Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

VÝZNAM CENTRA VZDELÁVANIA V LIPOVANOCH (1. časť)

19.11.2016 14:11

 

V tomto článku ako jednom zo série viacerých poukážeme na základné princípy, pre ktoré vnímame jasnú potrebu vytvorenia Vzdelávacieho centra v Lipovanoch. Nasledujúce riadky prinášajú zverejnenie niekoľkých vybraných duchovných impulzov zo svetelných sfér, inštitúcii, bytostí nad hmotou, v ktorej žijeme, ktoré sú nositeľmi informácii (energoinformačných impulzov), čo je zmyslom nášho centra, prečo je dôležité nebyť ovcou v stáde vo vzdelávacom mainstreamovom systéme a neuspokojiť sa s tým, ako to v dnešnej dobe vnímame. Prečo je potrebné nebyť spokojný a pasívny so vzdelávacím systémom, ktorý je podriadený konzumnému spoločenskému vývoju a odzrkadľuje závislosť školstva na trhovej ekonomike a jedinej hodnote, čím je tvorba zisku.

Čo je potrebné vytvoriť v hmote postupne ako trvalo udržateľnú formu vzdelávania, aby ľudská civilizácia spolupracovala v rovnováhe s Prírodou a Planétou na svetelnej evolúcii vývoja civilizácie. Na naše prosby o spojenie, duchovnú komunikáciu a odpovede odpovedali viaceré duchovné svetelné bytosti, inštitúcie, sféry, napríklad Sféra Nového Svetelného vývoja Spojených Síl Svetla, Karmy a Prírody.

 

Sféra Nového Svetelného vývoja, prosím, čo je našou úlohou a úlohou centra, ktoré budujeme v hmote v Lipovanoch? Radi by sme inšpirovali aj iných, aby sa pripojili k nám, prosím ako je potrebné postupovať aj vzhľadom k súčasnej mentálnej úrovni vzdelávacieho procesu na Slovensku? (...duchovné komunikácie sú realizované na základe telepatického prenosu energoinformačných impulzov kombinovaných niekedy s obrazným vnímaním a zvukovým vnímaním z niektorých dní v mesiaci september a október 2016).

Odpovede a prenos impulzov : 

"Vaše centrum a projekt sú nezvyčajné svojou víziou, ktorá je nadčasová, predbieha sčasti svoju dobu. Pre bežných ľudí je skôr utópiou. O to ťažšie je pre vás spolupracovať s ostatnými bytosťami. Väčšinou nechápu hodnoty, ktoré vo vašom projekte sú nosnými a oslobodzujú vedomie ľudí od konzumnej formy bytia. Vašou víziou by malo byť vytvorenie priestoru pre deti vo veku od 7 do 9 rokov, mladých ľudí, budúcich rodičov s deťmi do 7 až 9 rokov, ktorí majú záujem o nový systém výchovy v hmote. 

Zásadný princíp, ktorý podporujú vo vzdelávaní ľudských bytostí Spojené Sily Svetla, Karmy a Prírody, Nekonečného vedomia a Svetla nad hmotou, je od najútlejšieho veku detí ich výchovou viesť k rovnováhe a harmonickému spolužitiu a spolupráci s Prírodou a našou Planétou pri vytváraní predpokladov pre svetelnú evolúciu ľudskej civilizácie. Ľudské bytosti sa musia vysporiadať s elementárnou odpoveďou na otázku - Prečo existujeme na našej Planéte Zem? Aký význam má existencia ľudí žijúcich na Planéte Zem? Pokiaľ nebudú ľudia v rámci svojho vedomia mať toto poznanie, len ťažko môžeme hľadať úspech v budúcnosti pre celú civilizáciu.

 
Ďalšou problematickou dilemou, ktorá trápi ľudskú civilizáciu je rodová karma a obťažkanie rodín a rodov práve týmto princípom, ktorý vytvára v spoločnosti prostredie neslobody. Uprednostňovanie pokrvných pút a vzťahov za každú cenu pred prirodzenou energetickoinformačnou frekvenčne vymedzenou rezonančnou synchronicitou v kozme a v našom Vesmíre (vysvetlenie viď ďalšia časť textu) je veľmi negatívnym vplyvom. Tieto rodové a rodinné vzorce uložené v karmických vrstvách ľudských bytostí (väčšinou nevedomých), vzorce správania nevynímajúc sa vyskytujú v každej rodine a sú postupne prenášané na celú spoločnosť cestou morfických polí. Spomínané vzorce a programy sú zakorenené veľmi hlboko v podvedomí, kde ich energoinformačnými nositeľmi (otlačkami) sú tzv. archetypálne pravzory hriechov (nerestí) a negatívnych ale aj pozitívnych vlastností (cností). Prejavujú sa už u detí útleho veku pôsobením genetiky, ale aj prostredia v ktorom sú "správne" vychovávané. Žiaľ, že vzhľadom k zatiaľ vždy opakujúcemu sa degeneratívnemu vývoju ľudstva na našej Planéte vd'aka karmickému pôsobeniu egoizmu sa bez schopnosti rozvinúť vedomie otvorením genetických sekvencii u ľudských bytostí, ktoré sú zatiaľ uzatvorené (tzv. spiace) nie je možné posunúť sa v úrovni vedomia a poznania.
 
Zmena k pozitívnemu smerovaniu vedomia civilizácie je potrebná u každého jednotlivca a to zvýšením jeho vnútornej čistoty meranej výškou frekvencie priaznivých (svetelných) vlastných bioenergii, na ktoré je vyladená. Vyladenie sa bytosti na energie, ktoré je možné svojou frekvenciou nazvať ako priaznivé (svetelné), na základe jednoduchého návodu, ktorý je však potrebné dodržiavať v každodennom živote. Je vedecky potvrdené a dokázané, že takéto energie existujú v duchovných hladinách a úrovniach vyšších než je náš Vesmír. V praxi je možné existenciu týchto energii taktiež potvrdiť skúsenosťami konkrétnych ľudí na našej Planéte. Vlastná skúsenosť, nestačí o tom rozprávať. Táto skúsenosť však môže byť kľúčom ku koncu ľudských konfliktov vo svete, pretože počas nej nadobúdate nový smer vo vývoji. Napojením sa na tieto nové energie získavate takisto nový druh vedenia. Nejde o systémy starej duchovnej cesty akými sú napríklad joga, taichi, čchi-kung, reiki, ktoré môžu doviesť ľudskú bytosť na určitú úroveň, avšak táto úroveň sa dá už dnes vysoko prekonať, ďalej nejde ani o rodinné konštelácie, či manipulatívne náboženské vierovyznania, SRT, EFT, shambala, rôzne iné napojenia na magické systémy a systémy skryte ovládané mágiou a ktoré inšpirujú stále nové ovládacie ezoterické a duchovné učenia starej duchovnej cesty s vyladením frekvenčne nižším, než je možnosť vyššej svetelnej cesty. K tomuto predpokladu je však potrebné prispeť a rozlúčiť sa raz a navždy s manipuláciou zo strany ľudských bytostí so živlovými energiami v astrálnych sférach (oheň, voda, vzduch, zem), teda akoukoľvek mágiou, ktorá je v podstate nosným prvkom drvivej väčšiny ezoterických učení a duchovných ciest prejavujúcich sa v hmote na Planéte Zem (zasväcovania, rituály, umelé schopnosti a pod...). Vnútorná čistota a harmónia bytosti musí byť v prirodzenej frekvenčnej rovnováhe s jej tvorivými schopnosťami.
 
Energia plynúca medzi ľud'mi je nepopierateľným faktom. Každý vníma vnútorný pocit, ked' vôjde do miestnosti s neznámymi ľud'mi ako sa cíti a vníma podvedome, či už sa cíti dobre alebo zle, bud' chce ostať v miestnosti alebo nie. Deti prichádzajú k nám na svet ako dary, ktoré nám nastavujú zrkadlo, ako sa nemáme správať ako ľudské bytosti a pritom sa sami zdokonaľujeme. Je vedecky potvrdené, že energia existuje. Dokonca, že vo Vesmíre a vysoko nad našim Vesmírom existuje aj energia, resp. energie, ktoré sa dajú nazvať ako duchovné energie (iné než elektromagnetické) zoskupené vo frekvenčných hladinách podľa ich čistoty a frekvenčnej výšky. S rastom vášho poznania sa vždy objaví nový jav. Častokrát tieto nové javy nemožno vysvetliť podľa pôvodných vzorcov a tak sa stanovujú nové teórie, obvykle založené na všetkých doterajších znalostiach a prevádzajú sa nové pokusy tak dlho, kým nie je nájdená zhoda medzi experimentom a novým matematickým dôkazom. Nové teórie sú prijímané ako fyzikálne zákony a proces nachádzania nových spôsobov popisu javov vždy rozširuje váš pohľad a pochybuje o doterajších limitovaných názoroch a povahe fyzikálnych skutočností. Potom začleníte nové myšlienky do denného života a začnete sa na svet a na seba pozerať inak. V tomto Vesmíre všetko súvisí so všetkým, čo zodpovedá holistickému prežívaniu reality. Každé stretnutie, každá náhoda či situácia ukazujú na to, na čo sa máte v danej chvíli zamerať a čo máte riešiť. Pravda vás oslobodí, ale najprv vás vždy poriadne naštve, ale o tom vývoj je. 
 
Od newtonovskej fyziky, kedy bol Isaacom Newtonom koncom 17. storočia a začiatkom 18. storočia definovaný vesmír a atómy, cez teóriu polí elektromagnetického fenoménu definované M. Faradayom a J. C. Maxwellom, teóriu relativity A. Einsteina, kvantovú teóriu a dualizmus Maxa Planca začiatkom 20. storočia, hologramová realita Davida Bohma, že hologram vyjadruje myšlienku, že každý kus je presnou podobou celku a môže byť pre vytvorenie hologramu použitý. Dôkaz, že nie sme len časť systému, my sme systém. V r. 1964 fyzik J. S. Bell publikoval matematický dôkaz nazvaný Bellova teoréma, kde je podporená predstava, že subatomové častice sú spojené spôsobom, ktorý presahuje čas a priestor, takže čokoľvek sa deje jednej častici, zapôsobí aj na častice ostatné a tento efekt je okamžitý a nepotrebuje "čas", aby bol prenesený - účinky sú "superluminálne" alebo "rýchlejšie ako svetlo" a tým sa dostávame nad dualitu vlnenie - častice. Nakoniec tu máme morfogenetické pole Ruperta Sheldrakea, podľa ktorého hypotézy kedykoľvek sa jeden člen biologického druhu naučí nové správanie, kauzálne pole tohto druhu sa zmení, ale veľmi jemne a pokiaľ je toto správanie opakované dosť dlho, jeho morfická rezonancia zasiahne celý druh. Morfické polia sa môžu šíriť naprieč priestorom a časom a minulé udalosti môžu ovplyvniť dalšie udalosti kdekoľvek inde. Pravdivé je konštatovanie Sheldrakea, že tvorivý proces, z ktorého vznikajú nové myšlienky a pomocou ktorého sa uskutočňujú nové celky, je v tomto zmysle podobný tvorivej realite, z ktorej vznikajú nové celky v evolučnom procese. 
 
Tak ako vaše vedomie postupuje k vyšším frekvenciám a vyšším vonkajším energetickým telám, ste stále viac spojení s vyšším vedomím, bližšie k zdroju Nekonečného vedomia a máte možnosť zmeniť to, čo sa vo svete odohráva, dôležité je však začať od zmeny vlastnej frekvencie bioenergie. Pokiaľ zostanete svojimi energiami na úrovni tohto Vesmíru, zostávate stále v zajatí karmy (mesačných bytostí) a neviete sa vyslobodiť z kruhu inkarnácií. Samotný A. Einstein v jednom zo svojich výrokov uviedol : "Problém nie je možné vyriešiť na tej úrovni vedomia, na ktorej vznikol..."
 

Deti od najútlejšieho veku sú vedené vzdelávacím systémom k tvorivosti za cenu odmeny a ocenenia. Tvorivá sila a energie v hmote sa neprejavujú pre iný význam než ocenenie individuality. Zmysel, idea sú degradované, ľudia netvoria, pretože je niečo správne, ale kvôli oceneniu. Chýba rovnováha. Ide o určitú skrytú hrozbu, nakoľko genetické sekvencie DNA u ľudských bytostí žijúcich na planéte Zem nie sú ešte schopné dostatočne odolávať egoizmu a nepriaznivým vplyvom, ktoré ho podporujú. Jediná cesta, ktorá vedie k tomu, aby civilizácia spolupracovala s Prírodou na svetelnej evolúcii, je podpora rovnováhy individuality vo vzťahu k celku a k Prírode už od ranného veku, je to skutočné umenie rovnováhy. Toto musí byť premietnuté do vzdelávacieho procesu. Inak zostane len pri teórii. 

 
Každým okamihom vášho bytia môžete pozorovať poruchy, ktoré sa vo svete okolo vás odohrávajú. Do vášho sveta sa rodí stále viac detí, ktoré majú určité duševné resp. psychické poruchy prejavujúce sa alergiami, hyperaktívnym správaním, agresivitou, ADHD, ADD, rôznymi formami autizmu, Downow syndróm, v neskoršom veku prechádzajúce do schizofrénie, Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby a pod. Čoraz viac rodičov si uvedomuje, že súčasné školstvo nezodpovedá potrebám detí a práve účasť v školách ich vedie do kruhu závislostí na spoločnosti a falošných propagandách či dogmách šírených politickými elitami. Nie je ľahké tieto poruchy zmeniť, čo však môžete, je o to sa aspoň pokúsiť. Nedá sa to zo dňa na deň. Tak, ako oceán tvoria kvapky, tak zmena morfogenetického a morfického poľa jednotlivcov môže viesť k zmene spoločnosti.
 
Je očividné, že deti, ktoré navštevujú predškolské zariadenie do 7 rokov, si so sebou domov "odnášajú" aj batôžtek rôznych deformácií a to aj pri najlepšej starostlivosti učiteľky, ktorá na deti "dozerá". Správanie detí sa prenáša navzájom z rodiny do rodiny a napríklad deti, ktoré predtým bez problémov zjedli ovocie či zeleninu, sa vplyvom kolektívu, kde prevažuje bežné stravovanie, stanú mäsožravcami, sú agresívnejšie, nezvládnuteľnejšie, pretože sa u nich namiesto toho, aby ich duša postúpila a zdokonala sa, sa v sociálnej interakcii prejavia nižšie pudy a dieťa sa prispôsobí nevedome ostatným. Len silné jedince sa postavia systému na odpor už ako deti a nie je ľahké pre učiteľa, vychovávateľa či rodiča, rozlíšiť (najmä ked je duša vyspelejšia ako dieťa), či je to vplyv priaznivých alebo nepriaznivých energií. Nie je to vedomý proces, všetky tieto procesy prebiehajú na podvedomej úrovni, resp. nevedomej a môže ich rozlíšiť len bytosť s čistými frekvenciami vyladená vyššie ako bežný človek. Dieťa sa takpovediac energeticky "nakvačí" na najsilnejšieho jedinca v danom kolektíve a nemusí to byť práve učiteľka.
 
V súčasnosti sa veľa píše o vedomom rodičovstve, domácich pôrodoch, dojčení, nosení detí na prsiach tak, ako to robia primitívne kmene, sú v mode prírodné materiály, konzumovanie biopotravín atd'. a na druhej strane je tu neschopnosť mnohých rodičov počať dieťa, vzniká kult dieťaťa, ktorému učiteľ nesmie povedať kritické slovo, dieťaťu nikto nezazlieva, ked tyranizuje učiteľa a veľakrát aj rodiča. Samotný učiteľ alebo rodič si nevedia poradiť s tým, ako sa správať k dieťaťu. Hľadajú sa odpovede na otázku, čo s tým urobiť a prečo je to tak. Odpovede nie sú jednoduché, ale jednou z nich je, že je to práve vzorcami a to sú programy správania, ktoré sa neustále opakujú a väčšinou ide o boj o  energiu. Je to ako začarovaný kruh. Bežnému pozorovateľovi sa to tak nejaví a takisto aj mnohým psychológom a pedagógom. Čím nižšie sú frekvencie vibrácii v hmote, tým je vedomie sebeckejšie, boj o energiu je viac parazitujúci, jeden na úkor druhého parazituje na energii. Čím sú frekvencie priaznivých (svetelných) energii a vibrácii v hmote vyššie, tým je vedomie slobodnejšie, neegoistické, neparazituje na energiách iných bytostí. Čím vyššie vyladenie frekvencii a vibrácii ľudskej bytosti v hmote, tým čistejšie a jasnejšie sa rozvíjajú schopnosti ľudskej bytosti vnímať intuitívne energie inak než len 5 zmyslami. Ak to aj vidia, je problém zmeniť tento spôsob správania. Je to ako napríklad vo filme Deň nezávislosti 2 - Nový útok, v sekvencii pred koncom filmu, kedy roj parazitujúcich stíhačiek chcel ochraňovať kráľovnú parazitujúcich mimozemských bytostí rotáciou roja doľava a piloti - zástupcovia ľudskej civilizácie, ktorí sa na stíhačkách mimozemšťanov dostali do morfického poľa kráľovnej, ktorá ovládala roj mentálne, sa museli dostať nad roj zapálením motorov pomocou jadrovej fúzie aj za cenu, že tieto motory zhoria, ale dostali sa nad roj frekvenčne (aj výškovo) pravotočivými výkrutmi v protismere a videli situáciu zhora a mohli na kráľovnú zaútočiť, resp. jasne tak zaujať svoj morálny postoj.
 
Podľa teórie morfickej rezonancie sa vyšší živočíchovia správajú pružnejšie ako nižší. Rôzne vzory správania ľudí sú obvykle nasmerované k obmedzenému počtu cieľov a tieto ciele sú zdedené po minulých príslušníkoch rodu prostredníctvom morfickej rezonancie. Tieto ciele sa všeobecne vzťahujú k vývoju, udržaniu alebo reprodukcii jedinca či sociálnej skupiny. Všetka ľudská činnosť však nie je podriadená morfickým poliam usmerňujúcich ľudí k biologickým alebo sociálnym cieľom. Niektoré aktivity sú výslovne zamerané nadzmyslovo - transcendentálne. Vidno to napríklad v životoch niektorých bytostí, ktoré žili na Planéte Zem, k najčistejším z ktorých patril v minulosti Buddha (dosiahol vysokú vnútornú čistotu bez používania mágie), ktorí sa vymykali bežnému správaniu a boli ľudmi na jednej strane zatracovaní a na druhej obdivovaní. Význam ich života bol však časom zmanipulovaný. Boli tu na to, aby ukázali odvahu, že je možné niečo zmeniť. Väčšina ľudských bytostí zjavne vo svojom správaní takéto nadzmyslové (duchovné) smerovanie nemá. Dôležité však je naučiť týmto základným cnostiam deti - aby neboli podriadivé, manipulovateľné, ale odvážne, ale na druhej strane, aby rešpektovali iných, opäť ide o rovnováhu. 
 
Záleží na slobodnej vôli každého človeka, ako sa vysporiada so zmenami vzorcov, ktoré má naučené a či odovzdá svojmu dieťaťu programy očistené alebo zostanú také ako boli a teda či je spokojný alebo nespokojný so svojim životom a tým, čo vidí vo svojom rode, spoločnosti a na Planéte. Nie je ľahké vymaniť sa zo zaužívaných vzorcov rodu či rodiny a človek sa môže cítiť ako outsider, môže si pripadať ako blázon, že zmýšľa inak ako väčšina populácie, ale o tom to presne je. O vnútornej sile ustáť tlak zvonka, ked ste presvedčený o tom, že to, čo robíte, je naozaj správne."
 
Ďakujem za duchovné spojenie a komunikáciu.
 
© Andrea Ďurošová

 

 
 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode