Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

SKUTOČNÉ POSLANIE ČLOVEKA NA PLANÉTE

22.03.2016 15:59

 

Milí priatelia,

v dnešnej uponáhľanej dobe plnej sebectva a demonštrácie individualizácie Ega bytostí na našej Planéte, sme sa stali chtiac nechtiac otrokmi systémov a matrixov, ktoré sa snažia nás vtiahnuť a pohltiť ako svoju súčasť, ako kybernetický údaj, číslo bez srdca. Niektorých viac, niektorých menej, výnimočne sa nájdu jedinci, ktorí týmto vplyvom odolali, avšak podstatné je to, že sa to dotýka všetkých, ktorí žijeme na našej Planéte. Máloktorí z nás sa dokážu zastaviť a položiť si jednu zo základných otázok bytia: "Aké je skutočné poslanie človeka a civilizácie ako celku na Planéte?" Prečo sa nám pred očami dejú mnohokrát smutné udalosti, ktoré "náhodou" ublížia mnohým nevinným ľuďom na rôznych miestach Planéty ? Prečo sa dejú lokálne prírodné katastrofy, povodne, záplavy ? 

Už niekoľko krát sme uviedli v článkoch, že každý človek, ktorý má záujem o svetelnú evolúciu a svetelných vzostup vo vývoji, má možnosť sa postupne svojou vnútornou čistotou a neustálou harmonizáciou a očisťovaním svojej bytosti prepracovať aj k duchovnej komunikácii prostredníctvom mimozmyslového (nadzmyslového) vnímania inými než len fyzickými zmyslami a to či už vo forme obrazov, zvukov, vnemov informácii, telepatie a pod. Pochopiteľne, že to nejde zo dňa na deň, ani z roka na rok, je to poctivá a etická práca na sebe dlhoročná. Každý sme individuálna bytosť. Podstatné však je, že v súvislosti so svetelným evolučným vývojom sa ľudská bytosť postupne vylaďovaním na stále vyššie svetelné frekvencie, dokáže spájať so stále čistejšími svetelnými pravotočivými bioenergiami a teda spolupracovať cestou vlastných duchovných obalov aj s morfickými a morfogenetickými poliami Prírody a Planéty, vyššími duchovnými entitami rôznej jemnosti a kvality.

To sú fakty, ktoré je možné v súčasnosti potvrdiť aj vedeckými výsledkami, čo je však dôležité, nemôžeme sa stále spoliehať len na vedu bez viery, podobne ani na vieru bez vedy. Celistvosť a rovnováha je dôležitá aj v tejto oblasti. Duchovná komunikácia (intuícia) prenášaná do hmoty u jedincov (ľudí) sa jednoznačne dá preukázať v hmotnom svete, na základe faktov a udalostí, ktoré žiaľ väčšinou potvrdzuje veda až neskôr (napríklad jasnovidné predpoklady, vízie, videnia znesené do hmoty boli vedou potvrdené až o desiatky rokov neskôr). Pre ľudstvo je však dôležité dokázať predchádzať samodeštrukčným vplyvom vopred v štádiu príčin a nielen dôsledkov v každodennom živote.

Práve sebectvo a ignorovanie všetkého neegoistického spôsobuje, že ľudia sa ako hmotno-duchovné bytosti nerozvíjajú. Sebectvom nie je len egoizmus ako ho poznáme vo forme pôsobenia ambivalentnej bytosti luciferských síl, ale aj nezáujem o druhých, okolie, Prírodu a Planétu, resp. jej drancovanie a zneužívanie na sebecký a z rovnováhy vyvedený záujem "dobrých úmyslov". Podriaďovanie, znásilňovanie a manipulácia éterických síl Prírody zo strany človeka a civilizácie generuje pôsobenie temných síl a energii v astrálnej sfére Planéty (negatívne emócie a pod.), kde zjednodušene povedané Príroda a ani Planéta ako živé bytosti nemôžu donekonečna tolerovať zyšovanie akýchkoľvek temných vplyvov na Planéte. Práve lokálne katastrofy, ktoré umožňujú zabrániť katastrofám globálnym sú práve očistou, síce z pohľadu človeka možno drsnou metódou, avšak z pohľadu toho, čo ľudstvo napáchalo na Planéte za svoju existenciu zanedbateľné. Príroda vracia človeku to, čo zasial. Tieto prírodné katastrofy majú slúžiť práve k zamysleniu a duchovnému prebudeniu jednotlivcov. Dochádza k nim predovšetkým na miestach, kde z duchovného hľadiska je potrebné niečo prečistiť, uvoľniť nahromadené temné, toxické a negatívne energie. Práve mnohé tragické príbehy majú jednotlivcov prinútiť uvedomiť si zodpovednosť za civilizáciu ako celok.

Je veľmi smutné, že drvivá väčšina obyvateľov Planéty si vôbec nespája prírodné katastrofy so svojim nevhodným a neetickým správaním, ako keby sa ich tieto prírodné katastrofy vôbec netýkali. Skutočne väčšina populácie nechápe skutočné poslanie človeka na našej Planéte. Zdá sa, že mnohí budú musieť ešte prejsť opakovanými ťažkými skúškami, než sa prebudia a pochopia, aká je skutočná úloha človeka v súčasnom vývoji svetelnej evolúcie. Pokiaľ väčšina jednotlivcov nepochopí, čo konkrétne v hmotnom svete musia začať robiť, aby sa ľudstvo ako celok mohlo dostať na vyššiu úroveň a stupeň civilizácie, budú sa lokálne katastrofy opakovať. Zdôrazňujeme, že vyšší stupeň úrovne civilizácie nie je totožný s výkladmi bludov a tmárstvami konzumnej ezoteriky, ktorá hovorí v posledných minimálne 25 rokoch o "odchode civilizácie do 5. nehmotnej dimenzie". Ide o vyššiu etickú a mravnú úroveň civilizácie ako celku z pohľadu vývoja svetovej karmy, ktorá má sústavným harmonizovaním bytostí v každom smere viesť človeka k nesebeckému prístupu, ktorý nesmie byť vytesnený do sebazničujúceho altruizmu.

Mnohí sa pýtajú, čo bude ďalej ? V súčasnosti je možné hovoriť z hľadiska úrovní, na ktoré je možné zatiaľ v duchovných komunikáciách dohliadnuť, že na Zemi panuje z hľadiska vývoja energeticky niečo ako stredovek. Slovensko sa ako celok nachádza v súčasnosti svojim vedomím opozdené, prirovnaním vo veku asi tak 8. - 9. roku života dieťaťa (česť minimálnemu počtu výnimiek). Tak, ako v minulosti povedal Rudolf Steiner o Slovákoch, "...že ich duša je ako dúha, ktorú je potrebné doviesť k zvedomeniu bez dominancie pocitov...". Tu ani nechyrovať o integrálnom vedomí a vyšších úrovniach vedomia a vnímania z hľadiska vývoja duše národa, opierajúce sa o vyššiu úroveň etiky a empatie budovaním mravnej emocionálnej inteligencie. Stále prevládajú pocity, nízke emócie, skrivené mentálne propagandy opierajúce sa o sebectvo a západnú vytesnenú karikatúru individualizmu, ktoré sú populárnejšie než pravdivé nepopulárne a namáhavé vnímanie a tvorivé myslenie slovanskej a východoslovanskej kultúry. Rozvíja sa len pocitová duša, ktorá je krásne hmatateľná po roku 1989 v oblasti verejného a politického života (...nech nám vládne ten, kto dokáže s nami manipulovať, pretože nám nasľubuje, že sa budeme mať za pár rokov ako vo Švajčiarsku...) Môžeme byť konkrétni. 

Myslíte, že je náhoda opakované poničenie lesov na v Nízkych a Vysokých Tatrách na Slovensku ? Alebo lokálna povodeň vo Vrátnej ? Jedny z najkrajších miest panenskej Prírody na Slovensku utŕžili veľké rany. Prečo sa tieto udalosti uskutočnili ? Nie je to ich zneužitím na konzumné účely tzv. rekreačnej turistiky, cestovného ruchu a ekonomických stimulov ? Situácia a karmické zaťaženie Planéty v skutočnosti vôbec nie sú také, z ktorej by sme sa mali dôvod radovať. K vybíjaniu a očisťovaniu negatívnych a temných egregorov najmä v astrálnej sfére Planéty bude dochádzať tak dlho, pokiaľ sa celá situácia na Zemi výraznejšie neposunie a pokiaľ sa počet ľudí, ktorí pochopia nutnosť prejsť od temna k Svetlu výraznejšie nezvýši. Je potrebné si priznať, že temnota nie je v skutočnosti len "zašpineným Svetlom". To je ľuďmi vytvorený alibizmus a nezmyselná dogma starej duchovnej cesty. 

Svetelná a Temná strana sily v kozme v rôznych úrovniach jemnosti energii a vibrácii frekvenčne nikdy ako duality nebudú môcť spolupracovať, vždy budú stáť proti sebe. A je len na človeku, aby dokázal v hmote pracovať na sebe spolu s duchovnými sférami a svetelnými entitami, morfickými a morfogenetickými poliami, éterickými a elementárnymi bytosťami Prírody a Planéty, aby sa prácou na svojej vnútornej čistote, harmónii, úrovni etiky, spôsobom života v hmote vylaďovať na prijímanie takých kvalít svetelných bioenergii, ktoré ho budú vo vývoji posúvať na svetelnej evolúcii a nie na temnom vzostupe. Relativizácia pojmov, neschopnosť rozoznávať dobro a zlo, manipuláciu od lásky, pravdy od lži, správneho od nesprávneho vedie jednoznačne k poničeniu svetelnej iskry bytosti človeka a následného prepadu k temnému vzostupu bytosti. 

V tejto súvislosti sú ukážkovým príkladom očisty Planéty napríklad povodne a záplavy. Napríklad predstavme si informáciu meteorológov, že nad územím strednej Európy je tlaková níž a v dôsledku toho dôjde k záplavám. Je to impulz k veľmi silnému zamysleniu. Nejaká sila teda blokuje pohyb tlakovej níže nad strednou Európou. Myslíte si, že je to náhoda, že vznikla takáto situácia ? Alebo vznikla táto situácia, pretože Príroda si robí "len tak" čo chce ? Príroda sa zabáva, lebo sa nudí a nemá čo robiť ? 

Vysvetlenie pre takýto príklad, zjednodušene povedané, je úzko spojené s duchovnou očistou Planéty a duchovných sfér a systémov s ňou súvisiacich, ktorá neustále prebieha. Ide o očistu predovšetkým karmických temných systémov, ktoré sú uzemnené cez vtelené vedomie v tejto konkrétnej oblasti. Povodeň je potrebné vnímať ako očistu a ukážku očisty v hmote, teda presne toho, čo sa robí v úrovni duchovnej. Voda a prietrže mračien spôsobujúce povodeň ako "čistá energia zhora" presiakne a premyje dané územie, vyplaví nečistoty hmotné aj energetické. Zmytím postupne stečie zo všetkých koncov do hlavných tokov a následne až do mora a oceánu, kde sa následne očisťuje. Voda svojim očisťovaním vyplavovaním karmických usadenin z minulosti zasiahne žiaľ aj miesta okolo riek - energetický kanál pôsobí opäť možno na oko nespravodlivo, ale predsa tam, kde má a mala by opäť len z karmických dôvodov. A jednotlivci, ktorí sa v tom ktorom okamihu nachádzajú na zasiahnutom mieste, taktiež nie sú na tom mieste "náhodou", nakoľko sa "pripletú" do čistenia kolektívnej svetovej karmy. Pre mnohých sú tieto konštatovania možno nespravodlivé, pretože z hľadiska sebeckého zachovania identity je to skreslený pohľad, avšak z vyššieho nadhľadu vo vzťahu JA - Príroda, JA - Planéta, ide o spoluprácu v harmónii a vyrovnávanie karmických príčin a dôsledkov, kde človek nemôže energeticky pôsobiť vo vzťahu k Planéte ako živému organizmu ako parazit.

Nedostatok rešpektu zo strany ľudí k Prírode a Planéte a nejednanie s nimi na partnerskej úrovni, ale naopak z úrovne človeka ako nadradenej, až niekedy vševedúcej a všemocnej, spôsobujú nevyhnutne v dôsledku nedostatku komplexného poznania karmické dôsledky v úrovni hmotnej nielen duchovnej. Pre Planétu ako živý organizmus sú záplavy možnosťou očistiť sa. Podobne ako o tom vo svojich dielach píše aj Rupert Sheldrake, kde nie je možné donekonečna nechať degenerovať morfické polia Planéty v dôsledku pôsobenia temných síl a entít nielen v astrálnej ale aj iných úrovniach. Nie je ľahké pochopiť, že v hmote, ktorá nás ľudí niekedy doslova drví svojim nekompromisným spôsobom sa máme očisťovať. Cítime sa nespravodlivo dotknutí. Robíme si to však my sami - ľudstvo, pretože v honbe za lepšími hmotnými podmienkami zabúdame na dôležitosť podmienok duchovných pre svetelný evolučný vývoj v hmote, skáčeme si po hlavách ako v džungli. Hmota prestáva byť v dôsledku mutácii temných síl prostriedkom k duchovnému rastu, čo jej jej hlavnou úlohou. Naopak sa stáva duchovnou záhubou a stokou. Každá bytosť človeka, ktorá sa dokáže spojiť vo svojich duchovných obaloch s úrovňou vedomia Večného JA, teda s nadhľadom svojich jednotlivých inkarnácii (nielen jedného života), jasne vidí vplyv vlastného vývoja na morfické polia Planéty z rôznych časových etáp vývoja.

Každý dar, ktorý sa ocitne v nepripravených rukách prestáva byť darom, stáva sa zbraňou. Zbraňou, ktorá ničí všetok duchovný a hmotný vývoj. Aj dar vývoja v hmote na Planéte je potrebné pochopiť a nehazardovať s ním. Porozumieť, prečo ho ľudstva dostalo, aké sú jeho hlavné prednosti a ako tento dar rozvíjať. Aby dar vývoja v Prírode na Planéte smeroval k správnemu zaobchádzanie a svetelnému vývoju. Inak sa z neho stane veľmi ľahko nástroj zla. Stačí sa obzrieť okolo seba, ako si ľudstvo nedokáže vážiť dar hmoty, správne s ním zaobchádzať a rozvíjať ho. Práve preto sa toho chytila temná strana sily, ktorú ľudstvo vehementne na Planéte svojim bytím podporuje a z hmoty sa stal žiaľ nástroj ovládania a deštrukcie, nie tvorivosti. Z pohľadu nadhľadu z úrovne nad vedomím Planéty je stav zúfalý. Za mnohými na oko maličkosťami sa dnes skrýva ovládanie a magické úpisy nielen na vedomej ale aj na nevedomej úrovni.

Naša Planéta je živá bytosť, ktorej vedomie je podstatne vyššie než vedomie duchovne nerozvinutých jednotlivcov. Planéta je veľká Svetelná bytosť, ktorej spoluprácu s jej obyvateľmi málokto dokáže pochopiť. Príroda a jej bytosti sa snažia podávať ruku na svetelnom evolučnom vývoji každej bytosti na Planéte, avšak zároveň sa musí chrániť poničeniu svojich morfických a morfogenetických polí, kde sa zvádza boj s energetickým parazitovaním temných entít nielen astrálnej sféry ale aj iných temných duchovných úrovní. Každá bytosť, ktorá sa tvári, že nemá žiadnu zodpovednosť za celkový vývoj na Planéte je ovládaná temnou stranou sily. Prečo by mala mať Planéta a Príroda vo vzťahu k ľudstvu nerovnovážne menejcenné postavenie ? Lebo to tak chú ľudia ? To je veľmi mylný a diletantský názor. Prečo by mala Planéta a Príroda donekonečna prijímať názor a spôsob života väčšiny ľudstva na Planéte, ktorý egoisticky vnucuje násilníckym ovládaním a neustálym ničením Prírode a Planéte jej len to, čo považuje za potrebné ale len pre seba ?

Poslaním Planéty bolo a je spolupracovať s ľudstvom a v žiadnom prípade nie mu slúžiť z pozície večnej podriadenosti. Planéta ako živý organizmus spolu s Prírodou ma napomáhať zaisťovať ideálne podmienky v hmote pre svetelný evolučný vývoj v hmote. Ľudstvo svojou činnosťou má naopak v rovnováhe s Planétou a Prírodou harmonizovaním urychľovať svetelný vývoj prirodzeným spôsobom. Ekonomické stimuly, ktoré dávno prekročili hranice rovnováhy drancovaním Prírody a Planéty na ktorých sú naviazané temné systémy musia byť postupne odstraňované. Podobne ako aj očisťovanie prebieha na rôznych úrovniach karmy a vedomia (individuálnej jednotlivca, rodiny, rodu, skupiny, národa, kolektívnej, svetovej), tak prebieha očista aj na úrovni Planéty a Prírody. Svetelný evolučný vzostup si vyžaduje očisťovanie na každej úrovni vo vzájomnej spolupráci a harmónii.

 

Následky ľudských zásahov sú žiaľ väčšinou voči Prírode a Planéte hrozivé. Napríklad nepatričné regulácie vodných tokov, niektoré typy priehrad, násilné narovnávanie korýt a zmeny tras riek, vytváranie umelých kanálov a odbočiek, redukcie vodných plôch, lesov, likvidácie prirodzených lužných lesov v snahe využiť maximum ekonomických ukazovateľov pre poničenie slobody Prírody a prirodzeného jej vývoja s regulačnými systémami. A v neposlednom rade sú to magické a umelé zásahy ľudí, ktoré siahajú až do dávnej minulosti. Napríklad ovplyvňovanie bioenergii tokov v krajine pomocou vztyčovania magicky ovplyvnených menhirov. Alebo magické príkazy a zásahy so symbolmi ovplyvňujúcimi priamo danú rieku ako prírodnú bytosť. Ďalšími príkladmi je napríklad tzv. posvätná geometria, kde mnohokrát jednotlivci, ktorí ani zďaleka nedosiahli úroveň vnútornej čistoty a harmónie svetelného vzostupu (pohybujú sa v systémoch ovládaných temnou stranou sily), sa snažia ovplyvňovať morfické polia Prírody vytváraním rôznych geometrických útvarov a "privádzať prostredníctvom nich a mágie kvalitné a oživujúce energie do Prírody", pričom tieto ľudské bytosti nedokážu pomôcť vo väčšine prípadov ani sami sebe. Na celej Planéte je veľmi málo vnútorne čistých bytostí, ktoré dokážu pomôcť a priviesť k Prírode a Planéte svojimi čistými bioenergiami na základe vnútornej čistoty také energie, ktoré prostredie harmonizujú. Je rozdiel medzi tým, že sa niekto klamlivo domnieva rozumom a Egom, že komunikuje so svetelnými bytosťami Prírody a tým, že prebieha medzi ním a danými entitami naozaj duchovná komunikácia na nadzmyslovej úrovni...

Obdobným temným a magickým zásahom do Prírody a Planéty ako posvätná geometria, je litopunktúra. Podobne ako akupunktúra u človeka má litopunktúra ako keby úlohu "odblokovania" zablokovanej energie v určitej časti zemského povrchu (viď práca s kozmogramami a vztyčovanie menhirov Marko Pogačnika). Takéto zásahy práve naopak ešte viac spôsobia ustrnutie v prúdení bioenergii Prírody a Planéty, človek chce opäť vedomím a vôľou z pozície nadradenosti manipulovať s energiami Prírody a Planéty, ktorá vie sama najlepšie s ktorými bytosťami spolupracovať a ktorých sa naopak zbavovať ako parazitov. Ľudské bytosti, ktoré nemajú dostatočnú vnútornú čistotu a harmóniu v žiadnom prípade nemajú etické a morálne právo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do energetických obalov Prírody a Planéty, pretože jej škodia už napríklad kvalitou svojej astrálnej sféry, myšlienok, vízii, predstáv, zámerov a pod., tôbôž, pokiaľ realizujú takéto rituály v skupinách...

To je ale opovážlivosť ! Zasahovať ľuďmi do prirodzených procesov Prírody bez jej súhlasu a dostatočnej duchovnej komunikácie vyladenej na svetelné bioenergie a vnucovať jej privilegovanie a manipuláciu so živlovými energiami v astrálnej sfére za účelom uspokojenia sebeckých a mnohokrát nezmyselných aktivít. To je problém mágie, keď vnútorne nečistá bytosť znásilňuje temným energetickým úpisom a svojou vôľou napojenie na živlové astrálne energie a entity, s ktorými sa snaží manipulovať s Prírodou, Planétou a jej silami. Tieto rituály prebiehajúce nielen na vedomej ale často aj nevedomej úrovni podporujú aj čiastočne zatemnené prírodné entity a duchov, prírodných anjelov, ktorí sa v minulosti uchýlili k používaniu mágie a ďalších nevhodných manipulačných praktík, v dôsledku ktorých ešte aj do dnes plynú obrovské disharmónie v Prírode a chaos na rozsiahlych prírodných systémoch.

Mágia je činiteľom, ktorý je nevyhnutne potrebné stále dostávať preč z Planéty a aj z Prírody. Dávne ľudské osídlenia sa sústreďovali najmä okolo vodných tokov aj z týchto dôvodov, pretože okolie riek upravovali podľa svojich potrieb, čím však riekam neškodili. Oveľa väčšie a kritickejšie zásahy a nepriaznivé vplyvy vznikli prostredníctvom umelých regulácii riek a častí území v Prírode prevádzané v posledných desaťročiach pozemského vývoja. Magické zásahy sú doslova zdrvujúce, pretože ich energetická sila pretrváva dodnes (precentuálne je to až 50% poškodenie a z možných 100% nepriaznivých vplyvov, zatiaľ čo umelé regulácie predstavujú cca 30%, pôsobenie žijúcich ľudí bez mágie cca 2%). Len očistením všetkých bytostí od pozostatkov mágie, ktorá svoju silu preukazovala najmä cestou sexuálnej energie, sa podarí očistiť aj Prírodu a Planétu od týchto zásahov aj z dávnej minulosti.

Očista našej Planéty a Prírody má nepochybne vplyv aj na jej obyvateľstvo, celú civilizáciu. Áno, nepopulárne tragické situácie a udalosti, povodne, záplavy a iné katastrofy sú nepríjemnou a smutnou emocionálnou záležitosťou pre ľudí. Avšak na druhej strane tento tvrdý spôsob karmického očisťovania Planéty a Prírody má prinútiť zamyslieť sa čím viac ľudí na tým, prečo sa to deje. Pokiaľ ľudia budú sústavne presadzovať sebecké hmotné predstavy a priania a nenahradia ich naozaj pravdivými skutočnými hodnotami a potrebami, pokiaľ nedokážu spolupracovať v harmónii s Prírodou a Planétou v rozmanitom a všestranne vyváženom celku, budeme žiaľ stále pociťovať z hľadiska svetovej kolektívnej karmy stále tvrdšie lekcie na vlastnej koži. 

Čím sa bude viac zvyšovať vnútorná čistota bytostí na Planéte, tým bude prostredie harmonickejšie pre svetelný evolučný vývoj. Čím viac sa bude ľudstvo usilovať o ochranu a očisťovanie Prírody a Planéty, tým lepšie podmienky mu spätne vytvorí Príroda a Planéta so svojimi silami pôsobiacimi v morfických a morfogenetických poliach svojou čistotou pre svetelný vývoj všetkými svojimi darmi. Je však potrebné rešpektovať vždy vzájomnú rovnováhu a úctu a vytvoriť tak optimálne predpoklady pre čisté svetelné impulzy tvorivej sily lásky. Ekologická stopa každej bytosti sa odvíja v hmotnom svete podľa jej vnútornej čistoty. Čím vnútorne čistejšia bytosť, tým harmonizuje viac svoje okolie a pôsobí naozaj hmatateľný vplyv na svetelný vzostup svojho okolia.

Mnoho ľudí nevníma svet a jeho prvky okolo seba ako bytosti. Za všetkým v Prírode, okolo nás na Planéte sa nachádzajú duchovné bytosti, entity, rôznych jemností energii vibrácii a kvality, na ktoré sa je možné v rámci svetelnej evolúcie frekvenčne vyladiť poctivou prácou na sebe. Už v minulosti sa tejto problematike a filozofii venovalo mnoho mudrcov a duchovných jasnovidných bádateľov (J.W. Goethe, R. Steiner, C.G.Jung, H.P. Blavatská, E. Cayce a iní...), ktorí prenášali prenosom mimozmyslového vnímania poznatky z duchovných svetov do hmoty. Podľa ľudskej filozofie väčšiny "stáda" však všetky prvky Prírody sú na Planéte preto, aby slúžili ľudstvu ako nerovnocenné bytosti a cestu ľudstvu len uľahčovali. Je to však veľmi krátkozraký pohľad, ktorý z vyšších duchovných nadhľadov nemá žiadnu úroveň pravdy.

Ľudstvo nikdy nebolo a ani nie je na Planéte pre svoje výsadné postavenie na Planétou a všetkým živým, ale ako prvok a súčasť celku, ktorý má záujmy Prírody rozširovať a nie potláčať, urychlovaním jej svetelnej evolúcie. Aj napriek tomu, že si drvivá väčšina ľudstva na Planéte myslí, že má žezlo predvoja vo svojich rukách a je vládnucím prvkom na Planéte nie je to Pravda a nikdy to Pravda nebola. Dlhá história ľudstva, plná snahy o ovládnutie celej Planéty a Prírody cez manipulovanie so živlami (mágiou) a ďalšie podobné mocenské ambície tento omyl sústavne potvrdzuje a dokazuje. Ľudstvo vždy malo byť súčasťou Prírody, jej pomocníkom, ktorý dokáže impulzy z duchovného pozadia sveta priviesť do hmoty tak rýchlo, že to mení evolúciu nielen tejto Planéty, ale aj evolúciu celého ďalšieho sveta. Ľudstvo zabudlo na svoju funkcii vo svetelenej evolúcii a Príroda stále viac ustupovala do pozadia pred vedou a technikou v disharmónii. Je preto dôležité meniť princípy a priority, ktoré ľudstvo ako celok zastáva. Aby sa však zmenil celok, musí sa meniť najprv každý jeho jednotlivý článok - každá bytosť. Uvedomme si, že ani jedna bytosť inkarnovaná na Zemi tu nie je náhodou.

Planéta Zem však nie je len miestom k učeniu. Áno, je pravdou, že v hmote majú ľudia poznať princípy svetelnej evolúcie a majú sa naučiť taktiež tu priamo v hmotnom svete ich uvádzať do praxe. V žiadnom prípade nie je úlohou ľudstva odísť zo zeme a prenechať ju iným, ako to hlásajú tmárstva a bludy konzumnej ezoteriky. Naša Planéta zeme je miestom, kde sa bytosti hmotno-duchovné učia, ako doviesť civilizáciu k čistému svetelnému vzostupu ale aj miestom činov, kde tieto poznatky majú uvádzať do života. Planéta Zem tak nemá slúžiť len k pasívnemu poznávaniu, ale taktiež k aktívnej zmene, pretože práve na nej sú najlepšie podmienky pre svetelnú evolúciu človeka 2.typu. Je čiste zodpovednosťou ľudstva, aký bude ďalší vývoj na Planéte, či zvíťazí temná strana sily nad Svetelnou. Zodpovednosť neleží na nikom, kto Planétu opustil. Pokiaľ niektorí ľudia strávia celý život len učením, bez toho, aby svoje poznatky použili, tak je to len mrhanie časom a zbavovanie sa zodpovednosti. 

V súčasnosti má každý jednotlivec na Planéte šancu prehodnotiť svoj doterajší pohľad na svoju existenciu a vziať veci do svojich rúk. A k zmene svetelnej evolúcie sa buď pripojiť a stať sa jej súčasťou, aktívnym prvkom, ktorý bude túto zmenu ďalej rozvíjať. Evolúcia planéty bola dlhé obdobie v pazúroch temnej strany sily a magických techník (najmä do konca roku 1999), kde došlo k prelomu a Svetelná strany sily pomohla bytosťami Prírode spamätať sa a prevzať kontrolu nad Planétou. Naša Planéta získava znovu postupne svoju silu a bojuje za seba a aj za bytosti, ktoré majú záujem ísť po svetelnej evolučnej ceste s ňou. Každý môže dostať svetelné impulzy, vnímať ich a môže si zvoliť na základe svojej slobodnej vôle, či bude spolupracovať a pomáhať Planéte, alebo nie. Niektorí si už zvolili, niektorí váhajú, niektorí si myslia, že pomáhajú a pritom činia pravý opak. Uvedomme si, kto iný než Príroda a Planéta ako živé bytosti vedia lepšie, čo tieto obrie živé organizmy pre svoj svetelný vývoj potrebujú alebo nie ?! Príroda predsa od samého začiatku vývoja na Zemi dokazuje priamo v hmotnom svete, že dokáže pre každú bytosť a každú svoju čiastočku nájsť tie najlepšie možnosti, aby sa mohla rozvíjať (pokiaľ s ňou spolupracuje). A súčasťou Prírody na Planéte je aj ľudstvo, preto táto skutočnosť platí aj preň...

Pokiaľ bude ľudstvo podliehať falošným mocenským propagandám politikov na Planéte, ktorí v podstate vždy potrebujú hľadať niekoho druhého, na koho zvalia zodpovednosť za zlo čo sa deje na Planéte, svetelná evolúcia civilizácie bude spomaľovať a degradovať. Vzostup temnej strany sily a temných entít v duchovných a hmotných obaloch Planéty totiž vždy spôsobuje na Planéte ľudstvo ako celok.

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode