Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (2. časť)

13.05.2018 08:00

 

V prvom článku na túto tému zo dňa 07.05.2018 sme začali na základe viacerých impulzov a otázok zverejňovať konkrétne postrehy a informácie, či odpovede v súvislosti s témou domáceho vzdelávania. V tomto druhom pokračovaní doplníme ďalšie informácie na základe niektorých zaujímavých podnetov a otázok, ktoré dostávame...

 

Na Slovensku je možnosť domáceho vzdelávania prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho plánu zriedkavá, pozitívne je, že máme u nás konkrétne subjekty, ktoré realizujú túto možnosť v praxi pre 1. stupeň základnej školy a umožňujú tak rodičom túto alternatívu. Okrem osobnej angažovanosti rodiča je mimoriadne dôležité pri domácom vzdelávaní spojenie rodiča a dieťaťa s Prírodou (...hmotne a následne aj jemnohmotne...), kde prebieha veľmi silná harmonizácia a procesy, ktoré prostredníctvom vnímania zmyslu krásy a lásky vedú dieťa a rodiča k harmonickému rozvíjaniu talentov (...dieťa ukáže samo svojmu okoliu, čo ho zaujíma, je však potrebné si to detailne všímať a vnímať...). 

 

 

Toto spojenie súčasne vedie k harmonizovaniu tých súčastí a kvalít osobnosti, ktoré sú menej dominantné a ustupujúce. Dieťaťu vytvára rodič úctou a pozornosťou priestor pre venovanie sa tomu, čo dieťa zaujíma, v okamihu, kedy ho to zaujíma. Vtedy sa bežne môže stať (...a naša prax to potvrdzuje výsledkami...), že dieťa vo veku 5 rokov sa samo naučí písať a čítať,  základné matematické operácie a podobne, bez memorovania v škole, sediac na stoličke... Vieme o čom píšeme, pretože máme preukázateľné výsledky v praktickom živote.

 

 

Kritika zo strany štátneho školstva (...konkrétnych pedagógov...) smerujúca na tričko domáceho vzdelávania mnohokrát spočíva v tom, že dieťa v režime domáceho vzdelávania nie je dostatočne socializované, nemá vytvorené tzv. sociálne vzťahy... Samozrejme, že táto kritika je skôr neobjektívnou a nepravdivou obštrukciou, nakoľko pri nej absentuje seriózny výklad pojmov. Čo je to socializácia dieťaťa ? Kto ju diriguje, resp. kto ju má riadiť ? Nejaký systém, ovládací matrix, alebo slobodná vôľa ľudských bytostí spojená so zodpovednosťou a ich snaha vytvárať energeticky čisté, neparazitujúce harmonické deje ? Socializácia cestou ovládania a manipulácie bez kvalitatívnych nárokov väčšinou spôsobuje u dieťaťa skôr degeneráciu než vzostup. 

 

 

Pri domácom vzdelávaní nie je žiadny problém dieťa socializovať spolu s inými deťmi a rodičmi, či bytosťami, ktoré si slobodne vyberie, resp. ktoré karmicky pritiahne ako súčasť svojho harmonického vývoja (...napríklad stretávanie sa v Lesných kluboch, či škôlkach, v kluboch rodičov a detí, ktoré sa venujú domácemu vzdelávaniu v úrovni základného vzdelávania 1. stupňa pod...). Teda v domácom vzdelávaní sa dieťa bez problémov socializuje, dokonca vo vyššej úrovni harmónie podľa frekvenčnej aktuálnej úrovne, než podľa nejakého sytému, matrixu. Pochopiteľne, že je potrebné rešpektovať aj požiadavky na zvládnutie predpísaného školského učiva v súlade s individuálnym vzdelávacím plánom a spolupracovať s odbornými garantmi a pedagógmi (...pri skúškach a pod...)

 

 

Jedným z hlavných princípov domáceho vzdelávania je : čím vyššia úroveň vyladenia a prirodzenej vnútornej harmónie ľudskej bytosti, tým vyššia schopnosť neparazitovať na iných bytostiach a Prírodných celkoch a nezasahovať do ich slobodnej vôle pri plnom rešpektovaní hraníc svojej bytosti, nenechať sa energeticky vysávať, nemanipulovať a nebyť manipulovaný, neovládať... Podpora života, Prírody, bez parazitovania na iných bytostiach so stúpajúcou úrovňou prirodzenej vnútornej čistoty a harmónie neobmedzeným priaznivým vzostupom, harmonické spolužitie s Prírodou, to je mimoriadne zásadná priorita domáceho vzdelávania. Význam tohto princípu je stále podceňovaný, resp. nepochopený do skutočnej hĺbky...
 
 
V tomto smere je mnohokrát možné pozorovať určité tápanie mladých rodičov, ktorí sa snažia do pojmu domáce vzdelávanie prenášať všetko možné, iné staré metódy vzdelávania (... v súčasnosti najviac preferované alternatívy sú Montessori, Waldorfská pedagogika...), pričom v skutočnosti vnímajú tieto metódy len povrchne z počutia, bez detailnej hĺbkovej analýzy ich koreňov a základných princípov, energetického napojenia v duchovnom pozadí sveta a pod..
 
 
 
Položme si otázku : Pokiaľ Nový priaznivý vývoj vyžaduje prirodzené zvyšovanie frekvenčného vyladenia na priaznivé a čistejšie energie a ich vzostup u ľudských bytostí vyvíjajúcich sa v hmote a praktickom živote, je vhodné do vzdelávania zanášať princípy opierajúce sa o filozofie, ktoré sú "staré" a ich energeticko - informačné napojenie v duchovnom pozadí sveta je podstatne frekvenčne NIŽŠIE (... miestami až zatemnené, VYCHÝLENÉ OD STREDU FREKVENČNE VYŠŠEJ HARMÓNIE... FILOZOFIE pochádzajúce z obdobia 1. a 2. svetovej vojny...), než si vyžaduje VZOSTUPNÝ Nový vývoj ?  Je to vhodné ? 
 
 
Nie je potrebné byť vedec (...matematik, či kvantový fyzik), aby sme si vedeli odpovedať... pochopiteľne, že objektívne to zrejme neobstojí, nie je to vhodné, odpovedať si môže každý sám... 
 
 
 
Skutočnosť, že môžeme nájsť konkrétne kvalitné prvky v každom z vyššie uvedených modelov nevylučujeme, niečo iné je však fanatické napojenie sa na tieto systémy (... nepriznanie si ich zásadných nedostatkov a absencií...), bez schopnosti rozpoznávať energetické potenciály a napojenia týchto zdrojov filozofií v duchovnom pozadí sveta. Máme možnosť vytvoriť Nové metódy vo vzdelávaní (...v domácom vzdelávaní...) potrebné pre Nový priaznivý vývoj, kde neexistujú žiadne obmedzenia (... zavisí do na každom z nás...). Nie byť stále otrokmi "zabednených tradícií bez pružnosti a inovácií", ktoré v drvivej väčšine vývoj spomaľujú, zatemňujú a degenerujú. 
 
 
Žiaľ, príslovie "doma nikto nie je prorokom", platí obzvlášť na Slovensku, závisť, ktorá vylieza ako energo - informačná anomália zakódovaná v sekvenciách DNA z podvedomia a karmických vrstiev ľudských bytostí ("... a just nepodporím niečo, čo je múdre a lepšie pokiaľ som to ja nevymyslel..."), má čoraz viac zvrátený a scestný charakter (...česť výnimkám). Nevidíme si často na koniec nosa a radšej budeme pobehovať kade tade do iných regiónov a do zahraničia, okukávať a kopírovať, ... zdieľať na facebooku každý nezmysel, než by sme "vydolovali" niečo zo seba, vlastnou námahou zo svojho latentného potenciálu. Nemáme väčšinou úctu k niečomu vyššiemu, čistejšiemu čo nás presahuje, vyššiemu než je náš rozum v spojení s egom. Žiadna vlastná tvorivosť, len zneužívanie zmiešaných zbytkov cudzích "starých" filozofií bez zapojenia vlastnej mravnej iniciatívy a pravdivej intuície srdca v spojení s rozumom (50% - 50%)... v podstate duchovná aj hmotná lenivosť a mravná indiferencia (česť výnimkám)... 
 
 
Často sa stretávame v praktickom živote s tým, že ľudské bytosti nemajú záujem na sebe pracovať (... mnohokrát nevedia ani čo to vlastne znamená...) a riadia sa podľa toho, že... "... ja si zaplatím za všetko, ako za službu, nech to druhí urobia za mňa..."...
 
 
 

Položme si napríklad ďalšie otázky :  Prečo máme na Slovensku stále viac obéznych, čize nezdravých detí a mládeže, či adolescentov ? 

Prečo v Čechách existuje už 25 rokov Gymnázium Prírodná škola, ktorá od roku 2018 funguje v režime ako Fakultná škola Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity ? (...príklad inšpirácie)

link : www.prirodniskola.cz/o-skole/kdo-jsme/

 
 
 
... pokračovanie v ďalšej časti ...
 
 
 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk, máj 2018

 

 

 
 
 
 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode