosnými prvkami spojenia s Prírodou a zásad nemanipulovať a nebyť manipulovateľný (rešpektovať a byť rešpektovaný), čo sa prejaví v praktickom živote vnútornou harmóniou, čistotou, slobodou bytostí a schopnosťou zvyšovať svoje kvality celý život priaznivým frekvenčným sústavným vzostupom v hmote. ". 

 

 

Máme všetci možnosť výberu a slobodnej vôle... zase je to o práci na sebe... prichádzame však v praxi k poznaniu napríklad, že väčšinou sa ani dve rôzne ľudské bytosti nedokážu zhodnúť na výklade pojmu sloboda alebo sloboda vo vzdelávaní. Čo potom budeme robiť v rámci spoločnosti, keď nedokážeme viesť ani kultivovaný dialóg ? Znova sa dostaneme v konečnom dôsledku k tomu, že nám pomocnú ruku podáva Príroda a jej neoceniteľné zdroje celistvých informácii, ide len o to vnímať ich... ".

 

 

" Čo sa týka pozitívneho smerovania vzdelávacieho procesu a jeho kvality v budúcnosti pri jeho elementárnych princípoch a základoch, je potrebné rozvíjať vzdelávanie v oblasti agrárneho sektora, vo vzdelávaní ísť viac do hĺbky, aby nedošlo k "pohlteniu" ľudských bytostí virtuálnou realitou. Uvedomenie si skutočností, že mimoriadne tvorivé schopnosti a nové (aj mimozemské) technólogie majú len veľmi tenkú hranicu s mágiou, dokonca vysokými úrovňami mágie a preexponovaná digitálna spoločnosť s virtuálnou realitou nám zrkadlí práve vytesnenie ľudí od Prírody. Vedeckotechnický pokrok už bol niekoľkokrát v dávnej minulosti cestou k zániku civilizácii (napríklad Atlantída). Rozvoj vzdelávania v spojení s Prírodou umožní predpoklady pre sebestačnosť ako napríklad dynamický harmonický rozvoj ovocinárstva ako súčasti skutočnej humanitnej ekonomiky a nadväzujúcich súčastí biotopov napr. záchrana ohrozeného včelstva a pod... Rešpektovaním týchto nových aplikácii sa vytvoria predpoklady aj pre harmonický rozvoj ďalších vedeckých transdisciplín, konkrétne napríklad v oblasti prírodného staviteľstva, čím opäť pozitívnym smerovaním je možné ovplyvniť elimináciu chamtivosti developérskych zatemnených systémov a nadnárodných korporácii v hmote, vedených zo značne zatemnených duchovných úrovní nad hmotou. ".

 

 

" Prečo je dôležité harmonizovanie vzdelávania v jeho princípoch vo vzťahu k agrárnemu sektoru ? "

 

" Agrárny sektor je preukázateľne v súčasnosti parazitujúci a hlboko zaťažujúci systém na Planéte Zem. Na jednej strane pohlcuje viac ako 61 % vody používanej vo vnútri spoločnosti, na druhej strane veľkochovy dobytka vedú k jednej z najväčších hrozieb - k obrovskému uvolňovaniu metánu ako exkrementov, ale aj metánu v jeho plynnej podobe. Ide o jednu z najväčších záťaží na životné prostredie, Prírodu a Planétu Zem. Na základe zdrojov a výskumov vedy sa ukazuje, že človek by mal spotrebovávať potravu, ktorú sám vyprodukuje v čistej Prírode (...vlastnej záhrade) ako rastlinnú, vo vzdialenosti optimálne do 200 km okolo miesta kde žije, avšak nie je to dogmatické pravidlo. "

 

" Je pred ľudstvom výzva, ktorá stavia na úplne nové roviny celkový potravinový trh a otázku geneticky modifikovaných potravín, absorpcieschopnosti Prírody vo väzbe na genetické modifikácie potravín. Príroda jednoznačne reaguje na nepriaznivé zásahy vo forme zatemnených geneticky modifikovaných potravín, konkrétne môžeme poukázať na ryžu, kukuricu, pšenicu, a niektoré dalšie. Objavenie sa napríklad tzv. "hrdze ryže" a niektorých dalších parazitických a viróznych ochorení prebehlo podstatne rýchlejšie ako predpokladali "tvorcovia" geneticky modifikovaných potravín. Ľudská civilizácia si musí uvedomiť, že Prírodu nie je možné oklamať... "

 

" Na základe konkrétnych výskumov je známe, že niektoré druhy látok spôsobujú pri tvorbe geneticky modifikovaných potravín jednoznačné poškodenie reťazca DNA a súčasne vytvorenie zdrojov malígnych procesov nekontrolovateľného rastu buniek a rozširovania rakoviny. Zamedzením pôsobenia a rozširovania geneticky modifikovaných potravín a používania umelých pesticídov v poľnohospodárstve na Planéte Zem je možné predísť 70 %-ému zvýšeniu rozsahu onkologických ochorení do roku 2030. ".

 

 

Súčasný stav vzdelávania na Planéte Zem je kritický, o čom niet pochýb. Mnohé štúdie a vedecké práce nás o tom jasne presviedčajú. Máloktoré z nich však navrhujú konkrétne riešenie v hmote, aké sú možnosti a vízie do budúcna, čo môžu kvalitné priaznivé a vysokofrekvenčné impulzy z duchovných úrovní do hmoty preniesť, čomu môžeme byť naklonení. Opäť narazíme na architektúru súvislostí, všetko so všetkým súvisí a úroveň vzdelávania sa zrkadlí v mravnej a etickej úrovni spoločnosti aj z dlhodobejšieho pohľadu. 

Pred sebou neutečieme a pokiaľ sa domnievame, že jediné hodnoty ako produkty vzdelávania sú túžba po moci a ovládaní, postavenie, kariérny rast, ZNÁMOSTNÁ ekonomika, zisk a jeho tvorba, kritické myslenie a mnohé dalšie pahodnoty, je isté, že Príroda a Planéta Zem nám to spočítajú v blízkej budúcnosti. V dalšom vývoji nám nepomôže generácia ani generácie digitálne dementných ľudí, ktorí sa v parku na lavičke sediac vedľa seba vzdialení 2 metre nerozprávajú z očí do očí, ale si posielajú SMS správy. Podobne tak ani sústavná implementácia aplikačných teórii v praxi o potrebnosti nezmyselných povolaní podporovaných vysoko zatemnenými duchovnými zdrojmi nespasí virtuálnu ekonomiku, v ktorej peniaze sú bezcenné čísla slúžiace k manipulácii más.

 

Smutnou praxou napríklad na Slovensku, v ktorej absentuje pozitivita a len ťažko v nej nachádzame priaznivý vývoj. V súčasnosti je prístup zriaďovateľov vzdelávacích zariadení, ktorí vedome a aj nevedome chcú ovládať a manipulovať riaditeľov týchto zariadení (napríklad predškolských) a v podstate všetkých zamestnancov cez strach, že prídu o zamestnanie "keď nebudú poslúchať". Takéto zatemnené bytosti si dovolia dokonca po telefóne svojou aroganciou určovať, ktoré dieťa bude prijaté do materskej škôlky a kedy, mimo poradovníka... Mnohokrát ide o vysoko zatemnené bytosti, ktoré majú v rukách moc lebo vyhrali napríklad komunálne voľby na základe falošnej mentálnej propagandy. Tieto indivíduá v podstate svojou činnosťou a túžbou po moci spôsobujú neslobodu v školstve a degradáciu kvality, čo máme možnosť vidieť už od samého ministerstva a riadiacich zložiek. Manifestácia a demonštrácia moci v hmote. Žiak a študent je tovar, ktorý podlieha režimu dotácii od štátu, peňažné prostriedky na "kus". Kvalitatívny rozmer je podriadený financiám a "úsporným opatreniam a technológiám". Priamo školstvo a vzdelávací systém trpí totalitným oklieštením a na Slovensku tento vlak, ktorý nás vedie do vlastnej záhuby ide zlým smerom už 28 rokov... (...tým nechceme povedať, že pred rokom 1989 to bolo bezchybné, avšak bola preukázateľne vyššia úroveň etiky...).

 

S úrovňou a kvalitou vzdelávania je to v súčasnosti z pohľadu vyšších priaznivých energetických úrovní asi také, ako s politikou. Pokiaľ by mala byť v súčasnosti sloboda spojená so zodpovednosťou a hmotnou zodpovednosťou, etikou a mravnosťou každého jednotlivca, nemal by kto zastávať funkciu politikov a učiteľov (česť všetkým svetlým výnimkám). Strach a závisť sú najtemnejšie elementy, ktoré vytvárajú stále väčšiu priepasť totality a úpadku. Vnútorne slobodná bytosť bez závislostí, ktorá je pripravená na vysoký stupeň etiky a mravnosti v hmote nie je vydierateľná a ani manipulovateľná, nepotrebuje mať moc.

 

Jedným z najzásadnejších pozitívnych princípov priaznivého vývoja nového vzdelávania je uvedomenie. Musíme si ako ľudské bytosti pravdivo priznať, že vzdelávanie musí byť oslobodené od akýchkoľvek náboženských dogiem a súčasne, že sme ako ľudské bytosti hmotno - duchovné bytosti, ktoré dokážu prijímať aj vysokopriaznivé bioenergie z okolitého prostredia Prírody inými než len fyzickými zmyslami, ktoré sú neoddeliteľným zdrojom informácii pre každého z nás, obrovskou studnicou poznania, ktoré nás vedú k vnútornej harmónii, čistote a zvyšovaniu úrovne vedomia. Záleží len na každom jednotlivcovi, na aké vysoké frekvencie energoinformačných impulzov sa dokáže vyladiť v hmotnom svete v ktorom žijeme, každý sme individualita. Pokiaľ si nepriznáme takéto pravdy, naše vzdelávanie bude stále len "ponorené hlboko do hmoty", z čoho budú vyplývať aj jeho kvality...potom sa nečudujme plodom...

 

 

zdroje a odkazy :

opakované duchovné komunikácie a vnímania

konkrétne pasáže z verejnej prednášky prof. Ing. P. Staněka, CSc, v Lučenci uskutočnenej dňa 9.marca 2017

 

 

...články s touto tematikou budú pokračovať...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode