Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PLANÉTA ZEM A KONZUMNÁ SPOTREBA CIVILIZÁCIE...STAV A VÍZIA...

16.12.2017 13:00

 

Konzumná spotreba. Inak nazývaná aj konzumný egoizmus. Kľúčový fenomén, ktorý prenasleduje civilizáciu na Planéte Zem 24 hodín denne. Je to tzv. "hýbateľ " pokroku či prosperity a hrubého domáceho produktu na podporovanie falošných ideí a propagánd politických elít a ekonómov, ktorými sa nám snažia vymývať mozgy. Je možné konštatovať, že samotná spotreba je priamo viazaná na štruktúru a zmeny potreby ľudských subjektov, ľudskej psychiky, energetických a informačných kvalít nehmotných úrovní, ktoré sa dostávajú priamo do hmoty 3D, v ktorej žijeme. Súvisí aj s celkovou obrovskou časťou vedeckých disciplín venujúcich sa zmenám kvantitatívnych a kvalitatívnych rozmerov potreby a spotreby... Opäť veľká téma (...práve v predsviatočnom období sa ukazuje ako dôležitá, nákupné šialenstvo v obchodoch a pod...).

 

Na druhej strane je potrebné otvorene povedať, že samotná spotreba vecí, tovarov a služieb v súčasnosti jasne vytvára neprimerané zaťaženie životného prostredia a samotnej Planéty Zem, absorbčnú schopnosť Planéty sme už dávno prekročili za jeden kalendárny rok o 50 % (...za rok preukázateľne vytvárame dlh voči Planéte Zem zhruba o 150 %, jeden a pol násobne viac ako ľudská civilizácia zoberieme, než dokáže Planéta Zem vytvoriť). Isteže, alibisticky môžeme tvrdiť, že všetko sa vyvíja, ide o hierarchický a historický vývoj a transformáciu spoločnosti. Áno, mali by sme si ale uvedomovať, ktorým smerom sa vyvíjame ako civilizácia? Priaznivým, teda pozitívne (svetelne) alebo nepriaznivo, teda negatívne, čize k zániku (...mimochodom k opakovanému)?

 

Vývoj na Planéte Zem v minulosti viedol postupne k niekoľkým paradigmatickým zmenám. Celkove sa to premietlo do spoločenských potrieb a vývoja spotreby. Pokiaľ zoberieme len posledných 100 rokov v krajinách východného bloku (ČSSR) napríklad v období 50. a 70. rokov minulého storočia vývoj vyústil do skutočne unifikovanej štruktúry tovarov, predmetov, služieb a výroby, atď. V ekonomickej oblasti to bolo vyjadrené práve zväčšovaním úspor z rozsahu výroby produkčných kapacít. Hlavným cieľom bolo vytvorenie miliónov identických výrobkov ponúkaných miliónom identických spotrebiteľov. Filozofia masovej spotreby a z nej vyplývajúca degeneratívna štatisticky priemerná spotreba. Vytvorenie skrytej elity "papalášov" ako veľmi úzkej skupiny najbohatších ľudí a pre nich luxusných tovarov a služieb.

 

Výsledkom bol síce aj nepriamo nárast populácie, zväčšovanie rozsahu štandardizovanej produkcie, nárast dopytu po štandardizovanej produkcii. Následná dekolonizácia procesov osídľovania viedla postupne k nemožnosti dosahovania identického rastu bohatstva a k principiálnej diferenciácii vnútornej polarizácie príjmov. Základom bol vytesnený dedičný prenos bohatstva, schudobňovaním veľkej časti strednej triedy nastúpil trend, že sa začalo žiť horšie a horšie ďalším generáciám. Virtuálna ekonomika ako trápny pokus o nastúpenie trvalo udržateľného rozvoja taktiež zlyhala, Prírodu totiž nedokážeme oklamať. Behaviorálna ekonomika, ktorá sa vyučuje na vysokých školách, založila svoj úspech na tom, že vychádza z vlastností človeka a jeho osobnosti ako individuality z hľadiska potreby, preferencií služieb, atď. Vytvorenie v zákazníkovi pocit jedinečnosti a teda vytvorenie novej psychologickej štruktúry medzi producentom a spotrebiteľom... v podstate nekonečná manipulácia na oboch stranách.

 

Samozrejme, takýto vývoj sa premietol nielen v stratégii obrovských nadnárodných korporácií, ktoré začali rozmiestňovať svoje produkčné a informačné kapacity po celej Planéte Zem a tým do ovládacích propagánd. Informačný tok umožňovaný netom znamenal zásadný posun v chápaní a poznatkoch spoločnosti. Na druhej strane rozvoj senzorických systémov umožnil nielen výraznú zmenu v štruktúre výroby, druhov služieb, ale znamenal aj výrazný posun v chápaní samotného charakteru fungovania spoločnosti.

 

V tejto súvislosti je smutným konštatovaním faktov a potvrdením informácií z duchovných zdrojov poznania stav, že deti prestali byť postupne na základe nových ekonomických stimulov a degenerujúcich mravných a etických princípov hlavným symbolom skutočného bohatstva a darov Prírody, či Bytia, ba naopak začali byť v mnohých prípadoch chápané skôr ako bariéra individuálneho rozvoja a rastu. Život a dieťa - dar boli ako najvyššia hodnota degradované a nahradené ekonomickými falošnými propagandami, je to šialené (...je to vnímať u mnohých ľudí v modernom spôsobe života, česť výnimkám...ťažko si to priznávame...).  

 

Na Planéte Zem sa vyrábajú napríklad automobily od najluxusnejších na základe limitovaných objednávok až po sériovú výrobu stredných a nižších tried po celej Európe (...aj na Slovensku). Na druhej strane sa tým podporujú, napríklad v Španielsku, továrne zaoberajúce sa šrotovaním čisto nových automobilov, ktoré sa jednoducho povedané nepredali, nenašli zákazníka (bezhlavá, nadlimitná výroba). Čo to má znamenať ? Podobne je to aj s potravinami, niekoľko miliónov ton potravín sa ročne zničí len v Európe namiesto toho, aby sa podporili radšej chudobnejšie lokality na Planéte Zem... 

 

Výsledok a odpoveď Planéty Zem? Nárast celkového objemu odpadu, ktorý je vypúšťaný na základe produkcie ľudskej civilizácie do prírodného prostredia. Pre zaujímavosť v tejto súvislosti je vhodné uviesť situáciu zo života. Napríklad aj na Slovensku fungujú Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytujú nenávratné finančné príspevky na podporu začínajúcich podnikateľov, teda ľudských bytostí, ktoré majú záujem sa živiť svojou prácou ako samostatne zárobkovo činné osoby. Zaujímavé však je, že poniektoré z týchto Výborov pre otázky zamestnanosti, ktoré sú zriadené pri Úradoch práce na vyhodnocovanie projektov potenciálnych podnikateľov, dávajú pri "vyhodnotení" mnohokrát prednosť projektom, ktoré neberú ohľad na Prírodu, resp. vieme uviesť konkrétne prípady, kedy kvalitné a udržateľné projekty ktoré sa zaoberajú priamo recykláciou Prírodných materiálov, teda nezaťažujú neprimerane Prírodu a Planétu Zem, ale naopak ju očisťujú (...napríklad výrobky z prírodných materiálov vlny a ľanu, tkanie, ručné práce a výrobky napríklad bábik a hračiek pre deti, vyšívanie a pod....) neboli podporené s alibistickým odôvodnením, že na predmetnú dotáciu nie je právny nárok a súčasne, že nevyhoveli z dôvodu obhajoby udržateľnosti teda nezmyselnej fikcie trhových potrieb (jednoducho povedané "ziskovosti").

 

Tieto výbory v konkrétnych prípadoch uprednostňujú totiž nezmyselné a diletantské kritériá Európskej únie o udržateľnosti bez akejkoľvek odbornej fundovanosti opodstatnenosti, pritom na druhej strane Európska únia sa oháňa žvástami o zachovaní kultúrneho dedičstva, trvalej udržateľnosti, ekologických kritériách a podobne, ale všetko je to len "na papieri", skutočnosť je úplne iná... Európska únia musí prejsť totálnou očistou a zásadnými hodnotovými zmenami, inak nemá šancu na priaznivý vývoj. 

 

Nominácie osôb do týchto výborov, tzv. " odborníkov ", ktoré rozhodujú o finančných prostriedkoch a ich pridelení sú v konečnom dôsledku na jednej strane politické dohody, na druhej strane priamo v kombinácii so zamestnancami priamo z úradov práce... Pokiaľ by sa podrobne zaoberali s kvalitou rozhodovania takýchto výborov skutoční odborníci s vysokou úrovňou etiky a poznania architektúry súvislostí a nie zakomplexované indivíduá (...česť všetkým výnimkám), obraz by bol na úplne inej kvalitatívnej úrovni. Hlavne, že takéto indivíduá, ktoré rozhodujú vo Výboroch pre otázky zamestnanosti o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov, sú platené väčšinou ako "skamenelí a zabetonovaní" úradníci zo štátneho rozpočtu, ktorí vyhnívajú mnohokrát na teplých stoličkách celý život na základe známostí či rodinkárstva.

 

Smutným konštatovaním teda zostáva, že samotný štát svojimi štruktúrami vytvára v konkrétnych prípadoch predpoklady pre existenciu vytesnenej konzumnej spotreby, pričom harmónia a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu vôbec nie sú považované za podstatné a ani sa im neprikladá rovnaká dôležitosť ako iným kritériám (...úradníci však zabúdajú na to, že túto neprimeranú konzumnú spotrebu nie je z čoho zaplatiť, infláciou nebude možné donekonečna oblbovať ľudskú civilizáciu - všetko je len fikcia...). Pokiaľ tolerujeme vyššie uvedené skutočnosti, potom sa nečudujme, že produkcia odpadu na Planéte Zem v súčasnosti dospela do štádia, že objavujeme v pitnej vode plastový odpad, plastové mikrogranule sa našli už dokonca aj v rybách, horských živočíchoch a oceánoch... (...je možné sa oprieť o konkrétne štúdie a vedecké analýzy).

 

 

Napríklad v poľnohospodárstve sme dospeli od izolovaných agrárnych skupín k zložitým architektúram spoločnosti. Štruktúra osídlenia, prechod od riedko rozplýlených agrárnych spoločenstiev a malých usadlostí do väčších celkov a dedín. Následná transformácia vzniku mestských sídelných štruktúr a postupný prechod do mestských aglomerácií, znamenal nové vytvorenie hierarchickej štruktúry, dimenzií novej deľby práce, príjmovej polarizácie a zložitých infraštruktúrnych systémov.

 

Všetky tieto činnosti mali logický vplyv na hierarchizáciu potrieb človeka, bývania a potravy... V minulosti napríklad pri dedinskom životnom štýle sa pochopiteľne venovala pozornosť ľudí zabezpečeniu potravín, dodávky vody, paliva, vytvorenia určitých zásob, človek bol bližšie spojený s Prírodou. Áno, čas bol vynakladaný inak ako dnes. Dnes sme nadšení z toho, že banku riadime smartfónom pohodlne z obyvačky ležiaci pred televízorom a jediaci hranolky, či popkorn (...česť výnimkám...). Zložitosť spoločnosti, ktorú sme si sami vytvorili na základe "slobodnej vôle" sme dostali ako obraz odtlačenú v polarizácii spoločnosti, či už mocenskej, majetkovej, príjmovej a žiaľ aj degeneratívnej v oblasti genetiky.

 

Veľké oddelenie človeka od Prírody, tzv. "scivilizovanie sa" vytvorilo na základe pôsobenia sebectva a temných energetických vplyvov z úrovní nad hmotou dojem, že človek Prírodu nepotrebuje resp. že ju v podstate potrebuje len sebecky pre jej využívanie a zneužívanie. Čo najviac "vyžmýkať" od Prírody a na oplátku ju ešte aj priotravovať napríklad chemickými jedmi a odpadmi. Temnota pôsobiaca na ľudské bytosti vytvorila falošnú mentálnu propagandu, že človek je nezávislý na Prírode, pretože je to práve on, ktorý stojí na jej vrchole. Ide o totálny nezmysel, aký môže vytvoriť len človek. 

 

Nadradenosť človeka voči Prírode sa odzrkadlila v rámci obrovských mestských aglomerácií, kde človek predstavoval anonymný subjekt bez reálneho vzťahu k Prírode. U časti populácie sa vytvorila potreba návratu k Prírode cestou malých záhradkárskych kolónií okolo mestských aglomerácii a k vytváraniu situácie, že človek si priamo dokáže dopestovať kvalitné potraviny. Tu sa je možné pozastaviť, že na jednej strane sme vykonávali ako civilizácia činnosti smerujúce k oddeleniu sa od Prírody a na druhej strane zase ako keby sme sa snažili spoznávať prostredie Prírody - obrovský nárast turizmu so súčasnou ambíciou byť tvorcami prírodného prostredia. V podstate nelogické negácie sprevádzajúce ľudskú civilizáciu...

 

A kde sme dnes ? Nuž pred víziou tzv. SMART cities. Varianta SMART domácností v mestských aglomeráciách, či kozmopolitných mestách s kolabujúcou dopravou a na druhej strane SMART domácností v malom sídle, v malej aglomerácii, v sídle, ktoré má blízko k Prírode. Všetko kontrolované a monitorované technológiami SMART, čiže logické prísne a presné pravidlá umelej inteligencie a digitálnych špičkových technológií v mestách aj na úkor straty súkromia. Tieto SMART systémy prostredníctvom svojich senzorických systémov umelej inteligencie vzájomnou komunikáciou majú vytvoriť novú generáciu SMART výrobkov a SMART spotreby, teda kontrolovanej spotreby. Zase nás ľudské bytosti musí kontrolovať niečo zvonku, lebo sa nevieme skontrolovať sami. Je to ale v poriadku? Nedá sa to zneužiť?

 

Napríklad inteligentná chladnička nedovolí človeku prežierať sa, nedovolí mu, aby pokračoval sústavne v nekvalitnej výžive, pokiaľ výsledky a vyšetrenia jeho krvi a cholesterolu nie sú v optime. Prečo sa ale tento človek nedokáže kontrolovať sám? Jednoducho si človek sám sebe povie s prepáčením "nežer toľko" a jeho pevná vôľa a sebadisciplína to musí dodržať. Keď som tučný, tak jednoducho musím niečo so sebou robiť, aby som znížil hmotnosť, atď...nielen sa vyhovárať na genetiku. Zaujímavé, že každý človek chce byť zdravý, avšak máloktorý pre zdravie niečo skutočne každý deň v praktickom živote robí.

 

Napríklad pre chudnutie sú tu priamo v hmote na Planéte Zem jedinečné výživové doplnky a produkty, zdravé postupy skvelých výrobcov a firiem, ktoré sú osvedčené viac než 37 rokov v praktickom živote, s ktorých použitím sa SKUTOČNE DÁ SCHUDNÚŤ A BYŤ ZDRAVÍ, RESP. ZLEPŠIŤ SVOJE ZDRAVIE. Samozrejme, ŽE SI TO VYŽADUJE PRÍSNU SEBADISCIPLÍNU ĽUDSKEJ BYTOSTI. To nie sú propagandy, ale rokmi preverené výskumy špičkových odborníkov, lekárov a vedcov v oblasti zdravia a výživy a státisíce zákazníkov, ktorí znížili svoju nadváhu. Je potrebná trpezlivosť odvaha a pozitívna vôľa.

 

 

Pokračovať by sa dalo s príkladmi donekonečna. Platí - čo nevyjde zvnútra ľudskej bytosti, či národa, resp. civilizácie ako kvality, mravná iniciatíva, etické hodnoty, energetické - frekvenčné priaznivé naladenie, atď, to príde zvonka vo forme úlohy, výzvy, osudovej, či karmickej lekcie. Pokiaľ sa civilizácia nedokázala umravniť a kontrolovať v súlade s Prírodou a Planétou Zem sama, musia nastúpiť napríklad energetické a informačné procesy a produkty umelej inteligencie, ktorá to vykoná namiesto nedisciplinovaných ľudských bytostí bez sebakontroly (...česť výnimkám...). Koniec koncov vytváranie novej generácie SMART Cities znamená nielen sledovanie a komplexnú kontrolu spoločnosti ale najmä získané informácie senzorických systémov vyhodnocovať a ovplyvňovať "logiku" a aj spotrebu spoločnosti (...viď systémy Big Data v bankovníctve, obchodoch a pod...).

 

Nepochopiteľnými paradoxami aj vo vede je často neuvedomenie si toho, načo má veda slúžiť. Komu, resp. čomu? Príroda nie je založená na žiadnych nezmysloch ani princípoch Darwinizmu, ale na spolupráci, heterogenita v celistvosti vzájomná harmonická spolupráca, integrácia. Výnimočné individuality tvoriace vyvážený celistvý celok a celky spájajúce sa do stále vyšších ako napríklad naša Planéta Zem sú súčasťou väčšej a vyššej živej bytosti našej galaxie, či Vesmíru. Miliardy jednotlivcov na Planéte Zem by mali nastúpiť priaznivý svetelný vývoj a vzostup, každá individualita ľudskej bytosti je svojim spôsobom jedinečná a mala by byť kvalitnou a plnohodnotnou súčasťou celku. Pre priaznivý vzostup a Nový vývoj je potrebných aspoň 10 % bytostí na Planéte Zem, ktoré sa dokážu frekvenčne vyladiť nad 95 % svojho optima v súlade s Prírodou, tým sa podporí ukotvenie morfického poľa v hmote. Z tohto pohľadu skrivené vytváranie GMO potravín, genetická manipulácia a následná mutácia nových potravín "pre spotrebu" na Planéte Zem sú skutočnou hrozbou vedy pre ľudskú civilizáciu.

 

To je úzko spojené aj s rozvojom personalizácie produkcie, rozvoj poznania a sebapoznania zákazníkov a teda tvorby architektúry súvislostí a EKONOMIKY V SÚLADE S PRÍRODOU. Mimoriadny význam má vzdelanie, nielen v intelektuálnej rovine, sebapoznanie odzrkadľujúce sa v zdravotnom stave ľudských bytostí a nájdenie absentujúceho zmyslu života (...ktorý chýba najmä u mladých ľudí v súčasnosti...hrozba nihilizmu, transhumanizmus a pod...). Tým sa môžu priaznivé energie a vnímania premietať aj do zmysluplnej komunikácie vo vnútri spoločnosti a teda aj do spotreby, ktorá bude zmysluplná, nie sebecká.

 

Kto je ľudská bytosť? Odkiaľ pochádza? Kam smeruje? Aký je zmysel jeho bytia na Planéte Zem a vo Vesmíre? Pri pravdivých odpovediach na tieto otázky sa dostaneme postupne k harmónií aj v oblasti spotreby, nezaťažujúcej Planétu Zem neprimerane. Je to tak, je potrebné si to priznať... veď ako môže človek vedieť, čo vlastne skutočne potrebuje pokiaľ nevie kto je a na čo vlastne existuje, žije?

 

Kvalita potravín, ktoré nakupujeme a iných tovarov? Asi nechutná otázka. Mnohí by vedeli na ňu odpovedať. Stačí sa pozrieť do obchodných reťazcov, otvoriť si oči. Na základe duchovných komunikácii a informácii získaných z duchovných sfér Svetla je veľmi podstatná kvalita individuality ľudskej bytosti - individuálna angažovanosť človeka pri výrobe tovarov a služieb pre múdru spotrebu. Nie stádovitosť. Základnou charakteristikou budúcej (...aj súčasnej) spotreby bude všetko, čo súvisí s "hand made", teda čo súvisí so vtelením tvorivého ducha človeka do vyrobených tovarov, výrobkov a služieb. 

 

Chápaná individualita ľudskej bytosti znamená zvýšenú mieru osobnej zodpovednosti pri približovaní sa k rovnováhe medzi predstavami indivduality a možnosťami skupiny, celku, národa, či Planéty. Extrémnosť vytesnených protikladov a neschopnosť ich cnostného približovania sa do rovnováhy v najvyššom potenciále v prospech celku na základe integrovania a spájania rozmanitostí, toho jedinečného do celistvého sa bude eliminovať. Nie je možné sa schovávať za anonymný dav, anonymné štruktúry rozhodnutí a anonymných spotrebiteľov. Technická dokonalosť je zbraň, pokiaľ na druhej strane rovnice nie je vysoké a kvalitné vedenie a schopnosť Svetelného Vedomia ľudských bytostí pretaveného do každodenného života. Je to ako pri chladnom intelekte rozumu bez tepla múdreho srdca. 

 

Zásadná skutočnosť potrebná pre uvedomenie si podstaty spotreby a jej významu v Novom priaznivom vývoji je skutočná zodpovednosť, spojenie slobody so zodpovednosťou v plnom rozsahu, sú to dve strany jednej mince. Skutočná zodpovednosť je napríklad aj schopnosť zvážiť to, čo skutočne potrebujeme. Ide o zreálnenie celospoločenskej potreby, tovarov, služieb, energií, všetkého ostatného vychádzajúcej z vysokej etiky a morálky individualít. Bezhlavé opieranie sa o produkty služieb prehnaného luxusu pre "elitu" a šialené plytvanie je cestou do záhuby, najmä keď stredná trieda v spoločnosti prestáva existovať, vzniká obrovská časť chudobných ľudí a elitárska smotánka zbohatlíkov. Nevyrovnanosť a disharmónia medzi sférou primárnou (nerastný a prírodný potenciál), sekundárnou (výroba a vlastné výrobné kapacity), terciálnou (služby) a kvartérnou (vývoj, veda a výskum) nemá šancu v rámci národnej ekonomickej bilancie na prežitie. V takomto prípade to bude vždy len vazalstvo prekrývané ideami fiktívnych ekonomických ukazovateľov a nafúknutých stimulov. Ľudská bytosť a civilizácia nemôže sama nikdy rozhodovať o trvalo udržateľnom vývoji, vždy je to o spolupráci s Prírodou a Planétou Zem.

 

Skutočná harmonická spotreba spoločnosti nikdy nemôže ísť proti životnému prostrediu a Prírode, Planéte Zem. Technické zariadenia sa stávajú súčasťou kvalitatívneho posunu človeka. I keď tieto zariadenia nepreberajú intelektuálne nároky, umožňujú skvalitniť život, ale zároveň vyžadujú podstatne rozsiahlejšie využiť svoj čas voľný čas vytvorený skvalitnením života na niečo zmysluplné a nesebecké. Ide o výzvu a zároveň o zrkadlo. Na jednej strane umožňujú v rámci spotreby rozvíjať vlastné schopnosti, rozvíjať vlastný individuálny pohľad na svet. Na druhej strane môžu byť rovnako zneužité práve vo vyššej miere uniformity na vyššej úrovni, kde sa síce naše individuálne želania a predstavy môžu realizovať, ale sú limitované preddeterminovaným obrazom budúcej spoločnosti vo väzbe na priority a ciele elít, ktoré ovládajú cez technické zariadenia, ďalšie smerovanie spoločnosti. Obrovské zvýšenie individuálnych možností musí byť v rovnováhe s rovnakým zvýšením individuálnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

 

Skutočne je dôležité poznať sám seba, zrod svojej bytosti, pôvod, odkiaľ pochádzame a prečo sme tu na Planéte Zem, aký to má zmysel, význam, zmysel Bytia a života. Pri vysokých frekvenčných priaznivých vyladeniach totiž môžeme zodpovedne a pravdivo vedieť zhodnotiť, čo je pre nás harmonické, smerujúce k zvyšovaniu vnútornej čistoty a harmónie a skutočné potreby bytosti. Spotreba v súčasnosti a budúcnosti pre priaznivý vývoj môže vychádzať jedine z harmonickej stability osobnej zodpovednosti individuality a kolektívnej zodpovednosti ľudskej spoločnosti a vytvorenia nových základov vzťahu medzi civilizáciou a Prírodou či Planétou Zem, kde práva a povinnosti budú vždy vo vzájomnej rovnováhe. Človek totiž nie je nadradeným článkom v Prírode. Princíp Ekonomiky a harmonického priaznivého vývoja v SÚLADE S PRÍRODOU nikdy nemôže byť založený na systéme "zarábajme na to, aby sme mohli vrážať peniaze do spotreby, sebecky troviť a nekotrolovane konzumovať "...

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Staněk 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode