Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

POZNÁME AKO ĽUDSKÉ BYTOSTI KORENE SVOJHO GENETICKÉHO PÔVODU ?... KTO TO BOLI ADAM A EVA ?

24.04.2017 04:44

 

Poznáme ako ľudské bytosti korene svojho genetického pôvodu ? Na prvý pohľad pre niekoho samozrejmosť, pre iného zbytočná otázka, s ktorou sa stráca čas. Poznáme predsa svoje rodiny, svojich predkov. My sa ale pýtame na genetický pôvod našich ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem, odkiaľ pochádzame, ako sme boli pôvodne stvorení ? Kto to boli, napríklad aj v Biblii spomínaní Adam a Eva, ktorých " ...Boh vyhnal z raja..." ? Zaujíma nás skutočná pravda o vzniku človeka a vôbec pravda o vzniku a pôvode ľudských bytostí, ktoré obývajú Planétu Zem ? Prečo je to dôležité vedieť, prečo je potrebné poznať svoju minulosť ?

 

V tejto časti je v rámci bádania a vnímania duchovného pozadia sveta vhodné uviesť citát známeno Alberta Einsteina : 

" Nedošiel som k porozumeniu základných zákonov Vesmíru cestou svojej racionálnej mysle ".

 

Presné poznanie minulosti (...a sústavné upresňovanie informácii), a to nielen svojej vlastnej minulosti ako individuality ľudskej bytosti, ale aj ľudskej civilizácie žijúcej na Planéte Zem je zásadným prvkom, ktorý nás oslobodzuje ako Pravda, očistné informácie a energie. Pravda a približovanie sa k nej, úprimný záujem o poznanie nám umožňuje vnímať chyby, nesprávne a zlé rozhodnutia, ktorých sme sa v minulosti dopustili. Nielen v minulosti, ktorú si pamätáme ale aj minulosti, ktorú si v tomto živote vedome nepamätáme, ktorú máme uloženú v tzv. jednotlivých karmických vrstvách (...vonkajších energetických telách a obaloch...) našej ľudskej bytosti ako energoinformačné statusy a otlačky. Chýb, ktoré nás ako bytosti, ale aj celky a civilizácie, priviedli k úpadku v histórii ľudstva. Konkrétnym poznaním týchto prešľapov a uvedomením si ich sa môžeme v prítomnosti a budúcnosti vyvarovať ich opakovaniu. V minulosti nehľadáme inšpirácie, ale morálne a etické ponaučenie. 

 

Akým spôsobom sa k dávnym informáciám dostať ? To je dôležitá otázka, najmä pokiaľ sú zdroje informácii používané napríklad v oficiálnom vzdelávaní vo väčšine prípadov tzv. " mainstreamové, v súlade s osnovami určenými štátnymi úradníkmi a státnym vzdelávacím systémom podriadenom potrebám trhu ", kde väčšinou o Pravde ani nechyrovať. Podobne je to tak aj s internetom, kde je pravdivých asi tak 0,5 % informácii z celkového množstva. Veda svoje pravdivé poznatky taktiež len málokedy verejne prezentuje, nakoľko mnohokrát tieto informácie prevracajú na ruby staré už zabehnuté vzorce, dogmy, pravidlá a z nich vyplývajúce propagandy...

 

Jediným serióznym prístupom je sebapoznanie, teda informácie, ktoré dokážeme pri vynaložení tvrdého každodenného poctivého úsilia zvyšovaním vlastných vibrácii a tým vyladenia na priaznivé vysoké frekvencie energii v hmote zo seba dostať a vnímať na základe dostatočného duchovného nadhľadu nie z pozície ega (...vlastná prirodzená karmická očista a duchovné vnímanie, bez prvkov mágie...) v kombinácii s novými poznatkami vedy, porovnávaním a triedením informácii, systémovou analýzou vedeckých (empirických) zdrojov poznania s duchovnými zdrojmi poznania (...zapojiť harmonicky do vnímania a spolupráce srdce a rozum). Pochopiteľne, že navzájom s inými bytosťami túto mozaiku postupne skladať, spájať a očisťovať. Prieniky a výmena informácii medzi jednotlivými bytosťami s rôznymi schopnosťami a citlivosťou vnímania môžu tieto jednotlivé zlomky mozaiky spresňovať a vytvárať tak celistvý obraz o ľudskej civilizácii a jej historickom vývoji.

Takýmto spôsobom sa prepracúvame postupne k novým spresneniam a úrovniam Pravdy, napríklad aj v súvislosti s pôvodom ľudskej bytosti dnešného typu na Planéte Zem alebo aj k upresneniam historických udalostí, ktorými sme boli svedkami v dávnej minulosti...

 

Na základe viacerých duchovných zdrojov poznania z minulosti (...ako o tom písali bádatelia s vysokou úrovňou pravdivosti a presnosti informácii ako napríklad Edgar Cayce, Ivo Wiesner a iní...), ale aj v súčasnosti na Planéte Zem v kombinácii s poznatkami vedy (archeologický výskum a iné metódy empirického skúmania historických udalostí), typ človeka podobajúci sa najviac blízky dnešnému typu, označovaný ako projekt Adam Kadmon homo sapiens sapiens, ver. cromagnensis, (človek kromaňonský), bol ako človek 2.typu s geneticky vytvorenou dvojvláknovou pravotočivou štruktúrou DNA s uzatvorenými 95 % sekvenciami DNA (tzv. spiacimi), vysadený na Planéte Zem v období pred 35 000 až 30 000 rokmi pred n.l. inou mimozemskou entitou...

 

Tento projekt človeka dnešného typu Adam Kadmon bol vytvorený tvorcami (Stvoriteľskými úrovňami a sférami) tohto Vesmíru v spolupráci s duchovne vysoko vyspelými svetelnými bytosťami a civilizáciami v iných častiach nášho Vesmíru okolo roku 62 300 pred n.l.. Z duchovných zdrojov poznania a informácii, na ktorých sa zhodli viaceré osoby na Planéte a súčasne aj z priamych telepatických komunikácii s UFO a mimozemskými entitami, je známe zatiaľ miesto genetického vyšlachtenia projektu človeka typu Adam Kadmon v súhvezdí Bootis (Pastiera), na planéte Korendor vzdialenej 400 svetelných rokov od Zeme, porovnateľnej s hviezdou Arcturus.

 

V tejto súvislosti sú náboženské informácie uvedené v Biblii (...napríklad v knihe Genesis...ktorej úroveň nepresných informácii voči skutočnosti sa pohybuje okolo 85 až 90 %...čo nie je možné považovať za pravdivý podklad...) o tom, že (...v nasledujúcom slovenskom preklade z hebrejčiny...) " Na počiatku stvoril Boh nebo a zem... " ako je uvedené v Starom zákone na jeho začiatku v hebrejčine... " Berešit bara Elohim..." sú v podstate nepravdivé a nezodpovedajú skutočnosti. Už samotný fakt, že entita Elohim preukázateľne neboli žiadni Stvoritelia ani Bohovia tohto Vesmíru a človeka je pri serióznom bádaní jasná.

 

Elohim je mimozemská entita zahŕňajúca viac mimozemských podskupín s nepriaznivým pôsobením (...napríklad Jehowah, Aštor, Aštar Collective Space Forces, Jahwe, Gizeh Inteligence a iné...) pochádzajúce z hviezdnych sústav tohto Vesmíru, Sirius, Orion a sčasti Plejád, ktoré v podstate svojimi výsadkami a ovládaním zásadne ovplyvnili vývoj spoločnosti a civilizácie na Planéte Zem (napríklad Hebrejcov, Summerov...) v oblasti Mezopotámie,... Egypta a iných častí, zásadným spôsobom ovplyvnili vznik hlavných náboženských smerov na Planéte Zem. Podobne aj považovanie entity Elohim za bohov, ktorí stvorili nebo, zem a človeka, alebo bohov zo skupiny či rodiny Ela je nedôstojné a nepravdivé, ide len o krátkozraké a tendenčné pomenovanie entít, ktoré mohli byť skreslene považované za Bohov.

 

Je zbytočné podrobne rozoberať mnoho nepresností a nepravdivých údajov biblickej literatúry a spisov, avšak aj dalšie časti napríklad knihy Genesis (2:8) sú jasne zavádzajúce, kde sa hovorí (v slovenskom preklade z hebrejčiny), že " Boh (Elohim) stvorili človeka z hliny a vdýchli mu život... ", nakoľko ako je vyššie uvedené, stvorenie a evolúciu projektu človeka Adam Kadmon nerealizovala entita Elohim a už vôbec táto entita nie je totožná so Stvoriteľskými sférami tohto Vesmíru... Otázka monoteizmu je v tejto súvislosti bezpredmetná.

 

Poznámka :

I keď sa tento článok netýka témy o tvorcoch nášho Vesmíru a ľudských bytostí v tomto Vesmíre v stručnosti môžeme uviesť, že Stvoriteľ tohto Vesmíru a ľudských či nehumanoidných entít v ňom nie je jediná bytosť. Ide o Stvoriteľské úrovne a sféry nad týmto Vesmírom, ktoré pozostávajú z viacerých vysoko tvorivých a čistých svetelných bytostí, ktoré boli taktiež stvorené inými vyššími bytosťami z vyšších svetov s jemnejšími hutnosťami hmoty...

 

Adam a Eva, ktorých Boh vyhnal z raja ? V skutočnosti poskytujú vnímania z duchovných zdrojov informácie, tak, ako je vyššie uvedené. Presnejšie dáta hovoria, že Adam Kadmon a projekt tohto 2.typu človeka bol vysadzovaný na Planéte Zem okolo roku 32 400 pred. n.l... Výsadok bol realizovaný vysoko duchovne vyspelými svetelnými bytosťami tohto Vesmíru (ako je vyššie uvedené) na základe zhody viacerých osôb zhruba v miestach Tarimskej panvy vrátane dnešného územia púšte Gobi ako úplne nový (2.typ človeka) karmicky nezaťažený pre Planétu Zem (...zdroj napríklad epos Silmarillquenta v Hildoriene, podľa mimozemšťanov...). Zaujímavosťou je, že v čase výsadku boli Tarimská pánev a dnešná púšť Gobi kvetnúcimi záhradami s miernymi klimatickými podmienkami (... je možné porovnať - " Adam a Eva boli vyhnaní z raja do Edenu - záhrady...").

 

Zásadnou zaujímavosťou je skutočnosť, ktorá je mnohokrát samotnou vedou nesprávne vysvetľovaná s oporou v biblických textoch. Adam a Eva boli zjednodušene povedané vysadení na Planéte Zem ako samostatné bytosti úplne nového typu opatrené hmotnými telami muža a ženy. Nie je teda pravdivá ani téza evolucionistov darwinistov a ani kreacionistov. Podobne aj teórie o stvorení Evy z Adamovho rebra alebo vložením Adamovej životnej energie a sily Eve, ktoré sa opierajú v drvivej väčšine aj o zlý výklad biblických textov nie sú pravdivé a nezodpovedajú skutočnosti.  

 

Bytosti projektu 2.typu človeka Adam Kadmon najviac príbuzného dnešnému človeku - Adam a Eva boli dve samostatné duchovné časti bytosti vysadenej na Planéte Zem, ktoré vznikli duplikovaním, zdvojením (klonom) duchovného archetypu Adam Kadmon a po zostupe na Zem a rozdelení na oddelené rovnocenné pohlavia sa stali dvomi duchovnými rovnocennými bytosťami s opačnou polaritou opatrenou hmotnými telami muža a ženy. Z duchovného hľadiska bytostí boli v podstate založené na rovnakých identických princípoch genetiky a bioenergetiky s projekciou opačnej polarity, avšak hmotné kritérium bolo jasne odlišné. Nešlo teda o jedno hmotné telo dvoch polovíc jednej bytosti, ale o dve samostatné hmotné telá muža a ženy. Tieto sa mali postupne rozvíjať aj na základe daru sexuality podľa plánov Stvoriteľov. Z hľadiska etiky sa nejedná teda o žiadny spáchaný smrteľný hriech a pád Adama a Evy a ani o ich vyhnanie z Raja (...tu je vidieť sčasti vytesnený pohľad cirkvi na dôležitosť a prirodzenosť partnerskej sexuality a s tým súvisiacich viacnásobných cenzurovaných tendenčných úprav biblických textov)...

 
 

Projekcia 2.typu človeka Adam Kadmon (človek kromaňonský) vysadená na Planéte Zem ako čistá bez karmického zaťaženia sa na základe plánu Stvoriteľov opierala najmä o zásadný princíp slobodnej vôle bytosti, aktívne nepotlačiteľnú túžbu poznať Pravdu a slobodne vytvárať harmonické deje a veci v súlade s Vesmírom v reálnom priestoročase na základe dosiahnutej úrovne vedomia (poznania). K tomuto bolo potrebné umožniť vývoj v hmotnom tele s možnosťou duchovnej komunikácie ku ktorej je možné sa prepracovať sebazdokonaľovaním.

 

Poznámka : 

Výsadkov rôznych bytostí mimozemského pôvodu z iných hviezd vo Vesmíre na Planéte Zem bolo v histórii ľudskej civilizácie mnoho, nejde len o tento jeden prípad v prípade typu Adam Kadmon ako človeka kromaňonského. Tento typ sa taktiež následne po vysadení na Planéte Zem miešal s inými entitami a krížil aj s hviezdnymi Elfami. Podľa viacerých duchovných vnímaní a informácii z duchovných komunikácii z minulosti, ale aj súčasnosti u viacerých osôb na Planéte Zem, ktoré sú podložené sčasti aj pravdivým vedeckým výskumom, drvivá väčšina dnešnej ľudskej populácie na Zemi je najbližšie geneticky príbuzná 2.typu človeka Adam Kadmon označovaného ako človek kromaňonský, pričom sme potomkami a aj prípadnými krížencami niekoľkých hviezdnych národov, ktoré boli väčšinou súčasťou troch rôznych mimozemských entít uvádzaných ako Kráľovská dynastia súhvezdia Lýry, Kráľovská dynastia súhvezdia Vegy, Kráľovská dynastia súhvezdia Orionu a Kráľovská dynastia súhvezdia Síria.

Tieto národy (s výnimkou výsadku človeka 2.typu Adam Kadmon) prišli na Zem z iných hviezd minimálne pred 80 000 rokmi a niektoré ešte dávnejšie. Napríklad predkovia kmeňa Dogonov v Afrike boli archou prenesení na Zem pred zhruba 780 000 rokmi zo Siria. Dokonca dochované informácie hovoria o prapočiatkoch prvých civilizácii na Planéte Zem už v období prebiehajúcich prvohôr, teda v období niekedy pred 500 miliónmi rokov...

Jedinou autentickou pozemskou rasou, čo potvrdzuje aj výskum v oblasti paleogenetiky, je primitívna entita s uhľovo čiernou farbou nazývanou " entita čiernej Evy ", ktorá sa vyvinula niekedy pred 250 000 až 200 000 rokmi, pôvodne osídlila centrálnu časť Afriky a niektoré ostrovy Pacifiku...

 

Čo hovorí o type človeka Adam Kadmon kromaňonský veda a dôkazy v hmote ?

 

Zrejme jedným z nosných dôkazov, ktorým potvrdzuje samotná veda mimozemský pôvod dnešného moderného ľudstva ako najbližší k tzv. 2.typu projekcie Adam Kadmon, homo sapiens sapiens je niekoľko nálezov paleogenetikov, ktorí pri analýzach DNA z kostí neandertálskeho človeka (z časového hľadiska predchodcu človeka kromaňonského) zistili veľké a zásadné odlišnosti oproti DNA dnešných ľudí žijúcich na Planéte Zem. Je teda na základe vedeckého výskumu vylúčené, že by dnešné ľudstvo bolo v rámci evolúcie potomkami neandertálskeho človeka, najmä pokiaľ jeho stopa záhadne mizne s príchodom - vysadením typu Adam Kadmon na Planéte Zem, označovaného ako kromaňonský typ človeka. Paradigma evolučného stromu darwinistov a neodarwinistov je aj v prípade neandertálskeho predchodcu človeka skôr slepou uličkou evolúcie hominidov.

 

Podobne preukazujú existenciu mimozemského pôvodu 2.typu človeka projekcie Adam Kadmon " kromaňonský " ako najbližšiu k dnešnému modernému ľudstvu aj závery výskumu vedeckého tímu genetikov A.C.Wilsona, ktorý sa zaoberal štúdiom mitochondriálnej DNA (mtDNA) pomocou počítačového programu PAUP (Phylogenetic Analysis Using Parsimony) u viacerých osôb rôznych rás a národností na našej Planéte. Závery výskumov potvrdili, že ľudská rasa homo sapiens sapiens cromagnensis sa objavlia na Zemi 35 000 až 30 000 rokov pred n.l., pričom neboli nájdené na Zemi žiadne vývojové formy predchodcu tejto rasy a teda je na mieste logický záver, že sa jedná o geneticky hotový a vyladený typ, ktorý sa nevyvinul na Zemi (...jeho vývoj prebiehal mimo Planéty Zem). 

 

Kostrové pozostatky a artefakty tohoto typu projekcie človeka Adam Kadmon sú známe nielen z oboch strán pohoria Pyreneje, ale taktiež z Talianska (Grimaldi), Ruska (Staroselje), Čiech (Koňeprusy, Mladeč), Bornea (Nish) a z Kalifornie.

 

Obraz dotvára aj určitý zlom, ktorý vznikol náhlym výsadkom typu ľudskej bytosti Adam Kadmon na Zemi v období cca 35 000 pred n.l. a súčasným "zmiznutím" neandertálskeho typu. Samotná teória morfickej rezonancie morfických a morfogenetických polí Ruperta Sheldrakea potvrdzuje, že akonáhle sa objaví v Prírode druh, typ ktorý je kvalitou schopnejší, vlastnosťami potrebnejší pre harmonický súlad s Prírodou než jeho predchodca, druh predchodcu zanikne. Pokiaľ sa na Planétu dostane určitý kritický počet jedincov konkrétnej kvality, vzor sa automaticky zapíše do morfických a morfogenetických polí Planéty, o to viac, keď je táto kvalita a parametre konkrétneho druhu jedinečná.

 

Morfická rezonancia totiž funguje na podklade bioenergii a prenos informácii sa realizuje nadsvetelnou rýchlosťou, čo je označované ako Bellov Theorém, superluminálna spojitosť, čo bolo experimentálne dokázané už v roku 1982. Celý tento proces pritom môže prebiehať podľa kódu zapísaného napríklad v DNA alebo podľa určitej rezonančnej frekvencie vibrácii.

 

Z vedeckého hľadiska je možné poukázať aj na archeologické nálezy artefaktov človeka cromagnonského (jeho náhleho nástupu) ktoré sa početne nachádzajú v Baskicku, Dordogne a južnej časti Charente pričom podľa radiokarbonovej databázy datovania majú tieto nálezy vek okolo roku 35 000 pred. n.l. Podobne nádherné kresby vysokého estetického účinku v podzemných jaskynných galériách pyrenejskej Altamiry a ďalších jaskynných systémoch tejto oblasti Lascaux, Font-de-Gaume, Les Trois vo Francúzsku, na uralskej lokalite Šulgan - Taš pochádzajú podľa odhadov odborníkov z obdobia okolo roku 35 000 pred n.l. Podľa Verneana sa nachádzajú artefakty kromaňonského človeka aj na pobreží Španielska, najmä v Cantabrii a pri Oviede. Cotteville - Giraudet našiel stopy pro kromaňonskom človeku v Andalúzii, Írsku, ale aj v určitých častiach severnej Afriky. Antropológovia jednoznačne potvrdili vedeckým výskumom aj v oblasti molekulárnej biológie, že kromaňonský človek je najbližšie geneticky k dnešnému modernému žijúcemu človeku na Planéte Zem.

 

Poznámka :

V tejto súvislosti ponúkame čitateľom pre ich samostatný úsudok nasledovné informácie. Podľa duchovných informácii komunikácii a vnímania sa okolo roku 34 024 pred n.l. udiala v poradí druhá tzv. " biblická " potopa, ktorá zjednodušene povedané pôsobením dôsledkov preletu planéty Nimiru okolo Zeme zlikvidovala, resp. mala zlikvidovať " nevhodné " ľudstvo žijúce na Planéte Zem. V tom čase bolo totiž na Planéte Zem značne skutočne značne zatemnené obdobie, energeticky sa maximálne zneužívala mágia na ovládanie a zneužívanie bytostí. Položme si otázku, prečo sa táto " náhoda " práve v tom čase udiala ? Prečo sa prvá " biblická " potopa udiala v období výsadkov 2.typu človeka Adam Kadmon (človek kromaňonský) ? Nemala táto udalosť napomôcť aspoň čiastočnej karmickej očiste Planéty Zem potrebnej za účelom vytvorenia optimálnych podmienok a prostredia pre úplne nový geneticky vyšľachtený typ univerzálnej ľudskej bytosti (Adam Kadmon) pre tento Vesmír, vysadzovaný na Zemi ? 

Pripomíname, že aj v roku 15 679 pred n.l. opäť v dôsledku preletu Nimiru okolo Zeme nastal rozpad kontinetu Atlantídy na skupinu ostrovov, pričom väčšinu pevniny Atlantídy Nimiru strhla gravitačnou anomáliou do kozmu, menšia časť ostala ako odpad na dne Atlantického oceánu, zostalo len 15 % pôvodnej pevniny, ktoré definitívne zanikli v roku 9 564 pred n.l., kedy opäť Nimiru svojim preletom urobila čistky.

V jednej z najpravdivejších kníh o histórii stvorenia - Knihe Dhyanov (odst. 48 a 49) sa hovorí, že " až na očistenú Zem bolo vysadené nové ľudstvo nemajúce karmické zaťaženie rasy Adam Kadmon..."

 

Každý sa môže na základe slobodnej vôle pokúsiť bádať sám a zodpovedať na tieto otázky...

 

 

Žiaľ aj tvorcovia tohto Vesmíru robili chyby, aj iné vyššie bytosti, anjeli Dhyani a pod. pri každej tvorivej činnosti sa môžu stať aj chyby, do priaznivých impulzov sa snažia vždy zasiahnuť aj temné systémy. Inak by sme tu na Zemi neboli obťažkaní karmou, ktorú je potrebné spracovať. 

 

V súlade s duchovnými informáciami, vnímaním a poznaním viacerých osôb na Planéte, je primárnym nedostatkom samotná genetická matrica dvojvláknovej pravotočivej DNA človeka 2.typu Adam Kadmon, resp. uvedomenie si, že v našom Vesmíre neexistuje ideálny vzor či prototyp genómu DNA univerzálnej ľudskej bytosti, ktorý by bol bezvadný, bez akejkoľvek chyby či nedostatku. Do procesov tvorenia genetických matríc DNA a to aj v prípade, že išlo o pozitívnu tvorivú činnosť vysoko svetelných a čistých stvoriteľských bytostí sa podarilo zasiahnuť aj temným silám vysokej frekvencie nepriaznivých energii, ktoré zanechali aj tu svoje stopy a " infekcie " v podobe temných zápisov do sekvencii DNA (aj spiacich) čo sa prejavuje napríklad vo forme galaktických archetypov ako určitej formy úpisov. Vo fyzickom svete sa to prejavuje na osobnosti a psychike konkrétneho človeka napríklad rôznymi vychýleniami od harmónie energetického potenciálu (tzv. stredu, v minulosti nazývanom aj cnosť), nutkavými závislosťami na základe dominancie strachu, absenciou alebo určitým ochromením emocionálnej a mentálnej kvality a rôznymi poruchami osobnosti... 

 

Práve to je jeden z dôvodov systematickej každodennej práce ľudskej bytosti na sebe zvyšovaním vyladenia sa na stále vyššie frekvencie bioenergii, aby sa aj štruktúry DNA očisťovali, vylepšovali a človeku sa rozvíjali nové pozitívne schopnosti a kvality, aby sa zlepšoval po každej stránke ako celistvá hmotno - duchovná bytosť... 

 

 

Na základe duchovných zdrojov poznania a informácii potvrdených aj výskymom a vedou v hmote je možné uviesť nasledovné skutočnosti.

 

Ďalšou zásadnou nevýhodou vysadzovania bytostí projektu človeka 2.typu Adam Kadmon na Zemi bolo časové obdobie, v ktorom boli výsadky prevedené a to i napriek tomu, že prebehli na Zemi konkrétne kataklyzmi spôsobené preletmi planéty Nimiru. Išlo totiž o obdobie existencie bájnej Atlantídy na Planéte Zem, s čím súvisí pôsobenie značného množstva temna na Zemi, zlo pôsobilo takmer všade. Ovládanie, mocenské ambície a dominancie, umelá tvorivá činnosť a mágia boli hlavnými znakmi atlantskej civilizácie, ktorá sa usilovala o nadvládu na celou Zemou. A v tejto nie príliš priaznivej atmosfére došlo k miešaniu čistej novej rasy Adam Kadmon ako človeka 2.typu krížením s tzv. človekom 1.typu na Zemi - hviezdnymi Elfami.

 

Z nadhľadu je možné uviesť najväčšou skúškou pre nový typ ľudstva Adam Kadmon, človek kromaňonský na Zemi boli tzv. vojny medzi bohmi a démonmi, Svetlom a Temnotou, ktoré prebiehali na Zemi v období pred 25 000 - 20 000 rokmi. V tomto období však opäť došlo aj k mnohým nepriaznivým vplyvom, ktoré zanechávali na dalšom vývoji ľudskej civilizácie pochopitelne negatívne stopy. V prvej démonskej vojne, ktorá prebehla cca pred 25 000 rokmi, boli surovia porazení a vytlačení až do oblasti južnej Indie, pričom v tej dobe bolo územie od atlantického pobrežia Iberského poloostrova až po Thráciu, celé Stredomorie včetne severnej Afriky obývané potomkami rasy typ Adam Kadmon, človek kromaňonský.

 

Táto rasa Adam Kadmon sa postupne zmiešala geneticky s tzv. Dananmi a ďalšími plemenami Thorásov a tak vznikol zjednodušene povedané európsky ľud. Zmiešané rasy Adam Kadmon sa uchovali aj v menších pyrenejských a kavkazských populáciách (Baskovia, Čečenovia, Ingušovia...).

Až po definitívnom zániku Atlantskej civilizácie zhruba okolo roku 9 564 pred n.l. sa postupne stabilizovali morfické a morfogenetické polia na Planéte Zem tak, že dalšie ľudské generácie sa rodili už bez rozdielu ako ľudia 2.typu, teda s genómom dvojvláknovej pravotočivej špirály DNA.

 

 

Táto téma je veľmi rozsiahla, vyplývajú z nej nadväzujúce podrobné informácie, ktoré smerujú k detailnejšej analýze vytvárania a členenia jednotlivých ľudských rás žijúcich na Planéte Zem, čomu budú venované samostatné články.

 

Budeme radi, keď sa informácie budú aj v budúcnosti na základe duchovného vnímania, bádania a výskumov vedy stále viac spresňovať a približovať sa k stále bližšie k celistvej Pravde... pretože aj budúci vývoj parametrov ľudskej DNA bude určite zaujímavý...

 

 

Z á v e r  :

 

Prečo o tom všetkom píšeme ?

 

...Najmä preto, že aj v súčasnosti sa v mainstreamovom vyučovacom procese štátneho školstva doslova kŕmia deti nepravdivými informáciami o pôvode vzniku človeka. Na jednej strane sa vymývajú mozgy informáciami o darwinovej evolučnej teórii na základe ktorej vznikol človek z opice, o čom veda vie už minimále 20 rokov, že to nie je pravda nehovoriac o preukázateľných výskumoch Nikolu Teslu, ktorý to dokázal už dávnejšie (projekt faktoru "Zero time"). Na druhej strane je tu náboženské účenie a kreacionizmus, ktoré je o nič nie menej postavené na vode a Biblii, ktorej informácie sú na 85 % nepravdivé a nezodpovedajú skutočnosti (...Boh stvoril človeka z hliny a vdýchol mu život...). 

 

Človek, ako ľudská hmotno - duchovná bytosť, má právo pravdivo poznať svoj skutočný genetický pôvod, jeho korene a jeho fázy vývoja vo večnosti a Nekonečnom Vedomí...za týmto poznaním však musí vynaložiť aj poctivé úsilie a vždy začínať od seba...

 

 

vybrané zdroje a odkazy :

 

duchovné komunikácie a vnímania

Ivo Wiesner - Předpeklí Ráje

Ivo Wiesner - Bohové a Apokalypsy

Ivo Wiesner - Gambit Mahátmú

Ivo Wiesner - Alchymie a Theurgie Svatého Ohně

Rupert Sheldrake - Teória Morfickej Rezonancie

 

Alex Collier - Defending Sacred Ground

Robert Temple - The Sirius Mystery

Barbara Marciniak - Klíče k Živé Knihovně (...Galaxie)

Barbara Marciniak - Poslové Úsvitu

Barbara Hand Clow - Plejádské Učení...Nová Kosmologie pro Věk Světla

Rainer Holbe - My z Atlantídy 

Michael Hesemann - UFO - kontakty

Michael Hesemann - UFO - dôkazy

Michael Hesemann - Tajná Věc UFO - I. diel

Michael Hesemann - Tajná Věc UFO - II. diel 

Mahábhárata, Védy

prastaré múdre písma a texty...

a iné...

 


 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode