Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁRODNÁ PRÍRODNÁ PAMIATKA SLOVENSKA ZAPÍSANÁ V ZOZNAME UNESCO...OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA...

27.08.2017 08:57

 

V niektorých našich článkoch sme sa v minulosti zaoberali aj témou dávnej minulosti ľudskej civilizácie. Odkedy sme ako ľudská civilizácia na Planéte Zem ? Kam siaha naša minulosť? Ide o obrovskú rozsiahlu tému, v ktorej objavujeme stále nové duchovné informácie z vysokých duchovných úrovní a hladín a ktoré mnohokrát v minulosti a aj v súčasnosti veda priamo v hmote zatajovala, avšak postupne vychádzajú na povrch. Podľa duchovných informácii, ktorými disponujeme a ktoré sa potvrdili aj krížovou kontrolou viacerých osôb na Planéte Zem sa začali pripravovať predpoklady pre život prvých vedomých bytostí na Planéte Zem pred 540 až 580 miliónmi rokov, vek Planéty Zem je pritom datovaný na 4,5 až 4,6 miliardy rokov. Priamo v hmote to potvrdzujú aj niektoré vedecké štúdie uvedené v múdrych knihách.

 

Niektorým vedeckým kruhom v hmote (česť výnimkám) totiž nie vždy v minulosti vyhovovalo a ani v súčasnosti nevyhovuje, pokiaľ sa duchovné komunikácie a informácie zistené z duchovných zdrojov a hladín potvrdia aj empirickými dátami priamo v hmote. Najmä pokiaľ oslobodzujú srdcia a mysle ľudských bytostí a zvyšujú úroveň Vedomia.

 

Duchovná komunikácia a intuícia je bežnou súčasťou života ľudskej hmotno - duchovnej bytosti v hmote, teda aspoň u nás to tak je. Informácie získané duchovnou komunikáciou sa môžu potvrdzovať a navzájom sa doplňovať pochopiteľne aj priamo v hmote (... aj tým sa preukazuje ich pravdivosť a správnosť...). Pokiaľ si však odmyslíme schopnosti ľudských bytostí prejavujúce sa napríklad v duchovných komunikáciách, telepatických prenosoch informácii z minulosti z duchovných úrovní a hladín vysokej frekvencie priaznivých energii a pod., Príroda nám ponúka nádherné dôkazy pri jej pozorovaní priamo v hmotnom svete o dávnej minulosti, o tom, kto sme a kam kráčame... Planéta Zem a Príroda nám doslova núkajú rôzne výnimočné poklady, v ktorých sú uložené kľúče k dávnym informáciám, múdrosti a pravde. Postupným skladaním mozaiky informácii, ich výmenou medzi viacerými osobami, očisťovaním a spresňovaním sa môžeme dopracovať k pravdivým informáciám s vysokou úrovňou. 

 

Aj priamo na Slovensku existujú takéto krásne miesta v Prírode. Uviedli sme niektoré aj v predchádzajúcich článkoch. Na základe pokračujúcich impulzov intuície a duchovných komunikácii sme aj my navštívili 12.8.2017 Národnú prírodnú pamiatku unikátneho prírodného fenoménu zapísanú aj v zozname svetového dedičstva UNESCO - Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Nachádza sa v Revúckej vrchovine medzi mestami Jelšava a Štítnik. Jaskyňa leží v Slovenskom rudohorí, západne od mesta Rožňava. Dôvodov návštevy tejto nádhernej lokality bolo viac, rozhodovali sme sa medzi viacerými Prírodnými miestami a lokalitami. Duchovné impulzy však napokon uprednostnili práve Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Návšteva jaskyne a tejto lokality integrovala jednak karmickú očistu z dávnej minulosti, ale aj očistu na dôležitom energetickom mieste nachádzajúcom sa cca 60 metrov od vstupu do jaskyne. Čakali nás tu aj ďalšie prekvapenia...

 

 

Slovensko - mapa jaskýň - Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v Slovenskom rudohorí

 

 

Lokalita Ochtinskej aragonitovej jaskyne západne od Rožňavy neďaleko Ochtinej a obce Štítnik

 

 

 Jaskyňa sa nachádza v strede lokality Hrádok...aragonitový útvar v Hviezdnej sieni jaskyne v tvare ľudského srdca je považovaný za stred tejto lokality...

 

 

Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje unikátny Prírodný fenomén svojským vznikom a vývojom podzemných priestorov. Z hľadiska geologických pomerov sa v oblasti Ochtinského kryptokrasu nachádzajú prvohorné spodnodevónske vápence (mramory), ktoré vystupujú na povrch v drobných šošovkách na severnom svahu Hrádku uprostred nekrasových hornín tzv. fylitov. Podzemné dutiny jaskyne sú v duchu striedania puklinových a oválnych priestorov. Monumentálne sú Vstupná sieň, Mramorová sieň a Hlavná chodba.

Na základe tektonických porúch sa pozdĺž nich dostávala do podzemia atmosferická voda, ktorá spôsobila chemické rozpúšťanie (koróziu) kryštalických vápencov a oxidačné zvetrávanie ankeritov a sideritov s tvorbou železitých okrov. Tým vznikali klinovité nahor zužujúce sa chodby a horné časti siení napr. v stropnej časti Siene Mliečnej cesty a Hlbokého dómu.

Na základe paleomagnetického výskumu tejto jaskyne sa zistilo, že jemné sedimenty v spodnej časti odkryvu v Oválnej chodbe sú staršie ako 780 tisíc rokov, v jeho hornej časti sú mladšie ako 780 tisíc rokov.

 

Jaskynné výplne tvorí aragonit, ktorý vytvára umelecké diela. Tvorí sa v uzavretých podzemných dutinách z vodných roztokov s vysokým obsahom Mg-, Fe-, Mn- iónov so stabilnou mikroklímou. Aragonit sa najčastejšie vyskytuje v miestach vzlínajúcej alebo veľmi pomaly presakujúcej vody, ako aj nad vlhkými sedimentmi, ktoré pomaly uvoľňujú vlhkosť. V jaskyni sa zistili tri generácie aragonitu. Najstaršie sú mliečno zakalené obličkovité útvary a ich korodované zvyšky s datovaným vekom 121 až 138 tisíc rokov s čiastočne rekryštalizovaným aragonitom, miestami premeneným na kalcit. Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko desiatok cm dlhých ihlíc a zakrivených až špirálovitých heliktitov s datovaným vekom 14 000 rokov. Takto sa vytvárajú tzv. železné kvety, ktoré sú pre návštevníkov najatraktívnejšie. 

Mimoriadne zásadný hydrogeologický význam pre Ochtinskú aragonitovú jaskyňu majú lesné porasty zmiešaných jedľovo - smrekovo - bukových lesov nachádzajúce sa nad jaskyňou, ktoré vyrovnávajú priesaky atmosferických vôd, čo sa prejavuje najmä na Mramorovej sieni a Hlavnej chodbe jaskyne s výraznou tektonickou poruchou. Nádhernou časťou jaskyne je aj jazierko na okraji Hviezdnej siene...

 

odkazy : 

wikipedia :  sk.wikipedia.org/wiki/Ochtinsk%C3%A1_aragonitov%C3%A1_jasky%C5%88a

www.slovensky-kras.eu/info/jaskyne-a-priepasti/ochtinska-aragonitova-jaskyna/

www.ssj.sk/sk/jaskyna/12-ochtinska-aragonitova-jaskyna

 

 

Vstup do Ochtinskej aragonitovej jaskyne

 

 

Marian (vnímanie):

Pred vstupom do jaskyne som vnímal jasný impulz, že mám ísť na významné energtické miesto nachádzajúce sa cca 60 metrov východne od vstupu do jaskyne pri dvoch krásnych bukoch, čo som aj urobil. Po kontrole správnosti určenia bodu cez GPS súradnice som sa snažil ako ľudská bytosť uzemniť cez čakry 1A a 1B, teda spojiť sa s Planétou Zem energeticky. Okamžite po pár sekundách príchodu na tento bod som vnímal mimoriadne silné opakujúce sa impulzy do duchovného jadra (čakra 4A), ktoré sa opakovali pravidelne ako tlkot ľudského srdca. Jasné vnímanie naznačovalo dôležitosť života, tému, ktorá nás sprevádza prakticky vo všetkých návštevách Prírody. Následne pokračovali impulzy veľmi vysokých frekvencii na čakrách 7A a 7B na hlave, doslova som vnímal veľmi silný vír nad hlavou, energia začala prúdiť skrz celé telo od hlavy až po päty. 

 

Energia bola veľmi príjemná a priaznivá prechádzala doslova každou bunkou môjho tela. Boli to veľmi silné energie a vysoké frekvencie, spojenie duchovnej a hmotnej roviny ľudskej bytosti priamo v duchovnom srdci, harmonické spojenie neba a Planéty Zem cez moju bytosť. Vnímal som akoby som sa vznášal a súčasne bol silne ukotvený so zemou. Tento energetický bod sa nachádza aj pod úrovňou terénu v jaskynných priestoroch. Slová na tieto vnímania samozrejme nestačia, pretože mimoriadne zásadné je vnímať prítomný okamih prúdenia energii a to sa slovami vypovedať nedá. Asi po 15 minútach vnímania fantastických energii som sa podelil o tieto vnímania s priateľmi a následne sme navštívili jaskyňu...

 

 

Miesto s energetickým vyžarovaním (1.bod) cca 60 metrov od vstupu do jaskyne na východ

 

 

Vnímanie v jaskyni bolo taktiež zaujímavé a energeticky silné. Je krásna, dynamická a monumentálna. Nádherné útvary vytvorené aragonitom a farby sa v nej snúbia so silnými energiami. Našli sme presné konkrétne miesta, kde boli zjavné odtlačky malých jašterov a plazov (...časti ich tiel, hláv, ich stopy a pod...), ktoré jasne ukazovali na dávnu minulosť odzrkadlenú v hlbinách tejto jaskyne. Peter dokonca našiel v jaskyni miesto odtlačku hornej časti bytosti, ktorý pripomínal presne bytosť votrelca zo známeho sci-fi filmu Votrelec. Všetci sme sa boli na tento odtlačok pozrieť, skutočne sme to potvrdili.

 

Najsilnejším momentom návštevy z energetického a informačného hľadiska sprevádzaného aj vizuálnym vnímaním bol jednoznačne nádherný útvar vytvorený z aragonitu, ktorý z niektorých pohľadov znázorňuje ĽUDSKÉ SRDCE vrátane jeho detailov, aorty, ciev a pod. Je úžasné, čo dokáže Príroda a Planéte Zem svojimi energiami. Nachádza sa v Hviezdnej sieni a je nazývaný ako srdce jaskyne aj tejto lokality a je skutočne raritou tejto jaskyne (...nachádza sa zobrazené aj v znaku tejto jaskyne...). Podobne sú tu aj ďalšie úžasné krásy, ktoré vytvorila Príroda a Planéta Zem napríklad Hviezdna sieň s "hviezdnou oblohou" alebo časť jaskyne - sieň Mliečna cesta. Miestami sme sa cítili v jaskyni ako vo Vesmíre, bolo tu skutočne mnoho rôznych silných obrazov a umeleckých diel...

 

Vnímanie duchovných informácii v jaskyni ale aj neskôr jasne opakovane potvrdilo, že v lokalite Ochtinskej aragonitovej jaskyne v dávnej minulosti prebiehali výsadky mimozemských entít plazov a jašterov zvieracieho charakteru alebo aj humanoidných jašterov (...ľudských typov jašterov...) z iných dimenzii a vyšších svetov s datovaním obdobia okolo druhohôr, teda výsadky v období podľa duchovných informácii pred 250 až 135 miliónmi rokov. Taktiež bolo možné vnímať z duchovnej komunikácie, že táto lokalita Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Slovenského rudohoria bola v dávnej minulosti okolo 100 000 až 9 000 rokov pred n.l. opakovane "kontrolovaná" mimozemskými entitami jemnejšej hutnosti hmoty, než sú ľudia žijúci na Planéte Zem v dimenzii 3D... Zrejme odtlačky jašterých častí tiel, ktoré sme videli v jaskyni nie sú náhodné, najmä pokiaľ sú súčasťou jaskyne aj jazierka menšie a väčšie... však nič nie je náhoda...

 

Prinášame obrázky niektorých priestorov jaskyne (...zdroj internet)...

 

 

Hviezdna sieň jaskyne a hlavný detail jej výzdoby v tvare ľudského srdca (srdce jaskyne)...

 

Pohľad na strop Hviezdnej siene s "hviezdnou oblohou"

 

Sieň Mliečna cesta je nádherná...

 

 

Potom, ako sme ukončili návštevu jaskyne, sme sa chvíľu stabilizovali a vyrovnávali sme rozdiel v teplotách a zmenu výškových úrovní v jaskyni a na povrchu. Následne sme sa rozhodli navštíviť všetci štyria Andrea, Marian, Peter, Roman s deťmi Filipkom a Paťkom miesto s energetickým vyžarovaním, na ktorom som už bol sám pred návštevou jaskyne. Všetkým sa nám potvrdil presný energetický a liečivý význam tohto miesta - vnímali sme všetci dokonalé ukotvenie a uzemnenie čakrami 1A a 1B spojenie s Planétou Zem. Pre fyzické telo ide v tejto lokality Prírody o mimoriadne priaznivé pôsobenie na 1.hlavnú čakru ľudskej bytosti 1A, endokrinnú žľazu s ňou spojenú, nadobličky a pohlavné žľazy, vo fyzickom tele najmä na tvorbu kostnej drene.

 

Všetci sme po chvíli začali vnímať rovnako pravidelné impulzy na duchovnom jadre (čakra 4A) a na hlave 7A, 7B, dokonalé spojenie s Planétou Zem a súčasne vysoké frekvencie energii, ktoré sme prijímali. V rámci duchovných informácii prijatých na čakrách 7A sme sa v podstate zhodli všetci, jasné vnímanie kvalít Slovenska a jeho výnimočnosti v prítomnosti a aj do budúcnosti pre nový priaznivý vývoj na Planéte. Výnimočnosť Slovenska spočíva v mnohých úrovniach, o ktorých väčšina ľudí nevie. Ide o schopnosť vitality vo vzťahu v životu ľudských bytostí vychádzajúcej zo srdca v spojení s mravnou intuíciou v hmotnom svete. Slovensko má mnoho pokladov v oblasti liečivých vodných zdrojov podzemných vôd a aj minerálov nového veku, jedným znich je minerál nazývaný aj "Bohemis" s vlastnosťami podobnými monoatomickému zlatu.

 

Potom ako sme zotrvali asi 40 minút pri tomto mieste sme pokračovali v trase výletu a turistiky k ďalšiemu energetickému bodu... našli sme úžasné miesto so silnými energiami života, kde sa nachádzali 2 obrovské nádherné buky. Ako sme sa približovali k tomuto miestu Andrea našla na zemi kameň v tvare srdca, ktorý bol obrastený machom. Takmer všetky skaly, ktoré sa tu nachádzali boli obrastené machom. Prvý buk predstavoval mimoriadne silný strom ako duchovný ochranca tejto lokality. Potom ako sme sa s ním spojili a vnímali sme ho ako tancujúcu kráľovnú, strom, ktorý dáva životnú vitalitu celej tejto oblasti. Druhý buk sa nachádzal asi 70 metrov od prvého a vnímali sme ho ako kráľa (partnera) "kráľovnej". Mal obrovský hrubý kmeň, ktorý sa meter nad zemou "roztvoril" do troch samostatných častí kmeňa... Všade sa tu nachádzali krásne veľké skaly obrastené machom...

 

 

Mimoriadne silne vyžarujúce energetické miesto pri Ochtinskej aragonitovej jaskyni (...vo vzdialenosti asi 800 metrov od vstupu do jaskyne)

 

Nádherný buk (tancujúca kráľovná) v lese nad jaskyňou...

 

Druhý majestátny buk (kráľ) v lese nad jaskyňou... 

 

 

Andrea (vnímanie):

Jaskyňa bola nádherná, mám silné zážitky. Veľmi jasné a silné prúdenie stĺpca energie cez moju bytosť som vnímala pri prvom energetickom mieste pri jaskyni. Bolo to veľmi jasné spojenie hmotnej a duchovnej časti bytosti. Vnímala som energiu, ktorú má Slovensko aj v duchovnej oblasti aj v hmotnej oblasti. Potom, ako sme prišli po návšteve jaskyne k úžasnému miestu silných energii života - k dvom bukom som sa snažila harmonizovať, poprosila som aj s Marianom o sebaočistu boli to čisté energie života, radosť, pozitivita. Po chvíľke prišla aj duchovná komunikácia s týmito dvomi bukmi. Opýtala som sa či majú pre mňa nejaký odkaz, dôležité posolstvo v súvislosti s tým, že som vnímala silné energie života, keď som sa ich dotkla. Prinášam jej časť :

 

" ...správne vnímaš silné energie života a vitality. Celá oblasť tohto lesa nad jaskyňou je energeticky veľmi silná, podporuje energie života. Dokonalé spojenie Prírody s Planétou Zem, ukážka krásy a sily života, umenia. Samotná jaskyňa je pre vnímavých návštevníkov zdrojom odkazov a poznania. My ako stromy - dva buky sme symbolom ženy a muža, ich harmonické spojenie do celistvosti života. Sme energeticky spojení aj so srdcom, ktoré sa nachádza v jaskyni. Naša Planéta Zem je veľkým bohatstvom pre život o akom sa ľudom ani nesníva. Okrem Prírody na povrchu Zeme sú tu aj podzemné krásy a tajomstvá Planéty Zem, ďalšie prírodné bohatstvo, zásoby sladkej podzemnej vody v hlbinách Zeme... a nielen to, aj nádherné bohatstvo hornín, nerastov, minerálov a kryštáľov s vysokými frekvenciami priaznivých bioenergii a vibráciami, ktoré harmonicky podporujú vysoké frekvencie čistoty bioenergii svetelných sfér a liečivé schopnosti sebaliečenia a sebaregenerácie. V súčasnosti však nie sú vám ľuďom žijúcim na Zemi dostupné, pretože nie ste na to pripravení, väčšina nie je pripravená prevziať zodpovednosť pre pozitívny vývoj. Pre budúci nový priaznivý vývoj na Planéte Zem má práve Planéta Zem mnoho životodárnych pokladov. Srdce v jaskyni je ako symbol tohto života, ktorý podporuje Planéta Zem, dôležitosť čistoty v hĺbke našich sŕdc. Žiaľ, väčšina ľudských bytostí žijúcich na Zemi si neváži silu života a Prírody, prevláda sebecká neúcta voči životu.

 

...náš odkaz pre Teba a pre všetkých ľudí je vnímanie sily zdravia, života a Prírody, ktorú aj my v hmote predstavujeme ako symbol čistoty a zduchovnenia hmoty, harmonických procesov bytia a žitia, sme súčasťou nášho Vesmíru ako obrej živej bytosti...

...odovzdávaj toto posolstvo všade, úcta k životu je princípom vedúcim k čistote ľudských sŕdc, Svetlu a slobode ľudských bytostí... aj kameň, ktorý si našla neďaleko nás v tvare srdca na mieste so silným energetickým vyžarovaním je už štvrtým kameňom v tvare srdca, ktorý ste našli tento rok v Prírode. Obrastený machom, ukazuje silu vitality a energii života ako symbol sily Prírody bez zasahovania ľudských bytostí... kto nájde tento kameň a dotkne sa ho sa stáva so svojou čistotou a srdcom ako súčasť Prírody v okolí jaskyne..."

 

Andrea : "Ďakujem."

 

Andrea a Marian (...pokračovanie v duchovnej telepatickej komunikácii so stromami - bukmi, prírodným duchom lokality a "Zdrojom" svetelnej energie):

Počas Andreinej komunikácie som začal vnímať informácie smerované nám obom, teda aj mojej bytosti :

 

"...váš vzťah s Andreou je veľmi harmonický, krásny, pozitívny a dôležitý z viacerých dôvodov. Ste si veľmi blízki vo všetkých oblastiach života odkedy ste sa po prvý krát stretli, vo všetkých frekvenčných úrovniach, fyzickej aj ostatných duchovných hladinách, afinita oboch bytostí 99,9 %. Preto dokážete veľmi dobre vnímať harmonicky Prírodu a jej energie, jej hĺbku s úctou k životu. Je to dané aj vašim zrodom a pôvodom ako bytostí, pochádzate ako Stvoritelia z iného sveta, nie z tohto Vesmíru 3D. Aj keď ste si vybrali túto inkarnáciu, javíte sa niektorým ľuďom z vášho okolia ako nie normálni a nie vždy vychádzate s okolím vzhľadom na svoje názory na ľudské bytie... tak to býva u ľudí s rozdielnymi úrovňami vedomia... Vy to viete už dlhšie obdobie. Príroda a Planéta Zem sú najväčšími umelcami, ktorí ukazujú ako sa tvorí život. Tvorivá sila života a harmónie, ktorú ľudské bytosti môžu obohatiť láskou ako čistou energiou bez manipulácie a ovládania. Ukazuje to svojimi živými dielami, stromami, bylinami, kvetinami, rôznymi živočíchmi, krásou, farbami, tónmi, nenapodobiteľných kvalít. Je úžasné ako Príroda dokáže utkať život prostredníctvom energii éterických matríc až po vznik fyzického tela. Je dôležité, aby ste ako bytosti pokračovali v sústavnom sebaočisťovaní a zlepšovaní, to je súčasťou zmyslu života, tým odovzdávate maximum aj pre okolie. Rovnováha mužskej a ženskej hadej sily, ktorá slúži k tvoreniu života a zvyšovaniu úrovne vedomia je veľmi dôležitá, aby sa očisťovala a tým aj rôzne anomálie z dávnej minulosti zakódované vo forme úpisov, žiaľ aj v ľudskej DNA (...ako napr. nenávisť žien proti mužom) a iné aj opačné anomálie. Je to dôležité pre nový priaznivý vývoj...

...ľudské srdce v Ochtinskej aragonitovej jaskyni ste vnímali jasne ako symbol dôležitosti princípu života a spojenia ľudských bytostí s Prírodou a Planétou Zem potrebný pre nový priaznivý vývoj na Zemi. Čistota vašich sŕdc v ich hĺbke. Sústreďte sa maximálne na PRÍTOMNÝ OKAMIH stále, prijímajte najvyššie dosažiteľné frekvencie priaznivých energii v prítomnosti, tým súčasne očisťujete svoju minulosť a vytvárate najlepšie predpoklady pre pozitívnu budúcnosť...čas nie je lineárny a plynie v každej duchovnej hladine, úrovni a dimenzii rozdielne..."

 

Andrea a Marian : "Ďakujeme za vzácnu komunikáciu".

 

 

Kameň v tvare srdca obrastený machom neďaleko od bukov...

 

 

Peter (vnímanie):

V okolí jaskyne aj v jej útrobách som vnímal silné prúdenie cez nohy smerom nahor najmä do prvých troch čakier 1A, 2A, 3A. V jaskyni boli miesta, kde prúdili silné energie aj na úrovni čakier 4A, 6A a 7A. Minerály a kryštály aragonitu pôsobia živým vitálnym dojmom, sú to živé organizmy, ktoré sú súčasťou prírody a pôsobia liečivo na návštevníkov. Viditeľné v jaskyni sú aj dávne mimozemské vplyvy, akoby odtlačky jašterov v kameni, vajcia a iné energetické objekty odkazujúce na tieto vplyvy, čo na nevedomej úrovni zobrazili aj autori (stavitelia) vstupnej haly (objektu vstupu do jaskyne), ktorá pripomína lietajúci tanier. Srdce jaskyne obrazne ukazuje človeku, že stojí za to vstúpiť do hĺbky svojho vnútra a trpezlivo pracovať na jeho čistote. Ďakujem.

 

Ďakujeme, že nám bolo dopriate navštíviť túto krásnu lokalitu. Každá časť Prírody, ktorú sme navštívili v minulosti (...Blatnická dolina, Sitno, Stolica...), o ktorých sme písali v predchádzajúcich článkoch mala svojský charakter prostredia a individuálne energetické vyžarovanie so silným priaznivým a liečivým účinkom na fyzické zdravie a duchovno - energetickú časť ľudskej bytosti. Každá z týchto častí obohatí človeka nejakým spôsobom. Tieto jednotlivé lokality môžu sústavne zvyšovať svoje očistné a vitálne frekvencie bioenergii, dôležitý je aj prístup ľudských bytostí k Prírode a Planéte Zem. Snáď by si Ochtinská aragonitová jaskyňa zaslúžila kvalitnejšiu príjazdovú cestu, ktorá je momentálne v dezolátnom stave a návštevníkov (pričom veľkú časť návštevníkov tvorili aj zahraniční turisti) tejto lokality určite nepoteší.

 

V návštevách energeticky významných a liečivých lokalít Prírody na Slovensku budeme pokračovať...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer 

 

  

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode