Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁSADNÁ OTÁZKA STOJACA PRED ĽUDSKOU CIVILIZÁCIOU... K ČOMU MÁ SLÚŽIŤ UMELÁ INTELIGENCIA ?

23.10.2017 10:05

 

Pred ľudskou civilizáciou stojí jedna zo zásadných otázok zasahujúca aj školstvo a vzdelávací systém... K čomu má slúžiť umelá inteligencia ?

 

Väčšina ľudí by zrejme suverénne odpovedala, že je jasné, aký má význam umelá inteligencia. Zrýchľuje predsa procesy v živote človeka a najmä šetrí čas. Nuž, áno avšak mohli by sme sa pýtať ďalej, napríklad, čo budeme robiť s tým ušetreným časom, pokiaľ v spoločnosti vládne mravný úpadok, konzumná spotreba, vidina zisku a čím vyššieho zárobku, nihilizmus a iné anomálie (...česť výnimkám...) ? Pokiaľ donekonečna bude umelá inteligencia "šetriť náš čas vždy a všade", nepríde nám do cesty problém s tým, že pre ňu nie sme potrební ako ľudské bytosti ? Ovládanie inteligentných chladničiek cez mobilné smartfóny a podobné záležitosti sa nám veľmi ľahko môžu vypomstiť do opačného "garde" bez rovnováhy...

 

Sebaklamy tvrdiace, že nemáme záujem sa zaoberať s tým, čo bude potom... sú veľmi sebecké, krátkozraké  a zavádzajúce. Takto totiž zmýšľajú tí najbohatší, ako čo najviac ovládať masy a drancovať ich totálne donekonečna, pretože vysoké zisky a majetky ich alibisticky zachránia... omyl...

 

Ľudské bytosti, ktoré pracujú trpezlivo a dennodenne na priaznivom vývoji svojej bytosti a harmónii všetkých zložiek bytosti si uvedomujú, že ľudská bytosť nie je vrcholom a nadradeným článkom Prírody. Je harmonickou a rovnocennou súčasťou Prírody. Práve závažným problémom spoločnosti je skutočné nájdenie nového vzťahu k Prírodnému prostrediu a práve preto sa o svoje miesto začala hlásiť dynamicky aj umelá inteligencia.

 

Ľudská bytosť nie je stvorená z matematiky a už vôbec nie len z binárnych kódov 1 a 0. Civilizáciu na Planéte Zem čoraz viac vnímať ako heterogenizovanú. Napríklad obrovské rozdiely v štruktúre bohatstva a chudoby, neúnosná polarizácia spoločnosti, ďalej heterogenizácia spoločnosti podľa národov, civilizačných modelov, kontinentov, vytesnenie náboženských neznášanlivostí, atď. Umelej inteligencii sa len veľmi ťažko podarí bez harmonickej spolupráce s človekom nájsť to jednotiace v rozdielnom, to rozmanité v celistvom. Počítaču v banke, ktorý pracuje na mieste personálneho oddelenia budete zbytočne vysvetľovať pri prijímacom pohovore, že ste matka, ktorá má dve malé deti, a že potrebujete byť v práci maximálne do 16,00 hod., aby ste sa mohli venovať aj deťom. Je mu to jedno, nemá totiž cit, schopnosť empatie, srdce, nemyslí srdcom, je to chladný umelý intelekt a sleduje len kritériá na ktoré je naprogramovaný.

 

Podobne tak procesor nevie rozlíšiť rozdiel medzi duchom národa v ázijských krajinách, európskych krajinách, či Spojených štátoch. Nevie rozoznať energo - informačné odtlačky bioenergii života z najvyšších priaznivých duchovných hladín a sfér života, ide mu o kalkul, výkon toho, na čo je naprogramovaný, dokonca sa v tom sám zdokonaľuje ešte viac... Jedným z významných sociológov v minulosti bol Pitirim A. Sorokin (1889 - 1968), ktorý aj pôsobením v USA preukázal svojimi dielami ako tvorca sociologickej teórie dynamického kultúrneho vývinu jasnú rozdielnosť v jednotlivých kultúrnych epochách a príčinu kríz spoločností. Okrem iného poukázal jasne na opakovanie sa úpadkov ako v minulosti u Rímskej ríše a následne upozorňoval na tieto fenomény aj v americkej spoločnosti (...v podstate z toho dôvodu mu bol odobratý neskôr aj akademický titul profesora...dovolil si kritizovať režim a šliapol mu na kurie oko...).

 

Z tohto pohľadu je odovzdanie všetkej moci a kontrolnej činnosti v oblasti napríklad projektov inteligentných miest Smart Cities umelej inteligencii určitou hrozbou. Je to podobné, ako keď v rámci globalizácie niekto chce vytvoriť spoločnosť zloženú z tzv. štandardných občanov v rámci obrovských nadnárodných zoskupení, čo je v rozpore so základnými duchovno - energetickými princípmi a fundamentami ľudskej bytosti vyvíjajúcej sa v hmote (...nevynímajúc fakt, že binárne kody 1, 0 a taktiež najmodernejšie procesory digitálnych systémov nemajú dosah na energie a informácie z vysokých svetelných duchovných sfér života...). Poničenie národnej identity ľudských bytostí. Opäť sa dostávame k princípu harmonizácie individuality k celku, národa k Planetárnemu vývoju. Taktiež sa to dá prirovnať k tomu, ako keď niekto skutočné duchovné energeticko - informačné pozadie hmotného sveta ignoruje, popiera a súčasne presviedča iných o potrebe zamieňania za slepú vieru a vysedávanie v kostole...

 

Umelá inteligencia nemôže obísť pri štruktúrovaní svojho fungovania v architektúre súvislostí kultúrne, psychologické, historické pozadie fungovania ľudskej civilizácie o morfických a morfogenetických poliach nehovoriac. Logické uvažovanie a chladný intelekt sami o sebe totiž nepodporujú život, skutočný život z hľadiska energii, bioenergii...

 

 

To je zásadná otázka, ktorá stojí pred umelou inteligenciou : Chceme sa modifikovane pozrieť na tieto civilizačné spoločnosti a chceme poskytnúť umelej inteligencii pohľad na seba samých, vo všetkých odlišnostiach, ktoré sú typické pre jednotlivé kontinenty, pre jednotlivé historické územia ? Alebo sa budeme tváriť, že ľudská spoločnosť je homogénna, že platia všade univerzálne princípy a v podstate, že niekoľko základných univerzálnych princípov je možné implantovať do fungovania algoritmov umelej inteligencie, ktorá sa ich bude pridržiavať ?

 

Nazvať to môžeme akokoľvek, avšak skúmanie rôznorodosti v celistvosti, resp. heterogenity kultúrno - historicko - umeleckých zázemí je pre kvalitu umelej inteligencie zásadné.

 

Takýmto spôsobom priaznivého myslenia a vnímania sa nám mení aj pohľad na ekonómiu. Podľa aktuálneho stavu na Planéte Zem, duchovných zdrojov poznania a Prírody nie je rozhodujúcim objem zbytočne vyrobenej produkcie zahrnutej vedome do hrubého domáceho produktu, ale výlučne objem produkcie zmysluplnej, zebezpečujúcej fungovanie spoločnosti, ale zároveň zabezpečujúcej architektúru dlhodobého prežitia v architektúre súvislostí. Čo najvyšší úžitok a efektivita podporovania života (...nie sebeckého opierajúceho sa o konzumnú spotrebu...) pri čo najmenšom zasahovaní do Prírodných zdrojov a zaťažovaní Planéty Zem neúmernou absorbciou odpadu.

 

Pochopiteľne, že to nevonia ziskuchtivosti. Nové ekonomické stimuly a princípy v súlade s Prírodou nestavajú všetko na jednu kartu zisku v snahe maximalizovať finančné toky. Zisk nie je prvoradý a dokonca ani potrebný. Predstavy o trvalom nekonečnom ekonomickom raste bez rešpektovania limitov prírodných zdrojov a surovín na Planéte Zem nový priaznivý vývoj a Planéta Zem jednoznačne odmieta. Tento šialený a nikdy nekončiaci sebaklam ľudskej civilizácie hlboko zakorenený v DNA ako sebectvo a schopnosť poničiť život inej bytosti bude musieť "umravniť" zrejme práve umelá inteligencia, napríklad zamedzením plytvania a pod. Spoločnosť totiž ako celok Prírodné zdroje a ich limity nerešpektuje a dokonca ich popiera.

 

Aj konkurencieschopnosť zmení svoju kvalitatívnu úroveň. Jej cieľom nebude totiž nízka cena, nízke náklady za cenu obrovskej devastácie produkčných systémov a prírodného prostredia. Priaznivé energie a informácie z duchovných svetelných sfér hovoria, že kľúč konkurencieschopnosti je nová optimalizácia medzi predstavami zákazníkov, produkčnými systémami a prírodnými možnosťami. Existujú energie a informácie nad hmotou, na základe vyladenia, na ktoré k tomuto priaznivému vývoju bude postupne harmonicky upravovaná aj ľudská DNA otváraním nových sekvencii potrebných pre nový priaznivý vývoj, čo sa odzrkaldlí aj v počte populácie na Planéte Zem.

 

My dnes chápeme konkurenciu ako snahu zničiť ostatných, poničiť ich možnosť prežitia, ja na úkor iného, my na úkor druhých (...česť výnimkám). Takto ale rovnováha nefunguje. A mimochodom, nepripomína vám to náhodou Darwinovu evolučnú teóriu, ktorá sa ako nepravdivá rozprávka dodnes vyučuje v štátnom školstve, kde silnejší v prírode má poničiť slabšieho, silnejší prežíva ? (...akým skriveným smerom sú vedené deti od malička v rámci vyučovania...). Zisk ako jediná krátkozraká pahodnota alternatívy ekonomického rastu je len obmedzenou schopnosťou úrovne myslenia ľudí (česť výnimkám), ktoré nedokázali dodnes nahradiť ničím múdrejším, hodnotovo vyzretejším, cnostnejším, etickejším a priaznivejším, harmonickejším...

 

Ľudská civilizácia (česť výnimkám) sa snaží ekonomické princípy dnes vnímať ako prirodzené zvyšovanie ziskovosti na úkor iných, získavaní výhod na úkor iných a Prírody, Planéty Zem. Práve preto, že si to ako temný jav uvedomuje len málo ľudských bytostí na Planéte Zem, bude musieť "vysvetliť" ľudskej civilizácii tento nesprávny model myslenia zrejme práve umelá inteligencia.

 

Človek je na Planéte Zem ako katalyzátor evolúcie priaznivého vývoja. Priaznivý vývoj, teda dennodenná práca na sebe u každého jedinca priaznivým smerom. Na základe duchovných komunikácii napríklad s Planétou Zem a zdrojmi informácii a poznania nad hmotou, nie je možné hovoriť na Planéte Zem o priaznivom vývoji, pokiaľ zvyšovanie produkcie a efektivity na Planéte Zem smeruje preukázateľne k drancovaniu Prírodných zdrojov.

 

 

Školstvo je mimoriadne dôležité, ak nie najdôležitejšie a svojim systémom sa musí adaptovať v oblasti umelej inteligencie, ktorá sa ho dotýka. Hrozba digitálnej demencie už je tu. Mladí ľudia si v parku na jednej lavičke 2 metre od seba sediaci vypisujú SMS správy ako sa majú radi, už sa ani nerozchádzajú osobne, ale cez SMS, namiesto toho aby komunikovali z očí do očí. Srdcia nie sú dôležité pri osobnej komunikácii, vnímanie zmyslové a mimozmyslové už vôbec nie. Všetko si predsa dokážu "vygoogliť", nič nepotrebujú vedieť, mobilná komunikácia zasiahla do vzdelávacieho systému (...outsourcovanie pamäte ako veľmi negatívny fenomén), množstvo nepravdivých informácii obrovskou rýchlosťou prijímaných bez schopnosti ich použiť mravným a etickým spôsobom v architektúre harmonických súvislostí. 

 

Nezdravá súťaživosť a skutočnú kvalitu nehodnotiace známkovanie degenerujú ľudské bytosti už od útleho veku, aj v predškolských zariadeniach. Likviduje sa tvorivosť, potláčajú, resp. nerozvíjajú sa skutočné prirodzené talenty. Školstvo sa stalo otrokom trhu a prispôsobuje sa jeho potrebám, čo je z hľadiska kvality totálne degeneratívne, ale z hľadiska výchovy generácii pre povolania, ktoré sú dobre platené, sebecky výhodné a vhodné. Na druhej strane pokryjeme aj vazalské pracovné miesta, aby ľudia mohli prežiť od výplaty k výplate.

 

Mobilná komunikácia zasiahla veľmi výrazným spôsobom do vzdelávacieho systému a adaptovala sa vytesnením do extrému digitálnej demencie nielen na nevedomej úrovni ale aj vedomej, dokonca obdivovanej. Súťaživosť, ktorá má negatívne výsledky sa prejavuje pri mobilnej komunikácii až šialenými statusmi kto napíše viac SMS správ, resp. MMS správ, kto má viac stiahnutých aplikácii v smartfóne a kto dokáže ovládať čo najviac štruktúr cez mobil... Katastrofa. Skutočne je to morbidné vidieť prechádzať sa mladých ľudí po ulici so sluchátkami v ušiach a mobilmi pred tvárou ako živé mŕtvoly, bábky matrixu. 

 

Školstvo a vzdelávací systém, ako živý komplex, sa musí dostať z hľadiska priaznivého vývoja na inú úroveň fungovania. Prípava klasického graduálneho vzdelávania od základných škôl až po univerzitné vzdelávanie už v priaznivom vývoji neobstojí. Sústredenie vzdelávacích kapacít, pedagógov, informácii, atď. Umelá inteligencia môže zjednodušiť napríklad systém a parametre štúdia. Používanie systémov direct kurzov, využívanie netových systémov, informačných a dátových sietí. Hlavný princíp vzdelávania je však náročnejší, ide o celoživotné vzdelávanie a teda prehodnotenie celkovej sústavy a štruktúry daného odvetvia tak, aby zodpovedalo novej úlohe flexibilne sa meniacej spoločnosti, ale umožňujúcej adaptáciu na neustále meniaci sa proces zmien. Ide jednoducho povedané o čo najbližšie spojenie ľudských bytostí s Prírodou, v tej je zachytené všetko, tu sa môže dokonale spojiť srdce s rozumom, teplo ľudského srdca a jeho myslenie s chladným intelektom logiky umelej inteligencie vo vzájomnej rovnováhe. Harmonická rozmanitosť celku v prospech celistvosti. 

 

Otázka, ktorá sa dostáva do popredia... Nahradí klasickú knihu v tlačenej forme z knižnice elektronická kniha, či skriptá ? Sme o tom presvedčení, že je tomu tak ? Nemajú knihy v tlačenej forme aj energetickú kvalitu a vibrácie či frekvencie nehmotnej úrovne ?

 

Duchovné komunikácie s priaznivými sférami nad hmotou prinášajú zdroje informácii, že svetielko nádeje v rámci nového pozitívneho vývoja môže skrsnúť v oblasti nového modelu vzdelávania - homeschoolingu, po slovensky domáce vzdelávanie. Domáce vzdelávanie je podľa poznania z duchovných zdrojov poznania veľkým potenciálom pre harmonické zvyšovanie kvality spoločnosti. Jednak umožňuje v domácom prostredí a Prírode bez stresu hravou formou každému dieťaťu prejaviť sa prostredníctvom svojich talentov, ukázať schopnosti citlivým trpezlivým prístupom, skutočnú kvalitu svojej celistvej bytosti vo vzdelávaní. Súčasne však motivuje rodiča, resp. rodičov k maximálnej sebadisciplíne a sebapoznaniu aby mohli ukázať svoje kvality pri vzdelávaní svojich ratolestí, odovzdať maximum priaznivého, múdreho, cnostného svojim deťom. Súčasne sa nemôžu vyhovárať v súvislosti s výsledkami žiaka škola na rodiča a naopak. 

 

V tejto forme ide o harmonické zvyšovanie kvality v rodinných vzťahoch u všetkých bytostí, teda rodičov a detí. Radosť zo vzdelávania s teplom domova. Veľká harmónia domova vo vzdelávacom procese, kde nerozhoduje len akademická kvalita vzdelávania a jej hodnotenie, ale najmä harmónia medzi kvalitou vzdelávania a celistvou vnútornou čistotou a harmóniou ľudskej bytosti, ľudskými hodnotami a cnosťami. To je zásadný princíp domáceho vzdelávania. Rovnováha medzi popísanými zložkami. Dnešné školstvo totiž vychováva v drvivej väčšine bábky pre planetárny matrix závislé na peniazoch a mravnom úpadku. Vzdelaný človek môže byť bez hodnotových ľudských kvalít ako živá zbraň (...viď niektorých vedcov ktorí slúžili v minulosti temnej strane sily...). 

 

Poznámka :

Súčasnosť... čo tak genetické inžinierstvo ? Obrovská hrozba pre ľudskú civilizáciu na Planéte Zem, ktorú opäť vytvárajú mimoriadne vzdelaní ľudia. Vedci, ktorí pracujú pre veľké peniaze a sú schopní pod kepienkom "pozitívneho výskumu" vytvoriť čokoľvek, aj technológie schopné genetického naprogramovania ľudskej bytosti napríklad na vojenské účely na akúkoľvek ovládaciu propagandu, neporovnateľne horšiu ako je jadrová zbraň, teda na ovládanie a ničenie života. Uvedomujeme si aké temné sily pôsobia aj priamo v hmote na Planéte Zem, energetické temné systémy ? (Odporúčame zhliadnuť filmy Blade Runner I. a II., pričom II. časť mala premiéru v kinách 5.10.2017 a I. časť je z roku 1982, kde  je nenormalita ľudstva krásne vykreslená.)

 

Tu je aj priestor pre slobodnú vôľu rodičov využívať kombinácie rôznych alternatívnych foriem vzdelávania (...montessori, waldorf,...) a s tým spojené riziká, o ktorých sa na intelektuálnej rozumovej úrovni nedozvieme. Nepriaznivým vplyvom je totiž napájanie sa na energetické a informačné duchovné pozadie týchto starých filozofii, ktoré v astrálnych úrovniach nesú v sebe prvky ovládacích konštruktov a mágie, či už na nevedomej alebo vedomej úrovni. Pre vyššie duchovne vyladených jedincov na svetelnej vzostupnej ceste (...nad 10. a 11. energetické telo) nie je problém to potvrdiť vnímaním. Pochopiteľne, že tým nechceme povedať, že nie je možné nájsť individuálne vybrané vhodné prvky aj v týchto jednotlivých metódach. Slobodná vôľa rodičov, ktorí sa rozhodnú pre domáce vzdelávanie svojich detí, musí byť spojená aj so zodpovednosťou a kvalitnou spoluprácou s ústretovými základnými školami. 

 

 

V domácom vzdelávaní už nepostačuje pre priaznivý vývoj na Planéte Zem iba intelektuálna a rozumová vzdelanostná zložka, je nevyhnutne potrebné ju harmonizovať aj s intuitívnou zložkou vzdelávania, ktorú má každá ľudská bytosť, akurát v drvivej väčšine zakrnenú a vytesnenú do nepoznania seba samého, alebo naopak vytesnenú do nezmyselných egom podporovaných temných a ovládacích duchovných systémov veľmi rozšírených na Planéte Zem. Veľkým pomocníkom je v rozvíjaní tejto schopnosti, intuitívnej priaznivej zložky bytosti rodiča a najmä dieťaťa, ich spojenie s Prírodou priamo v hmotnom svete, častý pobyt v Prírode, pohyb, zdravý životný štýl... Aj preto sú veľmi priaznivé už v predškolskom veku Lesné materské škôlky a Lesné kluby... napríklad s prvkami modelu Rešpektovať a byť rešpekovaný.  

 

 

Je teda zásadné, aby každá jedna ľudská bytosť, ktorá má ambíciu harmonicky sa venovať domácemu vzdelávaniu, mala mravnú intuíciu a iniciatívu mať sebadisciplínu a sebapoznanie smerujúce k zvyšovaniu svojho energetického potenciálu potrebného pre priaznivý (svetelný) vývoj na Planéte Zem, zvyšovaniu frekvencii priaznivých bioenergii, ktoré prúdia do ľudskej bytosti, do jej vonkajších energetických obalov, nehmotnej aj hmotnej časti bytosti.

 

Pri harmonickej úrovni a stúpaní frekvencii bioenergii ľudských bytostí v rámci domáceho vzdelávania sa vám môže ľahko stať, že napríklad pri výučbe matematiky abstraktným spôsobom deti súčasne upečú koláč vlastnými rukami a presne spočítajú množstvá jednotlivých ingrediencii na jeho zhotovenie, nehovoriac o tom, aké charakterové vlastnosti si cizeluje pri pečení koláča dieťa - trpezlivosť, vytrvalosť, presnosť atď. Opakom môžu byť príklady, kedy rodič, ktorý neunesie záťaž domáceho vzdelávania si objedná koláč z margarínu priamo z cukrárne mobilným smartfónom cez internet a nechá si ho doviezť donáškovou službou - čo tiež asi svedčí o charakterových vlastnostiach rodiča :)...? Tejto téme sa však pre jej rozsiahlosť budeme postupne venovať v iných článkoch.

 

 

Pokiaľ sa nemá stať priemyselná revolúcia Industry 4.0 hrozbou pre ľudskú civilizáciu na Planéte Zem, je nevyhnutným predpokladom pre zamedzenie tejto hrozby harmonické spojenie čistoty a tepla ľudských sŕdc a spojenia myslenia ľudských sŕdc, do ktorých budú prúdiť čisté priaznivé energie z vysokých svetelných duchovných sfér a logického rozumu chladného intelektu umelej inteligencie. Obe zložky myslenie a čistota teplého ľudského srdca a rozum logiky chladného intelektu musia byť vyvážené 50 % - 50 %. Najväčšie hrozby umelej inteligencie na ľudskú civilizáciu číhajú v oblasti národno - bezpečnostných zložiek a vojenských projektov na Planéte Zem, kde už v súčasnosti existujú digitálne počítačové systémy, ktoré nepotrebujú ľudí, pretože sa učia sami a dokonca sa stále viac sebazdokonaľujú... tu je možné konštatovať, že človek zlyhal... Sme radi a vdační, že na základe informácii, ktorými disponujeme z duchovného pozadia priaznivých sfér a hladín na Planéte Zem i mimo nej, žiadna katastrofa celoplanetárneho charakteru, ktorá by mohla poničiť život vyvolaná vojenským konfliktom v súčasnosti nehrozí... Budúci vývoj závisí od každého z nás...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode