Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRINCÍPY VZNIKU ZNAČNÝCH KARMICKÝCH ZÁŤAŽÍ ĽUDSKEJ CIVILIZÁCIE NA PLANÉTE ZEM...

26.12.2017 22:53

 

Ľudské bytosti často zaujíma, prečo sa v hmotnom svete deje to, čo sa deje. Prečo je to tak či onak, väčšinou vôbec nie tak, ako si to predstavujeme a myslíme, že to má byť. Obmedzený náhľad ega nás metie a mýli. Nemá totiž nič spoločné s harmonizačným a rezonančným procesom vo vzťahu individuality a celkov. Zaujíma ich otázka príčinnej súvislosti, ktorá je mnohokrát veľmi komplikovaná. Viac, než si dokážeme predstaviť. Vždy je to o energiách a naviazaných informáciách, pulzačných skokoch nad hmotou a pod.. Niektoré príčiny sú veľmi hlboké a zásadné, principiálne. Pramenia z prešľapov ľudskej civilizácie v dávnej minulosti. Dokonca v tak dávnej, že si ju nechce ľudská civilizácia ani priznať...

 

Jedným z období, ktoré zásadným spôsobom poznačili principiálne vývoj a dejiny ľudskej civilizácie a dávnych civilizácii na Planéte Zem a spôsobili značnú karmickú záťaž na našej Planéte, sú obdobie z geologického hľadiska nazývané prvohory (...záverečné štádium prvohôr) a najmä druhohory. Áno, už tam vznikli karmické príčiny veľkého karmického zaťaženia u mnohých udalostí, ktoré sa v dávnej minulosti stali a aj v súčasnosti stále odznievajú. Naznačujú to opakované duchovné komunikácie a zdroje poznania získané z duchovných hladín a sfér nášho Vesmíru, z rôznych pamäťových jednotiek a úrovní nad našim Vesmírom, čo potvrdzujú aj výsledky bádania priamo v hmote. Otázkou zostáva konkrétne na základe čoho vzniklo spomínané značné karmické zaťaženie ?

 

Na úvod je vhodné poznamenať, že tieto duchovné komunikácie a fakty v hmote potvrdzujú opäť nepravdivosť Darwinovej evolučnej teórie. Vyvracajú oporné piliere tejto teórie, nakoľko vylučujú evolúciu a jej priebeh podľa Darwina. Otázka, na ktorú si potrebujeme pravdivo odpovedať je nasledovná: Žili v druhohorách na Planéte Zem ľudské bytosti spolu s jaštermi a plazmi, resp. prebiehali medzi humanoidmi - teda ľudskými bytosťami (cicavcami) a jaštermi na Planéte Zem v druhohorách konflikty v boji o nadvládu na Planéte Zem ?

 

Odpoveď na položenú otázku znie : Jednoznačne áno, na Planéte Zem v druhohorách žili ľudské bytosti súčasne s jaštermi. Skutočne išlo o boj o nadvládu nad Planétou Zem. Spresňovať je však potrebné túto tému sústavným doplňovaním jednak informácií z duchovného pozadia sveta a pochopiteľne aj dôkazmi priamo v hmote...

 

Prvohorná Príroda (obdobie pred 540 - 250 miliónmi rokov) na Planéte Zem v etape karbon predstavovala vegetačné prírodné bytosti obrovského vzrastu. Mnoho vedeckých štúdií to potvrdzuje. Ložiská kamenného uhlia sú toho dôkazom. Dôraz vedci kladú najmä na etapu prvohôr, ktorá nesie názov perm. Mimoriadna vlhkosť prostredia na Planéte Zem v tejto etape umožnila vzrast obrovskej vegetácie. Na takomto princípe veda vysvetľuje napríklad tropické dažďové pralesy, kde je potrebné teplo a veľká vlhkosť, rastliny rastú a bujnejú mimoriadne, teplo a vlhkosť majú prioritu pred svetlom... 

 

Tu je dôležitým momentom vysvetlenie udalosti havárie života na Planéte Zem v etape prvohôr perm, čo veda v oblasti geológie jednoznačne priznáva, avšak nedokáže dodnes jednoznačne vysvetliť, prečo k nej došlo. Súčasne na druhej strane podotýka, že tzv. skleníkový efekt trval v období prvohôr (perm) na Planéte Zem niekoľko desiatok miliónov rokov. Táto havária zjednodušene povedané spôsobila, že pôvodne bujná vegetácia obrovského vzrastu na rozhraní prvohôr a druhohôr spolu s pôvodnými bažinami, jazerami a riekami, vodnými plochami vyschli a pevniny sa premenili v púšte. Zmena vegetácie spočívala v druhohorách v etape trias napríklad v prežívaní ihličnanov a povrch pevnín sa menil na suchý charakter podobný planéte Mars.

 

Veda v oblasti geológie však potvrdila v období pred okolo 220 miliónov rokov opäť zmenu tentokrát v pozitívnom smere, pretože táto zmena odvrátila katastrofický zánik života na Planéte Zem. Podnebie sa výrazne zmenilo, výhodou bolo najmä to, že začali dažde, dostatok vlahy na Planéte Zem spôsobil rast lesných porastov a v neposlednom rade sa objavili na Planéte Zem dinosaury. Skutočnosť a charakter udalosti, ktorá spôsobila vyššie uvedenú haváriu života na konci prvohôr, i keď nie je predmetom tohto článku, pripisujú niektorí vedci a viacerí duchovní bádatelia existencii dvoch Sĺnk v našej Slnečnej sústave, z ktorých jedno prechádzalo štádiom červeného obra (...v štádiu červeného obra hviezda stráca svetelnosť, rozpína sa, väčšina slnečného žiarenia sa presúva do tepelnej oblasti, výrazne sa zvyšuje teplota... jedna z dvojhviezdy - dvoch Sĺnk našej Slnečnej sústavy v dávnej minulosti sa stala neskôr Planétou Jupiter... podľa duchovných komunikácií je to pravdivá informácia potvrdená mnohými bádateľmi...). 

 

Týmito informáciami sa podrobne zaoberali v minulosti bádatelia a jasnovidci ako napríklad H.P. Blavatská, Edgar Cayce, R. Temple, Ivo Wiesner, Jiří Wojnar a mnohí ďalší. Z dávnych múdrych spisov sú uvedené informácie o spolužití dinosaurov jašterov a ľudí v druhohorách v Bonnských manuskriptoch, Lhasských manuskriptoch, knihách Mahabhárata, Rámajána a iných tajných písmach, či informácie predávané výlučne ústnym podaním, ktoré len ťažko zistíme od tibetských mníchov, pokiaľ sme turisti... Z odbornej vedeckej literatúry je možné uviesť dôkazy zaoberajúce sa seriózne s existenciou dvoch Sĺnk v dávnej minulosti našej Slnečnej sústavy (knihy : Harold Jeffreys - The Earth Its Origin History And Physical Constitution, Cambridge r.1929, Henry Norris Russell - The Solar System And Its Origin, New York r.1934).

 

Podľa aktuálnych duchovných komunikácii (Vedomie Vesmíru...) je naznačené s vysokou pravdepodobnosťou, že na Planéte Zem existovali civilizácie ľudí v období pred 560 - 540 miliónmi rokmi v prvej časti prvohôr, pričom v období hroziacej katastrofy života na prelome prvohôr a druhohôr sa v tom čase obývajúce bytosti ľudských obrov dosahujúcich výšku 3 až 4 metre stiahli do podzemia Planéty Zem, kde prežívali dlhšie obdobie spolu s určitými živočíchmi. V tomto článku uvedieme niekoľko dôkazov z duchovných komunikácií a karmických očíst, či vnímaní viacerých osôb na Planéte Zem, ktoré tieto skutočnosti potvrdzujú a taktiež aj vedecké dôkazy, okrem iného aj o existencii ľudských bytostí a jašterov v súbehu počas obdobia druhohôr na Planéte Zem, dokonca vzájomných bojoch medzi ľudmi a jaštermi o nadvládu na Planéte Zem.

 

Ďalšie otázniky, ktoré vyvstávajú. Ako sa dostali jašteri na Planétu Zem ? Pán Darwin by sa asi nepotešil. Jeho teória výrazne oklieštila celkový vývoj na Planéte Zem aj vo vede. Podľa bájí peruánskych kmeňov sa dinosaury dostali na Planétu Zem zásahom mimozemských civilizácií či entít, čo sčasti je pravdou. V skutočnosti sa však na základe opakovaných duchovných komunikácií prikláňame k záveru a informáciám, že práve stiahnutie sa ľudí obrov obývajúcich Planétu Zem na konci prvohôr do podzemia otvorilo cestu k invázií cudzích druhov, mali totiž na to vytvorený priestor. V podstate vyhýbaním sa vývoju v hmote na povrchu Planéty Zem ľudská civilizácia obývajúca Zem v období na prelome prvohôr a druhohôr umožnila obsadenie Planéty Zem cudzími entitami jašterov z iných dimenzií a úrovní svetov nad našim Vesmírom priamo na Planétu Zem a otvorila cestu k rôznym invazívnym magickým zásahom aj zo strany mimozemských entít. 

 

Potvrdilo sa staré známe, že keď sa nestaráte o svoju záhradku, postará sa o ňu číhajúci votrelec. Existujú informácie, ktoré potvrdzujú, že presun jašterých foriem života (...ľudských jašterých foriem a zvieracích jašterých foriem...) na Planétu Zem v období druhohôr bol riadený, resp. omylom vykonaný Stvoriteľskými úrovňami Jašterov nad našim Vesmírom, v ktorom sa vyvíjame. Vychádzajúc z karmickej disharmónie, ktorú vytvorilo ľudstvo na Planéte Zem určitým absentovaním v kvalite vývoja začiatkom druhohôr, túto situáciu aktívne zneužili iné urovne stvorenia ako paraziti. 

 

Nezabúdajme, že Planéta Zem je jedinečná a veľmi zaujímavá aj pre iné entity. Karmicky teda bolo ľudstvo postavené v druhohorách pred ťažkú úlohu nielen obnoviť život po havárií života na konci prvohôr, ale aj pokúsiť sa o spolužitie s dinosaurami, čo však opäť neskončilo dobre. Začal sa totiž boj o nadvládu nad Planétou Zem a vytlačenie súpera z nej. Na oboch stranách dochádzalo k ničivým následkom smerujúcim k likvidácií súpera, čo však z hľadiska ľudskej civilizácie dospelo k fatálnym prešľapom a v princípe k vytvoreniu značného karmického zaťaženia. Jašteri sa nechceli vzdať dlhého obdobia a privlastňovali si Planétu Zem...

 

Existujú dôkazy priamo v hmotnom svete, aj informácie zistené z duchovných komunikácií s Vedomím Vesmíru a jeho pamäťovými sekvenciami preverované krížovou kontrolou viacerých osôb na Planéte Zem, že v niektorých obdobiach druhohôr zneužívali ľudské obrie bytosti dinusaurov ako domáce zvieratá totálnym ovládaním, na druhej strane v iných časových úsekoch tohto obdobia to boli práve veľké ľudské jašterie bytosti so silnou magickou výbavou a haďou silou, ktoré používali ľudí doslova ako potravu. V každom prípade išlo aj mnohokrát o zneužívanie obrovských magických schopností jašterých entít parazitovaním na ľudských bytostiach. Tieto informácie spoločne preukazujú, že odstránenie jašterých foriem života (...tzv. zánik dinosaurov...) z Planéty Zem nebolo v žiadnom prípade spôsobené dopadom asteroidu na Planétu Zem, tak ako sa to veda snaží odfláknuť jednoduchým a strohým vysvetlením z pohľadu dlhých desiatok miliónov rokov... Je to len jeden z nezmyslov, na ktorých stojí aj Darwinova evolučná teória (...tak to vypadá, keď si vyberieme pri vedeckých záveroch to, čo nám vyhovuje a ostatné informácie a indície nebudeme skúmať alebo ich zatajíme...). 

 

 

V skutočnosti išlo na jednej strane o veľmi náročné a komplikované magické zásahy konkrétnych bytostí nad hmotou aj za cenu určitého násilia na ľudských jašterých bytostiach (...ich premiestnenie do inej dimenzie späť na domovské svety a pod...) a na druhej strane o neľútostné až genocídne likvidovanie jašterých zvieracích entít na Planéte Zem priamo v hmote genetickými prostriedkami zo strany vyspelých civilizácií ľudí (obrov), smerujúcich napríklad k neplodnosti dinosaurov. Podľa duchovných informácií zásahy do genetiky dinosaurov neboli spôsobené len pozemskými ľudmi, ale aj niektorými mimozemskými entitami, ktoré nemali záujem na tom, aby na Planéte Zem žili jaštery. Naopak podporovali na Planéte Zem život cicavcov.

 
 
 

Samostatné informačné zdroje poznania z duchovných sfér a hladín nad týmto Vesmírom odovzdali informácie, že likvidácia dinosaurov, jašterov ale aj ľudských bytostí bola na Planéte Zem sčasti spôsobená pred zhruba 75 - 70 miliónmi rokov aj prostredníctvom použitia jadrových zbraní v našej Galaxii, ktoré boli používané v rámci galaktických vojen. Niektoré entity v našej Galaxii mali záujem, aby na Planéte Zem nežili ani ľudské bytosti (humaniodné cicavce) ani jaštery. Informácie o týchto udalostiach v určitých častiach zachytávajú aj Lhasské manuskripty a Mahabhárata (...tejto komplikovanej téme budú venované aj ďalšie samostatné články...)

 
 
 

Takýmto spôsobom vzniklo jedno z najväčších karmických zaťažení ľudstva na Planéte Zem, plazy kontra cicavce, kde ľudstvo žiaľ ťahá za kratší koniec. Ľudia mali vybojovať svoj boj s jaštermi o to, kto bude žiť na Planéte Zem. Spolužitie týchto druhov na Planéte Zem je totiž vylúčené z hľadiska nadhľadu duchovných hladín Stvoriteľských bytostí a viacerých úrovní Tvorcov nášho Vesmíru. Jašterie a plazie entity, či ľudské tak zvieracie, majú svoje domovské svety. Tento boj však mal byť vedený čistými princípmi a prostriedkami, nie totálnou genetickou likvidáciou druhu zvieracích jašterov. Dôkazov o tom, že ľudstvo získalo veľké karmické zaťaženie práve z tohto dôvodu je mnoho, nehovoriac o následných opakovaných dopadoch rôznych komét, či asteroidov, ktoré vždy spôsobili lokálnu, či celoplanetárnu katastrofu na Planéte Zem...

 
 
 

Niet sa teda čo čudovať faktu, že na Planéte Zem je inkarnovaných v súčasnosti len okolo 35 až 42 % ľudských bytostí 2.typu pôvodom zrodenia ľudských duší. Okrem nich je totiž na Planéte Zem inkarnovaných v súčasnosti ako ľudských bytostí 2.typu aj mnoho pôvodom zrodenia iných bytostí z rôznych úrovní a svetov napr. anjelov, Stvoriteľských bytostí, Elfov, rôznych ďalších bytostí, Prírodných bytostí, Víl, Škriatkov, Trpaslíkov, ale aj jašterých a plazých entít, ktoré majú vyviazať svoje karmické zaťaženie, splniť úlohy a poslanie z toho vyplývajúce s novými skúsenosťami. Pochopiteľne, že drvivá väčšina týchto ľudských bytostí žijúcich na Planéte Zem o svojom skutočnom pôvode a zrode ani len netuší...

 
 
 
(Poznámka : Táto téma by potrebovala veľký priestor na podrobné rozvedenie detailov, avšak to nie je možné obsiahnuť v jednom článku... Je mnoho kníh, duchovných informácií a poznatkov, ktoré je ptrebné preverovať a spresňovať. Pre vysvetlenie - ľudská bytosť dnešného 2. typu - znamená bytosť genetickej matrice nazývanej aj ako Adamah Kadmon, označovaných aj ako "Adamov rod", resp. podľa J.R.R.Tolkiena v diele Silmarillion - nazývaní ako tzv. Atani, ktorí majú možnosť neobmedzeného svetelného vzostupu...)
 
 
 
Akokoľvek to znie možno ako sci-fi, je to viac než pravdepodobné. Vysoká úroveň pravdy. Žiaľ, vedci mnohokrát považujú mnohé seriózne výskumy za fantasmagórie (...česť výnimkám...), pretože nemajú odvahu a profesionálnu česť pre poctivý výskum. O to viac sa závistlivo prekvapia, keď zistia, že sú nájdené dôkazy a výskum pravdivé. Moderná veda robí väčšinou objavy a výskumy týkajúce sa objavenia teplej vody, najmä pokiaľ sú na to určené granty (...česť výnimkám)
 
 
Existujú dôkazy samotnej vedy, na základe ktorých bolo doložené, že genetická neplodnosť u dinosaurov a jašterov z obdobia druhohornej jury je logický dôsledok poruchy tvorby hormónov, ktoré vyvolávajú znášanie vajec. Išlo o princíp, že hotové dinosaurie vajce bolo pred znesením opakovane obaľované niekoľkými vrstvami škrupiny, čo spôsobilo udusenie plodu, resp. neschopnosť plodu presekať, či prehrýzť sa cez škrupinu na svet a pod... Podrobnosti sú zachytené celoplanetárne napríklad v knihe, ktorú vydal Ludvík Souček - Tušení Souvislosti. Profesor Heinrich Karl Erben z Bonskej univerzity rozpracoval túto tematiku podrobnejšie vo svojich knihách a dielach ako napríklad v knihe Leben Heisst Sterben Der Tod Des Einzelnen Und Das Aussterben Der Arten...
 
 
Pokiaľ chceme vo vede zotrvávať na tvrdení, že v druhohorách neexistovala na Planéte Zem ľudská vyspelá civilizácia a dinosaury resp. jaštery vyhynuli na Zemi pádom asteroidu, tak na druhej strane dodnes moderná veda nepriniesla vysvetlenia, prečo na Zemi prežili pád asteroidu v dávnej minulosti a kataklyzmu ryby, pričom morskí plazy vyhynuli, alebo prečo prežili vtáci a neprežili lietajúce jaštery ?  
 
 
 

Významný výskum a dôkazy priniesol Dr. Javier Cabrera (13.5.1924) prostredníctvom svojej zbierky čiernych kameňov z Icy (Peru). Na týchto kameňoch sú napríklad zachytené mnohé scény ľudí spoločne s jaštermi, kde ľudia žijú spolu s jaštermi, používajú jašterov ako jazdecké zvieratá. Samostatnou časťou zbierky sú aj obrázky na kameňoch dokonca s neobvyklými lekárskymi operáciami (...transplantácia srdca, mozgu a pod....), podobne aj iné zaujímavosti zo života dinosaurov a jašterov... Ďalšou lokalitou, v ktorej boli v hroboch nájdené artefakty zobrazujúce údajne dávno vymreté zvieratá z obdobia druhohôr, je miesto nachádzajúce sa na Nazkánskej pampe v Peru, niekoľko míľ od mesta Nazca. Ako mohli byť v mnohých hladkých kameňoch vyryté obrazy lietajúceho jaštera Pterosaurusa spolu s ľudskými obrami, ktorý žili na Planéte Zem pred 140 - 80 miliónmi rokov ?

 

Veľmi seriózne a podrobne sa o tejto lokalite zmieňuje incký kronikár Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayuga vo svojom diele Relación de antiguedades deste reyno del Piru : Estudio etnohistórico y linguístico (...vydané okolo roku 1613, 1620, 1630...). Uvádza, že už v období vlády dynastie Pachachuti boli na starom pohrebisku kráľovstva Chneru nazývanom " Chinchayunga " opakovane nájdené čudné hladké kamene nesúce rytiny neznámych zvierat a dávnych ľudí. Je pravdepodobné, že práve z tejto lokality môže pochádzať väčšina artefaktov nachádzajúcich sa vo významnej zbierke Dr. J. Cabreryho obsahujúcej nie menej ako 15 000 gravírovaných rytých kameňov s obrázkami dávnych zvierat a ľudí. V roku 1562 odoslal guvernér kolekcie týchto kameňov španielskemu kráľovi, ktoré boli následne uložené ako rarita v Madridskom múzeu (Španielsko). 

 

odkazy a zdroje :

www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g304040-d318924-Reviews-Javier_Cabrera_Scientific_Museum-Ica_Ica_Region.html

www.youtube.com/watch?v=NPO6h8M6DI4

www.labyrinthina.com/the-peruvian-ica-stones-curator.html

 

 

Súbežné stopy dinosaurov a človeka, ktoré zanechali odtlačky vo vápencových horninách u Paluxy River neďaleko Glen Rose v Texase (USA), by podľa uvedených stratigrafických vzorov boli neuveriteľne staré až 248 - 65 miliónov rokov. V roku 1925 získal dánsky archeológ Waldemar Julsrud (1875 - 1964) od miestnych roľníkov väčšie množstvo starožitných figúrok z pálenej hliny. Figúrky znázorňovali rôzne rasové typy ľudí, dinosaurov, ľudí spolu s dinosaurami a rôzne druhy dnes neidentifikovateľných zvierat. Ľudia sú na týchto obrázkoch nakreslení ako chovatelia alebo lovci dinosaurov. Figúrky boli najdené roľníkmi na ceste do Acambra (mexický štát Guanajuato) v úseku rozplavenom dažďom asi 280 km severozápadne od Mexico City. 

 

 

Julsrud získal najprv 40 figúrok, pozdejšie mu roľníci prezradili samotnú lokalitu, kde počas archeologického výskumu v roku 1944 našiel ďalších niekoľko tisíc exemplárov. Podľa úvah Julsruda tvoria kolekciu dve štýlove odlišné skupiny figúrok. Staršia skupina (...civilizácie Chupicuaro) predstavovala štylizované postavy majúce dlhé šikmé oči, oduté pery a trojuholníkový tvar tváre. Mladšia skupina mala oválnu tvár, čiastočne šikmé oči a menej oduté pery. Z dinosaurov bol najčastejšie zvýrazňovaný Triceratops, ktorého využívali ľudia ako domáce zvieratá (...byvol, býk, kôň a pod...). Ľudia sa v bojoch o prežitie podľa rytín na gravírovaných kameňoch stretávali zrejme aj s nebezpečnými dinosaurami ako napríklad Tyranosaurus rex, Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus a iné...

 

 

Po prevedení dvoch skúšok datovania radiokarbonovou metódou, využitím častíc uhlíka prisadnutých na figúrkach počas vypaľovania (...vykonané na University of Pensylvania a Teledyn Isotopes Labs...) boli zistené údaje o veku figúrok analýzou v prvom prípade nie menej ako 5900 rokov, v druhom prípade nie menej ako 6500 rokov. Termoluminescenčná analýza potvrdila vek významne vyšší než 4500 rokov. Značný vek týchto figúrok potvrdzuje skutočnosť, že výrobcovia týchto figúrok nekopírovali súčasné dobové poznatky, ale prevzali a udržiavali veľmi starú tradíciu svojich prapredkov. Dnes je kolekcia plastík uložená v Julsrudovom múzeu v Acambare.

 

 

odkazy a zdroje :

 

www.atlasobscura.com/places/waldemar-julsrud-museum

www.youtube.com/watch?v=OkXCzFx6dAw

 

 

Už v druhej polovici 19. storočia vyslovil Darwinov súčasník a teoretik P.A. Kropotkin, čo potvrdila aj americká biologička Dr. L. Margulisová, že v skutočnosti práve medzidruhová spolupráca a komunikácia v Prírode vytvára podmienky zrodu a rozvoja života na Zemi. Bolo to v čase, ked Darwin zrejme nevedel o existencii tzv. Dino - trails (dinosaurých cestičiek), konkrétne napríklad v lokalite Glen Rose (Texas, USA). V tejto oblasti sa súbežne v tej istej stratigrafickej vrstve vyskytujú stopy jednak rôznych druhov dinosaurov a bosých, ale aj obutých ľudských nôh.

 

 

Výskumu tejto lokality sa venoval Dr. C. Dougherty, ktorý v roku 1980 našiel v tejto lokalite asi 125 otlačkov dinosaurých nôh a spolu s nimi 50 otlačkov ľudských nôh. V kráľovskom múzeu v Madride (Španielsko) boli ako rarity uložené prastaré vzorky gravírovaných kresieb na plochých kameňoch a skalných kaňonoch (...Grand Canyon, USA) zobrazujúcich ľudí a dinosaurov v bezprostrednom kontakte. Zlomyselnosť a neserióznosť niektorých vedcov pri týchto cenných artefaktoch skončila konštatovaním, že ide o podvrhy...mnohým nájdeným veľmi vzácnym artefaktom nebolo ani dovolené spatriť svetlo Slnka a sveta a zostali úmyselne zabudnuté. Vedci stojaci na falošných pomníkoch vedy mnohokrát radšej znevažujú poctivý výskum, než aby sa namáhali na základe profesionálnej cti, najmä pokiaľ za to nie je dosť zaplatené (...česť výnimkám...).

 

 

odkazy a zdroje : 

 

kniha - Cecil Dougherty - Valley Of The Giants

 

 

 

V roku 1971 vykopal profesor antropológie kolumbijskej Univerzity del Quindio Homero Henao Martin na lokalite fosílií, ned'aleko kolumbijskej provincie Tolima vo vrstve sedimentov z obdobia druhohornej kriedy, skamenelú kostru Iguanodona dlhú asi 20 metrov, v ktorej blízkosti sa nachádzala ľudská lebka. Iguanodoni žili na Planéte Zem už v období pred 181 miliónmi rokov na počiatku druhohornej jurskej epochy a vyhynuli na konci obdobia kriedy, asi pred 64 miliónmi rokov, teda dávno pred nástupom cicavcov, od ktorých antropológia odvodzuje pôvod človeka. Tento nález je dodnes profesorom Martinom uchovávaný na menovanej univerzite del Quindio v Kolumbii. Po zverejnení týchto informácií prehlásil sovietsky antropológ Dr. A.A. Zubov počas svojho prednáškového cyklu v roku 1974 na Peruánskej národnej univerzite v Lime, že indicko - sovietska skupina antropológov objavila v roku 1973 pri vykopávkach v Indii ľudské fosílie v hornine z epochy mezozoika. Mezozoikum je geologický stredovek našej Planéty Zem a bol taktiež obdobím dinosaurov. Opäť zrejme náhody, samé náhody, najmä keď sú ignorované... Do kedy budú všetky tieto "náhodné nálezy a informácie" ignorované ?

 

 

Podobne ďalšie podvojné stopy dinosaura a ľudskej bytosti boli nájdené v Turkestane a pochádzajú z obdobia približne 150 miliónov rokov. Žurnalista Alexander Bushev 31.1.1995 publikoval v Komsomolskej Pravde, že cestoval do dediny Khodga-Pil v Turkmenistane, kde videl skamenelé odtlačky dinosaura spolu s ľudskými. Táto správa nebola prvou o odtlačkoch na Kughutang-Tau planine. V roku 1983 v Moskovských novinách vyšla správa od profesora Kurbana Amanniyazova o jeho expedícii, kde sa našli odtlačky dinosaura vedľa ľudských s vekom 150 miliónov rokov. Ešte staršie stopy a otlačky ľudských bosých nôh z obdobia 260 miliónov rokov pochádzajú z okolia Mount Vernonu. Presne tento nález popísal W. Burroughs, otlačky majú dĺžku 23,8 cm a šírku 10,3 cm, jasne zreteľný je otlačok 5 prstov. 

 

 

odkazy a zdroje :

www.cez-okno.net/clanok/dinosauri-jako-domaci-zvirata-lidi-iii

www.matrix-2012.cz/index.php/sekce-a-odkazy/historie/1059-zahadna-prehistorie

answersingenesis.org/dinosaurs/footprints/human-and-dinosaur-footprints-in-turkmenistan/

 

 

Prehľad o vzácnych nálezoch starobylých artefaktov a predovšetkým kostier ľudských obrov z dávnych období života na Planéte Zem podáva vo svojej knihe Lost Cities Of North and Central America autor David Hatcher Childress. Významný je aj nález na Slovensku v dedine Konská pri Martine z roku 1967 (neďaleko Rajeckých Teplíc), ktorého autor bol T. Smiešok. Vo vápencových skalách bol nájdený skamenelý otlačok obrích ľudských stôp, ktoré boli vo všetkých detailoch zhodné so stopou zanechávanou Homo sapiens, okrem veľkosti stopy. Vek vápenca, v ktorom sa spomínaný otlačok našiel, je odhadovaný približne na 55 miliónov rokov. Príkladom môže byť aj v Číne nájdená skamenelina zhruba pred zhruba 15 až 16 rokmi údajne najstaršieho cicavca v hornine, ktorej je prisudzovaný vek 125 miliónov rokov, čo nepochybne znamená, že bol tento cicavec súčasníkom dinosaurov. 

 

odkazy a zdroje :

style.hnonline.sk/civilizacia/278330-ludske-slapaje-v-pravekom-kameni

pieroaz55.blog.pravda.sk/2017/01/28/zahady-na-slovensku-stopy/?print

 

 

Spolužitie ľudských obrích bytostí s jaštermi v období druhohôr potvrdili opakovanými duchovnými komunikáciami a informáciami prenášanými z duchovných úrovní nad hmotou v minulosti napríklad H.P. Blavatská, Edgar Cayce, či Ivo Wiesner a ďalší. Súčasnými opakovane kontrolovanými prenosmi z pamäťových databáz sekvencii duchovných hladín Vedomia Vesmíru a Prírody je možné potvrdiť jednoznačne boj o nadvládu na Planéte Zem medzi ľudskými obrími bytosťami humanoidného charakteru (cicavcov) a jašterov ľudských či zvieracích foriem v rôznych obdobiach pred 270 až 250 miliónmi rokov, 250 až 140 miliónmi rokov a 140 až 65 miliónmi rokov.

 

V tomto článku sme uviedli len zlomky dôkazov nachádzajúcich sa v hmotnom svete (artefakty, nálezy a pod.) na Planéte Zem. Budeme sa snažiť v budúcnosti ešte venovať tejto téme. Ďalšie dôkazy nachádzame aj v rôznych dokumentoch a knihách. Zaujímavou je napríklad kniha od Rainera Holbeho - My z Atlantídy. V tejto knihe na strane 56 uvádza svoj príbeh z obdobia pred 250 miliónmi rokov ako víziu svojej inkarnácie Susanne Moserová z Kolína nad Rýnom. Na bahamskom ostrove Bimini spomínala na podrobné vízie svojich minulých životov ktoré opisuje : "...Bola som oveľa väčšia ako dnes, oveľa pružnejšia a nemala som vyvinuté kosti, ktorými sa dnes ľudia vyznačujú. Všetci sme vtedy boli obri so značnou dĺžkou života... Vzduch bol hustejší ako dnes a voda redšia... Pohybovali sme sa s nádhernou ľahkosťou, takmer sme sa vznášali. Všetko bolo mäkké a elastické..." 

 

 

Domnienka jašterých stvoriteľských úrovní nad našim Vesmírom, že Planéta Zem je určená výlučne pre jašterie ľudské bytosti a jašterie zvieracie bytosti bola a je mylná. U týchto entít je zásadná väčšinou absencia citov, čo je premietnuté aj v kvalite sekvencií ich DNA (...zjednodušene povedané). Prejavujú sa výraznou haďou silou a temnými magickými schopnosťami. V niektorej literatúre sa o nich píše, že "...majú čierne srdce, ktoré sa nikdy nezmení...", ide o určité anomálie na zdrojovej energii. V stručnosti je možné uviesť, že v dávnych dobách vývoja v minulosti ich Planéte Zem zaujímala skôr ako zdroj energie a potravy, či hmotného bohatstva, nie však ako jedinečná Planéta Zem s ideálnym postavením pre harmonický život nachádzajúca sa v priesečníkoch výnimočných energetických dráh Galaxie, kde je na prvom mieste hodnota života v súlade s Prírodou a nie parazitovanie na živote. Aj to je jeden z dôvodov, prečo spolužitie jašterov a cicavcov na Planéte Zem v dávnej minulosti zlyhalo ako vzájomne vylučujúce sa.

 

Aj v súčasnosti prebiehajú rôzne pokusy a obštrukcie o invázie mimozemských jašterých entít rôznych druhov z iných dimenzií a paralelných svetov o privlastnenie si, či určité občasné zneužívanie astrálnych úrovní Planéty Zem s negatívnym energetickým potenciálom. Možno aj práve preto si niekedy uvedomí ľudská civilizácia ako celok, že negatívne emócie nielenže otravujú nás samých ako ľudské bytosti, ale vlastnými anomáliami negatívnych emócií (...hnev, agresivita, závisť...) a negatívnych energií, či informácií nízkych frekvencií infikovanými morfickými poliami ešte vytvárame "krmivo" pre potenciálnych votrelcov...  

 

Neostáva nám nič iné, ako prijať skutočnosť, že okrem iných sa na Planéte Zem sa nachádzajú aj v súčasnosti inkarnované ľudské bytosti 2. typu svojim pôvodom plazie a jašterie entity, ktoré majú vyviazať svoje značné karmické zaťaženie a očisťovať sa splnením určitých úloh. Je to možné vnímať z vývoja dejín na planéte Zem. Podstatné je však, že aj tieto bytosti by sa mali stať súčasťou svetelného vzostupu Vedomia a vývoja na Planéte Zem, v praxi však väčšinou vidíme pravý opak. Nie všetky tieto bytosti (...pôvodom jašterie...) majú záujem o priaznivý vývoj smerujúci v prospech podpory života na Planéte Zem. Karmickú záťaž naopak prehlbujú a vyostrujú napojením na temné energetické systémy v duchovnom pozadí, snažia sa parazitovať a ovládať iné bytosti na Planéte Zem. Nádej musí víťaziť nad zúfalstvom, že Svetelný vývoj na Planéte Zem bude mať navrch.

 
 

Aby sme vedeli odolávať ovládacím a magickým pôsobeniam niektorým z týchto svojim pôvodom jašterých bytostí inkarnovaných na Planéte Zem, je možné sa vyladiť na vysoké frekvencie svetelných priaznivých energií a energo - informačných harmonických svetelných hladín a sfér pochádzajúce z ďaleko vyšších nehmotných úrovní nad našim Vesmírom. Dostať sa jednoducho povedané frekvenčne nad nich, aby sme vedeli prekuknúť ich manipulácie a pokusy o ovládanie smerujúce k podpore neživota. Je to možné, záleží len na nás (...v niektorých našich článkoch sme už v minulosti uviedli fakty, ako sa to v hmotnom svete dá...je to drina každodenná...). Tieto zdroje svetelných energií a informácií sú určené pre všetky ľudské bytosti, ktoré sú inkarnované na Planéte Zem a majú na základe slobodnej vôle záujem sa podieľať na svojom a teda aj celkovom priaznivom svetelnom vývoji a svetelnom vzostupe.

 

 

Ako naznačujú informácie z duchovných a hmotných zdrojov poznania na Planéte Zem, žili ľudské vyspelé civilizácie v podstatne dávnejších dobách než v období Atlantídy, Lemurie, či v Hyperborei, nevynímajúc fakt, že aj karmické zaťaženie ľudských bytostí vznikalo v podstatne dávnejšej minulosti. Ide o obdobia staré desiatky až stovky miliónov rokov... každá bytosť je individualita, ktorá sa môže dostať až k svojmu prapočiatku zrodu a pôvodu často mimozemskému... Je však potrebné si uvedomiť, že čas podobne ako rýchlosti svetla nie sú konštantné a plynú v rôznych duchovných úrovniach a hladinách jednoducho povedané ináč...
 

 

Poznámka na záver :

Na niektoré veci musíme príjsť sami, treba na to určitý čas, hlavné je priaznivé smerovanie. Napríklad bývalá Československá republika (ČSSR a ČSFR) sa musela rozpadnúť (...odhliadnuc od politických rozhodnutí...), aby neskôr Česko aj Slovensko zistili, že sa vzájomne potrebujú pre harmonickú spoluprácu do budúceho priaznivého vývoja na Planéte Zem, sú potrební pre vzájomnú podporu pri vytváraní niečoho dôležitého pre podporu života, čo ich presahuje. Spolupráca na báze rovnováhy dvoch samostatných svojbytných zvrchovaných hrdých národov... 

 

...je toho ešte veľmi veľa, čo nevieme a nepoznáme...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk - december 2017

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode