Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

V ČOM TKVIE PRINCÍP DOMÁCEHO VZDELÁVANIA ? (3. časť)

20.05.2018 23:05

 

Tretie pokračovanie článkov na tému domáce vzdelávanie voľne nadväzuje na druhú časť zo dňa 13.5.2018... Pokračujeme v odpovediach na dopyty a podnety, opierajúc sa aj o pozorovania z praktického života.
 
 
Ako sme uviedli v predchádzajúcich článkoch na túto tému zo dňa 25.4. a 13.5.2018 na tému princípov domáceho vzdelávania, pri zvyšovaní kvality vzdelávania (domáceho vzdelávania) nie je možné sa opierať len o intelektuálne nálepkovanie či učenie rôznych techník alternatívnych modelov na úrovni kognitívnej, pokiaľ sa nesnažíme o celistvý prístup zahŕňajúci aj energetickú čistotu a harmóniu vzdelávacieho procesu (...primárne ľudských bytostí, ktoré vzdelávací proces realizujú). Mnohé alternatívne modely, o ktorých sme písali v druhom pokračovaní zo dňa 13.5.2018, totiž obsahujú veľmi manipulatívne techniky ovládania prostredníctvom skrytých prvkov mágie (... manipulácia so živlovými energiami v astrálnej úrovni, biela mágia a pod.), ktoré z hľadiska zvyšovania vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí sú ako filozofie sťahujúce a dokonca bránia frekvenčnému vzostupu priaznivých energií.
 
 
Podrobne sa nebudeme venovať energetickým vplyvom z duchovného pozadia sveta v tomto článku, pretože nie je na to určený (... bol by potrebný veľký priestor pre tento výklad...), pričom pri všetkej úcte, väčšina ľudských bytostí aj tak nevníma tieto ovládacie energetické parazitovania, resp. obmedzenia (...vnímajú pochopiteľne len to, na akej frekvenčnej úrovni sú vyladení... čo je v drvivej väčšine tretie energetické vonkajšie telo - teda emocionálne, nízke pudy a pod...). To sú fakty, ktoré rešpektujeme.
 
 
Na druhej strane je preukázateľné v praktickom živote, že žiadny extrém nie je vhodný vo vzdelávacích alternatívach. Ani sebecké sebapresadzovanie individuality "silného jedinca" na úkor celku (....viď Montessori...) a ani pohltenie celku na úkor straty individuality (...Waldorf, intuitívna pedagogika a pod...). Sebaklamy, v ktorých žijeme v realite aj vo vzdelávaní, skôr či neskôr v praxi ukážu svoju pravú tvár a nevhodnosť (...pokiaľ na to neprídeme sami...)...
 
 

Položme si ďalšiu otázku :

Prečo sa na Slovensku nepodarilo ukotviť do hmoty (praktického života) za posledných 28 rokov NOVÉ modely vzdelávania, bez kopírovania "starých" akýchkoľvek "cudzích" metód (...až na malé výnimky) ?

 
 
Podľa štatistiky našich výskumov, ktoré realizujeme v praxi, je zásadnou príčinou v podstate ľudské sebectvo a nezáujem o hlbší význam vzdelávania v spoločnosti (česť výnimkám). Mladí rodičia, ale aj niektorí pedagogickí pracovníci, totiž väčšinou na konkrétnu otázku PREČO sa zaujímajú o alternatívne formy vzdelávania odpovedajú : "... preto, lebo máme teraz malé deti, tak chceme niečo nové vyskúšať...". Takáto odpoveď svojou kvalitou hovorí za všetko...
 
 
 

Aj podľa našich duchovných komunikácií a telepatických prenosov s viacerými sférami priaznivého vývoja nad hmotou je jednoznačnou príčinou tohto stavu :

  
"... sebecký prístup mladých ľudí, rodín a odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania k životu v drvivej väčšine prípadov, konzumná spoločnosť, mravná indiferencia, nebezpečenstvo úplného ovládnutia IT technológiami smerujúcimi proti Prírode a čistému životnému prostrediu, NEZÁUJEM najmä mladej a strednej generácie pracovať na svojej vnútornej čistote a harmónií (česť výnimkám), v dôsledku čoho sa vo vzájomnej interakcii obnažujú karmické vrstvy ľudských bytostí, ktoré NEDOKÁŽU tieto bytosti s potrebným nadhľadom odčítať a vyviazať.
 
... Následne dochádza k hádkam a invektívam medzi "EGAMI ľudských bytostí", bez schopnosti rozpoznávať v dualite Svetlo od Temnoty, pravdu od lži, neschopnosť počúvať jeden druhého a hľadať to, čo spája, NOVÉ čisté HARMONIZUJÚCE energie..."...
 
 
 

V praxi sa stáva, že niektorí nevedome frustrovaní jedinci, ktorí nedokážu zvládnuť samých seba, sa snažia presadzovať svoje vytesnené osobné ambície bez akejkoľvek opory v kvalite v oblasti vzdelávania alebo vnútornej energetickej harmónií a čistote. Konkrétne ide napríklad o snahu takýchto jedincov zakladať nové typy škôl v režime "zmiešaného tovaru". V podstate tieto bytosti ani nevedia, na čo majú takéto školy vzniknúť. Ide o falošný marketing pod kepienkom "dobrého úmyslu a inovácií", zviditeľnenie sa a snahu, čo najlepšie ohúriť masy, aby do takejto školy odkladali deti (...samozrejme za peniaze...), nehovoriac o tom, aké nevedomé temné systémy sa za tým v duchovnom pozadí sveta skrývajú... Pod pojmom "zmiešaný tovar" ide o snahy vytvárať školské hypermarkety založené na zastrešení rôznych typov vzdelávania rôznych alternatív a zastaralých modelov na jednom mieste, kde si rodič môže vybrať, do čoho "namočí" svoje dieťa podľa svojich predstáv. 

 
 
A tu práve vzniká negatívny vplyv, ktorý sa prehliada a to miešanie a ovládanie rôznych energií, rôznych kvalít, čistoty a frekvencie, na základe falošných sentimentálnych a mentálnych skrivenín (... nazývaných inak podľa niektorých jedincov nepravdivo aj intuícia), kde v konečnom dôsledku vzniká opäť na miesto čistoty a harmónie chaos, manipulácia, ovládanie a v ich dôsledku stádovitý úpadok. 
 
Takýto stav je možné prirovnať k tomu, ako keď niekto povie a deklaruje, že podporuje demokratický vývoj a režim v nejakom štáte, ale len vtedy, pokiaľ voľby dopadnú tak, ako si on predstavuje :)...     
 
 
 
Nechceme si to priznať, pretože si zamieňame intuíciu a mimozmyslové vnímanie za falošný sentiment bez úrovne pravdivosti... Intelektuálne vzdelanie postačuje ľudským bytostiam len do určitej úrovne, pokiaľ ho nespojíme s Vedením, duchovnými vnímaniami priaznivých sfér (...spojenie srdca a rozumu vo vzájomnej rovnováhe), nebudeme mať záujem o možnosť neobmedzeného priaznivého vzostupu, nečakajme zázraky vo vývoji... SPOJENIE ĽUDSKÝCH BYTOSTÍ S PRÍRODOU VO VZÁJOMNEJ HARMÓNIÍ JE PRINCÍPOM AJ VO VZDELÁVANÍ (DOMÁCOM VZDELÁVANÍ) NAPLŇAJÚCIM CESTU K PRIAZNIVÉMU VÝVOJU.  
 
 
Intelektuálne nálepky nám kvalitu vzdelávania neprinesú. Skutočná kvalita vzdelávania a najmä domáceho vzdelávania záleží na tom, aké priaznivé energie a informácie dokážeme v praktickom živote do hmoty dostať s čo najvyšším harmonizačným účinkom a čistotou (...to sa dá jedine vnútornou čistotou a harmóniou ľudských bytostí...). Pokiaľ nemáme sami ako ľudské bytosti z vlastnej mravnej iniciatívy záujem o prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie (...ide o priamy súvis s vnútornou slobodou jednotlivca a zodpovednosťou...), potom sa nevyhneme následnému vytvoreniu energetických a informačných pôsobení takého charakteru, ktoré v hmote a praktickom živote budú ako systém, či spoločenské zriadenie, "dohliadať nad našou slobodou a umravňovať nás ako ľudské bytosti zvonka" a vytvoria "zlatú klietku"... 
 
 

Pri vzdelávaní, a domácom vzdelávaní o to viac, je najdôležitejšie HARMONICKÉ SPOJENIE celistvej bytosti človeka s PRÍRODOU na všetkých úrovniach, tak, aby svojim bytím bol súčasťou  Prírody a zachovával princíp života bez parazitovania na iných bytostiach a živých prírodných celkoch. Vedecké výskumy viacerých expertov to preukazujú. Takéto spojenie a priaznivú empatiu je možné totiž pretaviť do praktického života každého jedinca napríklad aj v jeho konkrétnom povolaní, čím taktiež prispieva k vyväzovaniu svojho karmického zaťaženia a teda aj celkového karmického zaťaženia na Planéte Zem...

 

Mali by sme sa snažiť o vnímanie "ovocia" vyplývajúceho z kvality vzdelávania, domáceho vzdelávania nielen z hľadiska okamžitých výsledkov, ale aj dlhodobého priaznivého vývoja a výsledkov, ktoré nás presahujú, resp. môžu presahovať. Harmonizovať ľudské bytosti vo vzťahu k vyšším Prírodným celkom, Planéte Zem a pod. Potom nebudú pôsobením ľudskej civilizácie vznikať príčiny napríklad pre vznik rizikových faktorov, ktoré spôsobujú dramatický úhyn včiel, zvyšovanie produkcie prírodného metánu, či pestovania GMO plodín a potravín na našej Planéte Zem a pod... 

 
 
 
Pozitívnym príkladom osvedčených metód vo vzdelávaní, ktorá sa aplikuje aj v domácom vzdelávaní je napríklad vyučovanie matematiky Hejného metódou (Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc), ktorá preukazuje v praxi kvalitné výsledky.
 
 
 

Apelovanie na zvyšovanie prirodzenej vnútornej čistoty a harmónie ľudských bytostí žijúcich v hmote na Planéte Zem a vylaďovaním sa na frekvenčne vyššie a čistejšie energie podporujúce život bez parazitovania na iných bytostiach, či živých celkoch, má svoj význam. Je úžasné, pokiaľ ľudská bytosť vyvíjajúca sa v hmote dokáže rozpoznávať kvality energetického napojenia v duchovnom pozadí sveta. Čo to znamená ?

 
 

Význam v praxi spočíva v tom, že človek dokáže objektívne rozpoznávať napríklad aj pri vzdelávacom systéme, či je vedený z duchovných sfér jemnohmotnými energiami, ktoré sú negatívne, ovládacie (... parazitujúce, či vysávacie) alebo či je systém vedený energiami priaznivými, čistými (...svetelnými), ktoré podporujú harmóniu života a vytváranie harmonických dejov na základe slobodnej vôle BEZ OVLÁDANIA A PARAZITOVANIA na iných bytostiach a živých celkoch (...Príroda, Planéte Zem, Vesmír, a pod...). V tom tkvie umenie slobodnej vôle spojenej so zodpovednosťou. Čím je vyššie frekvenčné naladenie bytosti na priaznivé energie a informácie, tým je jej slobodná vôľa s vyšším harmonizujúcim účinkom.

 
 
 
Položme si ďalšiu otázku : Prečo na Islande podľa štatistických ukazovateľov je mládež so stúpajúcou etickou úrovňou, klesá napríklad výrazne konzumácia alkoholu u mládeže, znižuje sa záujem o fajčenie ?
 
(Poznámka : Isteže, niekto by mohol povedať, že je to aj z dôvodu inkarnovania kvalitných bytostí z pôvodnej Hyperborey na Islande... je to však asi aj o niečom inom...)
 
 
Aké sú rodičovské predstavy o kvalitách ich detí ?
Aby boli zdravé a šťastné ?
A čo to znamená, aby boli zdravé a šťastné ?
Čo je to, aby boli naše deti šťastné, čo to znamená ?
Aby sa uplatnili v živote vo svojom povolaní, nájsť zmysel života, atď... ?
A čo tak záujem rodičov, aby boli naše deti zdravé a vitálne slobodné a harmonické bytosti žijúce v hmote, vyladené stúpajúc frekvenčne vo Svetle, ktoré vytvárajú harmonické deje slobodnej vôle spojenej so zodpovednosťou aj vo svojom povolaní a neparazitujú na iných bytostiach ? 
 
Alebo máme prednostný záujem u našich detí o ich mocenské osobné ambície a sebapresadenie a "úspech" na úkor parazitovania na iných bytostiach aj vo svojom povolaní, zamestnaní a celkovom živote ? 
 
... alebo ?
 
 
 

Domáce vzdelávanie v spojení s Prírodou prináša jasné priaznivé výsledky. Umenie pozorovania Prírody a života v nej zo strany detí, učiteľov, rodičov... (...obrazy, zvuky, vône, detaily, iné vnemy...), sú podobne ako umenie samotné cestou, ktorá harmonizuje a vytvára optimálne predpoklady pre prirodzený vzostup vnútornej harmónie ľudských bytostí, priaznivého využitia talentov bytosti na vytváranie harmonických dejov, podporu života bez parazitovania na iných živých bytostiach a frekvenčne zvyšuje čistotu emocionálnej inteligencie.

 
 
Každý to môže skúsiť : ... pozorovať napríklad deti, len tak, keď ich pustíte na lúku plnú kvetov zaliatu slnečnými lúčmi, bez upozorňovania alebo prikazovania, čo sa bude s nimi diať, ako radostne a spontánne sa budú správať, keď do tohto procesu nezasahujeme (... neovládame ich) my dospelí... aspoň chvíľu...
 
 
Nikoho nepresviedčame, môžeme len skromne inšpirovať praktickými výsledkami a tie sú jednoznačné a preukázateľné. Nejde o vytváranie žiadnych elít ale o život ľudských bytostí v súlade s Prírodou, ktoré sú je súčasťou a neparazitujú na nej.
 
 
 
Na tému domáceho vzdelávania budeme realizovať v prípade záujmu aj odborné prednášky, pravidelné tvorivé dielne, pohybové aktivity v nových priestoroch aj v Lučenci a Lipovanoch, ktoré sprístupníme v blízkej budúcnosti, o čom budeme verejnosť informovať...
 
 
... pokračovanie v ďalšej časti ...
 
 
 

© Andrea Svinčiak

© Marian Svinčiak

www.alohawai.sk, máj 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode