Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

JEDNA Z CIEST PRIAZNIVEJ VÍZIE DO BUDÚCNOSTI VO VZDELÁVANÍ UŽ EXISTUJE... MÁME MOŽNOSŤ ČELIŤ HROZBÁM UMELEJ INTELIGENCIE ?...

11.11.2017 08:57

 

Vzdelávanie. Zásadná téma, ktorej kvalita je na prvom mieste v súvislosti s priaznivým vývojom na Planéte Zem do budúcna a je potrebné venovať jej pozornosť v prítomnom okamihu. Aspoň základné kamienky ciest a ich svetelných princípov. Veľmi dôležité je v tejto súvislosti spojenie všetkých častí ľudskej bytosti pri vzdelávaní, jednak fyzického tela ale aj duchovno - energetických obalov. Kvalitu vzdelávania v rovnováhe spojiť s intuíciou a múdrosťou, teda intelektuálnu zložku spojiť s prijímaním čistých svetelných bioenergii do nehmotných článkov bytosti s princípom dosiahnutia sústavného zvyšovania vnútornej čistoty ľudskej bytosti, nielen akademickej úrovne vzdelávania.

 

Pokiaľ budeme ignorovať ľudskú bytosť ako n-dimenzionálnu bytosť vo vzdelávacom procese, výnimočnosť a kvalita zanikne, zakrnie vplyvom vonkajších negatívnych matrixových vzorcov. Aj preto, že mnohí rodičia s vyššími kvalitatívnymi požiadavkami na vzdelávanie mnohokrát nedokážu donekonečna bojovať s obmedzenými učiteľmi a manažérmi základných škôl, či predškolských zariadení (česť výnimkám), ktorí vykonávajú službu štátnemu vzdelávaciemu systému, na základe jeho dnes už neprijateľných oklieštení za mesačnú mzdu, sa snažia podporovať možnosť domáceho vzdelávania.

 

Príklady z praxe hovoria za všetko. V prvom ročníku štátom zriadenej základnej školy napríklad medzi povinne voliteľnými predmetmi si môže rodič pre dieťa vybrať z dvojice výpočtová technika alebo anglický jazyk, prípadne iná alternatíva výberu medzi etikou a náboženstvom. Dokonca poznáme prípady, kedy rodič pôvodne vybral pre dieťa aj telesnú výchovu, avšak škola ju zamenila svojvoľne za výpočtovú techniku. Anomálii je možné vymenovať mnoho. V rámci priaznivého vývoja a slobodnej vôle sa pýtame, pokiaľ je náboženstvo jedným z povinne voliteľných predmetov už v prvom ročníku základnej školy, ktorej zriaďovateľom je štát, prečo nemôžeme vo vzdelávaní už od tých najmenších detí hovoriť otvorene o ľudskej bytosti, ktorá je n-dimenzionálnou bytosťou a ktorá má okrem fyzického tela aj vonkajšie jemnohmotné duchovno - energetické obaly ? Prečo to sebaklamy vedome ignorujú ?

 

Príkladom svetla v alternatívnom spôsobe vzdelávania predškolského obdobia detí sú napríklad Lesné materské škôlky, kde sú dvere domácemu vzdelávaniu a spolupráci s rodičmi otvorené. Čo sa týka základných škôl, svetielkom v oblasti domáceho vzdelávania je konkrétnym príkladom Súkromná základná škola v Banskej Štiavnici, ktorej názov je Bakomi (www.bakomi.sk/co-skola-ponuka.html).

 

Vráťme sa ale k faktom, ktoré sme uviedli v našom článku zo dňa 30.10.2017 o konferencii domáceho vzdelávania v Bratislave. V tomto článku sme okrem iného uviedli aj skutočnosti týkajúce sa hrozieb umelej inteligencie, ktoré už v súčasnosti sú na Planéte Zem faktom. Prečo je veľmi dôležité zaoberať sa pri kvalite vzdelávania od najmenších detí jasným nebezpečenstvom disharmónie opierajúcej sa o nadvládu "kvalitných" technológii umelej inteligencie nad človekom a životom ? 

 

 

Opakované duchovné komunikácie z obdobia posledných 15 mesiacov a zdroje duchovného poznania jasne potvrdzuje súčasný vývoj priamo v hmote, vo fyzickom svete. My tieto skutočnosti nebudeme prehliadať, žiaľ ide o fakty, ktoré sa už dejú na Planéte Zem. Aké ? Napríklad trend nastúpený na Planéte Zem v oblasti umelej inteligencie a digitálnych technológii. 

 

Existuje reálna hrozba (...a to už v priebehu roka 2018), že ľudským bytostiam budú ponúkané schopnosti napríklad umelých implantátov ako neuronálnych procesorov priamo do oblasti mozgu, ktoré vytvoria nové technológie komunikácii vo vzájomnej väzbe, nový kybernetický matrix, ktorý jednoznačne ide proti životu.  

 
 
Stručne. Zrejme niektorí poznajú názov oblasti Silicon Valley (tzv. kremíkové údolie) v severnej Kalifornii, USA. Elitárstvo na Planéte Zem taktiež nie je nič nepoznané, určité temné entity inkarnované na Zemi, ktoré sa považujú za nadľudí. Ich transhumanizmus a plánované vytvorenie zlúčenín ľudskej bytosti (človeka) a stroja (umelej inteligencie) sú reálnou hrozbou. Kybernetické organizmy, humanoidi už nie sú len výplodom fantázie. Usilovanie niektorých entít o nesmrteľnosť človeka sa stáva realitou. Šialenstvo. Dokonca fúzia človeka a stroja už je takmer k dispozícii.
 
 

Na základe duchovných komunikácii nie je vylúčené, že nové technológie komunikácie v kybermatrixe prostredníctvom čipov v ľudskej hlave budú nasmerované k poničeniu ľudských bytostí, ktoré nebudú mať záujem o tento matrix a "nebudú poslušní". Ide tu v zákulisí tejto idey v podstate o vysokosofistikované negatívne ovládacie propagandy, vytvorenie elitárskej rasy nadľudí na Planéte Zem s dosahmi aj na temné entity mimozemského charakteru a napojeniami na temné ovládacie energie vysokých frekvencii nad hmotou, ktoré budú považovať ostatných ľudí za obyčajných menecenných parazitov. Podobne tak sterilizácia v hromadnej úrovni na elimináciu nárastu populácie na Planéte Zem už nie je len výplodom fantázie...

 
 
Pre dokreslenie obrazu je vhodné uviesť, že už dnes existujú v rámci umelej inteligencie na Planéte Zem digitálne technológie alebo vyvíjajúce sa programy, ktoré dokážu na základe skenovania mozgu nielen čítať myšlienky, ale dokonca predvídať myšlienkové pochody ľudskej bytosti s presnosťou až na 87 %. Podobne tak schopnosť týchto programov rozlúštiť v reálnom čase ideu, na ktorú človek myslí. Umelá inteligencia, ktorá je schopná disponovať neuronovými sieťovými parametrami a súčasne využiť schopnosť používať metódy kognitívnej psychológie. Zjednodušene povedané, ide o schopnosť digitálnych programov "vlámať sa" do hlavy a mozgu človeka a odsnímať všetko, čo človek vie a následne manipulovať s ľudskými myšlienkami. Koniec súkromia ľudských bytostí. 
 
 
Technológie a programy, ktoré dokážu zlikvidovať človeku súkromie, dokážu preprogramovať mozog, navodiť umelo pocit šťastia alebo agresivity, dokonca dokážu spôsobiť ovládanie pohybov cudzích osôb a celých skupín osôb. Dnes už existujú na Planéte Zem programy a výskumy, ktoré ovládajú mozog človeka bez toho, aby sa ho fyzicky dotkli napríklad ovplyvňovaním molekúl vody, či železa v šedej mozgovej kôre. Že je to šialené ? 
 
 
Áno, jednoznačne...ale väčšina ľudí na Planéte Zem takýto vývoj podporuje, či už vedome alebo nevedome. Aj ako rodičia svojich detí... Súťaženie mládeže v tom, kto má viac "in" smartfón môže ako kvalitatívny parameter mravného úpadku veľmi zle skončiť...
 
 
- vybrané zdroje a odkazy :
 
 
 
 
 
 
Ide teda o dôležitú schopnosť ľudských bytostí dokázať harmonizovať nové technológie umelej inteligencie v prospech života a na podporu života a nie na jeho poničenie alebo ovládanie. Tak, aby neboli zneužité proti životu. Mnoho technológii UI môže slúžiť v prospech ľudskej civilizácie a na podporu života, ide o to, aby sme si uvedomili temné stránky tohto procesu. Zatiaľ sa to vyvíja na základe faktov veľmi nepriaznivým smerom v tejto oblasti. Tu je možné sa pozastaviť nad zásadnou otázkou. Pokiaľ ľudská civilizácia má záujem na spolupráci, aby jej umelá inteligencia svojimi logickými a presnými digitalizovanými technológiami uľahčila a zlepšila život na Planéte Zem, ako sa asi bude správať umelá inteligencia vo vzťahu k ľudskej civilizácii, ktorá sa správa nelogicky, iracionálne a je vedená nízkymi sebeckými pudmi, pretože preukázateľne škodí napríklad samotnej Planéte Zem ? Nebude sa UI takúto civilizáciu snažiť eliminovať ?
 
 
Tu niekde je možné hľadať aj skryté negatívne ovládacie energetické systémy v pozadí hmotného sveta, na ktoré sa napájajú v hmote inkarnované entity s temným poslaním. Samotná idea transhumanizmu Raya Kurzweila a Anthony Levandowskisa je z vyšších duchovných nadhľadov priaznivých svetelných sfér a hladín vnímaná ako určitá negatívna infekcia pre civilizáciu na Planéte Zem.
 
 
Duchovné komunikácie s nie priaznivým scénárom sa žiaľ potvrdzujú vývojom aj priamo v hmote.
 
 
Skutočne to vyzerá tak, že si nechceme uvedomiť technokratickú likvidáciu, ktorá spôsobila už mnohokrát v dávnej minulosti poničenie ľudskej civilizácie na Planéte Zem. Opakované katastrofy napríklad v dávnej Atlantíde, ktoré spôsobili napríklad aj agresívne invazívne konfikty a útoky smerujúce proti civilizácii Lemurie a v konečnom dôsledku aj zánik Atlantídy (...a to aj napriek tomu, že mnoho bytostí z Atlantídy je inkarnovaných v súčasnosti na Planéte Zem práve z dôvodu, aby neopakovali tie isté chyby z minulosti a aby sa vyviazali z karmickej záťaže získaním nových pozitívnych skúseností potrebných pre nový priaznivý vývoj na Planéte Zem...).
 
 
Stále a dookola sa vraciame teda ku kvalite vzdelávania, ktoré môže byť zbraňou v rukách chladného intelektu. Aj preto je možné vnímať domáce vzdelávanie a ľudské bytosti, ktoré ho podporujú zo strany konkrétnych subjektov ako pozitívne, vyslobodzujúce od akýchkoľvek dogiem. Príklad ? V domácom vzdelávaní nebudem dieťa viesť k tomu, aby bolo celý deň nakvačené na internete, počítači, či tablete, alebo behalo celý deň v ruke s mobilným telefónom plnom úžasných aplikácii a pod. 
 
 
Štátne školstvo napríklad nemôže diktovať rodičovi v domácom vzdelávaní, aby každá školská hodina bola vedená prostredníctvom interaktívnej tabule, ale aby na jednotlivých vyučovacích hodinách sedeli deti v laviciach na stoličkách a pod.. Podobne tak rodič v domácom vzdelávaní nebude napríklad vyfarbovať s deťmi obrázky klikaním prostredníctvom myši na počítači namiesto jemnej ručnej motoriky piamo na papieri. A súčasne môžeme do domáceho vzdelávania zapojiť viac detí s rodičmi, celé skupiny, ktoré sa dokážu harmonicky spojiť.
 
 
Pri vyučovaní matematiky, geometrie, deskriptívnej geometrie, prírodopisu, biológie, psychológie, či etiky je ideálne spojiť vyučovanie priamo s pobytom detí v Prírode, aby dieťa priamo pozorovalo, čo dokážu energie života vytvoriť napríklad v prienikoch krivkových plôch. Vidieť napríklad "živú" hyperbolu a parabolu nepravidelnú priamo v Prírode. Vidieť napríklad čísla, ich funkcie, priebehy v Prírode, integrálny počet v matematike ako funkcie éterických matríc života morfických a morfogenetických polí a živých tkanív, či prieniky živých bytostí a telies 3D zrkadlené priamo v živej Prírode. Tvorivá sila lásky a energii života dokáže v Prírode vytvoriť neuveriteľné tvary a diela a jasne ukazuje, že ju nedokáže nikdy matematika a kybernetika predstihnúť. Vždy ide o princíp harmónie rozmanitosti v celistvosti.
 
 

Pre pozitívny a priaznivý vývoj (svetelný vzostup Vedomia) potrebujú ľudské bytosti prijímať množstvo priaznivých bioenergii rôznych druhov (mentálne, psychické, vitálne,...), pre spojenie s ktorými nestačia len zdroje intelektuálneho vzdelávania. Je to aj o nehmotných častiach našej bytosti, intuícii, duchovné vyladenie sa na priaznivé energie. Podobne tak je tomu aj pri výžive fyzického tela. Dnes už nestačí kvalitná výživa fyzického tela, pokiaľ sa nestaráme o fyzické telo komplexne (...napr. pravidelné cvičenie a pobyt v Prírode) a aj o nehmotné časti svojej bytosti, nedokážeme byť celistvé bytosti ako súčasť priaznivého vývoja. Rovnováha hmotnej a nehmotnej časti ľudskej bytosti 24 hodín denne aj vo vzdelávacom procese je pre priaznivý nový vývoj veľmi dôležitá.

 
 
 
Súkromná základná škola s názvom Bakomi v Banskej Štiavnici je príkladom pozitívneho prístupu a ústretovosti k domácemu vzdelávaniu. Riaditeľka tejto školy p. Mgr. Jana Marcineková a jej veľmi sympatický prístup spočíva napríklad v tom, že otvorene podporuje domáce vzdelávanie, vychádza rodičom v ústrety a pokiaľ majú rodičia s deťmi o domáce vzdelávanie záujem, tak ich podporí aj keď majú bydlisko v inej časti Slovenska, samozrejme v spolupráci s odborným garantom domáceho vzdelávania. 
 
 
Samozrejme, že nájdeme výnimky aj v štátnych základných školách. Lenže na základe našich skúseností majú riaditeľky v štátnych základných školách k domácemu vzdelávaniu skôr negatívny postoj, resp. alibstický, kde na osobnom stretnutí oznámia rodičovi, že "...oni osobne nepodporujú domáce vzdelávanie, ale keď rodič chce, tak mu papier - súhlas s domácim vzdelávaním podpíšu...". To je konkrétna skúsenosť rodiča prváčika v Lučenci. 
 
 
Opäť vlastná smutná skúsenosť rodiča, kedy sa stretáva v praktickom živote so skazenosťou a skrivenosťou manažérov základných škôl na Slovensku. Čoho alebo koho sa boja títo učitelia, či manažéri základných škôl ? Toho, že vybočia zo stádovitosti a opakovania toho, čo sa naučili na vysokej škole za 5 rokov, prípadne, čo im diktuje štátny pedagogický ústav pretože za to dostávajú mzdu ? Kde je pozitivita a nadosobný záujem o priaznivý vývoj vychádzajúci zvnútra týchto bytostí (česť všetkým výnimkám) ?
 
 
Chodíme okolo horúcej kaše, každý rozpráva o tom, že na Slovensku je vzdelávací systém totálne rozložený v úpadku, ale málokto je úprimný a začína od seba, aby sa niečo skutočne zmenilo v tomto smere k lepšiemu. Alternatívy vo vzdelávaní zakorenené spred 100 rokov bigotným potvrdzovaním seba samých nič nezmenia k lepšiemu, prídeme na to skôr či neskôr. Jednoducho už dnes nestačia energetickým priaznivým potenciálom pre priaznivý nový vývoj. V domácom vzdelávaní je skutočne možné harmonicky spojiť jedinečný talent dieťaťa v spolupráci s maximálnou snahou rodičov o kvalitu, kde výborným sprostredkovateľom je odborný garant domáceho vzdelávania s rešpektovaním súladu s poskytovateľom domáceho vzdelávania. 
 
 

Na záver je možné uviesť, že duchovné komunikácie a zdroje poznania potvrdzujú domáce vzdelávanie ako veľmi priaznivé a podporujúce nový priaznivý vývoj najmä pokiaľ sa rodičia snažia skutočne o svoj osobnostný rast a svetelný vzostup Vedomia aj zvyšovaním svojej vnútornej čistoty a harmónie. Existujú energie vysokých svetelných frekvencii nad hmotou, ktoré tento vývoj podporujú. Pre upresnenie týchto duchovných komunikácii je možné uviesť, že priaznivý vplyv týchto energii podporuje jednak kvalitu éterických tiel a vonkajších energetických obalov ľudských bytostí a súčasne regeneráciu DNA, vitalitu telomérov a otváranie nových sekvencii DNA, ktoré odstraňujú a očisťujú archetypálne úpisy a extrémne vychýlenia, ktorých dôsledkom sú poruchy osobností.

 
 
V praxi ide o výhodu kedy v predškolskom veku nie je dieťa "odkladané" napríklad do jaslí, v materskej škôlke je spojené s matkou, mimoriadne dôležité je spojenie dieťaťa s matkou minimálne do 4 rokov a samozrejme ideálne je pokiaľ aj v období základnej školy spolupracuje v domácom vzdelávaní aspoň jeden rodič. 
 

Duchovné komunikácie ohľadom domáceho vzdelávania podporuje samotný vedecký výskum v hmotnom svete. Existuje mnoho publikácii, ktoré to potvrdzujú. Ide však o výsostne individuálne vnímanie a slobodnú vôľu rodičov, ktorí sa odhodlajú spolupracovať v oblasti domáceho vzdelávania. Je to veľmi živý proces. Jednoznačne je potrebné, aby sa zapájali do neho rodičia, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj ale najmä priaznivý a svetelný vzostup Vedomia. Každý má svoju minulosť avšak môže ju očisťovať a zlepšovať sám seba celý život, to je to najlepšie, čo vie urobiť pre svoje okolie a aj deti. Nepodľahnúť konzumnému spotrebnému a sebeckému matrixu spoločnosti, neuprednostňovať zisk a zárobok pred starostlivosťou o deti. Je to ťažké, každý musí z niečoho žiť, ale nie je správne stať sa otrokom zárobku a robiť len pre zárobok namiesto starostlivosti o deti s láskou, každé dieťa je dar, individualita so svojimi talentmi, kde vo vzťahu rodič a dieťa vždy ide o schopnosť energeticky neparazitovať vzájomne na sebe, neovládať jeden druhého, umenie rovnováhy. Preto sa budeme tejto téme venovať aj v budúcnosti s konkrétnymi výsledkami z praxe.

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode