Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PREČO JE POTREBNÉ Z PLANÉTY ZEM ODSTRÁNIŤ PRVKY MÁGIE...

20.01.2017 08:25

 

Prečo je potrebné v rámci pozitívneho vývoja evolúcie ľudskej civilizácie z Planéty Zem odstrániť prvky akejkoľvek mágie ? Pokiaľ vnímame, že Planéta Zem je živý obrí organizmus, potom nás zaujíma odpoveď aj na túto otázku. Možno vyzerá nepodstatne, avšak o to dôležitejšie je odpovedať na ňu. Táto otázka zaujíma väčšinou ľudské bytosti s vysokým stupňom čistoty vyladenia vibrácii v hmote, ktoré majú veľmi kvalitné duchovné vnímanie a dokážu tak vnímať aj impulzy a duchovné komunikácie týkajúce sa aj Planéty Zem. Áno, naša Planéta Zem je živá bytosť, ktorá bola taktiež stvorená vyšším vedomím (...viď článok zo dňa 08.01.2017...) a je možné komunikovať telepaticky aj s ňou. Človek, ktorý vníma Planétu Zem iba ako mŕtve nebeské teleso, ktoré "má slúžiť" ľudskej civilizácii ako otrok parazitujúcim bytostiam, toho zrejme takáto otázka ani nenapadne. 

Avšak ľudské bytosti, ktoré vnímajú Planétu Zem ako živú bytosť, ktorá nám dáva dary a podmienky pre život podobne ako Slnko, budú mať záujem o to, aby žili s Planétou a Prírodou v harmonickom vzťahu, ktorý môže priniesť pozitívny vývoj v evolúcii. Ľudská civilizácia si prisvojila bezohľadne právo "byť predvojom evolúcie" a mať pritom sebecky najvyššie postavenie. Ide však o zásadný omyl, ktorý dokáže vyprodukovať len človek. Historické fakty a udalosti sú dôkazom toho, že obrovské tvorivé schopnosti človeka a vyspelých civilizácii na našej Planéte, boli opakovane v minulosti v rámci "prosperity civilizácii" zneužité voči Prírode a Planéte, čo sa premietlo do niekoľkých katastrôf aj celoplanetárneho charakteru, viď napríklad zánik bájnej Atlantídy.

 

Mágia (či už čierna alebo biela) mala v minulosti svoje miesto na Planéte Zem a vo vývoji vedomia ľudskej civilizácie, nakoľko výrazná presila temnej strany sily bola značná a v hmote neumožňovala iné spôsoby "obrany" než cestou bielej mágie, zasväcovania a rôznych rituálov, duchovných ciest, techník, či ezoterických učení tajných škôl. Aj za túto možnosť boja svetla proti temnote v minulosti je potrebné byť vďačný. V súčasnosti však už existujú nové čistejšie, svetelnejšie a najmä priaznivejšie cesty a spôsoby skutočného vzostupu bytostí v hmote bez používania mágie. Pochopiť nebezpečnosť mágie a jej akéhokoľvek používania na Zemi nie sú ešte v súčasnosti ľudstvu dosť dobre prijateľnými informáciami (česť výnimkám). Ľudia ktorí sa zaujímajú o "duchovno" sa väčšinou nechcú vzdať mágie (...či už vedome alebo nevedome...), pretože mágia podporuje ich duchovné a hmotné Ego, umožňuje im manipulácie, ovládanie a parazitovanie na iných bytostiach v domnení, že práve to, čo chcú oni (ovládajúce bytosti), je to správne. Aplikácie mágie sú pritom vedomé, alebo nevedomé (podporovaním rôznych duchovných ciest, či ezoterických smerov a náuk, ktoré sú skryte ovládané nepriaznivými energetickými systémami).

Aj na oko intelektuálne zdanlivá priaznivo pôsobiaca štruktúra či učenie, môže byť z hľadiska vyššieho duchovného nadhľadu vnímaná ako energeticky ovládajúca a parazitujúca. Je to ako Pandorina skrinka. Pokiaľ vnútorná čistota a harmónia bytosti nie je v rovnováhe s jej tvorivými schopnosťami a tieto tvorivé schopnosti vnútornú čistotu a harmóniu človeka prekročia, samotný duchovný majster sa stáva hračkou v rukách týchto magických síl a ani o tom nevie, nakoľko má zastreté objektívne vnímanie potrebné pre približovanie sa k vyšším úrovniam Pravdy.

 
 
Civilizácia si sama tvorí svoj osud na Zemi tým, ako sa správa k Prírode, Planéte, na aké čisté energie sa vylaďuje, aké čisté bioenergie vníma, a prenáša do hmoty, v ktorej žijeme. Civilizácia môže byť v evolúcii harmonickým tvorivým urýchlením alebo spomalením, či deštrukciou. Môže napomáhať vývoj tvoriť harmonicky v spolupráci s Prírodou alebo ničiť sebectvom. Ľudská civilizácia nie je a ani nikdy nebola určená ako vyšší článok evolúcie na Planéte Zem. Ide o jeden z veľkých chronických omylov. Na túto harmonizáciu vývoja sú určené vyššie organizmy a duchovné sféry, či inštitúcie, ktoré majú oveľa vyšší stupeň vyladenia a harmónie než človek. Predstaviť si to môžeme napríklad ako u človeka, ktorý má v sebe obrovské množstvo buniek, ktoré tvoria organizmus. Pokiaľ by chcela jedna jediná bunka zo svojho nadhľadu rozhodovať o celom organizme, asi by to nebolo v poriadku. Pokiaľ sa začne o takúto činnosť pokúšať zo svojho pohľadu, je jasné, že nemá dostatočný nadhľad nad tým, ako je potrebné optimalizovať pre celý organizmus, preto v tele máme vyššie systémy, ktoré nás majú harmonizovať ako napríklad endokrinný systém. Čím vyšší duchovný nadhľad bytosti a vyladenie na vysoké frekvencie priaznivých bioenergii, tým vyššia úroveň harmónie, teda Pravdy. Zjednodušene môžeme povedať, že čím sebeckejší prístup a úroveň vedomia (...zborťujúceho sa do seba), tým menšia úroveň harmónie a teda aj schopnosti rozpoznať, čo je dobré a priaznivé nielen pre jednotlivca, či skupinu, ale aj väčší celok, napríklad národ, Prírodu, Planétu, Vesmír a pod.
 
Mágia je vlastne založená na manipulácii so živlovými energiami Prírody (oheň, voda, vzduch, zem) tak, aby umožňovala neprimerané tvorivé schopnosti či už sebecké, resp. prílišný altruizmus. Ani jedna z týchto možností nie je správna. Mágovia väčšinou chýbajúci živel "napchajú" do subjektu, s ktorým pracujú a umelo vytvoria stav rovnováhy v astrálnej sfére za nejakým nekalým, neetickým neharmonickým úmyslom. To je zjednodušené vysvetlenie. Niektorí mágovia pochopiteľne dokážu manipulovať aj s astrálnymi egregormi, plazmami a energetickými parazitujúcimi štruktúrami, ktoré vedia "privolať" a cielene s nimi zaútočiť v astrálnej úrovni. Isteže existujú aj vyššie magické systémy ovládané temnou stranou sily z vyšších duchovných úrovní napojených mimo tohto Vesmíru (bude tomu venovaný samostatný článok). V súčasnosti, však už mágia za posledných 10 - 15 rokov stratila svoju silu, ktorú mala pôvodne, paradoxne však vznikajú stále nové druhy čiernej mágie, ktoré najmä vo vzdelávaní (... napríklad manipulatívne konštrukty, ktoré sa vyučujú na vysokých školách), reklamnej a mediálnej úrovni ale aj v politike majú úspech nakoľko pôsobia na nevedomej úrovni. Stále sa stretávame v praxi s "namixovanými čalamádami ezoterických festivalov", kde sa zmiešajú rôzne duchovné učenia a ezoterické smery, dokonca sa tu stretávajú breathariáni s osobami vyučujúcimi jasnovidnosť za odplatu...jedna temnejšia úroveň než druhá... Čo s tým? Ako sa tomu brániť? Jediná možnosť je vnútorná čistota a harmónia bytosti a vyladenie sa na čo najvyššie frekvencie priaznivých bioenergii každodennou tvrdou prácou na sebe v hmote.
 
Z pohľadu Planéty Zem je mágia lákadlom pre ľudské Ego, pretože dáva ľudom možnosť riadiť a tvoriť neobmedzené veci, mať moc, ovládať. Nestáva sa však, ako by sa niekto mylne domnieval, pomocníkom ale ovládačom, ktorý doslova zaslepuje ľudské vnímanie.
 
V Novom roku 2017 Planéta Zem zvýšila svoje vibrácie, čo sme vnímali hneď od začiatku Nového roka. Mimoriadne silné energetické a informačné impulzy, vnímanie času (nelineárne), ktorý akoby predstavoval od začiatku roka do dnes večnosť. Áno, Planéta Zem je obrí živý organizmus, ktorý sa taktiež ako celok postupne očisťuje od vplyvov magickej činnosti. S mágiou je spojený v podstate samotný Prapočiatok stvorenia a rozdelenie silových pólov praeneergie Vesmíru na dve súperiace zložky - svetlo a temnotu, dobro, či zlo, (...viď článok zo dňa 08.01.2017...odborne, resp. vedecky povedané pravotočivé čiže priaznivé a ľavotočivé čiže deštruktívne bioenergie).
 

Civilizácia na Planéte Zem postupne svojim poznaním a úrovňou vedomia musí dôjsť k faktom, že magické sily sú prvkami, ktoré ničia a zabíjajú čistú svetelnú tvorivú silu bytostí a nahrádzajú ju silou ovládacou, manipulatívnou, silou prevahy a moci nad všetkým, čo vidíme všade okolo seba v praktickom živote. Namiesto dobrovoľnej spolupráce a harmónie prináša vytesnený individualizmus, sebectvo, vydelenie, selekciu, disharmóniu. Pokiaľ sa máme vyslobodzovať ako ľudské bytosti, musíme prijať pravdivo fakt, že cesta k vyslobodzovaniu (vnútornej slobode) vedie jedine cez zvyšovanie svojich vibrácii priamo v hmotnom svete, v ktorom žijeme, vylaďovaním sa na priaznivé vysoké frekvencie čistej svetelnej sily, teda priaznivých bioenergii. To sa týka každej bytosti aj Planéty Zem, každá bytosť je jedinečná a originálna.

 

Naskytá sa otázka, ktorú si položí mnoho ľudí, prečo je nebezpečná aj biela mágia ? Odpoveď: Pretože taktiež má ovládacie a mocenské ambície pod kepienkom "pomoci druhým" a to aj napriek tomu, že ich vedomie nie je na túto pomoc pripravené. Umelé zvyšovanie vedomia, umelé techniky, rituály, zasväcovanie... Príklady ? V minulosti to boli napríklad Esejci, zakladatelia kresťanstva, zakladatelia iných náboženských smerov, ktorí "šírili Svetlo", čo v konečnom dôsledku taktiež viedlo v dejinách ľudstva na Planéte Zem k nenávisti, totálnemu mravnému úpadku až vojnám. Príkladov je možné uviesť mnoho. V súčasnosti vám napríklad ponúkajú za odplatu niektorí "duchovní učitelia", že vás "naučia schopnostiam jasnovidnosti". Proste je to miestami až katastrofálny stav nevedomosti, stále vystrkuje rohy mágia a jej techniky starých duchovných smerov, dookola. Vidíme, kam to nakoniec došlo vo vývoji na Planéte Zem v súčasnosti...

 

Uvedomenie si toho, že práve na harmonizovanie je človek ako jednotlivec veľmi "malým pánom" na Planéte Zem a ani zďaleka nevie, čo je pre Planétu ako celok to správne a dobré. Jeho pohľad je väčšinou veľmi sebecký. Každý človek je individualita a má sa harmonizovať, ale práve pre vyššie úrovne harmónie, súvislostí a celistvosti sú tu pre harmonizovanie určené väčšie živé Prírodné celky, Planéta, Vesmír a pod. Pre dostatočne optimálny prístup je potrebné harmonizovanie z vyššieho duchovného nadhľadu. Čím vyšší nadhľad, tým je možné pôsobiť na jemnejšie vyladenie všetkých súčastí do harmónie. Možno tieto fakty nie je možné pochopiť rozumom, mysľou, ale určite je to možné vnímať duchovným a energetickým vnímaním. Príroda a teda aj Planéta Zem sú oveľa múdrejšími a vyváženejšími organizmami, než je len populácia na Planéte. Z vyšších nadhľadov sme ako civilizácia prirovnateľní k malým zeleným kobylkám, ktoré podstatne viac berú než dávajú. Vôbec si neuvedomujeme, že všetko čo máme vo vlastníctve nám dopriala Príroda a Planéta Zem, vďaka prírodným zdrojom.

 

Naštastie na Planéte Zem už v súčasnosti existujú ľudské bytosti, ktoré tieto skutočnosti pochopili a pomohli cestou čistého priaznivého vzostupu svojim postojom k Prírode aj Planéte Zem postupným oslobodzovaním a očisťovaním. Ohľaduplným prístupom ľudských bytostí sa postupne oslobodzuje aj vedomie Planéty Zem, mágia sa vytláča postupne úplne z vývoja na Planéte a Planéta Zem postupne zvyšuje taktiež ako obrí organizmus svoje vibrácie. Očisťujú sa morfické a morfogenetické polia Prírody a Planéty, harmonicky sa tieto systémy navzájom čistia a liečia.

Planéta Zem ako obrí živý organizmus má svoje vedomie, podstatne vyššie než bežný človek. Nebude donekonečna znášať parazitovanie a aroganciu ľudskej civilizácie. I keď sme uviedli v predchádzajúcich článkoch, že v najbližšom období do roku 2061 nehrozí na Zemi celoplanetárna katastrofa, ľudská civilizácia by si však mala zobrať zásadné ponaučenie z minulosti, s prihliadnutím na to ako dopadli podstatne vyspelejšie civilizácie na našej Planéte ako napríklad Atlantída. V období 113 tisíc rokov pred našim letopočtom došlo ku katastrofe planety Maldek, ktorá vyústila následne do vzniku planéty Nimiru, čo sa dotklo výrazným spôsobom aj kataklizmy na Planéte Zem. Touto katastrofou, sa Planéta Zem zmenila a to tak, že zanikol kontinent Lemurie v Tichom oceáne a rozštiepil sa kontinent dávnej Atlantídy. Definívne odzvonilo Atlantíde v období 9500 rokov pred našim letopočtom, kedy došlo k jej zničeniu ako ostrovnej ríše. Prečo ? 

 

Hlavným karmickým dôvodom zániku Atlantídy bolo zneužívanie obrovských magických schopností a umelých techník zvyšovania vedomia zo strany atlantskej civilizácie smerujúcich k parazitovaniu na prírodných energiách Planéty Zem. Antlantída bola vzorovým príkladom ako dopadne civilizácia zneužívajúca mágiu (aj bielu aj čiernu) a umelú manipuláciu s morfickými a morfogenetickými poliami a ľudským genómom (klonovanie bytostí). V neposlednom rade to bolo aj ovládanie obrovských zbraní hromadného ničenia, o ktorých sa nám ani nesníva na úkor prírodných síl čo logicky vyústilo do skazy Atlantídy, pričom išlo o podstatne vyspelejšiu civilizáciu, než je tá naša dnešná. 

 

Takmer každá jedna ľudská bytosť inkarnovaná na Planéte Zem sa musí očisťovať podobne ako aj Príroda a samotná Planéta Zem od energetických pozostatkov magických schopností a magických síl, ktoré sú uložené v karmických vrstvách bytostí. Aj bytostiam, ktoré na oko vôbec nemajú nič spoločné s mágiou a nezaujímajú sa o ňu, sa môžu počas karmickej očisty, či už vedomej alebo nevedomej obnažiť karmické vrstvy mimoriadne toxické a ovládajúce, plné nepriaznivého magického obsahu. (...napríklad niekto prežil minulé životy v Egypte, kde sa vo veľkom používala mágia, alebo práve atlantská civilizácia bola vzorom nepriaznivých magických techník a rituálov, kde sa zneužívali tieto obrovské tvorivé schopnosti voči Prírode a Planéte).

 

zdroje a odkazy :

duchovné komunikácie

knihy : Ivo Wiesner - Atlantída - Mýtus, Nebo Zapomenutá Historie

           Ivo Wiesner - Bohové a Apokalypsy

           Nadácia ARE - Edgar Cayce - Tajemství Atlantidy 

 

Naša Planéta Zem má taktiež svoje energetické obaly a taktiež aj energetické duchovné orgány (čakry) a vedľajšie energetické víry, podobne ako aj ľudská bytosť (...tejto téme budeme venovať samostatný článok). Jednou z hlavných čakier je považovaná "srdcová čakra Planéty Zem" a tou je sopka na havajskom ostrove Maui s názvom Haleakala (originálny názov) v národnom parku Haleakala National Park (viď foto), ktorá má mimoriadne zásadný význam pre prúdenie čistých energii do Planéty Zem a zvyšovanie jej vibrácii. Spomenúť môžeme aj ďalšie čakry napr. Uluru (Austrália), či Mt. Shasta v Californii, Glastonbury v Anglicku... Keď si uvedomíme, ako sme všetci ľudia medzi sebou prepojení (...do pozornosti dávam napríklad film Collateral Beauty...), zrejme vnímame, že sme spojení každý z nás aj s Planétou, a preto by mal byť vo svojom srdci každý ohľaduplný k našej Planéte Zem, ktorá nám dáva dary ako podmienky pre život, ktoré si vôbec nevážime (česť výnimkám). Okrem hlavných čakier má Planéta aj menšie energetické víry (tzv. označenie vortex), ktoré môžeme pri troche šťastia nájsť aj priamo v Prírode. V tejto súvislosti spomeniem nasledujúce príhody a pozorovania priamo v Prírode. 

 

Havaj - ostrov Maui

Havaj - ostrov Maui - pri pohľade zhora je v pravej časti zrejmý tvar srdca, kde sopka Haleakala sa nachádza v jeho strede

foto sopka Haleakala - srdcová čakra Planéty Zem 

Sopka Haleakala je vysoká 3055 metrov, kráter má hlboký 800 metrov, obvod krátera je približne 34 km. Zaberá 75 % rozlohy ostrova Maui. Slovo Haleakala znamená v preklade význam "tam, kde vychádza Slnko".

 

 

Dňa 07.01.2017 sme absolvovali s priateľmi vychádzku v Prírode na okraji Cerovej vrchoviny v lese so zmiešanými drevinami pri obci Lipovany. V lese sme objavili čistinku, na ktorej bola zamrznutá vodná hladina v tvare slzy, pomenovali sme ju "Morské oko". Na tomto mieste sa totiž v období mladých treťohôr nachádzalo more. Územie Cerovej vrchoviny zodpovedá svojim charakterom sopečnému pôvodu. Vnímali sme na tomto mieste postupne silné energie, svojim významom je toto miesto jedinečné, pretože sa sem chodí prikrmovať a napájať zver (viď nasledujúce fotografie).

foto : © Andrea Ďurošová

 

Dňa 15.01.2017 sme opäť boli na turistike v zimnej krásnej Prírode a navštívili sme opakovane aj čistinku "Morské oko". V bielej zasneženej krajine a lese sme pozorovaním podľa stôp zistili, že zver sa k čistinke približuje z každej svetovej strany, energeticky sme opäť vnímali silné energie. Na základe vnímania energii nie je vylúčené, že "Morské oko" je z energetického hľadiska malým prírodným vírom (vortex), prostredníctvom ktorého sa môže táto prírodná lokalita očisťovať prijímaním energii Planéty Zem z vyšších duchovných úrovní. Počasie bolo krásne a preto Peter Bauer urobil niekoľko pekných záberov. 

foto :  © Peter Bauer

 

V tejto súvislosti je zaujímavým pozorovaním, že pár metrov od čistinky "Morského oka" sa nachádza prekrásny strom Buk, ktorý je duchovným ochrancom tohto lesa. Je to naozaj skvost, ktorý vzbudzuje v človeku pocit istoty, ochrany, vyjadruje nádej a čisté myšlienky...

foto : © Marian Svinčiak

 

Ľudská civilizácia by mala mať na pamäti, že akákoľvek mágia a jej aplikácie v praxi parazitovaním na prírodných systémoch a Planéte Zem samotnej už spôsobili z karmického hľadiska v dejinách vývoja na Planéte Zem opakované katastrofy globálnych i lokálnych rozmerov. Planéta Zem a Príroda sú pripravené aj v budúcnosti v prípade nepriaznivého vývoja opäť realizovať očistné operácie, jednoducho sú schopné brániť sa parazitovaniu zo strany ľudskej civilizácie, či už lokálne, globálne, v krajnom prípade aj celoplanetárne. Preto je nevyhnutným predpokladom priaznivého vývoja a len otázkou času, kedy budú všetky magické techniky aj v duchovnej aj hmotnej oblasti života postupne vytlačené z pozitívneho a priaznivého vývoja na Planéte. 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode