Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁSADNÝ VÝZNAM PLANÉTY ZEM PRE EVOLÚCIU VO VESMÍRE...

05.02.2017 15:58

 

V minulých článkoch sme, okrem iného, zdôrazňovali dôležitosť vzájomnej spolupráce ľudskej civilizácie a našej Planéty Zem pre priaznivý vývoj do budúcnosti a evolúciu civilizácie a Planéty Zem vo vzájomnej harmónii. Pre niekoho je to možno zbytočná téma, pretože jeho vedomie končí pri ľudskom sebectve, pre iného je zase mimoriadne dôležitá, najmä pokiaľ vníma celistvosť a prepojenie vývoja vedomia a jeho vzostupu z úrovní vyššej harmónie.

Aký význam má ľudská civilizácia na Planéte Zem? Aký význam má evolúcia na našej Planéte? Sme vo Vesmíre sami? Sme si vedomí toho, že Vesmír je taktiež živý ako bytosť? Pokúsime sa aspoň sčasti v tomto článku odpovedať na tieto otázky...

 

Naša Planéta Zem má oveľa významnejšie a zásadné postavenie z hľadiska evolúcie než by sa na prvý pohľad zdalo. Nemáme v úmysle podporovať týmto článkom hmotné ani duchovné Ego ľudí, ale skutočne je to tak. Ľudia a civilizácia na Zemi v drvivej väčšine ani zďaleka nechápu dôležitosť vnímania harmónie a spolužitia s Planétou. Čím sebeckejšia úroveň vedomia bytosti, tým je nižšia úroveň vnútornej čistoty a schopnosti harmonizovať energeticky svoju bytosť vo vzťahu k celku. Vďačnosť bytiu za to, že sme sa vôbec mohli narodiť na Planéte Zem, to je najväčší dar. Na Planéte Zem existovali v minulosti ľudské bytosti a aj v súčasnosti existujú jednotlivci, ktorí sa dokážu napájať vďaka svojim schopnostiam a frekvenčnému vyladeniu v hmote duchovným vnímaním a komunikáciou (...napríklad telepatickou, obrazným vnímaním a pod...) aj na svetelné duchovné úrovne, inštitúcie, bytosti a sytémy, ktoré sa nachádzajú frekvenčne vyššie, než je napríklad kronika Akaša, na bytosti, ktoré sú živými duchovnými bytosťami (...spomínali sme to v článku zo dňa 27.12.2016...)...

Podobne tak existujú v hmotnom svete aj vedecké štúdie za posledných 100 rokov, ktoré aj priamo v hmote potvrdzujú jednoznačne fakty, že naša Planéta Zem má svoj vek (...zhruba okolo 4,6 miliardy rokov) a teda, že bola vytvorená vyšším vedomím (...viď napríklad výskumy Nikolu Teslu...) a taktiež, že niektoré bytosti inkarnované na Planéte Zem sú dokonca staršie svojim momentom zrodenia, než je vek samotnej Planéty.

 

V súčasnosti sú to napríklad práce profesora teoretickej fyziky na City Univerzity of New York - Michio Kaku, ktorý rozviedol tieto témy na vysokej úrovni vo svojich prácach a dielach (knihách) ako napríklad Hyperprostor, alebo Fyzika Nemožného (viď link : POZORUHODNÉ KNIHY...). Spomínaný vedec dlhé roky (zhruba od roku 1974) seriózne rozpracúva témy ako napríklad teleportácia, cestovanie v čase, princípy neviditeľnosti, paralelných svetov, hyperpohonu, pohonu na antihmotu a pod. Podľa teórii menovaného vedca, ale aj iných špecialistov z oblasti kozmológie napríklad z Čiech (...doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc z Ústavu teoretickej fyziky a astrofyziky - Prírodovedecká fakulta Masarykovej Univerzity v Brne, astronóm a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc a iných...), je označenie vzniku nášho Vesmíru pred 13,8 miliardami rokov ako "Big Bang" v podstate určitou dehonestáciou skutočnej Pravdy, pretože v skutočnosti nešlo o žiadny "tresk". Toto označenie sa vytvorilo zhodou medzi vedcami z hľadiska predstavy hrubohmotno - energetickej, kde sa pri tomto procese neberie do úvahy hľadisko duchovno - energetické.

 

Pokiaľ máme záujem popísať seriózne ako vnímať začiatok nášho Vesmíru, mali by sme hovoriť o jeho "stvorení" ako začiatku rastového procesu. Tieto informácie, ako je vyššie uvedené, sa dajú v súčasnosti potvrdiť nielen prostredníctvom vedeckých výskumov a preukázateľných výsledkov v hmote, ale aj na základe duchovných komunikácii a vnímaní s Kozmickým vedomím ako živou bytosťou, ale aj vyššími duchovnými inštitúciami a systémami.

 

Na základe vedeckých astronomických meraní realizovaných už od roku 1929 je nepochybné, že náš Vesmír sa rozpína. Ako keď sa malý zárodok zo svojej prvotnej energie začne rozvíjať, rásť. Niet pochýb o tom, že malý zárodok nášho Vesmíru podľa poznatkov vedy, ale aj viacerých duchovných komunikácii a vnímaní zo súčasností, mnohých písiem prastarých textov mudrcov, sa vyvinul zo základu (zárodku), ktorým bolo svetelné vajce, ktorý stvorila iná bytosť, či organizmus, tým, že mu "vdýchla život, stvorila ho...". Táto bytosť alebo inštitúcia, sa nazýva Stvoriteľ, resp. stvoriteľské úrovne pre tento svet, pre náš Vesmír, pretože existujú aj vyššie svety nad našim Vesmírom a aj Paralelné svety s inou jemnosťou hutnosti hmoty, čo však nie je hlavnou témou tohto článku (...budú tomu venované iné články...).

 

Veľmi zásadnou skutočnosťou, ktorú opakovane preukázala veda priamo v hmote je fakt, že náš Vesmír nielenže sa rozpína a teda rastie, ale že po uplynutí obdobia medzi siedmimi a ôsmimi miliardami rokov svojho veku dostal náš Vesmír veľmi silný energetický impulz, na základe ktorého sa jeho rozpínanie ešte viac zrýchľuje. Zaujímavosťou pritom je, že rozpínanie Vesmíru sa zvyšuje, zrýchľuje a to aj napriek tomu, že ho "brzdí" tzv. skrytá energia. Skrytá energia, ktorá má úžasnú zvláštnosť a síce, že aj napriek tomu, že sa Vesmír stále rýchlejšie rozpína, hustota tejto skrytej energie a žiariacej hmoty sa nemení, je stále rovnaká. Ide o odpudivú silu, ktorá v čase, keď bol ešte Vesmír "mladý", nemala takmer žiadnu úlohu, no s rozpínaním Vesmíru jej vplyv rastie, pričom jej množstvo vo Vesmíre dnes je 70 % z celkového objemu bez toho, aby sme ju vedeli fyzicky zachytiť. Tu prichádzajú na rad duchovné vnímania a komunikácie (...napríklad konkrétne s Kozmickým vedomím a vyššími svetelnými duchovnými inštitúciami...), na základe ktorých taktiež niet pochýb o tom, že náš Vesmír je živá bytosť...

 

Nemenej dôležitou skutočnosťou, na základe viacerých duchovných vnímaní viacerých osôb na Planéte Zem je, že náš Vesmír skutočne vyzerá z pohľadu zvonka ako živá bytosť podobná nádhernej lastúre, ktorá sa pohybuje, jemne sa otvára a zatvára a to aj napriek tomu, že dlhé obdobie bol v podstate ako keby uzatvorený. To, čo veda vyhodnocuje preukázateľne ako rozpínanie a rast zvnútra Vesmíru, sa z pohľadu duchovného vnímania zvonka na náš Vesmír už v súčasnosti vníma a javí ako "jemné pulzovanie energii". Dalo by sa to obrazne prirovnať k veľmi jemnému nádychu a výdychu...

 
 
Nemôžem v tejto súvislosti nespomenúť geniálneho Alberta Einsteina so svojou ešte geniálnejšou manželkou srbkou Milevou Marič (...vďaka ktorej mal Einstein najväčšie prísuny kvalitných nápadov...), ktorý vyslovil v roku 1920 odhad a axiómu, že "...rozpínanie Vesmíru tu nie je samo od seba a toto rozpínanie má nejakú príčinu, má to nejakú hybnosť, niečo s tým musí hýbať, niečo živé ako energetický impulz... "
 
zdroje a odkazy :
 
knihy :
Michio Kaku - Hyperprostor, 1994
Michio Kaku - Paralelní Světy, 2004
Michio Kaku - Fyzika Nemožného, 2008
Stephen Hawking - Leonard Mlodinov - Velkolepý Plán, 2011
Jiří Grygar - Takto Sa Ma Ešte Nikto Nepýtal, 2016
www.physics.muni.cz/-mikulas/Stavba_a_vyvoj_vesmiru.doc.
Ivo Wiesner - "Sága Světú", časopis Skryté Skutečnosti 6/1999
opakované duchovné vnímania a komunikácie
 
 
 
Tu prichádzajú na rad otázky : " Má náš Vesmír nejaký svoj stred a má aj svoj význam, resp. zmysel svojej existencie ako napríklad iné živé bytosti ? Aký má vo Vesmíre význam človek a Planéta Zem ? Alebo to nie je dôležité a sú to nepodstatné témy ? " 
 
Pokúsim sa sčasti odpovedať na tieto otázky v tomto článku. Už na počiatku stvorenia nášho Vesmíru bol pochopiteľne zvažovaný zásadný význam jeho prostriedku (stredu), jednoducho energetického centra ako zárodku Vesmíru. Je to ako pri tvorení nového života, keď od prvej bunky nového života bytosti, napríklad dieťaťa, sa postupne vytvárajú ďalšie a ďalšie bunky, tkanivá a postupne celý organizmus. Pokiaľ vychádzame z vedeckých poznatkov v hmote a duchovných komunikácii je jednoznačné, že význam nášho Vesmíru je daný princípom svetelnej evolúcie, podobne tak aj jeho súčastí, galaxii a pod. Práve preto, aby mohlo k takémuto procesu dôjsť je potrebné, aby nebol Vesmír uzatvorený do seba a izolovaný, ale spojený s vyššími harmóniami a energiami, teda smeroval taktiež k zvyšovaniu svojho vedomia. Akékoľvek zborťovanie vedomia do seba je zárodkom sebectva, nazývané napríklad ako kozmický útvar, ktorý zahŕňa všetky sebecké energetické štruktúry, kozmické celky a vedomie, ktoré sa zborťuje do seba - Kozmický Vír (...viď ako to popísal vo svojej knihe Geoff Boltwood - Posel - Cesta Duchovního Učitele...). 
 
Logicky, pokiaľ má náš Vesmír smerovať k svetelnej evolúcii, je potrebné, aby sa ako živý organizmus otváral vysokým frekvenciám svetelných priaznivých bioenergii, aby rozvíjal život v svetelnej evolúcii. Každý živý organizmus, má spojenie so svojim zdrojom energie a pri svojom zrodení so svojimi rodičmi, matkou, tvorcami. Podobne je tomu aj u nášho Vesmíru. Má preukázateľné spojenie s vyššími energiami a svetmi, svojimi stvoriteľmi. Toto miesto (môžeme zjednodušene nazvať energetický kanál) sa nachádza v jeho približnom strede, práve v mieste našej Galaxie, Slnečnej sústavy, Slnka a Planéty Zem... 
 
Okrem opakovaných duchovných komunikácii viacerých jednotlivcov na Planéte Zem s Kozmickým vedomím a vyššími svetelnými inštitúciami, či bytosťami tieto jednoznačne potvrdili, že náš Vesmír je živá múdra bytosť, ktorej veľmi dôležitými súčasťami je naša Galaxia, Slnečná sústava, Slnko a Planéta Zem. Veda sa týmto faktom venuje v hmote prostredníctvom dlhodobých výskumov, konkrétne napríklad profesor Michio Kaku (...vyššie uvedený v tomto článku). Je potrebné a aj preukázateľné, aby sa náš Vesmír spájal stále s vyššími frekvenciami priaznivých energii potrebných pre jeho evolúciu, tak ako aj Planéta Zem a jej civilizácia. Zaujímavým vedeckým pohľadom na spomínané skutočnosti je aj dokumentárny film, ktorý prinášajú tvorcovia Rick Delano a Robert Sungenis ako dokumentárne zobrazenie vedeckých poznatkov profesorov Michio Kaku a Lawrenca M. Kraussa s názvom The Principle (v slovenskom preklade Princíp). 
 
 
 
 
Niektorých môže zaskočiť, prípadne nevedome odpudzovať v tomto filme kreacionistický prístup vedy  zo strany jeho tvorcov, pretože vychádzajú z náboženského pohľadu na svet podporovaného kresťanstvom a Bibliou. Pokiaľ však dokážeme ignorovať a osolobodiť sa od pojmu slova "Boh" ako umelo vytvorenej dogmy zo strany ľudí a nahradíme ho pojmami "Nekonečné Vedomie, Nekonečný Zdroj Svetelnej Energie, Prasvetlo, alebo Prapočiatok Svetelného Stvorenia Všetkých Svetov", môžeme pri serióznom zhliadnutí tohto filmu, berúc do úvahy výsledky vedy v hmote, dospieť k záveru, že tento film má pomerne vysokú akceptovateľnú úroveň Pravdy.
 
V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že nie je na mieste zamieňať si závery tohto filmu skrivene s geocentrickým názorom na náš Vesmír v staroveku, ktorý prezentoval napríklad Aristoteles, že Zem je stredom Vesmíru a okolo nej obiehajú všetky nebeské telesá... táto skutočnosť v žiadnom prípade z tohto filmu nijako nevyplýva.
 

Zistenia vedecky v hmote podložené sú zásadné a síce, že v našom Vesmíre má naša Galaxia, Slnečná sústava so Slnkom a našou Planétou Zem veľmi významé postavenie pre život a svetelnú evolúciu celej evolúcie Vesmíru. Zjednodušene povedané, naša Planéta Zem spolu so Slnkom sa nachádzajú v strede - centre nášho Vesmíru, kde sa nachádzajú priesečníky koridorov dráh viacerých energetických uzlov a odkiaľ je možné najľahšie nadväzovať spojenie a telepatické prenosy energii a informácii s vyššími duchovnými svetmi a všetkými Paralelnými svetmi, dokonca so stvoriteľskými úrovňami jednotlivých svetov. Práve naša Planéte Zem a Slnko v našej slnečnej sústave majú ideálne predpoklady pre tvorbu života a k procesu svetelnej evolúcie nášho Vesmíru a určitej premeny vedomia.

 

To logicky vysvetľuje, prečo bola Planéta Zem v minulosti a je aj v súčasnosti miestom, kde sa realizujú najväčšie boje svetla a temnoty, miestom, ktoré je už dlhé veky centrom vzostupov a najmä pádov viacerých ľudských civilizácii, ktoré nedokázali pochopiť, že my - ľudské bytosti sme súčasťou Prírody, ale nie ako jej nadradená súčasť, ale harmonická vyvážená súčasť Prírody, ktorá má pôsobiť vo Vesmíre ako katalyzátor evolúcie nie ako parazit, ktorý si podriadi umelo Prírodu a Planétu svojim sebeckým záujmom. Ľudstvo musí pochopiť, že nie je riadiacim článkom Prírody, ale len jej súčasťou. O to viac by sme si mali uvedomiť a naladiť sa postupne na vedomie, ktoré nás vysoko presahuje a ako ľudská civilizácia spolupracovať v rámci evolúcie celého Vesmíru aj s inými civilizáciami (...viď energetický odkaz odkaz filmu Arrival - v slovenskom preklade Prvý Kontakt...www.kinema.sk/recenzia/37501/prvy-kontakt-arrival.htm, ktorý bol nedávno premietaný v kinách...

 
 

Nie je však na mieste podporovať skrivene časté ezoterické tvrdenia, že Zem je "trestanecká Planéta". Tieto tvrdenia nie sú pravdivé a to ani minimálne. Fakt, že v hutnosti hmoty na našej Planéte Zem je karmické vyhrotenie boja svetla a temnoty najdramatickejšie je nepochybné. Skutočnosť, že všetky bytosti inkarnované na Planéte Zem majú nahromadenú značnú najmä negatívnu karmu, z ktorej sa musia postupne očisťovať a vyväzovať je taktiež skalopevnou Pravdou preukázateľnou viacerými vedeckými výskumami v hmote ale aj duchovnými vnímaniami, komunikáciami a karmickým očisťovaním jednotlivých bytostí. Inak by sme tu na našej Planéte neboli. Je potrebné v prvom rade byť vdační, že sme vôbec dostali možnosť napraviť naše chyby priamo v hmote. Práve o to viac je potrebné u každého jednotlivca na Planéte sa nalaďovať na čo najvyššie prístupné frekvencie priaznivých bioenergii každodenným životným štýlom a prispieť tak svojou troškou k priaznivej evolúcii celej civilizácie v našom Vesmíre. Aj napriek tomu, že ako civilizácia sme v našom Vesmíre jedineční a podmienky na našej Planéte Zem sú pre evolúciu ideálne, nie sme tu sami pre seba... 

 
 

Priaznivý (svetelný) vývoj nášho Vesmíru prostredníctvom prijímania vysokých frekvencii priaznivých energii je dôležitý z hľadiska vyšších duchovných vnímaní pre jeho svetelnú evolúciu ako celku. Prečo ? Napríklad preto, aby bolo možné čistými priaznivými silami bez vplyvov mágie energeticky odvrátiť v budúcnosti, alebo sa o to aspoň pokúsiť kataklyzmu hroziacu na Planéte Zem, resp. v prípade možnosti premiestniť civilizáciu z našej Planéty na iné obývateľné Planéty. Konkrétne ? Napríklad okolo roku 2666 n.l. je opakovane vyslovený predpoklad priblíženia sa planéty Nimiru k našej Zemi (...naposledy to bolo zhruba okolo roku 3449 pred n.l.), v dôsledku čoho sa môže Zem v budúcnosti stať neobývateľnou a minimálne jedna tretina obyvateľstva Planéty Zem túto katastrofu nemá prežiť... (viď vízie a predpoklady Ivo Wiesnera - kniha Předpeklí Ráje, str. 45, 151, 164, 267, alebo viď texty Nostradama a iných prorokov a jasnovidcov...). To je jeden z príkladov, prečo je svetelná evolúcia nášho Vesmíru ako celku dôležitá, pretože nielen civilizácie ale aj nebeské telesá z pohľadu duchovného sú živými bytosťami, ktoré majú vzájomné karmické súvzťažnosti, na základe príčin a dôsledkov.

 
 
...a otázky typu, ktoré dalšie civilizácie sú tu v našom Vesmíre okrem nás, načo máme prispievať k evolúcii ľudskej civilizácie na našej Planéte Zem ? Konkrétne môžeme uviesť napríklad civilizácie, ktoré sa dostali v dávnych dobách na našu Planétu Zem zo súhvezdia Sirius. Do pozornosti v tejto súvislosti dávam pozoruhodnú knihu Roberta Templa - The Sirius Mystery (v preklade Tajomstvo Siria) z roku 1975, kde sa dočítate viac...
 
 
 
V tejto súvislosti je zaujímavou a zásadnou informáciou aj skutočnosť, kedy boli na našej Planéte prvý krát vysadené mimozemské bytosti. I keď táto téma nie je ešte v dnešnej dobe podrobne rozpracovaná, pre zaujímavosť uvádzam výklad jedného z najvýznamnejších jasnovidcov v histórii ľudstva na Planéte Zem Edgara Cayceho, ktorý v súvislosti s touto otázkou uviedol (preklad do slovenčiny) :
 
" Aby sme to zrozumiteľne vysvetlili dnešnému človeku, je potrebné pochopiť podmienky na Zemi a postavenie človeka, pretože počas ľudského osídlenia Zeme často dochádzalo ku zmenám. Od tej doby mnoho zemí na Planéte zmizlo a iné sa objavili a zmizli dokonca niekoľko krát...
Ľudské osídlenie bolo na Sahare a na hornom toku Nílu, jeho vody vtekali do dnešného Atlantiku a nie na sever...
V tej dobe bolo na Zemi 133 miliónov ľudí. Od tej doby do súčasnosti uplynulo 10,5 miliónov rokov. Keď sa na pozemskej pláni objavil človek ako vládca celej sféry, objavil sa naraz na 5 miestach - 5 zmyslov, 5 dôvodov, 5 sfér, 5 vývinov, 5 národov." (Nadácia Edgara Cayceho ARE: Tajomstvo Atlantídy, str. 35).
 
Výklad tejto citácie Edgara Cayceho naznačuje, že tvár, vrásnenie a vzhľad zemského povrchu sa v dávnej minulosti zásadne menili, vznikali nové oblasti, niektoré mizli a znovu vznikali a to opakovane. Objavenie človeka na 5.rôznych miestach a že išlo o 5 rôznych národov (rás) ako výklad znamená, že ľudstvo bolo posilnené výsadkom mimozemských bytostí z niekoľkých (viacerých) civilizácii vo Vesmíre. Vtedy išlo zrejme o prvý výsadok tohoto typu na Zemi a to v období pred 10,5 miliónov rokov.
 
 
Vyššie uvedené informácie Edgara Cayceho ale aj informácie zachytené v knihe Roberta Templa - The Sirius Mystery potvrdzuje aj další vynikajúci bádateľ z Čiech Ivo Wiesner vo svojej knihe Předpeklí Ráje, na strane 44, kde na základe systémovej analýzy a duchovného vnímania informácii prenášaných z Univerzálneho informačného poľa nachádzajúceho sa frekvenčne podstatne vyššie než kronika Akaša uvádza nasledovné :
 
"...Civilizace z oblasti Siria měly být zřejmě přeneseny na Zem až po ukončení úprav a dokončení záměny Sluncí. Válečné srážky a také skutečnost, že rudý obr začal ohrožovat Venuši, to byli příčiny urýchleného přesunu těchto civilizací na Zem, i když nebyli přípravy jěšte ukončeny..."
 
Poznámka : (...táto časť textu Ivo Wiesnera z knihy Předpeklí Ráje súvisí s témou výmeny Sĺnk v našej Slnečnej sústave za jednu z hviezd zo súhvezdia Sirius, čomu budú venované samostatné články v budúcnosti...)
 
zdroje a odkazy :
 
knihy :
Robert Temple - The Sirius Mystery, 1975
Ivo Wiesner - Předpeklí Ráje, 1994 
Nadácia Edgara Cayceho ARE : Tajomstvo Atlantídy...
duchovné vnímania a komunikácie 
 
V každom prípade je potrebné sa poďakovať vyššie uvedeným bádateľom za ich prínos pre ľudské poznanie a snahu o zvýšenie úrovne vedomia.
 
 

Na základe vedeckého bádania, výskumov vedy v hmote, ale aj duchovných vnímaní viacerých jednotlivcov, ľudská civilizácia na Planéte Zem a samotná Planéta Zem majú svojim charakterom, postavením, polohou ale aj karmickým poslaním mimoriadne dôležitý zásadný význam pre priaznivú evolúciu nášho Vesmíru, avšak mali by sme si uvedomiť, že tu nie sme sami pre seba a nie sme ani jediní v tomto Vesmíre, kto sa má na tejto evolúcii podieľať...

 

Najväčším darom pre nás ľudí je možnosť, že nám bolo dopriate narodiť sa na Planéte Zem. Či si tento dar vážime a ako s ním naložíme je len na nás...

 
 
...aj tejto téme sa budú venovať v budúcnosti ďalšie články...
 
 
 
© Marian Svinčiak
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode