Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PLANÉTA ZEM A VODA... AKÁ JE VÍZIA ?

14.10.2017 13:15

 

Na základe viacerých zdrojov poznania z duchovných sfér nad hmotou, ktoré potvrdili opakovane aj vedecké štúdie posledného desaťročia z pohľadu Planéty Zem, nie je samotný problém globálneho otepľovania kľúčovým problémom, ktorý sa nás ako ľudskej civilizácie aktuálne dotýka. Zásadným a špecifickým problémom je nárast extrémnych horúčav v blízkej budúcnosti a z toho vyplývajúce obrovské suchá a vyvodená celková zmena v oblasti vodných tokov. Vieme si všetci uvedomiť, čo znamenajú vyvolané zvýšené odtoky a výpary vody, zmeny v rozložení zrážok a predovšetkým aj dlhodobé suchá postihujúce vybrané regióny na povrchu Planéty Zem.

 

Situácia je na základe informácii z duchovných sfér nad hmotou nie veľmi pozitívna. Ružové okuliare v snahe alibisticky sa vyhnúť riešeniu stavu, sebecké skrývanie a ignorovanie problému asi veľmi nepomôžu. Pravdepodobne v priebehu niekoľkých desiatok rokov bude celkový stav vody na Planéte Zem a jej spotreby výrazne zasiahnutý dynamickým stretom viacerých statusov. Do roku 2025 vzrastie spotreba vody na Planéte Zem o viac než 40 % a do roku 2050 viac ako 55 až 60 %. Zásadnými vplyvmi sú populácia na Planéte Zem a vplyv agrárneho sektora. Nebudeme sa vedieť vyhnúť určitému ohrozeniu veľkej časti súčasných zdrojov pitnej vody, bude sa dramatizovať stav medzi nárastom spotreby vody a súčasným poklesom rezervoárov pitnej vody o viac než 35 až 40 %.

 

Nevyhnutným dôsledkom a logickým vyústením bude situácia prehĺbenia rozporu medzi potrebou a zdrojmi vody v rámci ľudskej spoločnosti. Je možné vysloviť predpoklad, že do roku 2025 bude 1,8 miliardy ľudí na Planéte Zem trpieť nedostatkom vody. Viac ako 4 miliardy ľudí budú trpieť trvale nedostatkom vody, resp. budú mať k dispozícii len veľmi znečistenú a kontaminovanú vodu. Ide o vyústenie pôsobenia energetických temných vplyvov vytvorených parazitovaním ľudskej civilizácie na Planéte Zem, ktoré sa stále podporujú negatívnym spôsobom. Prognózy OSN potvrdzujú tento nelichotivý efekt, do roku 2030 zhruba v 48 krajinách s celkovým počtom viac ako 3 miliardy obyvateľov bude výrazný nedostatok vody. S tým súvisí aj zmena štruktúry hĺbkových zdrojov pitnej vody, kde zhruba z 34 zdrojov je vyše 18 zdrojov trvale znečistených, u 11 zdrojov dochádza k trvalému zhoršovaniu situácie a iba u zvyšku dochádza k zachovaniu spôsobilosti v oblasti vodných zdrojov. 

 

Bilancia jednotlivých teritórií na Planéte Zem je jasne nelichotivá. V rámci Európskej únie nemôžeme opomenúť, že dôjde pri nastúpenom trende k zmene hydrogeologických pomerov, ktorá sa dotkne Španielska, Nemecka, Potrugalska, veľkej časti južného Talianska, postupné rozpúšťanie alpských ľadovcov môže spôsobiť akútny nedostatok vody. Zásadným faktorom je predpokladané výrazné zníženie zrážok najmä v oblasti Severnej Afriky, Blízkeho východu, južnej časti Indie, Pakistanu a Bangladéša so súčasným významným prírastkom populácie, čo spôsobí obrovský tlak a pochopiteľne, že nemusíme opakovať, energetické a informačné statusy nad hmotou (...negatívne energie hromadiace sa napríklad z dôvodu strachu ľudských bytostí o prežitie...) sa žiaľ zhmotňujú priamo v hmote vo fyzickom svete.

 

 

Viaceré štúdie OSN predpokladajú nárast populácie na Planéte Zem na 8 až 9 miliárd, čo logicky vyúsťuje k zvýšeniu potreby vody. Lenže skutkový stav na Planéte Zem hovorí o obrovskej asymetrii, pretože viac ako 80 % zdrojov pitnej vody je umiestnených oblastiach, v ktorých nežije prevažná väčšina ľudskej civilizácie a zároveň prebieha proces rozširujúcej sa dezertifikácie mnohých území. Ide o lokality Sahara, ale aj púšte Gobi, Taklamakan v Ázii, ide o zväčšovanie púštnych území pri súčasnom poklese zrážok. 

 

Podľa duchovných zdrojov poznania by mohli predstavovať určité Svetlo aj vnútorné zdroje podzemnej vody v priestore vodopádov Iguazu v Južnej Amerike, pričom  je výhodou, že celá oblasť Amazónie nie je poškodená a zasiahnutá technickou civilizáciou a zdroje podzemnej vody sú nepoškodené. Výrazné riziká z pohľadu celoplanetárneho predstavujú situácie na riekach Níl, Eufrat, alebo pohraničné rieky medzi Spojenými štátmi a Mexikom, kde dochádza k výraznému zásahu do prirodzeného kolobehu vody výstavbou priehrad. Negatívny je aj spor medzi Sudánom, Etiópiou a Egyptom o zdroje vody z Nílu. Kontinuitu predstavuje aj populačný prírastok 80 až 100 miliónov v oblastiach, ktoré môžu byť zásadným spôsobom ohrozené z hľadiska pitnej vody v oblasti Severnej Afriky. Kľúčovými zdrojmi pitnej vody najmä hĺbkových zdrojov je Lýbia, kde už kvôli vode prebehli mnohé konflikty a v neposlednom rade severná časť Afriky a Sahary. Severná časť Afriky a Sahary má dispozíciu obrovských zdrojov podzemnej vody pod saharskou oblasťou a mohla by byť významným zdrojom pitnej vody pre teritóriá severnej Afriky a Blízkeho východu. Žiaľ, politická deštrukcia národného egoizmu, ktorou sa prezentujú politické elity moci zmarila väčšinu projektov.

 

Môžeme sa stručne venovať v tomto článku aj prerozdeleniu celkového rozloženia a diferenciácie vody. Na základe duchovných komunikácii a zdrojov poznania z duchovných sfér (...Planéta Zem, Kozmické Vedomie, Vedomie Vesmíru 3D...) v podmienkach napríklad Českej republiky bude veľmi výrazné posilnenie zdrojov pitnej vody v severných okresoch a v severných regiónoch, čo bude vyvážené obrovským poklesom pitnej vody a spodnej vody v južných okresoch krajiny. Prejaví sa to v určitej asymetrii, že mnohé časti povrchu, napríklad Stredočeská nížina alebo veľká časť južnej Moravy budú postihnuté zásadným nedostatkom vody povrchovej, ale aj hĺbkovej. Tento jav je potrebné chápať ako určitú modifikáciu presunu prírodného prostredia tejto lokality do podoby savany s veľmi nízkymi zrážkami počas väčšiny roka, vrátane letných a zimných mesiacov, teda aj poklesu množstva snehu a vodných zrážok ako takých.

 

Je zaujímavé pochopiť globálnosť a komplexnosť prepojenia súvislostí na Planéte Zem, ktoré majú spoločný význam a vplyv na tieto javy a ďalší vývoj potreby vody. Tu nie je možné nespomenúť nárast bohatstva rapídne gradujúci v krajinách Ázie, kde určitým odrazom bohatstva je výška podielu mäsa v strave. Podiel mäsa v strave v ázijských krajinách predstavoval v minulosti 8 až 15 %, už v súčasnosti dochádza k výraznému nárastu na viac než 20 % a to najmä v konzumácii hovädzieho mäsa, čo potvrdili viaceré štúdie. I keď v rámci pozitívneho (...svetelného) vývoja ľudských bytostí je jednoznačne možné konzumáciu hovädzieho mäsa považovať za nepriaznivú, musíme si priznať, že predpokladaný rozširujúci sa veľkochov hovädzieho dobytka opäť bude niesť so sebou negatívny faktor zvýšenej produkcie prírodného metánu, ktorý je jedným z najzaťažujúcejších pre čistotu a energetický priaznivý potenciál Planéty Zem. 

 

Analogicky všetko so všetkým súvisí a teda vyvolaná zmena sa dotkne najmä v ázijských krajinách v oblasti agrárneho sektora priemetu do celkovej zmeny štruktúry pestovaných plodín. Väčšina krmovinových osiatí taktiež spôsobí veľmi výrazné zvýšenie spotreby vody. Čo tento jav vyvolá ? Premietne sa do nárastu spotreby vody v oblasti Himalájí, južnej časti Indického poloostrova, Pakistanu, či Bangladéša a celkove Blízkeho východu, kde bude nárast spotreby vody dramatický.

 

 

Vráťme sa ale späť na Slovensko a Čechy. Významný fenomén, ktorý nepriamo ovplyvní aj Slovensko je veľmi vypuklý problém Európskej únie. Ide o problém znečistenia vody pesticídmi a látkami, ktoré spôsobujú poškodzovanie štruktúry vody a ktoré súvisia napríklad s pestovaním biopalív. Konkrétne v Českej republike obrovský nárast pestovania repky ako biopaliva viedol k obrovskému zvýšeniu používania pesticídov, ktoré sa však dostávajú do prírodných zdrojov, vodných zdrojov. Českú republiku v tejto súvislosti čaká vysoká investičná činnosť v rozsahu niekoľkých desiatok miliárd českých korún, pôjde o zásadnú reštrukturalizáciu celkových systémov čistenia vody (... ide napríklad o používanie aktívneho uhlíka u čistiacich staníc v Českej republike a pod...)

 

Tento jav však má aj druhú stranu mince, kde sústredením sa na ochranu vodných zdrojov pred kontamináciou je možné zamedziť nežiadúcim vplyvom na genetický reťazec v Prírode (...v súvislosti s používaním substancii a chemických látok proti škodcom, novým druhom agresívnych živočíchov a rastlín...). Je preto dôležité mať na mysli ekologickú stopu každého z nás a viesť k tomu už deti od najútlejšieho veku častým pobytom v Prírode, aby sme Prírodu sústavne očisťovali a umožnili jej prirodzenú harmonizáciu a teda spoločne sa očisťovali.  

 

Konkrétne ? Napríklad používanie sulfánových látok v rámci pracích prostriedkov viedlo k vytvoreniu podmienok priamo ideálnych pre rozšírenie siníc, ktoré zamorili prevažnú časť stojatých vodných tokov... Alebo veľká časť odpadu pri biochovoch (keida) sa nedá likvidovať jednoduchým spôsobom, ani v spaľovniach odpadu. Vytvára to obrovský tlak na prienik do spodných zdrojov hĺbkovej vody. Ide teda o ochranu povrchovej vody a aj spodných zdrojov pitnej vody zo strany ľudskej civilizácie. Na základe duchovných zdrojov poznania je možné vysloviť tézu, že v Českej republike, ale aj na Slovensku bude nevyhnutne potrebné v časovom horizonte do roku 2025 aj v ďalších obdobiach 2035 až 2050 realizovať investície do podstatnej a rozsiahlej rekonštrukcie vodovodných a zásobovacích systémov. Niet pochýb o tom, že aj na Slovensku máme staré a nekvalitné potrubia, ktoré rozvádzajú pitnú vodu po veľkých územiach a nič sa s tým zatiaľ nerobí. Pokiaľ nepristúpime k danej problematike ako ľudská civilizácia konkrétne na Slovensku a Českej republike svojim vzorom ústretove, odzrkadlí sa to pochopiteľne odpoveďou Prírody a Planéty Zem v určitej kontaminácii pitnej vody a to nielen povrchovej, ale aj spodnej hĺbkovej, Planéta Zem nás nepustí ku svojim pokladom vo forme ďalších zdrojov podzemných vôd, ktoré pre nás má pripravené. Musíme niečo priaznivé a skutočne pravdivé pre to urobiť každý jeden z nás...

 

Slovenská republika a Česká republika majú výhodu strategického postavenia, ktoré je potrebné si vážiť. Ide o výhodu viacdimenzionálnu, spočívajúcu napríklad aj v ideálnej polohe rozvodia "strechy" v rámci Európy. Máme skutočne priaznivé predpoklady pre múdre zadržiavanie vody v krajine, k čomu Príroda a Planéta Zem sú otvorené. Príkladom je sústavné zalesňovanie, ktoré žiaľ najmä na Slovensku je v úrovni morálneho úpadku. Namiesto zalesňovania stále viacmenej klčujeme naše lesy dokonca v Národných prírodných rezerváciách (...viď Muránska planina...) alebo aj v iných rôznych lokalitách. 

 

Výhľadovo je na Slovensku aj z energeticko - informačného vnímania jasné optimálne a potrebné priamo v hmote vybudovať nové nádrže na zadržiavanie vody a realizovať výrazným spôsobom zalesňovanie. Takýmto spôsobom je možné udržať pri budúcich klesajúcich zrážkach relatívne dostatočný objem vodných zdrojov a vytvoriť tak konkrétne predpoklady pre priaznivý vývoj v prospech života.

 
 
Ako príklad, ktorý objasňuje dôležitosť vodných zdrojov pre budúcnosť ľudskej civilizácie a priaznivé pristupovanie k čistote Prírody, opatrenia smerujúceho k priaznivému vývoju je možné uviesť rieku Dunaj, ktorý napája Poddunajskú nížinu. Najvyššiu hladinu má Dunaj počas leta, práve keď sa topia alpské ľadovce. V iných obdobiach je hladina Dunaja podstatne nižšia. Podobne je to aj s doplňovaním hladiny podzemných vôd napríklad na Žitnom ostrove alebo v delte Dunaja, ktoré je podstatne pomalšie a obmedzenejšie. V situácii, pokiaľ by nedošlo k roztápaniu alpských ľadovcov, by zostávala trvale nízka hladina vody v Dunaji so všetkými dôsledkami. To zase vplýva na systém južnej Moravy, pre vlastnú rieku Morava a prípadne by to mohlo ohroziť aj doterajšie využívanie vody na závlahy napríklad na Žitnom ostrove, v južnej časti Slovenska a pod. 
 
Všetko so všetkým súvisí, i keď si to väčšina ľudskej civilizácie vôbec neuvedomuje a čo je najhoršie vedome sa tvári, že sa jej to netýka, pretože Tí podaktorí najbohatší na Planéte Zem, ktorí sa snažia ovládať veľké masy sa domnievajú, že keď bude na Planéte Zem najhoršie "...odcestujú na archách z Planéty Zem...". K tomu je možné uviesť : Nie vážení, neodcestujete, to je veľmi mylný výklad slobody a zodpovednosti, nové svetelné karmické inštitúcie a obrie živé organizmy a Vesmír v budúcom priaznivom vývoji neumožnia skrivovať a pošliapávať spravodlivosť...
 
 

Vodu je potrebné si vážiť, znamená život...

 

 

Môžeme pokračovať v rámci celistvého obrazu d'alej. Zrýchlenie odparovania vody napríklad vo východoslovenskom teritóriu bude znamenať riziko zníženia hladiny vodných zdrojov, ale pri vysokej miere znečistenia vody pritekajúcej k nám z Ukrajiny to bude znamenať ohrozenie alebo prípadne aj nutnosť výstavby dodatočných čistiarní odpadových vôd, nielen tých čiastiarní, ktoré dnes existujú. Dnes máme k dispozícii analýzy priamo v hmote potvrdzujúce informácie z duchovných zdrojov poznania, že v podmienkach Českej republiky a Slovenska viac ako 60 % čistiarní odpadových vôd nie je schopných zachytiť celkovú štruktúru látok, ktoré sa dostávajú do vody vo väzbe na chemizáciu agrárneho sektora alebo pestovaním biopalív. Bude to znamenať nutnosť obrovských rozsiahlych stavieb v oblasti čistenia odpadových vôd.

 

Čo sa týka Slovenska a Čiech, je možné poukázať na kvalitu vody na Považí alebo množstva vody, ktoré sa týka Moravy, nevynímajúc rieku Vltavu a Labe v Čechách a niektorých ďalších oblastí. Jednoznačne sa ukazuje priamo v hmotnom svete, že aj také veľké vodárenské systémy ako je Želivka jednoducho nemajú dostatočné kapacity na to, aby odstránili z vody aj tie chemické látky a prímesy ako sú polutanty, ktoré sa tam dostávajú a sú trvale vo vode (...viď článok NA SLOVENSKU SA V PITNEJ VODE NAŠLI MALÉ ČIASTOČKY PLASTOV... ČO S TÝM BUDEME ROBIŤ ? ).

 

Nezabúdajme, že chtiac-nechtiac sme stále na prahu genetického výskumu a namiešaný koktail chemických látok, ktorým sústavne zaťažujeme Planétu Zem a životné prostredie - vodu, nám môže pripraviť nepríjemné prekvapenia aj v súvislosti s genetickou štruktúrou organizmov. Ľudský organizmus je zložený 95 % z vody. Nie je vylúčené, že sústavný hazard a mravný úpadok prejavujúci sa energeticky a informačne aj v hmote pri znečisťovaní zdrojov vody na Planéte Zem, môže zasiahnuť aj do genetickej štruktúry človeka nevynímajúc nové choroby a metabolické procesy anomálii vrátane rozvoja onkologických ochorení v ľudskom organizme. Dnes máme k dispozícii mnoho štúdii, ktoré jasne preukazujú zvýšenie výskytu rakoviny v lokalitách so zvýšeným prienikom dusičnanov do vodných zdrojov. Damoklov meč tak visí nad nami nielen z dôvodu potrebnosti nových technológii čistenia vôd a celkového prístupu k Prírode a Planetárnym zdrojom vody, ale najmä z hľadiska časového rozmeru týchto procesov... 

 

Kvalita vody je zásadná, voda je život. Pri nastúpenom trende nie je možné vylúčiť v budúcnosti na Planéte Zem lokálne konflikty o vodu, vojny o vodu a potraviny. Zabezpečenie teritória Európy dostatočným množstvom pitnej vody bude jedným z kľúčových na Planéte Zem. Otázka redistribúcie začína vychádzať na povrch. Je viac než pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti distribúciu vodných zdrojov nebude ovplyvňovať niekoľko nadnárodných gigantov ako je Veolia alebo Thames Water. Prúdenie investícii do vody bude zásadným faktorom investícii v rámci finančného sektora, nie však za účelom dosahovania zisku ako primárneho stimulu, ale solidárnym spojením vládnych programov umožňujúcich prežitie dôsledkov klimatických zmien v budúcnosti.

 

 

Je možné objektívne konštatovať, že kvalitou vody Česko a Slovensko stále patria medzi krajiny s vysokou kvalitou vody, máme však pred sebou veľmi rizikové vývojové línie. Ich ignorovanie nám nepomôže. Existujúce analýzy OSN s empirickými dátami jasne potvrdzujú informácie získané z duchovných zdrojov poznania. Musíme sa postaviť priamo otázke, čo sa bude diať v súvislosti so zásobovaním vodou v Európe, postupné roztápanie alpských ľadovcov, čo to bude znamenať z hľadiska výroby elektrickej energie, zásobovania pitnou vodou, zavlažovania, atď... Je jednoznačné, že prevažná väčšina zdrojov pitnej vody, ale aj systémov, ktoré dnes zabezpečujú zásobovanie vodou, bude musieť prejsť radikálnou zmenou v časovom horizonte maximálne 10 až 15 rokov.

 

Pozitívnym signálom aplikácie smart technológii, teda digitálnych inteligentných systémov umelej inteligencie v harmonickom vyvážení s Prírodou, ktoré majú napomáhať ochrane prírodných zdrojov, sú napríklad niektoré pokusy v Čechách počítačovým systémom riadené závlahy, výsadba rastlín, celkové skyprenie pôdy, udržiavanie celkových celistvých agrotechnických systémov, čo môže byť určitou cestou vpred, ktorá smeruje k zníženiu spotreby vody v agrárnom sektore a zabraňuje plytvaniu s vodou.

 

Podobne tak aj smernica zavedená v Českej republike o povinnom zhromaždovaní dažďovej vody je cestou k riešeniu, i keď aj u dažďovej vody sa jej kvalitatívne parametre vzhľadom k atmosferickému znečisteniu menia, je to rozdiel oproti stavu spred 20 či 40 rokov.

 

Zodvihnutým prstom nám môžu byť napríklad príklady uvolňovania chemických látok do vodných zdrojov s ich ukladaním sa vo vodných tokoch a pod. Riziko ukladania toxických látok na dne riečnych tokov je možné vidieť v Číne vo väzbe na priehradu Tri rokliny, na Slovensku je to napríklad otázka uloženia toxických odpadov pozdĺž vodného toku na Považí a Pohroní. V Česku je to zase problém ukladania chemických surovín v rámci severnej Moravy, severných Čiech, ktoré síce sú stále najbohatšími zdrojmi pitnej vody, ale na druhej strane sa postupne stávajú aj obrovskými teritóriami a extrémne znečistenými vodnými zdrojmi.

 

Ako ľudská civilizácia na Planéte Zem máme záujem predchádzať globálnym kataklyzmám, resp. celoplanetárnej katastrofe. Aspoň to tak prezentujeme i keď skutočnosť a energetické pozadie nad hmotou vyzerajú trochu ináč. Samotný Parížsky protokol však jasne načrtol fakty, ktoré sú zrejmé aj z informácii pochádzajúcich z duchovných zdrojov poznania, že pokiaľ skutočne máme záujem o priaznivý vývoj na Planéte Zem, nie je možné zatvárať oči pred dvomi zásadnými faktami ovplyvňujúcimi našu budúcnosť a život. Na prvom mieste je to voda, vodné zdroje a ich kvalita, čistota, hneď za tým uvolňovanie skleníkových plynov pri chove hovädzieho dobytka (prírodného metánu) do ovzdušia...

 

Určitým pozitívnym príkladom z hľadiska svetového vývoja v hospodárení s vodou je Izrael. Tejto krajine sa podarilo v priebehu 5 rokov vypracovať z dovozcu vody na exportéra vody. V podmienkach Izraela je 85 až 90 % vody recyklovaných, pozornosť sa sústreduje na tzv. šedú vodu, ktorá sa znova používa ako úžitková voda. Taktiež je to aj rozvoj technológii v oblasti agrárneho sektora, umožňujúcich nielen hydropónne pestovanie rastlín a živočíchov, ale aj koncentrovanie spotreby vody cez systém kvapôčkového zavlažovania a pod.

 

 

Zásadné je vysporiadať sa s princípom, ktorý spočíva v tom, že ľudská bytosť nie je na Planéte Zem vo Vesmíre nadradeným parazitom drancujúcim prírodné zdroje pre svoje egoistické ciele a výlučne za účelom dosahovania zisku a konzumnej spotreby, ale je práve katalyzátorom evolúcie, ktorý má napomáhať tvoriť priaznivé harmonické deje v súlade s Prírodou ako jej súčasť. Uvedomiť si je to možné len vtedy, pokiaľ od tých najmenších budeme začínať ich spojením s Prírodou aj priamo vo vzdelávacom procese. Lesné škôlky či kluby a ich postupná kombinácia s homeschoolingom sú príkladom tejto cesty, kde je oveľa jednoduchšie priamo v praxi deťom vysvetliť príklad architektúry súvislostí, pokiaľ sa o to daný jedinec, ktorý má zverené vo výchove deti, zaujíma...

 

Budúcnosť ľudskej civilizácie môže mať nekonečné množstvo scénárov pravdepodobností. Potvrdzujú to opakovane duchovné zdroje poznania a informácie získané telepatickými prenosmi a komunikáciami z vysokých svetelných sfér nad hmotou u viacerých osôb na Planéte Zem, ktoré si tieto informácie vymieňajú a navzájom krížovou kontrolou upresňujú. Ľudská civilizácia má vývoj na Planéte vo svojich rukách. Každý vytesnený energetický extrém vyvoláva opačný extrém, čo vlastným úsilím a etickým spôsobom nevytvoríme sami z vnútornej mravnej iniciatívy ako harmonický dej vo vzťahu k celku, to bude musieť prísť zvonku ako režim a systém, ktorý disharmóniu odstráni a ľudstvo "umravní". Je pravdou, že na Planéte Zem pôsobia rôzne negatívne a temné entity a vplyvy aj priamo v hmote a pochopiteľne aj nad hmotou, avšak vždy je potrebné nechať žiť a živiť nádej pre pozitívny vývoj.

 

 

Je skvelé, že disponujeme informáciami a otvorene je možné to uviesť, že Planéta Zem má aj skryté poklady vo forme zdrojov podzemnej pitnej vody, ktoré však aj vzhľadom ku karmickým súvislostiam a súčasnej úrovni Vedomia ľudskej civilizácie ako celku nie sú k dispozícii. Ešte si ich jednoducho povedané nezaslúžime. Pochopiteľne, že existujú aj vedecké štúdie, ktoré hovoria o obrovskom množstve vody obsiahnutej v horninách tvoriacich veľkú časť zemskej kôry. Toto množstvo vody sa odhaduje na dvaapolkrát a trikrát väčšie ako je množstvo vody obsiahnutej v oceánoch. Je preukázateľné, že časť tohto značného množstva vody je aj sladká a teda by bola použiteľná aj pre ľudskú spoločnosť. Znamenalo by to však zásah do hydrogeologických pomerov vo vnútri Planéty Zem, v hĺbkach niekoľkých kilometrov. Planéta Zem je však živý obrí organizmus a momentálne k týmto zdrojom ešte "kľúče" odmieta poskytnúť, čo je komplikovane zdôvodniteľné.  

 

Môžeme len dúfať, že sa Vedomie ľudskej civilizácie bude uberať v harmónii s Planétou Zem a živými obrími celkami, akým je aj náš Vesmír, teda pozitívnym vzostupným inak nazývaným svetelným smerom. V takom prípade je reálny predpoklad, že sa otvoria pre ľudstvom aj nové technológie, ktoré príjme aj Planéta Zem svojim Vedomím a umožní tak ľudskej civilizácii čerpať vodu zo skrytých zdrojov, materiálov a surovín, ktoré sa nachádzajú v zemskej kôre... Voda je jednoznačne základný faktor života na Zemi, bez ktorej život nie je možný. 

 

Skutočnosti a fakty potvrdzujúce, že do roku 2035 sa zvýši spotreba vody na Planéte Zem o 40 % a zároveň sa však jej zatiaľ dostupné zdroje znížia o 40 % stoja pred nami... 

 

Z pohľadu informácii z duchovných zdrojov poznania nie je harmonické a ani postačujúce pre Planétu Zem z energetického hľadiska vnímanie dejov a opatrení zachytených v Parížskom protokole v súvislosti s ochranou zdrojov vody na Planéte. Aj napriek obrovskej politickej a mediálnej podpore Parížskeho protokolu. Čím skôr si uvedomia všetky krajiny dôležitosť riešenia hydrogeologického potenciálu vlastného územia, ale aj systémové súvislosti vody na vlastnom území a území okolitých krajín, tým skôr sa môže dospieť k múdrym nadnárodným dohodám. Je potrebná celosvetová nadnárodná spolupráca, kde individualita subjektu - štátu musí harmonicky pôsobiť vo vzťahu k celku a Planéte Zem. 

 

 

(Poznámka : Parížsky protokol - wikipedia   cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_dohoda) 

 

 

Určité náznaky pozitívneho vývoja opierajúceho sa v celosvetovej spolupráci pri riešení zabezpečenia zdrojov vody sú viditeľné napríklad v prípade výstavby diaľkových systémov distribúcie vody, kde sa môžu uplatniť aj smart technológie a digitalizácia systémov v harmonickom súlade s Prírodou. Napríklad to vidieť pri spolupráci USA a Mexika, USA a Kanady u obrovských jazier ako zdrojov vody pre americký stredozápad a juhozápad. 

 

V prípade priestoru Európskej únie je dnes jasná závislosť na alpských ľadovcoch a zdrojoch vody v horských teritóriách, podobne ako v Ázii, kde oblasť Himalájí je prakticky zdrojom vody a prameňom pre všetky veľké ázijské veľtoky. Duchovné zdroje poznania opakovane zdôrazňujú obrovské zdroje pitnej vody na Sibíri. Veľké sibírske rieky ako napríklad Lena, Jenisej, Angara by tak mohli byť ďalej zdrojmi pitnej vody. Tu je však z hľadiska vyšších nadhľadov a harmónie potrebné opäť apelovať na veľkú medzinárodnú spoluprácu, ktorej nesmú klásť polená pod nohy politické elity moci a egoistických národných záujmov. Diaľkové systémy distribúcie vody a diaľkové vodovody prechádzajúce cez teritóriá mnohých krajín si vyžadujú veľkú medzinárodnú spoluprácu a intergáciu všetkých úsilíí potrebných pre pozitívny vývoj.  

 

Ako príklad paradoxov, ktoré brzdia priaznivý vývoj na Planéte Zem, sú priamo štúdie OSN, ktoré konštatujú : "...vlády zásadne volia najmenej bolestivé opatrenia na redukciu emisií skleníkových plynov (...metán vznikajúci pri chove hovädzieho dobytka) a tie zásadné a dôležité opatrenia zostávajú stále v úzadí alebo sa vôbec nerealizujú...". 

 

Pre vytriezvenie je na mieste uviesť, že žiadny Parížsky protokol svojim obsahom nedokáže zastaviť nezvratné zmeny klimatických podmienok a celkový nárast priemernej teploty na Planéte Zem, ktorý sa prejaví tým, že by sa mala priemerná teplota zvýšiť o 3,2 stupňa Celzia, konkrétne v rozpätí od 2,5 až po 4,2 stupňa Celzia. Zároveň však zdôrazňuje, že všetko, čo je zvýšenie nad dva stupne, bude znamenať katastrofické dôsledky. Východiská môže hľadať každý jednotlivec len v sebe tým, že budeme harmonickou súčasťou Prírody a nie parazitom na Planéte Zem, aby sme dokázali priaznivo spolupracovať v rámci celej Planéty Zem.

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Staněk 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode