Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

MOŽNÁ VÍZIA A PREDPOKLAD VÝVOJA NA PLANÉTE ZEM DO BUDÚCNOSTI...(1.časť)

27.12.2016 12:22

 

Čo sa nami bude, čo nás čaká v budúcnosti ? Takúto otázku si denne položí mnoho ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem, okrem sebeckých, ktorých zaujíma iba obdobie ich fyzického života na našej Planéte a nie čo bude potom... Prečo ? Niektorí zo strachu, iní zo zvedavosti. Áno, v prvom rade by sme sa mali sústrediť na prítomnosť a snažiť sa byť v prítomnom okamihu nášho života čo najlepší, najkvalitnejší ako ľudské bytosti. Práve prílišné strachy z budúcnosti namiesto sústredeného a vedomého bytia v prítomnosti spôsobujú fakt, že prítomnosť nám uniká a zabúdame vedome žiť.

Mnoho ľudí môže jednoducho argumentovať, že existujú predsa na svete mnohí jasnovidci, ktorí sa napájajú napríklad na známu kroniku Akaša (tzv. kronika ľudstva), z ktorej dokážu "stiahnuť" informácie z energoinformačných otlačkov v nej uložených a teda, že títo jasnovidci dokážu predpovedať budúcnosť, napríklad čo sa stane jednotlivcovi, niektorému štátu, resp. časti Planéty a pod. Ako to ale v skutočnosti je? Je možné predpovedať skutočne seriózne to, čo sa stane v budúcnosti ? Je spomínaná Akaša skutočne jediným serióznym zdrojom duchovného poznania, alebo existujú aj iné živé duchovné svetelné bytosti, bytosti Karmy a Prírody v Nekonečnom Vedomí a rôznych duchovných hladinách a úrovniach ďaleko vyšších nad našim Vesmírom, ktoré sú pri vysokom frekvenčnom vyladení vibrácii ľudskej bytosti žijúcej v hmote na Planéte Zem dosiahnuteľné pre duchovnú komunikáciu a vnímanie, a z ktorých je možné zistiť informácie podstatne presnejšie než zo spomínanej kroniky Akaša ?  

Odpoveď znie jednoznačne áno. Existujú. Existujú aj presnejšie zdroje duchovných informácii z duchovných úrovní Svetla podstatne vyššie frekvenčne nachádzajúcich sa než bola v minulosti kronika Akaša, prístupná najmä bytostiam používajúcim prvky mágie (či už čiernej alebo bielej), resp. pre zasvätencov a duchovných majstrov a taktiež aj pre mimozemské civilizácie, ktoré sa snažili mnohokrát informácie v kronike Akaša skriviť, poničiť a pozmeniť. A dôkazy v hmote, teda fyzickom svete ? Je ich nespočetné množstvo priamo v našom hmotnom svete, akurát sú bežným ľuďom mnohokrát zatajované aj samotnou vedou. Napríklad okrem Rudolfa Steinera, ktorý čerpal svoje antropozofické poznatky knižne publikované priamo z kroniky Akaša, boli v minulosti na našej Planéte aj iné ľudské bytosti s podstatne vyššou presnosťou čerpaných duchovných informácii vedou overených empiricky v hmote ako Pravdou. Konkrétne ? Napríklad Edgar Cayce, najvýznamnejší jasnovidec na americkom kontinente, ktorého presnosť duchovných informácii v oblasti liečenia ľudských bytostí sa potvrdzovala a dodnes sa potvrdzuje vo fyzickom svete ako Pravda až na viac než 93 %. Aby sme nechodili ďaleko do zahraničia, stačí korektne spomenúť vynikajúceho bádateľa zo susedných Čiech, Ivo Wiesnera, ktorý čerpal duchovné informácie z tzv. Univerzálneho informačného poľa, frekvenčne vyššie sa nachádzajúceho než kronika Akaša a ktoré ešte aj v súčasnosti mnohokrát veda preukázateľne potvrdila ako Pravdu (napríklad astronómia, astrofyzika, kvantová mechanika, fyzika, archeológia) s presnosťou až 95 %.

Nejde o snahu a pretekanie sa medzi jednotlivými spomínanými bádateľmi, každému z nich je potrebné sa poďakovať za jeho prínos pre prenášanie svetelných duchovných impulzov s vysokou úrovňou Pravdy do hmoty svojim spôsobom. Samozrejme by sme mohli spomenúť aj ďalších, žijúcich aj v súčasnosti ale pri všetkej úcte, v predmetnom článku to nie je nosnou témou. Je však potrebné si uvedomiť rozdiel, či duchovne komunikuje ľudská bytosť s energoinformačnými otlačkami z minulosti niekde uloženými alebo či komunikuje so živou duchovnou bytosťou, sférou, inštitúciou nad hmotou vo vyšších frekvenčných a vibračných úrovniach v aktuálnom čase. Seriózna a pravdivá duchovná komunikácia vzniká jedine a výlučne vtedy, keď sa ľudská bytosť prirodzene vyladená svojimi vibráciami v hmote kontaktuje (napríklad telepaticky) s duchovnou bytosťou, inštitúciou alebo sférou, ktorá je vyladená na rovnaké frekvencie priaznivých bioenergii (v tom je rozdiel oproti umelým chanellingom napríklad Vesmírnych ľudí...).

Je nespochybniteľne preukázateľným faktom priamo vo fyzickom svete, že na zákade pôsobenia príčiny a následku karmy, je možné na základe zákonitostí vychádzajúcich z vnútornej a energetickoinformačnej nerovnováhy ľudských bytostí vo vzájomných vzťahoch, určiť vopred serióznym vedeckým bádaním, resp. predpokladať s vysokou presnosťou, čo sa udeje v budúcnosti. Je to možné jednak u jednotlivcov, ale aj skupín bytostí, či jednotlivých štátov. 

 

Zásadnou skutočnosťou je uvedomiť si, že budúcnosť, resp. možnosti budúceho vývoja na našej Planéte ako možné vízie zodpovedajú jedine a výlučne tomu, čo si samotná ľudská civilizácia vytvorí. Existuje niekoľko možných vízii, kde jediná skutočnosť, ktorá to ovplyvňuje, je zodpovednosť jednotlivca a celej civilizácie voči celku a Planéte Zem. Schopnosť byť poctiví a pravdiví v každom okamihu bytia, slobodu spojiť so zodpovednosťou, harmonicky zušľachtiť svoje osudové bremeno jednotlivca čo najzmysluplnejším spôsobom v prospech celku. Ako sa to dá realizovať ? Je to možné jedine každodenným systematickým zvyšovaním vibrácii každého jednotlivca vo fyzickom svete, počínajúc kvalitnou surovou a živou prírodnou a vyváženou výživou fyzického tela, pravidelným pohybom, cvičením, odpočinkom, vysoko etickým každodenným životom.

 

V tomto smere je a bude rozhodujúci pomer skupín obyvateľstva žijúceho na Planéte Zem s vyššou úrovňou vedomia voči drvivej väčšine populácie, u ktorej je táto úroveň vedomia podstatne nižšia, pretože práve tento pomer bude jedným z hlavných ukazovateľov svetového vývoja v budúcnosti. Základom je nádej, ktorú treba živiť v našich srdciach, nie zúfalstvo a to i napriek tomu, že situácia okolo nás vo väčšine prípadov nevyzerá ružovo. Nemať strach z budúcnosti...strach ako temná energia otvára dvere ďalším nepriaznivým temným systémom, temným energiám a temným silám a umožňuje im ukotvenie v hmote. Strach nie je možné jednoducho vymazať z bytia, to by bolo veľmi jednoduché. Je to temná energia, ktorá sa snaží vždy pôsobiť, aby vnášala do našich životov negativitu a nepriaznivé okolnosti, sebectvo, zlé úmysly, avšak na druhej strane je možné ju prekonať, rozpustiť v každom konkrétnom prípade pôsobením svetelných priaznivých energii a našej vnútornej čistoty a harmónie. 

Je potrebné objektívne a triezvo si uvedomiť, že na Planéte tvorí ľudskú civilizáciu drvivá väčšina duchovne neprebudených ľudských bytostí (vnímajú len fyzické telo a väčšinou len fyzickými zmyslami), čoho logickým a nevyhnutným vyústením je, že tieto bytosti musia prejsť prirodzeným vývojom karmickými lekciami a karmickou očistou, ktoré však nie sú trestom, ale logickým vyústením energoinformačnej nerovnováhy v rôznych frekvenčných úrovniach a duchovných hladinách vibrácii v našom Vesmíre a aj nad ním. Nie je vhodné v tejto súvislosti používať slovo trest, ale skôr výchova. Karmické inštitúcie nad hmotou majú viesť svetelný vývoj vychovávaním a nie trestaním, možnosť samoopravy. Práve preto, aby nádej, fantázia, tvorivá sila lásky, harmónia, či radosť víťazili, je potrebné prijať s pokorou aj tienisté stránky vývoja, odkrývať ich, priznať si nedostatky a snažiť sa maximálne im predchádzať, resp. eliminovať ich následky.

Na základe viacerých duchovných komunikácii z minulosti so živými duchovnými bytosťami, (akou je napríklad Kozmické vedomie) a dalšími sférami a inštitúciami duchovného svetelného vývoja, ktoré sa už potvrdili vo viacerých prípadoch priamo v hmotnom svete, je možné uviesť niekoľko téz, ktoré sa v budúcnosti na Planéte Zem naplnia s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa takmer istote.  

Vychádzajúc z viacerých a opakovaných vyššie spomínaných duchovných komunikácii viacerých osôb (telepatický prenos kombinovaný s obrazným vnímaním), ktoré sa už sčasti potvrdili v hmote a aj v súčasnosti postupne naplňajú, je nepochybné, že okolo roku 2060 - 2061 je pravdepodobné dokonanie nastolenia celosvetovej nadvlády, tzv. globálneho kybernetického matrixu ako produktu sústavne sa pevne ukotvujúcej digitálnej spoločnosti. Zriadenia absolutistickej nadvlády IT technológii, ktoré budú skryte ovládať prakticky všetko a čo je najhoršie, budú parazitovať na vnútornej slobode jednotlivca ako ľudskej bytosti. Hmotno-duchovná bytosť človeka a osobný kontakt medzi ľudskými bytosťami zostanú nepodstatnými, druhoradými až zosmiešňovanými, hodnota ľudského života sa bude prirovnávať skôr ku kybernetickému údaju (čipu). Úplná digitalizácia spoločnosti a snaha o závislosť ľudských bytostí už od útleho veku na sieti rôznych IT navzájom poprepájaných technológiách a systémoch, ktoré budú mať oporu aj v legislatíve upravenej politickými elitami v rámci jednotlivých falošných a mentálne skrivených propagánd pre "prospech civilizácie". Postupne sa bude vytvárať na našej Planéte prostredie, ktoré bude schopné kedykoľvek sa "vlámať" do integrity ľudskej bytosti a zotročiť ju. 

Zotročenie ľudskej bytosti vzniká vytvorením závislosti na systéme, ktorý prostredníctvom virtuálnej reality a siete bánk, poisťovní, nadnárodných konglomerátov a korporácii vytvorí sieť pavučín ovládaných niekoľkými jednotlivcami, či "kráľovskými" rodinami žijúcimi na Planéte Zem. Keď si uvedomíme, že v súčasnosti je viac ako 50 % obyvateľov žijúcich na Planéte Zem používateľmi internetu (viac ako 3,5 miliardy obyvateľov), je smerovanie digitalizácie spoločnosti jednoznačné (zdroj: www.worldometers.info/sk/). Dalo by sa povedať, že v spomínaných "kráľovských" rodinách ide o niekoľko desiatok bytostí inkarnovaných na našej Planéte ako v drvivej väčšine temných pôvodom mimozemských bytostí (tzv. reptiliánov, jašterov a iných...) z horných úrovní Galaktického impéria, iných hviezd a častí galaxii. Novodobé otrokárstvo. Možno to znie ako sci-fi príbeh, ale v skutočnosti je to obyčajná realita. Galaktické impérium ako organizovaný temný celok snažiaci sa o podmaňovanie si stále nových Planét a častí galaxii vo Vesmíre, ich využívanie a zneužívanie, ktorý operoval aj v našej galaxii už mnohokrát v minulosti pred mnohými rokmi opakovane v rôznych etapách vývoja civilizácii na našej Planéte (Hyperborea, Lemuria, Atlantída...), v skutočnosti existoval a aj v súčasnosti existuje, i keď v čiastočne rozloženej a poničenej podobe vďaka pôsobeniu Svetelných Síl. Aj naša Planéta Zem je živý organizmus, ktorý na sebe nenechá nikoho donekonečna parazitovať, ani ľudskú civilizáciu a ani energetické vysávanie z iných vesmírnych úrovní cez Zemské čakry (dôkazy o katastrofách na Planéte Zem budú uvedené v iných článkoch...).

 

(...ako príklad digitalizácie spoločnosti môžeme uviesť už v súčasnosti účinné legislatívne rámce aj na Slovensku, konkrétne napríklad Civiliný sporový poriadok č.160/2015 Z.z., v skratke C.s.p., účinný od 01.07.2016, kde po jeho podrobnom preštudovaní zistíme, že v podstate ide o snahu maximálne sa vyhnúť možnosti vystupovať účastníkom konania pred súdom osobne, ústne, bezprostredne, tak, ako zaručuje samotná Ústava SR (...aby sa zrýchlilo konanie). Rozhodovať po realizácii maximálne jedného pojednávania vo veci, kde jednotliví účastníci konania budú realizovať procesné útoky, obrany, koncentráciu elektronickými podaniami, bez osobného prednesu, jednoznačne bude absentovať celistvosť ústneho vyjadrenia a rýchlosť konania ide na úkor kvality a spravodlivosti. Nie všetky skutočnosti pri hľadaní Pravdy a spravodlivosti sa dajú vyjadriť písomným elektronickým podaním zaslaným súdu...naproti tomu výhodou C.s.p. je, že o súdnych trovách sa rozhoduje precíznejšie a samostatným konaním...

...podobne tak aj zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z.z. v účinnosti od roku 2017 nepriamo donucuje každého štatutárneho zástupcu (podnikateľa) obchodnej spoločnosti alebo ním splnomocnenú osobu, že musí mať aktivovaný elektronický čip na občianskom preukaze, aby sa mohol dostať do elektronickej schránky, kde budú tomuto subjektu od 01.01.2017 doručované všetky dokumenty a rozhodnutia zo strany štátnych inštitúcii...)

 

Aké je ľahké podľahnúť idealizovaniu elektronickej komunikácie "uľahčujúcej a zjednodušujúcej život" nevidiac pritom skutočný skrytý úmysel s ňou spojený. Len mizivý počet populácie oproti drvivej väčšine bude v budúcnosti prostredníctvom silných a samostatných skupín (možno desaťtisícky obyvateľov), resp. obyvateľov, svojim vedomím vyššie frekvenčne vyladených než je ich okolie (na vyššie frekvencie svetelných priaznivých bioenergii a vyššie úrovne vedomia), schopných svojim vedením prežiť sebestačne bez závislosti na tomto systéme. Bude si to vyžadovať mimoriadnu pevnosť a mentálnu odolnosť týchto bytostí, ich silné spojenie a ukotvenie s Planétou Zem. Pomer tejto menšiny k väčšine na našej Planéte, jeho vyváženosť a zjemnenie rozdielov a disproporcii, bude umožňovať aj další energetický vzostup celej civilizácie a Planéty Zem.

 

Čo je potrebné pozitívne vyzdvihnúť, nehrozí nám v budúcnosti celoplanetárna (kozmická) katastrofa, resp. očista, podobne ako tomu bolo v minulosti (napríklad katastrofa Atlantídy), určite však budú prebiehať lokálne katastrofy na našej Planéte a očisty, ktoré zabezpečí Príroda a Planéta v dôsledku toho, že už v súčasnosti ľudská civilizácia funguje "na dlh". Ročná spotreba civilizácie je preukázateľne nadlimitná, ľudstvo spotrebuje ročne 1,5 Planéty, teda za 12 mesiacov spotrebuje civilizácia to, čo Planéta prirodzenými pochodmi vytvorí v rámci prírodných zdrojov za 19 mesiacov. Jedným zo zásadných a nevyhnutných riešení je totálna eliminácia živočíšnej výroby (pôsobenie skleníkových plynov) a prechod na rastlinnú stravu, resp. surovú a živú pestrú vyváženú stravu (zdroj : www.cowspiracy.com/).

 

Rozpustenie možnosti a zamedzenie dalšieho vytvárania a produkcie GMO potravinovej základne a anomálii biodiverzity na rôznych miestach Planéty Zem bude realizované postupným upravovaním ľudskej DNA cestou morfických a morfogenetických polí našej Planéty, kde sa postupne bude prirodzene znižovať reprodukcia obyvateľstva na Planéte. U najvyspelejších jedincov s najvyššou úrovňou vedomia na Planéte sa otvoria potom, ako dosiahne ich počet určitú kritickú hranicu nové (tzv. spiace) sekvencie DNA, v dôsledku čoho sa stanú novými možnosťami ľudských bytostí predĺženie veku človeka, nové schopnosti regenerácie a samoliečenia človeka bez potreby liekov umelo vyrábaných a chémie s nimi spojenej, čím sa čiastočne oslabí pôsobenie farmaceutických konglomerátov. Ako je možné, že človek má schopnosť získať takéto schopnosti ? Odpoveďou je fakt, že nám to umožnuje naša hmotno-duchovná výbava ako človeka 2. typu žijúceho na Planéte Zem, nakoľko máme možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu v hmote. Ako ľudské bytosti môžeme neustále pracovať na sebe, zvyšovať svoje vibrácie v hmote a tým sa frekvenčne stále vyššie vylaďovať a dokonca sa spojiť svojim vedomím s Nekonečným vedomím (tejto téme sa budeme venovať v samostatných článkoch).

Poznáme mnoho faktov na základe serióznych vedeckých výskumov, ktoré nám ukazujú, že ľudská civilizácia nemá vízie do budúcna. Práve takýmito teóriami boli inšpirovaní aj mocní sveta, ktorí ako temná strana sily ukotvená v hmote už koncom 90. rokov sebecky zneužili, keď vyslovili myšlienky "dajte ľuďom chlieb a hry", čím vlastne podporili vytvorenie virtuálneho sveta, ktorým sa odvádza pozornosť od skutočných problémov na našej Planéte (čo mimochodom funguje na ľudí už od čias Rímskej ríše).

Práve arogancia a panovačnosť ľudskej civilizácie voči Prírode a Planéte sa stane v budúcnosti neprijateľnou. Zneužívanie Planéty ako živého organizmu zo strany človeka bude ukončené. Príroda je totiž oveľa komplikovanejšia, múdrejšia a harmonickejšia, než si ľudia dokážu vôbec predstaviť pri svojej panovačnosti, vyvyšovaní sa a sebeckej suverenite. Ľudskej civilizácii bude poskytnutá možnosť nápravy a uvedomenia si pokory voči harmónii Prírody, ktorej je človek súčasťou. Skrivené vedecké výskumy, ktoré boli manipulované pod tlakom peňazí dokázali totiž zneužiť aj genetiku cestou Prírody ako biologickú zbraň, v dôsledku čoho budú na každom kontinente odolávať jeho obyvatelia nejakej baktérii alebo vírusu, nie však proti každej. Selektívna rezistencia obyvateľstva na jednotlivých kontinentoch našej Planéty spôsobí v budúcnosti vytesnenie opačných extrémov konkrétnych chorôb s priam neuveriteľnou silou.

V tejto súvislosti opäť vychádzame z faktov vedeckých štúdii, ktoré potvrdzujú, že produktivita v pôdohospodárstve a potravinovom priemysle vo forme obrovských úrod ide na úkor predimenzovaných hnojív a umelých pesticídov, pričom podiel minerálov klesol na 30 % pôvodnej kvalitatívnej úrovne. Prešľachtenie odrôd logicky vyúsťuje do poničenia ich čistoty a kvality. Znížením podielu stopových prvkov dôjde v tomto dôsledku k umelému znižovaniu prirodzenej imunity človeka, v súvislosti s čím sa už do roku 2030 zvýši počet chorých ľudí na rakovinu až na 80 % z celkového počtu ochorení. V tomto smere je dôležitým faktorom aj podiel mikrometrických prachových častíc vo vzduchu, ktorý ďaleko prekračuje povolené hranice. Pravdivými výskumami je zistené, že človek pôsobí v priemere na Planéte ako parazit a Planéta sa bude brániť. V tomto smere je v budúcnosti aj zvýšenie mortality ľudských bytostí na Planéte následkom chorôb je potrebné vnímať ako očistu z hľadiska svetovej karmy.  

Postupne bude stále zvyšovaný deficit prírodných zdrojov prirodzenou formou vytvorených zdrojov k čomu prispieva mimoriadne negatívnym spôsobom poničená biodiverzita na Planéte. Nemravné a neetické zneužívanie Planéty bude pokračovať v už v súčasnosti realizovanými kšeftami s vodou a pitnou vodou, ktorej je na našej Planéte nedostatok. Berúc zreteľ na skutočnosť, že na Planéte Zem je v súčasnosti viac než 8 % populácie bez prístupu k zdrojom pitnej vody (takmer 627 miliónov ľudí), len potvrdzuje mravný úpadok a stroskotanie úrovne rešpektovania ľudskej dôstojnosti voči živým bytostiam (zdroj: www.worldometers.info/sk/). Práve globalistické tendencie schované za rôzne spoločné projekty napríklad medzi EÚ a USA privedú nečisté úmysly supratrhu do slepej uličky s nulovým výsledkom a významom. Ako príklad je možné uviesť propagandy projektu TTIP, kde v rámci nespravodlivých podmienok produkty vyrábané v USA sú automaticky lacnejšie o 19 % než produkty exportované z EÚ, pretože v USA neexistuje DPH. Spotrebné dane pritom "ostávajú" doma. 

 

Prebehne 4.industriálna (informačná) revolúcia, ktorá však v prípade, že nebude korigovaná umravnením vytesneného smerovania extrému digitalizovania spoločnosti dopadne tak, že reforma Európskej únie skončí rozpadom EÚ na štáty národného egoizmu, v dôsledku čoho sa vytvorí živná pôda pre nacionalistické propagandy rôznych extrémistických skupín. Práve existujúci stav migrácie do Európy, ktorého cieľom bolo od samého začiatku vyvolať v EÚ nestabilitu a chaos zrkadliacu sa v oslabených a umelo udrživaných ekonomických ukazovateľoch a fiktívnych derivátoch, je doplňujúcim likvidačným elementom dôsledku geopolitického rozvratu, ktorý už nastal. Kultúrny a náboženský úpadok, ktorý sa vytesní do akéhokoľvek extrému vyvoláva automaticky opačný extrém, čo opäť len zvýrazňuje totálny chaos v spoločnosti, nehovoriac o tom, že žiadne fanatické náboženské propagandy nie sú pre svetelnú evolúciu ľudskej civilizácie správne. Výsledok je hmatateľný už v súčasnosti. Sebectvo a globálny hodnotový úpadok v spoločnosti dávajú priestor pre vytváranie akýchkoľvek mentálne skrivených propagánd založených, žiaľ, niekedy aj na fašistických princípoch skryte zahalených do ochrany ľudských práv a slobôd. Právo a spravodlivosť sa stávajú oddelenými neintergovanými elementami. Etika a mravnosť s morálkou budú relativizované v budúcnosti hodnotami liberálnych politických konštruktov, čoho nevyhnutným dôsledkom bude, že musí byť na celej Planéte nastolený neviditeľný absolutistický režim, ktorý zvonku bude ovládať a sčasti aj umravňovať necitlivým spôsobom všetkých.

Pri nastúpenej tendencii bude aj nadalej pokračovať na Planéte z hľadiska geopolitického prerozdelenia moci boj o priestor Európy a jej ovládanie, čo má mimoriadny význam pre další vývoj na Planéte. Dôjde k odkrytiu jednej z najväčích lží ekonomickej a globalistickej propagandy vymývajúcej mozgy ľudom na Planéte a síce, že globalizmus aj s reformami dokáže na Planéte Zem vytvoriť trvalo udržateľný rast. Ide o jeden z najväčších nezmyslov a fatálnych sebaklamov predkladaných ľudom. Okrem iného aj z matematického hľadiska s vedeckým preukázateľným odôvodnením, trvalo udržateľný rast na Planéte neexistuje a nikdy nemôže byť zabezpečený. Žiadna produkcia nemôže donekonečna na našej Planéte expandovať, pretože Príroda a Planéta to neumožnia. Pre toto poznanie je potrebné dosiahnuť vyššie úrovne duchovného vyladenia ľudskej bytosti, aby vedela rozoznávať, čo je pre Prírodu a Planétu Zem z hľadiska pôsobenia ľudskej civilizácie ešte prijateľné a čo už nie. Ide o vnímanie harmónie voči Prírode zo strany ľudských bytostí, ktoré sú na Planéte nie preto, aby sa stavali do nadradeného postavenia voči Prírode a Planéte, ale naopak, ako jej súčasť a partner, ktorý má prispieť k evolúcii vo vzájomnej spolupráci. Akékoľvek ekonomické modely musia byť v súčasnosti a budúcnosti optimalizované a harmonizované voči Prírode a Planéte v architektúre súvislostí a celistvosti, jedine takýto vysoko etický prístup budú morfické a morfogenetické polia našej Planéty akceptovať ako prípustný bez toho, aby sa Planéta začala brániť ako živý organizmus parazitovaniu ľudskej civilizácie.   

Napríklad v blízkej budúcnosti dospeje ľudstvo k poznaniu, ktoré už jestvuje aj dnes, že ekonomické ukazovatele, akým je napríklad HDP, nikdy nemôžu byť vypočítané presne, ale s chybovosťou, ktorá sa pohybuje v odchýlke minimálne 30 % až 35 %. Je fatálnym zistením, že v rámci výpočtu a vykazovania HDP u jednotlivých štátov sa akceptuje a zahŕňa do tohto ukazovateľa aj šedá a čierna ekonomika. S hrôzou si uvedomujeme, že ukazovatele ako napríklad HDP rastú vtedy, keď je obyvateľstvo toho ktorého štátu čím viac odkázané na zdravotnú starostlivosť teda je v podstate "nezdravé". Komu vyhovuje, aby bolo obyvateľstvo na Planéte zadl'žené a nezdravé ? Zrejme si na túto otázku odpovie každý sám. Ide teda o jeden z predkladaných nezmyslov, ktoré v podstate zavádzajú pravdivosť o kvalite a výkonnosti verejných financii. Ide o odbornú ekonomickú tému, pre ktorej seriózne vysvetlenie by bol potrebný samostatný článok a preto ju rozvádzať nebudem (bude jej venovaný samostatný článok na pokračovanie). Matematicky je to možné preukázať počtom pravdepodobnosti. Stručne povedané, pokiaľ vstupné informácie potrebné pre výpočet HDP kolidujú a nie sú presné, nemôže byť analogicky presný ani výpočet a teda musíme určiť výšku prípustnej odchýlky.

 

Mravná a hodnotová indiferentnosť budú mať zásadný vplyv na vývoj svetovej a celoplanetárnej karmy. Napríklad na základe vedeckého výskumu rozdiel medzi produktivitou USA a Európy je len 8 %. Čím je to spôsobené ? Jednoznačne kvalitou vyladenia a čistoty duchovných entít žijúcich na Planéte Zem. Napríklad zatiaľ čo v USA je v priemere hlavnou ideou zárobok a zisk bez ohľadu na to, na úkor čoho a koho sa zarába, v Európe je hodnotovou doménou v životnej úrovni oddych a voľný čas. V Europe nie sú ľudia otrokmi zisku až do takej miery ako v USA. 

V budúcnosti bude na našej Planéte dominovať relativizácia morálnych hodnôt pojmov bez mravnej a etickej kvality a bez "používania" tepla ľudského srdca pri správaní sa ľudí. Na Planéte bude žiť v drvivej menšine kvalita ľudských bytostí s vyššou úrovňou vedomia oproti konzumnej väčšine, pomer týchto dvoch skupín je možné vlastným prístupom populácie stále vylepšovať, resp. rozdiel zmierňovať. Nič nie je stratené... 

 

Klamstvá globalistickej propagandy budú stále viac vytesnené do generovania totálneho digitalizovania spoločnosti prostredníctvom nadnárodných korporácii cestou systémov ako napríklad projekt Big Data cez vlastnícke vzťahy niekoľkých rodín na Planéte Zem a tieto spôsobia, že budú ovládať celý svet. Už v súčasnosti v podstate ekonomicky skryte ovládajú tieto bytosti ako 1 % obyvateľstva na Planéte Zem cca 90 % svetového kapitálu schovaného do najrôznejších činností. Relativizovanie morálnych hodnôt pojmov bez skutočnej mravnej a etickej kvality, ako napríklad charakteristika chudoby prostredníctvom nejakých koeficientov alebo percent alebo výškou minimálnej mzdy. Je to normálne a etické ? Je normálne aby sa chudoba vyjadrovala nejakým číslom ? Zdravý rozum hovorí, nech si odpovie každý sám.

Globalistické falošné propagandy sa budú v budúcnosti premietať do rôznych ekonomických koeficientov a ukazovateľov numericky vyjadrených. Oblasť sebestačnosti, ekonomiky, finančnej a menovej politiky postupne bude odzrkadľovať hrozby ukotvujúce sa postupne v hmote, čo sa mimochodom deje už v súčasnosti. Napríklad už v roku 2014 bolo preukázateľné na základe vedeckých štúdii, že celkový dlh USA (federálnej vlády a ostatných štátov USA), vrátane bánk, podnikov, nadnárodných korporácii, predstavoval sumu 79 biliónov dolárov. Vedecké špičky sveta a ekonomických vedeckých odborníkov logicky vyvodili záver, že takýto dlh nemôže nikto nikdy skutočne splatiť. Bola vyslovená téza, že takýto dlh je možné eliminovať jedine umelou infláciou alebo vojenským konfliktom. V tejto súvislosti potvrdili predmetnú štúdiu fakty, keď FED vytlačil v roku 2014 až 160-násobok obeživa, ktoré nie je v skutočnosti kryté zlatom, čiže v podstate bezcenné farebné papieriky. Takáto "mena" má umelo vytvárať akýsi kamuflážny virtuálny skrytý rozmer nefungujúcej ekonomiky a globalistickej bubliny, ktorá má jasné úniky...

Dalšie odborné štúdie z roku 2014 potvrdili výskum aj v súvislosti s menou EURo. Polemiky, ktoré sa viedli o sile tejto meny a o jej dôležitosti na Planéte stáli taktiež na hlinených nohách, nakoľko bolo zistené, že pokiaľ by mala byť mena EURo krytá zlatom, potrebovali by sme v Európe 13400 ton zlata, pričom žalostný deficit potvrdil skutkový stav, že disponujeme v Európe rezervami len okolo 4800 ton zlata. Pokiaľ by už v období spred 2 rokov mala byť mena EURo krytá skutočne zlatom, musel by klesnúť objem obeživa už v roku 2014 o 4 bilióny EUR. Takže situácia je jasná. A ako to vyzerá v Europe v súčasnosti ?

I ked' nie je možné v jednom článku obsiahnuť všetky skutočnosti, ktoré sa už potvrdili z duchovných komunikácii a duchovných vnímaní aj priamo v hmotnom svete, je možné uviesť napríklad stav v roku 2016 u Deutsche bank, ako jednej z nosných bánk v rámci Európskej ekonomiky a finančného sektora, kde úvery menovanej banky predstavujú 55 biliónov EUR a ich klasifikácia je ako fiktívne deriváty. Pripomínam, že táto suma tvorí 2,5 násobok ročnej produkcie celej EU. Svetový dlh pritom predstavuje v roku 2016 sumu okolo 219 biliónov dolárov pričom Rusko má najnižší dlh, USA najvyšší. Denne ECB (Európska centrálna banka) vytlačí do obehu 85 miliárd peňazí, ktoré nie sú kryté zlatom. Na svete neexistuje žiadna inštitúcia, ktorá dokáže ukontrolovať všetky finančné toky na Planéte vrátane všetkých finančných tokov nadnárodných korporácii vo forme transfer-pricing. Podľa Európskej komisie v podstate neexistujú chudobní ľudia, sú len "sociálne exkludovaní" ľudia a v tomto smere je EÚ geniálnym tvorcom výrazov na prekrývanie reality javov globalistických dôsledkov. Kto si vidí len trošku ďalej od svojho nosa si dokáže spočítať, že táto umelo nafúknutá bublina onedlho praskne a že môže skončiť likviditou skutočne jedine umelo vyvolávanými infláciami, resp. vojnovými konfliktami vedenými vo virtuálnej úrovni.

zdroj : 

www.youtube.com/watch?v=M8cgdySF2xU&t=3164s

www.youtube.com/watch?v=VEbD54lodNw&t=19s

www.youtube.com/watch?v=z1Ao47eLCSs&t=2895s

www.youtube.com/watch?v=2arOrRzq8Eg&t=347s

 

Aby sme neboli veľkými optimistami, ktorí majú záujem o vyslobodzovanie sa z okov konzumného egoizmu, sme relatívne často "ochladzovaní" mediálnymi informáciami ako napríklad z mesiaca december 2016. Nové typy cenzúry zo strany na to určených subjektov, ktoré majú za úlohu kontrolovať médiá, sociálne siete nevynímajúc. Takýmto spôsobom sa stále viac dokonalejšie ukotvuje totálna digitalizácia spoločnosti, kde ľudská bytosť prestane s teplom jej srdca existovať. Konkrétne? Napríklad v mesiaci december 2016 Facebook priznal ako má záujem oficiálne využiť "Sorosom platených kontrolórov faktov" na "cenzúru nepravdivých správ". Ide o Georgom Sorosom financovaný inštitút Poynter v USA, ktorý má označovať a skrývať nepravdivé správy na Facebooku, ktorý je nosnou sociálnou sieťou v USA. Takýmto spôsobom sa vytvorí a podporí neviditeľná moc cenzúry, ktorá kedykoľvek svojvoľne rozhodne, čo je pravda a čo nie, bez akejkoľvek serióznej kontroly. Práve takéto inštitúty budú v budúcnosti oporou kontroly digitalizovanej spoločnosti, ktorej absolutistický režim bude dosahovať vrchol okolo roku 2061.

zdroj :

slobodnyvysielac.sk/2016/12/19/facebook-ohlasil-plan-ako-vyuzit-sorosom-platenych-kontrolorov-faktov-na-cenzuru-nepravdivych-sprav/?v=13dd621f2711

 

Nemusíme chodiť opäť ďaleko do zahraničia. Samotný prezident Českej republiky Miloš Zeman sa vyjadril 27.12.2016 pre médiá (zdroj: www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Akysi-pornoherec-bude-zostavovat-zoznamy-zakazanych-serverov-Cesky-prezident-Zeman-predniesol-svoje-vianocne-posolstvo-282303), kde s plnou vážnosťou varoval pred iniciatívou českého ministerstva vnútra, kde sa zostavuje zoznam "dezinformačných serverov", predstavujúcich údajne nebezpečenstvo pre bezpečnosť Českej republiky. Podľa prezidenta Zemana je to veľmi nebezpečný jav, ktorý sa deje na ministerstve vnútra ČR, pretože "kto iným zabraňuje vyslovovať argumenty, dokazuje tým, že sám žiadne argumenty nemá", ako sa prezident Zeman vyjadril...

Je potrebné si udržať optimistický prístup aj napriek anomáliám ktoré sa dejú aj na Slovensku, kde vám ponúknu príspevok =1.330,--EUR za to, že sa presťahujete k Trnave, v okolí ktorej sa budete môcť zamestnať - skladať autá pre zamestnávateľa - subkontraktora zahraničnej automobilky, ktorá predá nami na Slovensku vyrobený produkt so ziskom a Slovensku hodí drobné... 

 

Sečteno, podtrženo. Nie je vylúčené, že pokiaľ sa seriózne zamyslíme nad vyššie uvedenými faktami, nie je vylúčený vojenský konflikt na našej Planéte. Pripravovaná plne digitalizovaná spoločnosť a virtuálna realita matrixu vzbudzuje hrozbu vojenského konfliktu, ktorý vo virtuálnej realite taktiež tvorí skvelú fiktívnu produktívnu položku pre zbrojársky priemysel. V skutočnosti vojenský konflikt celoplanetárneho charakteru nehrozí, avšak čo sa týka virtuálneho konfliktu, ten už začal. Je pritom úplne nepodstatné, či to bude USA, ktorá bude v budúcnosti nulovým globalizmom ovládať Európu, alebo naopak Čína s Ruskom cez integrované systémy infraštruktúry v Európe, ktoré majú najväčšie zásoby zlata na svete. Matrix ako matrix, ide v nich len o prácu s kybernetickými údajmi, označenými čipmi, nie s ľudskými bytosťami o zneužívaní ich energii nehovoriac.

 

Ako z toho von ? Čo urobiť s tým, aby sme sa vyhli vývoju smerujúcemu k predpokladanej negatívnej budúcnosti ? Týka sa to predsa všetkých ľudských bytostí ale aj Prírodných bytostí žijúch na Planéte Zem ? Ako minimalizovať následky, o ktorých vopred vieme, že hrozia ? Alebo nám takýto predpoklad možnej budúcnosti nevadí a žijeme zo dňa na deň ? Odpoveď je pomerne jednoduchá a jasná, náročnejšie je to už s jej realizáciou v praktickom živote. Humanizácia. Humanizácia ako jav, ktorý sa musí aplikovať nielen v politike a ekonomike, ale vo všetkých navzájom previazaných súčastí života a spoločnosti.

Celistvý, ľudský a harmonický prístup človeka k človeku, človeka k Prírode a Planéte Zem ako jej súčasť, všetci a našej Planéte sme prepojení. Nie je možné pripustiť stav kedy bude digitalizácia spoločnosti v disharmónii voči Prírode, Planéte a ľudskosti, humanite. Každodenná práca na vnútornej čistote  a harmónii ľudských bytostí, každého jednotlivca a ľudskej civilizácie ako celku môže postupne vytláčať temné systémy a energie z hmoty. Investovanie do nového kvalitného vzdelávacieho procesu. Zdôrazňujem, že "nového" teda nie inováciami do existujúceho vzdelávania, ktorý len oklameme inovačnými operačnými programami platenými zo zdrojov Európskej únie. 

Vzdelávací proces za posledných 28 rokov sa nielenže nikam kvalitatívne neposunul (konkrétne na Slovensku), ale dokonca zdegeneroval. Je neuveriteľné množstvo kritérii, ktoré môžeme menovať na základe odborných a vedeckých štúdii, ktoré tento stav potvrdzujú. Jedným z vybraných žiaľ prehnitých kritérii je stav, že žiak, či študent sa stal obchodným artiklom, na ktorého sa čerpajú finančné prostriedky pre jednotlivé školy, doslova na kus. Ešte nedávno sa "bili" školy o to, kde bude prijatých viac študentov, aby "sme mali peniaze". Potom sa nečudujme, že niektoré indivíduá so "silnými rodičmi ako sponzormi" nám na vyučovaní fajčia, telefonujú a pod. Áno, miestami ide o mravný úpadok, s ktorým si školstvo nevie poradiť. Peniaze rozhodujú.

Okrem mravného a hodnotového úpadku (česť výnimkám) sme zaznamenali aj výchovu bytostí smerujúcu k tomu, že si dokážu "všetko vygúgliť", absentuje poctivá múdrosť z kníh a samostatná schopnosť tvorivého myslenia. Na vysokých školách naopak učíme študentov "kriticky myslieť" akurát sme pozabudli na to, že kritika nestačí a je potrebné aj niečo nové inovatívne a najmä nevirtuálne vytvoriť. Vygúglené informácie učíme našich študentov poctivo manipulatívne vkladať "do požadovaného prúdu spoločenského diania" tak, aby vyhovovali požadovaným tendenciám riadeným vo všetkých odvetviach spoločnosti trhom a globalistickou propagandou. Školstvo sa prispôsobuje potrebám trhu, jediným nosným prvkom je totálna digitalizácia spoločnosti a výchova mladých "Európanov" a to spôsobuje jeho zásadný rozvrat, kde nemá miesto tvorivé myslenie a umelecká tvorivá zručnosť spojené s teplom srdca ľudskej bytosti kontinuálne v architektúre spojitostí do celistvosti.

Pokiaľ v novom spôsobe vzdelávania nebudeme vnímať Prírodu a Planétu Zem v harmonickej spolupráci s akoukoľvek činnosťou ľudských bytostí na našej Planéte a zameníme dar života a bytia s digitálnou propagandou virtuálnej reality, tak potom sa musíme pripraviť do budúcnosti skutočne väčšinou na to, že budeme ako jednotlivci len neživými kybernetickými údajmi v absolutistickom matrixe v cene jedného čipu, nevynímajúc fakt, že budeme ako civilizácia a naša Planéta (s výnimkou drvivej menšiny populácie) slúžiť mimozemským civilizáciám (a ani o tom nebudeme vedieť...). Je to na nás všetkých čo si vyberieme...

 

Pokračovanie v tejto téme bude uvedené v dalších článkoch.

 

© Marian Svinčiak

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode