Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VÍZIA BUDÚCNOSTI ZAČÍNA V PRÍTOMNOSTI...PRETAVUJEME PREDSTAVY DO REALITY...CESTA KU ZMENE JE V KAŽDODENNEJ PRÁCI NA SEBE...

27.04.2017 11:50

 

Milí priatelia,

predstavujeme Vám koncepciu našej neziskovej organizácie, ktorú sa snažíme svojou každodennou prácou na sebe realizovať aj v hmote.

 

KONCEPCIA - FILOZOFIA ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ALOHAWAI, N.O:

 

Obr.1

Koncepcia Alohawai .pdf (847073)

 

 

Celková filozofia našej práce vychádza z pochopenia človeka ako hmotno - duchovnej bytosti žijúcej v tejto dimenzii reality a v tejto Galaxii v našom Vesmíre. Zmeny, ktoré sa odohrávajú na našej Planéte od roku 1987 s medzníkmi ďalšieho zvyšovania frekvencií v roku 2011 a 2013 súvisia s postupným prirodzeným zvyšovaním frekvencie vedomia z dimenzie 3D do 4D (...pripomíname na začiatku, že v súvislosti so zvyšovaním frekvencie energii nejde o žiadnu neviditeľnosť človeka...bližšie bude vysvetlené v niektorom z budúcich článkov...) a umožňujú určitú priaznivú zmenu kvalitatívnych parametrov DNA, ktoré sa môžu premietnuť do vyšších harmonizačných priaznivých tvorivých schopností človeka vyvíjajúceho sa v hmote. Pochopenie tohto procesu spočíva najmä vo vnímaní priaznivých energetických vibrácií a frekvencií (...duchovných energoinformačných impulzov) najmä srdcovou čakrou (...duchovné Ja človeka - tzv. životná iskra, jadro). Naša filozofia (Obr.1) názorne zobrazuje proces zmeny a tento proces si dovoľujeme rámcove načrtnúť a sčasti vysvetliť v nasledujúcom článku.

 

Samozrejme, nie je možné vnímať tieto energetické zmeny, pokiaľ človek nezačne meniť svoje vlastné kvality (nedostatky), vnímanie a chápanie sveta a nezačne niečo sám robiť. 

 

...Ale čo a ako urobiť ?

 

Všetko začína tým, že sa rozhliadneme a uvedomíme si, že svet, v ktorom žijeme pravdivo povedané nie je vhodným miestom pre život mojej osoby, partnera, môjho dieťaťa, resp. detí, okolitých bytostí a ďalších generácií (...napr. všimneme si všadeprítomné znečistenie životného prostredia - vody, pôdy, vzduchu, civilizačné ochorenia, hyperkativita detí, duševné a psychické poruchy, geneticky modifikované potraviny väčšinou procesované a z toho vychádzajúce ochorenia, ktoré sú liečené skôr ďalšou degeneráciou tabletkami ako pochopením choroby, elektromagnetický smog mikrovlnného žiarenia mobilov, televízie…, ovládanie cez peniaze, podriaďovanie sa módnym výstrelkom…). Pokiaľ si nevšímame celkové prostredie, v ktorom žijeme a ne-uvedomujeme si tieto poruchy, nemôžeme sa rozhodnúť, že máme záujem niečo zmeniť - základom je slobodná vôľa ku zmene a pochopenie, že s tým môžeme niečo urobiť...v prvom rade každodennou poctivou prácou na sebe (...žiadna snehová vločka v lavíne sa nikdy necíti zodpovedná...). 

 

Poznámka : Nezabúdajme, že to čo sa deje v hmote vo fyzickom svete vzniká v úrovniach jemnohmotných teda duchovných a energetických hladinách nad hmotou, tu pôsobia sily a energie, výsledok pôsobenia ktorých je zjavný v hmote.

 

Nasleduje krok, že uvedomením si predchádzajúcej myšlienky sa rozhodneme pre zmenu.

 

Ďalším krokom je, že sa zaujímame o to, čo môžem urobiť pre zmenu ? Máme záujem prevziať zodpovednosť za svoj život a život na tejto Planéte ? Sme tu iba sami pre seba ? Chceme opakovať tie isté vzorce ako spoločnosť, v ktorej žijeme alebo chceme byť vzorom pre svoje dieťa vo vnútornej slobode, harmónii a čistote ? Aké máme možnosti niečo s tým urobiť a máme vôľu a záujem vyhľadať si informácie, čo môžem urobiť (...internet je síce plný informácií, ale žiaľ v tomto bode musíme konštatovať, že je veľmi málo týchto informácií pravdivých, ktoré nie sú súčasťou opakovania starých vzorcov, ktoré sú tu tisícročia. Netvrdíme, že aj tieto informácie nemôžu sčasti pomôcť, ale to nie je témou tohto článku).

 

Bez vôle a dôvery v seba nie je možné nič zmeniť. V prvom rade je potrebné začať pracovať na svojich zlozvykoch, zlepšovať dobré vlastnosti, poznávať sám seba - akú máme úroveň emócií, máme vôľu so sebou niečo robiť, niečo zmeniť ? Emócie a následne konanie vychádzajúce hlavne z podvedomých vzorcov, ktoré sú stále opakované, je potrebné kontrolovať a uvedomovať si ich. Len ich z-vedomením môžem niečo s nimi urobiť, zmeniť, prípadne to negatívne odstrániť. Emócie smerovať k pozitivite, bez potreby manipulácie, moci a ovládania. 

 

Energie (bioenergie) prúdiace prostredníctvom duchovných srdcí ľudských bytostí nie je možné oklamať ani s nimi obchodovať. Skutočná láska je čistá tvorivá a plodivá sila a energia ktorá spája spoločné frekvencie rezonancii rešpektujúc slobodnú vôľu ľudskej bytosti a nie umelá manipulácia, ovládanie, parazitovanie na inej bytosti. Na to, aby sme sa mohli posunúť vo svojom chápaní je potrebné harmonizovať svoje duchovno - energetické orgány - čakry.

 

Čakry sú duchovné orgány ľudských bytostí, ktoré nás spájajú s vonkajším svetom, Prírodou, vyššími duchovnými sférami a každý z nás je určitým spôsobom „ malým vesmírom “. Ľudské bytosti sú hmotno - duchovné bytosti ktoré majú okrem fyzického tela aj duchovno - energetické obaly. Na fyzickej úrovni sa harmonizovanie deje prostredníctvom :

 

 • 2a) VÝŽIVY, kde prevažuje živá surová strava zložená z ovocia, zeleniny, orechov, semien, klíčkov, doplnkov výživy, kvalitným pitným režimom 
 • 3a) čistej pramenitej VODY,  
 • 4a) POHYBU (CVIČENÍM 5 TIBEŤANOV, CHÔDZA, BEH, POSILŇOVANIE) a POBYTOM V PRÍRODE,
 • 5a) rešpektujúcou KOMUNIKÁCIOU, vysokou úrovňou etiky v každodennom živote aj pri najjednoduchších záležitostiach
 • samostatnou kapitolou je pravidelné a prirodzené vnímanie energii a informačno - energetických impulzov z Prírody a vyšších duchovných sfér duchovnými orgánmi ľudskej bytosti a prijímanie nehmotnej roviny života ako jej neoddeliteľnej súčasti života človeka v hmote.

 

POZN.: Zdravému človeku, energeticky „ spôsobilému “ žiť na Planéte Zem v tejto spoločnosti v súlade s Prírodou sa optimálne točia čakry doprava určitou (...istými ľuďmi s konkrétnymi schopnosťami merateľnou) rýchlosťou (...frekvenciou priaznivých bioenergii). Pokiaľ sa čakry spomaľujú, stoja alebo sa točia doľava, človek vníma realitu skreslene, často môže byť chorý, nedarí sa mu, má psychické problémy alebo sa celkovo necíti dobre a môže mať pocit, že mu niečo chýba, atď. Súvisí to najmä s prúdením energie v endokrinnom systéme. Pri nesprávnej činnosti čakier človek väčšinou ani nevie o tom, že škodí nielen sebe ale aj svojmu okoliu, väčšinou si to neuvedomuje. Čakry ako duchovno - energetické orgány ľudskej bytosti a prijímanie priaznivých bioenergii prostredníctvom nich určitým názorným spôsobom súvisia s endokrinným systémom ľudskej bytosti a harmonický endokrinný systém a hormonálna rovnováha sú prejavom prijímania čistých priaznivých duchovných energii v hmote a tým aj optimálneho zdravotného stavu jedinca. Na začiatku, pokiaľ má človek záujem o precíznu prácu na sebe ako bytosti, je možné mu pomôcť, ale má slobodnú vôľu sa rozhodnúť začať na sebe pracovať a následne požiadať o prípadnú pomoc... 

 

Tu sa musíme pristaviť pri probléme živej stravy pozostávajúcej minimálne z 50 % surovej stravy. Správnejší význam má slovo výživa fyzického tela. Dôležitou súčasťou harmonizovania čakier je pestovanie vlastného ovocia a zeleniny (sebestačnosť) - viď bod 1a). Geneticky modifikované potraviny, mäso a mäsové výrobky, polotovary, jedlá z múky, akékoľvek jedlo, varenie či ohrievanie jedla v mikrovlnnej rúre, jedlo, ktoré je procesované (...čiže prešlo akoukoľvek priemyselnou úpravou a predáva sa v obchode - aj keď je to " BIO " značka, čo je dnes veľmi moderné...) znižujú energetický potenciál jedinca, či už je to dieťa alebo dospelý, čo sa môže prejaviť okamžite. U dospelého sa táto nerovnováha prejavuje neskôr a to v duchovnej, fyzickej alebo mentálnej rovine. Háčik je však v tom, že iba surová, živá strava nestačí na to, aby mal človek dostatok živín pre správne, resp. bezvadné fungovanie endokrinného systému. Výsledkom znečistenia pôdy, vody a vzduchu na Planéte Zem je nedostatok minerálnych látok v pôde a tým pádom aj v zelenine a ovocí, ktoré konzumujeme a preto potrebujeme doplniť pre správne fungovanie organizmu 90 druhov živín (...minerály, stopové prvky, vitamíny, bielkoviny - hlavne rastlinné, tuky, cukry). Pravdivo povedané máloktoré potravinové doplnky výživy, ktoré sú na trhu spĺňajú kritéria pravotočivosti a priaznivých svetelných bioenergií.

 

Na emočnej úrovni sa prejavuje správne fungovanie čakier správnym nepokriveným vnímaním sveta - teda, začneme vidieť poruchy, ktoré sú v nás samých (...začneme byť k sebe úprimní a pravdiví...), následne vnímame nedostatky okolo nás, ale postavíme sa k riešeniu pozitívne s pozitívnym etickým a morálnym postojom, pretože môžeme zmeniť len a len seba a svoje vnímanie, správanie, zdravie atď. (...Pokiaľ zo mňa " vyliezajú " počas karmickej očisty negatívne emócie a programy, ktoré postupne vychádzajú takým poradím a spôsobom, na ktoré je človek pripravený, snažím sa svojou depresiou neotravovať druhých a radšej zájdem do lesa...).

 

Kvalita emócii, nemanipulovanie s druhými bytosťami, nemať záujem ovládať a mať moc je taktiež závislá aj od kvality priaznivých bioenergii na ktoré je človek naladený a ktoré prijíma do svojej bytosti. 

 

Ak chceme toto všetko postupne prirodzene zaviesť do praxe a svoje deti viesť k zodpovednosti, samostatnosti, priaznivej vôli, pozitivite a vnútornej slobode, je nevyhnutné postupne a najmä trpezlivo na to pripravovať morfické polia. Potrebujeme vykonávať činnosti, ktoré vedú deti k trpezlivosti, vytrvalosti, etike, mravnosti, estetike, disciplíne, vnímaniu krásy, vnútornej harmónii, atď. Čiže musíme začať podľa bodu 5a. Spolupracovať s deťmi a to najmä zapojením detí do 3b) remeselných manuálnych kreatívnych činností, 1b) napríklad postavením si vlastného domčeka z prírodných materiálov, 1a) pestovaním v záhrade vlastnej zeleniny či ovocia, čím vedieme deti aj dospelých k potravinovej sebestačnosti, alebo zapojením sa do spoločnosti rodičov, ktorí síce nemajú vlastnú záhradu, ale chcú sa zúčastniť takýchto aktivít, 4b) vytvorením možností pre domáce vzdelávanie (...napr. vytvorením skupín rodičov, ktorí majú záujem aj o „návrat do školských čias“ a tým si rozširujú svoj obzor a uvedomia si, čo všetko vedia a čo môžu svojim deťom odovzdať, rozvojom svojich umeleckých schopností ako je umenie a spev...) a 5b) rešpektujúcim a etickým prístupom v komunikácii. 

 

My sme sa nechali inšpirovať vysoko kvalitným a energeticky vyladeným programom českými novátormi v oblasti psychológie p. Nováčkovou, manželmi Kopřivovými. Je to ďalší spôsob, ako deti viesť k harmonizácii seba a okolia - usporiadavame kurzy Rešpektovať a byť rešpektovaný.

 

Rozum je v tomto prípade až na druhom mieste. Ak chceme všetko chápať iba rozumom, ktorý podporuje ego a sebecký náhľad na svet nikam naša spoločnosť nebude smerovať, pretože ak si budeme stále metodicky prepočítavať, "čo nám to dá" a nevidíme vedľajšie efekty takejto filozofie, stále ostaneme stáť, kde sme. Každému sa postupne jeho vynaložená energia vráti, hlavne pokiaľ je vložená do veci pozitívnym spôsobom nezištne, bez špekulácii (...čo z toho budem mať…). Pokiaľ sa snažím vidieť veci z nadhľadu, posunie ma to v chápaní seba aj sveta okolo mňa (...prečo sa mi dejú veci, ktoré sa mi dejú…sú ľudia a situácie okolo mňa zrkadlom, že si mám niečo uvedomiť ?). 

 

Srdce (duchovné srdce) a jeho vnímanie rôznych jemných energii v hmotnom svete má spolupracovať s rozumom v harmónii, tak je možné postupne dosahovať a zvyšovať múdrosť a približovať sa k stále vyšším úrovniam Pravdy, prenášať ju do praktického života.

 

Zlepšením fungovania svojich čakier čiže funkcie éterického tela (...strava, voda, cvičenie 5T, pobyt v prírode...), zlepšením emočného naladenia (pozitivita, radosť, láska, spolupráca - spev, umenie, remeslá, ochrana prírody, služba iným, komunikácia) a teda astrálneho emocionálneho tela, zlepšením svojho fyzického zdravia (strava, voda, cvičenie, pobyt v prírode, manuálne zručnosti) privádzame seba aj svoje deti k poznaniu o zmysle života. Dieťa v úcte prijať, v láske vychovať a v slobode prepustiť je obrazom našej koncepcie. V slobode prepustiť však znamená, aj v slobode duchovnej, čiže bez akýchkoľvek manipulácii smerujúcich či už otvorene alebo skryte k starým filozoficko - náboženským dogmám a energetickým zdrojom týchto dogiem. 

 

Nie sme tu na Zemi preto, aby sme hromadili finančné zdroje (...teda padli do hmoty a hromadili majetok) a ani na to, aby sme uleteli do duchovného sveta (a tým sa zbavili zodpovednosti), ale aby sme sa uzemnili, ukotvili, aby sme sa vedeli ako ľudské bytosti o seba postarať, vyvíjali sa v hmote a vytvárali harmonické deje a veci so stúpajúcou vnútornou harmóniou, čistotou a tým zvyšovali frekvenčne úroveň vedomia. Tým, že vieme napríklad vlastnými rukami postaviť dom (aj keď malý), zasadiť strom, vypestovať byliny, ovocie, zeleninu, prípravou jedla, remeselnými zručnosťami v spolupráci s Prírodou, ktorá je naša najväčšia učiteľka, vieme ukázať aj deťom, kam môže smerovať ich život. Takisto nie je jednoduché tieto myšlienky presadiť v praxi, je to práca systematická, prirodzená ale zmysluplná.

 

Všetci (každý jeden) sme kvapkou, ale kvapka tvorí oceán a oceán je obrazne Vesmír. Pokiaľ neotvoríme (neodblokujeme) svoju srdcovú čakru a nezačneme vnímať najmä srdcom neviditeľné energetické a informačné impulzy, ktoré k nám prichádzajú každú sekundu nášho života, nemôžeme mať nadhľad a pohnúť sa smerom ku „ hviezdam “, nájsť svoj „ stred “ a byť harmonickou bytosťou.

 

 

Projekt, ktorý sme začali realizovať nie pre seba, ale pre deti a rodičov, aby sa začali postupne meniť staré nie priaznivé vzorce ktorými sa táto spoločnosť riadi a vznikali pozitívne nové smery, má viacero rovín :

 

 1. centrum pre rodičov s deťmi (tvorivé dielne, kurzy - rešpektovať a byť rešpektovaný, umenie a veda byť rodičom)
 2. škola v prírode (momentálne zameranie na remeselné zručnosti a včelárstvo - je to konkrétna potreba dôležitá pre fungovanie Planéty a Prírody - nie sú včely - nie je život)
 3. lesná materská škôlka (...oficiálny názov bude upresnený, rozhoduje obsahová náplň s lesnou pedagogikou...)
 4. výroba bábik, bábkových divadiel a drevených hračiek + tvorivé kurzy pre výrobu týchto hračiek a ďalších remesiel (...bol na to podaný projekt)
 5. okrem podaného projektu ktorý sme vypracovali, kde sú nosnou témou produkty z textilu, ovčej vlny, priadze - šitie, plstenie, pradenie, drevorezba a stolárstvo, akvarelové maľovanie, sú ďalšími činnosťami - práca s keramikou (hlina), tkanie, práca s prútím - košíkárstvo, prírodné staviteľstvo, príprava živej stravy (...raw food,...).
 6. prírodné staviteľstvo a prírodné záhrady - jedlý les a zeleninové záhrady (na obr. 1a) a 1b) - spojenie so Zemou - spolupráca so školami - ponuka výstavby hlinených domčekov ale aj iných druhov a typov stavieb...)
 7. naučíme rodičov s deťmi, ako sa stravovať tak, aby sme mali dostatok energie, deti neboli hyperaktívne a rodičia unavení  (2a)3a)4a)
 8. naučíme deti a rodičov, ako ochraňovať prírodu prostredníctvom „lesnej pedagogiky“ a pomoci iným (...prečo je dôležitá voda, príroda, biodiverzita...) - 2b) - pozvaním odborníkov, ktorí sa zaoberajú lesnou pedagogikou, pre záujemcov o včelárstvo budeme organizovať včelársky tábor a prevádzkovať ukážkovú včelnicu
 9. domáce vzdelávanie - spolupráca viacerých rodičov pri výučbe detí, resp. deti sa sami navzájom môžu učiť rôzne zaujímavé témy a snažiť sa aj energetickým spojením s Prírodou a vyšími duchovnými sférami skvalitňovať vyučovanie overovaním aj priamo v hmote a zvyšovaním Pravdivosti (...neopakovať bezhlavo matrixom a vzdelávacím systémom presadzované falošné a nepravdivé dogmy...) 
 10. všetky tieto činnosti vedú k seba-disciplíne, seba-poznaniu a seba-vedomiu.

 

Všetky uvedené činnosti sú navzájom harmonicky prepojené a len ich systematickým vylaďovaním a uplatňovaním, ukotvovaním v hmote je možná určitá zmena a pochopenie aj u detí. Je potrebné nadviazať spoluprácu so škôlkami a školami, čomu sme otvorení. Z našej strany sme pripravili optimálne podmienky a stále sa snažíme ich zlepšovať na to, aby deti aj s učiteľmi a rodičmi mali možnosť byť vzdelávaní priamo v Prírode. Aj výlet na pol dňa alebo jeden deň je priaznivým stimulom, môžeme ponúknuť aj kurzy priamo u nich v škole. Zároveň vyrábať produkty, ktoré Prírodu nezaťažujú...

 

 

...Čo na to potrebujeme sústavne ?

 • ľudí - dobrovoľníkov aj tých čo by sme zaplatili, sami sme dobrovoľníkmi
 • učiteľku resp. učiteľov pre domáce vzdelávanie
 • lektorov pre remeselné a tvorivé dielne 
 • lektorov pre prírodné staviteľstvo
 • lektorov pre včelárske kurzy a letný včelársky tábor
 • stroje a dobrovoľníkov pre úpravu areálu - vyrovnanie  terénu, dosadenie trvaliek, ruží, detské prírodné ihrisko, lavičky, záhradný nábytok - stoly a stoličky, bylinková špirála, hojdačky….
 • materiál - drevo, kameň na úpravu terénu
 • nákup ovocných stromov a kríkov pre jedlý les 
 • výstavbu ukážkových hlinených domčekov (pomocou workshopov) - školy si môžu prísť pozrieť, čo by mohli reálne v škole urobiť a ako to vyzerá, pretože na okolí nič také neexistuje
 • zariadenie stolárskej dielne (môžu byť aj stroje bazárové), aby bolo možné upraviť areál
 • začať s nadstavbou hospodárskej budovy ako prednáškovej miestnosti pre rozšírenie priestoru
 • odkúpenie lesa okolo pozemku, aby bolo možné postaviť domčeky na strome.
 • príprava hospodárstva s včelstvom komplexne
 • FINANCIE NA REALIZÁCIU (samozrejme, že ideme príkladom a začíname od seba, vlastnými už investovanými prostriedkami a robíme to aj s našimi priateľmi a podporovateľmi sústavne).
 
 
Postupný rozvoj realizácie projektu po jednotlivých etapách budeme zverejňovať. Pre záujemcov o úprimnú a nezištnú spoluprácu sú dvere otvorené...
 
 
 
Autor : © Andrea Ďurošová

           © Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode