Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU AKO OTROK KOMERCIE A KONZUMNÉHO EGOIZMU... PRÍKLAD VLASTNEJ SKÚSENOSTI RODIČA ŽIAKA - PRVÁČIKA...

23.09.2017 12:55

 

Prednedávnom sa začal nový školský rok 2017/2018 a do lavíc základných škôl zasadli opäť okrem iných aj noví žiaci prvých ročníkov. Mňa osobne sa táto udalosť tento rok dotkla o to viac, že som otcom jedného z prváčikov... 

 

Celý tento kolotoč sa začínal už počas minulého školského roka zápisom, kde za slušný poplatok každý prvák dostal v nemenovanej lučeneckej základnej škole LEGO a pre deti nevhodné gumové cukríky. Myslel som si ako rodič a otec budúceho prváčika, že škole v rámci zápisu platím za niečo užitočné, za zošity, hygienické potreby a podobne, keďže všade v médiách okolo sa šíria správy o tom, ako je školstvo zle financované. Očakával by som, že sa budem môcť sám slobodne rozhodnúť, či a akú hračku dieťaťu zakúpim, a že mám dieťa motivovať, aby chodilo do školy kvôli radosti, vedomostiam a nie kvôli hračkám či inej odmene. Oveľa viacej som si cenil to, že minuloroční prváci novým prvákom pripravili vlastnoručne vyrobené darčeky, či už z papiera, alebo kartónu. Aspoň nejaký odkaz pre budúce deti, aby mysleli na tých, čo prídu po nich...

 

Počas prvých dní v škole dostanú do tašky prváčikovia v rámci bezplatného vzdelania učebnice, ktoré im majú pomáhať pri osvojovaní si nových poznatkov. Tieto učebnice mi však po bližšom nahliadnutí veľmi silno pripomínali časopisy pre deti z pultov novinových stánkov. Nevnímam z týchto stránok žiadnu kvalitu, silu, dôstojnosť, skôr naopak, absenciu skutočnej vedomostnej a mravno - etickej hodnoty. Tieto učebnice mi pripadajú ako nástroj komercie, populizmu, konzumného egoizmu a nenápadne podsúvajú mladým žiakom už v útlom veku nepozorovane rôzne mainstreamové ovládacie prvky...

 

Hýria síce prehnane farbami a tvarmi, takže niekedy nájsť to podstatné, napríklad domácu úlohu má problém aj dospelák. Vôbec sa nečudujem, že má veľa detí problém s koncentráciou. Pri takom výbuchu farieb, tvarov a postavičiek by som asi tiež mal problém sústrediť sa na to, čo je dôležité. Pôsobí to na mňa ako dobrý marketingový ťah, ktorý ale na rozdiel od ostatných, vo mne zanechal skôr negatívny dojem z vnímania. 

 
 
 
Príklad školskej učebnice pre prváčikov...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Už v prvej triede sa veľmi nápadne vyskytuje aj reálna hrozba IT technológií, ktorá sa vznáša aj nad celou spoločnosťou. Jednak sa na stránkach učebníc nachádza zobrazenie počítačovej klávesnice a myši a jednak už prváci majú hodiny výpočtovej techniky, kde sa v prvých týždňoch navštevovania školy učia vyfarbovať rôzne geometrické tvary. Nespochybňujem, že počítače, mobily a iné vyspelé IT technológie sú užitočnou súčasťou civilizácie, a že pomáhajú spoločnosti s vykonávaním rôznych činností. Ale jedine v prípade, pokiaľ nevychovávajú digitálne dementných jedincov a ich aplikácia ako IT technológii je v harmonickom využití u ľudskej civilizácie v rovnováhe k živým celkom a Prírode. Tieto technológie by sa však mali dostať k dieťaťu v adekvátnom veku, keď sa jedinec naučil používať v prvom rade svoje vlastné sily, vyvinul dostatočnú vôľu na osvojenie si rôznych činností. Narážam konkrétne napríklad na kreslenie. Nie všetky deti v prvom ročníku už vedia poriadne vyplniť plochu nejakého geometrického útvaru (...trojuholník, štvorec...) farbou. Aby sa to naučili, je potrebné si vôľou osvojiť istú jemnú motoriku, trpezlivosť, cit. 

 

Z vlastnej skúsenosti však viem, že už v materskej škôlke 3 - 4 ročným deťom "pchajú" učiteľky v rámci "skvalitňovania interaktívneho vnímania sveta a rozvoja digitálnych kompetencii" tablety s ochotným prispením "darcov - sponzorov" zo strany prehnane ambicióznych rodičov, ktorí na to majú... 

 

Nevnímam preto, že je v poriadku, keď dieťaťu ukážem, už v prvom ročníku základnej školy, ako sa takéto niečo robí na počítači. Je absurdné, aby dieťa v prvom ročníku po 1. týždni chodenia do školy namiesto ručného vyfarbovania obrázku jemnou motorikou vlastnej ruky robilo niečo takéto myšou na počítači, je to priam až morbidné. Odhliadnuc od toho, že žiarenie týchto prístrojov je škodlivé a deti by mali mať k takýmto zariadeniam obmedzený prístup. Uvítal by som iste (...a na rodičovskom združení som to aj osobne povedal, samozrejme bez podpory ostatných rodičov, ktorí si asi neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré hrozí ich deťom - okrem jednej mamičky...), keby sa k týmto zariadeniam dostali v primeranom veku, kedy si už vycibrili vlastné schopnosti, investovali do seba nejaké množstvo energie. V prvom rade by sme mali budovať a podporovať nezávislosť jedincov na týchto technológiách, naučiť ich, aby sa spoliehali na svoje sily. 

 

Všetko sa predsa nedá "vygoogliť" a nie všetko, čo je na Youtube či internetových portáloch je pravda...práve naopak 95 % informácii na internete šírených je nepravdivých. Oveľa hodnotnejšie by bolo, keby sa v rámci vyučovania deti venovali rozvíjaniu motoriky prostredníctvom ručných prác, ako napríklad tkania, vyšívania, plstenia, kde sa naplno rozvíja jemná motorika detí, prepájajú sa mozgové hemisféry a hlavne, dieťa vidí reálny výsledok svojej práce, zatiaľ čo počítače v tomto veku neprinášajú deťom žiadne pozitíva, práve naopak - vytvárajú degeneratívne schopnosti a vedú k lenivosti, nedôslednosti a nezodpovednosti voči sebe ako bytosti a aj svojmu okoliu a vytvárajú anomálie v oblasti virtuálnej reality, kde nie je považovaný za dôležitý osobný kontakt (...príklad degenerovania bytostí...v parku vidíte na lavičke sedieť dve 10 ročné dievčatá, ktoré si posielajú SMS správy namiesto toho, aby osobne komunikovali z očí do očí...).  

 

Naskytá sa otázka: Kto takéto niečo financuje? Kto z toho profituje? Cui bono?

 

Mocní tohto sveta z nás chcú urobiť len masy pochodujúce poslušne v zástupoch, ktoré podporujú konzumný egoizmus, spotrebné myslenie, teda nemyslenie ľudských bytostí. Za všetkým sú len peniaze, nie vzdelanie spojené s múdrosťou, vedomosti, kvalita. Práve kvalita je to, čo v našom školstve chýba. Vedomosti a skutočnú múdrosť nám predsa nikto nevezme, kto sa dokáže zorientovať v mori informácií a je schopný si urobiť vlastný zdravý úsudok, a aj konať v súlade s týmto zdravým úsudkom, sa svojím spôsobom môže oslobodzovať, byť samostatný a dopátrať sa pravdy.

 

Už samotné zobrazenie klávesnice v učebniciach 1. ročníkov považujem za prípravu na masívne ovládanie a manipuláciu, ktoré pripravujú živnú pôdu nadvláde IT technológií a kontrole nad životom jedinca už od útleho detstva. Deťom sú podsúvané informácie, že tieto technológie sú pre život potrebné, pritom sa bez nich Príroda bez problémov zaobíde. V prírode a v reálnom živote nám istotne nepomôže Youtube, Facebook alebo GPS. Zato by bolo oveľa užitočnejšie, keby sme deti naučili zašiť si ponožky, zaplátať nohavice, utkať koberec alebo kus látky, či pracovať s vlnou, drevom, kameňom, hlinou a inými prírodnými materiálmi. Vtedy sa v jednotlivcovi majú šancu prebudiť aj iné kvality citov, vôle, človeka ako súčasti Prírody takýto druh práce istým spôsobom lieči, nastoluje v ňom harmóniu, učí ho hlbším hodnotám. Nie je to to, čo by sme od školy chceli a očakávali?

 

Existuje cesta aj mimo tieto masovo využívané spôsoby? Určite áno...

 

Mimo mainstream ide napríklad Waldorfská pedagogika, kde sa deťom nedávajú žiadne učebnice, deti si v rámci vyučovania vytvárajú svoje vlastné učebnice. To je len veľmi stručný náčrt rozdielu. Každá učebnica je teda úplne iná, jedinečná, dieťa si k nej vytvorí úplne iný vzťah, osobný vzťah. Samozrejme, že nejde tu o reklamu waldorfskej pedagogiky, ktorá sa opiera skryte taktiež o určité neprijateľné energetické platformy a zdroje napojenia, ktoré boli prijateľné možno počas života Rudolfa Steinera, nie však v súčasnosti pri novom priaznivom vývoji. Samozrejme sa je potrebné poďakovať za dielo Rudolfa Steinera z obdobia spred prakticky 100 rokov avšak súčasne si je potrebné uvedomiť, že nemal (...a ani nemohol mať) možnosť napojenia do duchovných úrovní a hladín Svetelných sfér nad hmotou, kam sa dokážeme napojiť energeticky a informačne dnes. Aj vo waldorfskej pedagogike však nájdeme mnoho pravdivého a kvalitného, čo je možné posunúť a rozvinúť do hlbších prienikov a čistejších úrovní vlastných koncepcii spojenia s Prírodou.

 

Ďalším smerom mimo hlavný prúd je homeschooling. Domáce vyučovanie, kde si vlastne každý môže robiť výučbu po svojom a jediným meradlom jeho kvality sú len múdrosť a nie konzumné vedomosti. Tento spôsob vzdelávania však štát ani iné inštitúcie nijakým spôsobom finančne nepodporujú a vyžaduje si značné úsilie, preto sa do tejto formy vzdelávania pustí len málo ľudí. 

 
 

Vzdelávanie chladného intelektu bez múdreho tepla srdca je zbraňou, ktorú zneužíva proti ľudským bytostiam matrix, v ktorom žijeme.

 
 
 
 
 
...jednoznačne sa pripájam k vyjadreniam Petra. Aj na základe duchovných komunikácii (...viacerých ľudských bytostí...) s rôznymi duchovnými svetelnými sférami nad hmotou v súčasnosti je nepochybné, že vývoj v oblasti školstva na Slovensku nezodpovedá ani zďaleka priemeru, či optimu, ktoré by boli pre budúci priaznivý vývoj potrebné. Ide o celý záber školstva na Slovensku, nielen o predškolské zariadenia - materské škôlky a základné školy, ale aj stredné školstvo a vysoké školy. Nevieme nájsť priaznivú vzostupnú cestu a ani sa nepribližujeme k optimálnym kvalitatívnym parametrom. Ide o mravný rozklad a hazard. Výnimky sú v danom prípade veľmi dôležité, ale žiaľ z hľadiska pôsobenia a vyváženosti informácii a energii v jemnejších úrovniach nad hmotou zanedbateľné. Bolo by vhodné prestať si mazať med okolo úst a zahmlievať. Ide o kvalitu zásadného princípu v spoločnosti - školstvo, vzdelávanie... 
 
Nie je predsa normálne a ani priaznivé, aby vám napríklad konkrétna zástupkyňa riaditeľky v materskej skôlke povedala ako rodičovi do očí, že "...musíte tak skákať ako diktuje zriaďovateľ škôlky, teda mesto bez ohľadu na správnosť, kvalitu, či spravodlivosť rozhodnutí, inak skončíte v práci zo dňa na deň..."... Toto sú konkrétne skutočne absurdné praktiky zaváňajúce totalitným režimom, ktoré aj v súčasnosti v rezorte školstva pretrvávajú a učiteľky sa väčšinou zo strachu pred tým, že prídu o prácu boja "neviditeľnej ruky" ťahajúcej za nitky... (...príkladom je prijímanie detí do materských škôlok na základe "telefonátov" od tých čo sú na funkciách a politických stoličkách, čo si myslia že stoja nad zákon a nad iných ľudí...).
 
Pokiaľ sa nezačne s kvalitou školstva priamo v hmote niečo priaznivé a pozitívne na Slovensku diať, budeme aj naďalej podporovať nevedomé morálne a etické hazardy a teda temnú stranu sily v hmote, kde sa vyvíjame ako ľudské bytosti na Planéte Zem. V Prírode je nám pre život zbytočná akákoľvek IT technológia, najmä pokiaľ sa dostanete do lokality, kde žiadny wi-fi, či GPS signál nie je (...aj keď matrix sa snaží zaviesť signál už aj do najodľahlejších častí Zeme...). Príroda s ľudskými bytosťami je ochotná komunikovať ináč, fyzickými zmyslami, alebo napríklad mimozmyslove, či telepaticky, na IT technológie akosi nereaguje (...isteže je výnimočne potrebná aplikácia kvôli napríklad orientácii súradnicami GPS...) a tablet či smartfón nám v tejto komunikácii s Prírodou nepomôžu, jednoducho ich Príroda ignoruje...
 
Ľudská bytosť je určená svojim poslaním vo Vesmíre na Planéte Zem byť katalyzátorom svetelnej evolúcie v harmonickej rovnováhe s Prírodou, nie ako jej nadradený článok. Napríklad Darwinova evolučná teória je v podstate rozprávkou vyučujúcou sa dodnes v rámci štátneho školstva... Je potrebné si uvedomiť, že táto teória skôr či neskôr padne, už aj tak stojí v súčasnosti na hlinených nohách, seriózna veda  (...a nie je jej priekopníkov na Planéte Zem málo...) už min. 20 rokov preukazuje, že Darwinovej evolučnej teórii ako dogme zrejme odzvoní...
 
Žiaľ, nie je možné nespomenúť ešte jeden moment. Mnohokrát počúvame v médiách, že vždy sú v školstve v súvislosti s rôznymi problémami na vine peniaze. Isteže sme mali možnosť nedávno vidieť ako sa v našej spoločnosti prerozdeľujú eurofondy pre vedu a výskum (...viď článok... PREROZDEĽOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE VEDU A VÝSKUM NA SLOVENSKU...  ). Výška výplat učiteľov, materiálno - technické vybavenie škôl, atď... Akosi však chýba malá poznámka, že za posledných 28 rokov počet žiakov v školách klesol naproti tomu počet učiteľov sa v podstate nezmenil... a aká je teda kvalita vyučovania ? V súčasnosti taká ako ju načrtol, už v začiatkoch pôsobenia prváčika u nemenovanej základnej školy v Lučenci, Peter v prvej časti tohto článku. 
 
Nie je to len o peniazoch, peniaze sú energia, ktorú zneužíva a parazituje na nej 13 rodín na Planéte Zem, ktoré sú taktiež ako rodiny len "na nitkách". Lenže my ako ľudia tu na Planéte Zem nie sme na to, aby sme boli ich otrokmi, ale aby sme sa postupne od nich vyslobodzovali, každý jednotlivec. To sa však nedá, keď plodíme kvalitou školstva digitálne dementných jedincov, ktorí si všetko dokážu "vygoogliť", nepoznajú knihu v ruke a sú vedení konzumným egoizmom, jednak vzorcami z rodín, svojimi rodičmi (česť výnimkám) a aj v škole pedagógmi (česť výnimkám), len aby mali vysoké zárobky aby sa mali v živote skvele a blahobytne "a vyštudovali také smery" kde sa dobre zarába, napr. IT, právnici, vrcholový manažment a pod.. 
 
Potláčajú sa prirodzené talenty ľudských bytostí kvôli peniazom a výške mzdy za prácu. Vzdelávanie sa ovláda informačne aj energeticky temnou stranou sily, kde vychovávame bábky rôznych mentálnych úrovní podľa potrieb trhu, či si to priznáme alebo nie, trh negatívne ovláda aj vzdelávanie a jeho kvalitu a to nielen na Slovensku. 
 
...a preto kvalita, múdrosť a Svetlo nemôžu byť vydierateľné peniazmi nikdy...
 
Je možné uviesť aj príklady, kedy nestoja kvalite vyučovania, vzdelávania či mimoškolského vzdelávania peniaze. Na Slovensku nájdete napríklad stredné odborné školy s maturitou, ktoré sú nadšené z toho, keď im ponúknete možnosť zorganizovať v priestoroch ich školy odbornú prednášku s vedeckým pracovníkom na vysoko odborné a dôležité témy v praktickom živote, ešte vám poďakujú a poskytnú priestory na prednášku zdarma. 
 
Stretnete sa však aj s takými strednými odbornými školami (...aj priamo v Lučenci), kde napríklad zástupkyňa riaditeľky jednej nemenovanej strednej odbornej školy v Lučenci v marci roku 2017 sa vyjadrila v mene tejto školy cestou emailovej komunikácie, že nemá záujem na poskytnutí priestorov pre konanie verejnej prednášky takej kapacity akou je vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV prof. Ing. Peter Staněk, CSc (...zhodou okolností išlo o ekonomické vysoko špecifické odborné témy...). 
 
Náhoda? Určite nie, skôr veľké Ego, ktoré utvrdzuje ako pancier predsudkov niektorých pedagógov v ich úbohosti pretože "oni už všetko vedia a nepotrebujú sa vzdelávať celý život" od múdrejších... Zarážajúce však je, že títo pedagógovia, resp. manažéri stredných škôl nie sú ochotní a schopní dokonca ani vytvoriť priestor pre slobodnú voľbu a vôľu študentov študujúcich odborné smery na stredných školách, dať im možnosť sa rozhodnúť či sa prednášky na odbornú tému zúčastnia alebo nie, pochopiteľne, že aj spolu so širokou verejnosťou práve tým, že škola poskytne priestory pre takúto prednášku... O tomto by sa dalo písať hodiny, pretože je to totálne absurdné... princíp záujmu o spoluprácu vo zvyšovaní rozhľadenosti a kvality vzdelávania je deštruktívne rozkladaný rôznymi nepravdivými nízkymi ľudskými predsudkami, závisťou, neprajníctvom a určitou zadubenosťou... Nuž, aj takto vyzerá v praktickom živote slobodná vôľa, môže mať skutočne veľa podôb...
 
 
...lenže nemalo by sa to stávať u pedagógov, príp. manažérov škôl, ktorí by mali byť morálnymi vzormi pre spoločnosť...viď napríklad Fínsko, kde tomu tak je...
 
 

Zásadným prvkom, ktorý je integrujúcim a kvalitné vzdelávanie zvyšujúcim princípom, absolútne absentujúcim v našom školstve je spojenie detí s Prírodou už od najútlejšieho veku, teda predškolského veku. Príkladom sú Lesné kluby alebo Lesné materské škôlky v kombinácii s Homeschoolingom... Je tu obrovský priestor pre tvorenie a priaznivé prejavenie sa zo strany ľudskej civilizácie, Príroda má záujem o spoluprácu s bytosťami, ktoré sú jej súčasťou alebo s bytosťami, ktoré sa snažia k nej svojou čistotou a spôsobom života priblížiť a stať sa tak jej súčasťou. 

 
 

Duchovné komunikácie s Prírodou a Kozmickým Vedomím to opakovane potvrdili u viacerých osôb na Planéte Zem krížovou kontrolou a čo je zásadné, aj priamo v praktickom živote sú výsledky detí, ktoré sú spojené od najútlejšieho veku s Prírodou preukázateľné. Samostatným úžasným konštatovaním sú aj výborné výsledky pri energetickom samoliečení detí s vplyvmi vonkajších prekurzorov (...ADHD, autizmu, Downov syndróm a pod...) v Prírode. Týmto témam sa budú venovať samostatné články...

 
 
 
Prečo o tom píšeme ? Preto, lebo začíname vždy od seba, prácou na sebe. Je taktiež pravdou, že naše vnímania z duchovných svetelných sfér sa skutočne potvrdzujú v hmote v praktickom živote a kontrolujeme ich krížovou kontrolou viacerých osôb... Bolo by sebecké a z hľadiska etiky nie pravdivé, pokiaľ by sme dôležité informácie nechávali len pre seba. Ku komu sa majú dostať a koho zaujímajú k tomu sa dostanú na osoh...
 
 
 
Už na najmenších ratolestiach sa začínajú praktizovať v materských škôlkach štátnych predškolských zariadeniach podprahové manipulatívne spôsoby ovládania a podsúvania IT technológii a umelej inteligencie, ako keby bez nej neexistoval život. Napojenie a vtiahnutie ľudskej bytosti do otroctva a závislosti virtuálnej reality. Už aj v súčasnosti v praktickom živote je to neznesiteľné kam sa obzriete. Napríklad v banke vám povie pracovníčka za prepážkou keď sa jej na niečo konštruktívne opýtate pričom pre odpoveď je potrebné mať schopnosť myslieť, že ona za nič nemôže, lebo všetko je vopred nadstavené pretože "...stroj ju nepustí...ona vykonáva len to, čo jej počítač dovolí...". Umelá inteligencia sa nám jednoducho vymyká z rúk a my ako ľudská civilizácia sa tvárime, že to máme pod kontrolou. Naopak vážení, omyl, nič nemáme pod kontrolou, len si to mylne myslíme (...poniektorí...)... Naše školstvo v nijakom prípade neberie do úvahy vývojové potreby detí. 
 
 

Pokiaľ majú IT technológie prinášať úžitok v Novom pozitívnom vývoji, nikdy to nemôže byť založené na tom, že umelá inteligencia podporuje nadradenosť človeka voči Prírode. To je zásadný a primárny princíp - ľudská bytosť nie je nadradená Prírode...

 
 
Dovolím si uviesť aspoň časť z niektorých duchovných komunikácii a vnímaní, v ktorých sa podarilo z úrovní Vedomia Vesmíru 3D, v ktorom žijeme v našej dimenzii hutnosti hmoty získať pravdivé informácie... Trend, ktorý je rozvinutý ako ukážka temnej strany sily v hmote s priam parazitujúcou aroganciou IT technológii je cestou k záhube ľudskej civilizácie. Na Planéte Zem sa čoraz viac ľudských bytostí preberá k ceste spojenia s Prírodou, s ktorou sa puto postupne v minulosti pretŕhalo. Je ich ale stále málo z hľadiska počtu obyvateľstva na Planéte Zem. Smerujeme k tomu, že všetko budú ovládať stroje s umelou inteligenciou, ľudia budú ako bábky. Pripomeňme si kolekciu filmov Terminátor z dielne režiséra Jamesa Camerona a ďalších tvorcov... Čo nám chcel týmto autor diela naznačiť ? Nič ? Alebo niečo podstatné ?
 
 
Podobne je možné aj v súčasnosti poukázať na film premietaný v slovenských kinách v roku 2017 pod názvom Valerian a mesto tisícich planét, ktorý elegantne vykreslil, čo všetko zlé dokáže ovládacia ambícia temnej strany sily u ľudských bytostí a iných bytostí v našom Vesmíre a paralelných dimenziách a svetoch spôsobiť... I keď možno nie každý si dokáže uvedomiť a vnímať pravý odkaz tohto filmu, hrozba, na ktorú poukázal, je reálna...  
 
 

Možno nebudú niektorí čitatelia prekvapení, ale práve takéto hrozby číhajú na ľudskú civilizáciu na Planéte Zem. Dokonca sa podobné udalosti už na Planéte Zem a v našej Galaxii v dimenzii 3D hutnosti hmoty, ale aj iných paralelných dimenziách v dávnej minulosti diali. Klonovanie, výroba biorobotov, kybernetických organizmov, genetické mutácie bytostí, výroba ľudozvierat, rôznych príšer, experimentovanie a hazard s ľudskou DNA (...príkladom je obdobie bájnej Atlantídy...). O Planétu Zem je záujem zo strany viacerých bytostí z nášho Vesmíru, ktoré by ju chceli kolonizovať, Planéta Zem je jedinečná...   

 
 

... A výsledky týchto zverstiev z dávnej minulosti ? Napríklad extrémne vytesnené archetypy pravzorov vpísané do štruktúry ľudskej dvojvláknovej pravotočivej šróbovnice DNA, ktoré nesmerujú k harmónii ale disharmónii, teda nie k stredu (...cnostiam) ale práve naopak k extrémom, čo vytvára zase opačné extrémy. Ďalej udalosti v dávnej histórii Planéty Zem ako napríklad zánik bájnej Atlantídy (...niekoľko katastrôf počas jej existencie...), Noemova archa a mnohé ďalšie udalosti, kedy karmická záťaž spôsobila pretrhnutie karmických nádrží z hľadiska vyšších a väčších obrích celkov.... príkladov je možné uviesť mnoho a budeme sa im venovať v iných článkoch...

 
 
Taktiež pripravujeme preklad jednej zásadnej a vzácnej knihy z anglického originálu do slovenčiny týkajúcej sa dávnej histórie našej galaxie...
 
 
Žijeme v dimenzii 3D Vesmíru v úrovniach duality (Svetlo verzus temnota), kde karmické Nové inštitúcie Svetla a spravodlivosti majú strážiť slobodnú vôľu ľudských bytostí s vysokou harmonizačnou úrovňou etiky a mravnosti, bez ovládania a manipulácie, či vydierania. Chceme znovu opakovať dávne katastrofy celoplanetárneho rozsahu ?
 
 

Pokiaľ nechceme opakovať prešľapy z dávnej minulosti smerujúce ku kataklyzmám na našej Planéte Zem, zásadným princípom je žiť v harmonickom súlade a spojení s Prírodou a podporovať tak priaznivý vzostupný vývoj. To však znamená viesť k tomu vo všetkých úrovniach hmotných aj informačných a duchovno - energetických s úctou a láskou už tých najmenších v rodinách, škôlkach, školách a nielen o tom hovoriť, či písať. My to robíme aj v praxi. LES je ako Prírodný celok skutočne jedným z najväčších harmonizujúcich liečiteľov ľudských bytostí...

 
 

Pokiaľ budeme viesť deti od najútlejšieho veku k spojeniu s Prírodou pozitívne výsledky budeme vidieť v prvom rade v tom, že deti budú zdravé a vitálne, resp. budú menej chorľavé, bude sa zvyšovať u nich kvalita imunity a nebudú závislé a odkázané sústavne na výdobytky chemických liečív farmaceutických nadnárodných korporácii. Dáme im takto možnosť prebudiť v sebe schopnosti samoliečenia a sebaregenerácie otváraním nových sekvencii ľudskej DNA a nebudú musieť byť ako stádo vedené z hľadiska kolektívnej imunity k vstrebávaniu hliníka z vakcín (...okrem iných chemických zložiek a látok...) do krvi prostredníctvom očkovania. 

 
 

V neposlednom rade budú deti a mládež vedieť nájsť v sebe skryté priaznivé sily, talenty a zmysel žvota a bytia ako ľudskej bytosti a čeliť tak hrozbám nihilizmu, ktoré sú vidieť na každom kroku... Čo je skutočným zmyslom vzdelávania a výchovy? Vychovať harmonické bytosti schopné kreativity bez umelej inteligencie, ktorá hrozí na každom kroku digitálnou demenciou. Vzdelať bytosti schopné citlivo vnímať iné ľudské bytosti, ak sa systém školstva nezmení, tak vychovávame z detí len stroje bez citov, vôle a intuície, vytesnené do intelektuálneho poznania a špekulácie a kam takto bude naša spoločnosť smerovať, to je otázne....vždy máme na výber...

 
 
 
© Peter Bauer
© Marian Svinčiak
© Andrea Ďurošová

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode