Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

PRÍRODNÉ DUCHOVNÉ BYTOSTI KTORÉ NÁS OBKLOPUJÚ, ICH PRÍNOS A VÝZNAM PRE ĽUDSTVO

28.11.2015 11:39

 

Milí priatelia,

mnohokrát si kladieme otázku, existujú v prírode bytosti, ktoré sa nám prihovárajú ? Prečo ich väčšina z nás nevidí a nepočuje ? Väčšina z nás skôr iba neveriacky krúti hlavou, že to nie je pravda, totiž príroda, to sú stromy, kríky, kvety, rastliny, zvieratá a všetko, čo vidíme a počujeme, všetko čo môžeme vnímať našimi fyzickými zmyslami. 

Pokiaľ chceme preniknúť hlbšie do tajov, ktoré nám otvára vyššie položená otázka, je potrebné si v prvom rade uvedomiť, že naša civilizácia nie je prvou na našej Planéte. Mnoho náznakov ale aj dôkazov, ktoré skladajú postupne mozaiku nášho poznania naznačujú a preukazujú, že na našej Planéte v dávnej minulosti žili podstatne vyspelejšie civilizácie než je tomu dnes, ide o tzv. ľudstvo 1. typu. Dokonca mnohé z týchto civilizácii, boli podstatne vyspelejšie než my a to nielen po stránke vedecko-technickej ale aj duchovnej. Žiaľ, každá z týchto civilizácii sa na základe pôsobenia temnej strany sily vždy v konečnom dôsledku sama zničila prostredníctvom rôznych katastrôf a to či už pozemských, tak aj vesmírnych. 

V podstate väčšinou tieto dávne civilizácie upadali po stránke duchovnej a niektoré individuality mimoriadnych schopností boli "pozvihnuté" na Bohov, pričom v skutočnosti vôbec o Stvoriteľov nešlo. V skutočnosti nešlo o žiadnych anjelov či Bohov ale o ľudské bytosti, ktoré boli potomkami mimozemských prisťahovacov, ktorí žili na našej Planéte už pred mnohými státisícami rokov, pričom sa dožívali vysokých vekov. V stručnosti môžeme uviesť ako príklad starý Egypt, kde už v období 4 - 10 tisíc rokov pred. n.l. žili vedľa seba ľudia 1. typu s otvoreným vyspelým vedomím a ľudia 2. typu, ktorých vedomie nebolo ani zďaleka tak otvorené, práve naopak bolo zastreté. Práve pre svoju nedostižnosť boli tí prví nazývaní Synovia Bohov (viď kniha Elisabeth Haich - Zasvěcení). Omyly vyplývajúce z degenerácie ľudskej civilizácie rôznymi katastrofami spôsobili, že ľudstvo považovali za "Boha" akúkoľvek mimozemskú civilizáciu, ktorá mala vyspelejšie technológie a techniku, pričom dokázala predať ľudstvu nejaké dary. 

Z hľadiska prírodovedy je Boh vnímaný ako vzor čistoty, ktorý sa prejavuje v harmonickom fungovaní prírodných systémov, v existencii zákonov prírody. K vyššiemu poriadku, ktorý celé veky vekov stojí za fungovaním Prírody, Planéty a Vesmíru. Je potrebné si uvedomiť, že v každom prípade ide o niečo, čo nás presahuje, ďaleko vyššie než si dokážeme predstaviť a zrkadlí sa to pred nami ako výsledok tvorby priamo v Prírode. Každý človek nesie v sebe kúsok zárodku energie zo sféry Stvoriteľov mimo náš Vesmír, v podobe životnej (božskej) iskry v srdci, ktorá nás oživuje v hmote. To je ten plamienok, ktorý nás "ťahá hore a prebúdza túžbu po vznešenosti a ušľachtilosti", byť lepším. Je to sila, ktorá nám umožňuje prekonávať prekážky a neobmedzené možnosti svetelného vzostupu, pokiaľ sa duchovne prebudíme. Rozhodujúcim faktorom je pritom vnútorná čistota a vnútorná harmónia meraná frekvenciami bioenergii, na ktoré je človek vyladený. Nejde teda o privilégiá a umelý nárast schopností (mágia), ale o čistý svetelný prirodzený vzostup.

Pri čistom a prirodzenom svetelnom vzostupe, je naším jediným spojencom Príroda a Planéta, pri plnom rešpektovaní etického a mravného poriadku Prírody a Planéty. Takýmto spôsobom sa priamo spájame s tvorivými silami Prírody, čo nás harmonizuje a tak priťahujeme pre svoj vývoj to, čo je najoptimálnejšie a najpravdivejšie. V takomto harmonickom spojení s Prírodou a Planétou jednoznačne dokážeme na základe svojej vnútornej čistoty rozlíšiť Dobro od Zla, pravotočivé energie od ľavotočivých, teda presne to, čo mágia nedokáže. To, čo je pre mágiu konečným cieľom, rýchle a neprirodzené získanie schopností, vplyvu, moci, či už sebeckých (čierna mágia) alebo spojených s duchovným EGOM (biela mágia), to je na ceste svetelného vzostupu prirodzeného len doprovodným javom. Na tejto prirodzenej svetelnej vzostupnej ceste neprijímame nič, čo mohlo akýmkoľvek spôsobom kriviť náš vývoj. Práve v tom je malosť, neetickosť a dochvilnosť (nepravdivosť) magických techník, ktoré umožnia človeku získať schopnosti, ktoré nezodpovedajú jeho vnútornej čistote, tým ho krivia a oddeľujú od harmonického vývoja v súlade s Prírodou a Planétou. 

Pokiaľ sa vyladíme harmonizovaním svojej bytosti na tvorivé sily Prírody a Planéty môžeme postupne začať vnímať, vidieť a počuť aj prírodné bytosti pohybujúce sa v astrálnej ríši. Znie to možno neuveriteľne, ale práve dogmy, ktoré udržiavali bytosť človeka v strachu a oklieštenosti (napríklad cirkev a náboženský fanatizmus), sa snažili potlačiť v človeku schopnosti vnímať tieto prírodné bytosti a tým spôsobovali otvorenie cesty pre temné sily. Ide o astrálne bytosti Prírody na Planéte ako napríklad Víly, Škriatkovia, Trpaslíci. O úlohe elementárnych bytostí v Prírode písal už v 16. storočí nemecký lekár, prírodovedec a teozof Paracelsus. Legendou, ktorá sa zaoberala obrazmi, ktoré nám v plnej kráse ukazuje Príroda na Planéte povedzme, zvláštnym prírodovedcom, nielen básnikom a umelcom bol Johann Wolfgang Goethe. Dobrým pripomenutím sú tu rôzne ľudové rozprávky o Škriatkoch a Vílach. Zachovali sa z dôb, kedy ľudia mali nielen schopnosť tieto bytosti vnímať, ale prejavovali aj porozumenie pre ich začlenenie do služby, ktorú pre správnu funkciu priestoru vykonávajú. Elementárne bytosti majú rôzne úrovne prejavenia a podľa toho aj dosah nad menšími alebo väčšími priestorovými celkami. Starajú sa o spôsob rozprestrenia vitálnych síl v priestore. Hovoríme o tzv. éterickom tele rastlín v prírode a éterickom tele človeka, ktoré oživuje fyzické telo minerálov energetickými a vitálnymi životnými silami. Úroveň citových síl v prírode predstavuje dynamiku, ktorou na nás daná lokalita pôsobí. Táto úroveň určuje kvalitu dejov a pohybu, dokonca u človeka určuje kvalitu citov a následného správania a stav jeho vedomia.

Kvalita vedomia, ktorú má naša Planéta, sa prejavuje cez tzv. vedomie elementárne a vo vzťahu k telu Planéty sú to miesta sídel elementárnych bytostí. Ide o lokality s výskytom bodov a zhlukov prírodného vedomia. Takéto miesta sa dajú koncentráciou a intuitívnym vnímaním alebo jasnovidnosťou rozpoznávať a je možné navodiť aj vzájomnú informatívnu výmenu pre dosiahnutie procesu zmien a ľudských vstupov do týchto území. Je to svet citov a myšlienok prostredia a podľa toho je potrebné s ním zaobchádzať. Je na nás ľuďoch, aby sa nám podarilo revitalizovať a ponúknuť okolitú krajinu cez vhodné úpravy späť tomuto vedomiu našej Planéty tak, aby sa mohli jej centrá vedomia znovu nerušene ukotviť a rozprestrieť do okolia. Z tohto dôvodu bude potrebné vytvoriť znovu vhodné miesta, ktorú budú napríklad ležať v zastavaných oblastiach čiastočne ľadom a nie nechať ich zdevastovať konzumným úmyslom developerov. Práve v nedotknutých miestach a kútoch Prírody sa niektorým ich formám vedomia darí najlepšie. O rytmus, ktorým je šírená vitálna životná energia do krajiny sa stará napríklad i vedomie niektorých živočíchov a vtákov. Smer ich najčastejších letov alebo smerov cestičiek zveri charakterizujú silové priebehy línií rozprestierajúcich vitálne sily, ktoré sa viažu na ohniská prírodného vedomia. 

Je potrebné sa túto vyššiu etiku vo vzťahu k Prírode a Planéte aspoň pokúsiť. Uvedomiť si, že to, čo nevidíme, resp. nepočujeme fyzickými zmyslami ešte neznamená, že to neexistuje. Opäť sme pri momente kto je na aké frekvencie bioenergii vyladený na základe svojej vnútornej čistoty a harmónie. Pokiaľ niekto nie je synchrónny s určitou frekvenciou je logické, že ju nemôže zachytávať, teda "počuť alebo vidieť" (viď napríklad dielo C.G.Junga - Synchronicita). Predstavme si príklad rozdielu kvality medzi EInsteinom ako vedcom a vreckovým zlodejom, povaľačom. To, čo devastuje Prírodu a Planétu na základe popierania vyššie uvedených existujúcich skutočností a procesov je práve technokracia, ktorá svojou absurdnosťou vďaka vytesneným karikatúram ľudí nemá hranice, keď sa pomaly 2 ročným deťom ponúkajú tablety.

Mimoriadne dôležitou skutočnosťou pri vnímaní éterických bytostí v Prírode na Planéte, je dokázať sa oslobodiť skutočne od sebeckých predstáv o pretváraní krajiny, v tej ktorej oblasti podľa vlastných vyložene konzumných zištných úmyslov. Uvedomiť si, že pojem "genius loci" v žiadnom prípade neznamená bezohľadný zásah ľudskej civilizácie do Prírody a Planéty kdekoľvek a len k obrazu svojmu. Vôbec si neuvedomujeme, že Príroda a Planéta sú živý organizmus, a ich vedomie je podstatne vyššie a pravdivejšie než vedomie drvivej väčšiny ľudí žijúcich na Planéte a teda že Príroda a Planéta majú aj svoju predstavu o usporiadaní, bez zásahov ľudskej civilizácie, resp. jedine vo vzájomnej harmónii. Devastáciu prakticky vyjadruje typ kultúry v nadväznosti na stupeň jej vedomia, ktorý sa v tej ktorej krajine rozvinul. Opäť sme teda pri rozoznávaní pravotočivých a ľavotočivých energii (svetla a temnoty) z pohľadu tvorivých energii Prírody a Planéty. Sme a žijeme s ňou v harmónii alebo parazitujeme na nej ? 

Sebapoznanie a celistvý vývoj ľudskej bytosti vo vzťahu JA - Príroda, JA - Planéta sa nezaobíde bez poznávania duchovných kvalít krajiny, vedú totiž k obohateniu prežívania a realizácie života a úloh, ktoré máme. Cez celistvé vnímanie a chápanie vzájomných súvislostí éterických síl a bytostí v Prírode a Planéte dokážeme vlastným vylaďovaným vytvárať aj kvalitné obytné prostredie. Úctivým a ohľaduplným prístupom a vzájomnou rovnováhou môže vzniknúť v symbióze nádherná spolupráca a duchovné prepojenie medzi tým, čo nám vlastná Príroda, Planéta a krajina cez jej vedomie a intuitívne inšpirácie odovzdáva a tým, čo jej ako ľudská civilizácia spätne vraciame našim prejavom kultúrnej kultivácie. V opačnom prípade sa stávame parazitmi, ktoré ani nevedia ako ľudstvo načo sa vyvíjame na našej Planéte.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode