Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠTIAVNICKÉ VRCHY...TURISTIKA A VÝSTUP NA SITNO...

07.08.2017 07:08

 

V článku z 24.6.2017 sme sa venovali príjemným vnímaniam a zážitkom v Prírode z návštevy Blatnickej doliny v Národnej Prírodnej rezervácii Veľká Fatra. Potom, ako sa nám potvrdili priamo v hmote mnohé informácie, ktoré sme aj telepaticky vnímali na tejto turistike, sme dostali ďalšie impulzy, ktoré dôležité energetické miesta v Prírode na Slovensku je vhodné navštíviť...

 

Dňa 17.7.2017 sme na základe pokračujúcich duchovných vnímaní a komunikácii navštívili ďalšiu výnimočnú prírodnú oblasť Slovenska Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy neďaleko Banskej Štiavnice, ktorej jedna časť pri výstupe na vrch Sitno je súčasne Národnou prírodnou rezerváciou. Neďaleko samotného vrcholu Sitna sa totiž nachádzajú aj významné energetické miesta s priaznivým vyžarovaním pre ľudský organizmus, ktoré je možné vnímať aj telepaticky aj energeticky. Na základe presných súradníc GPS nám bolo dopriate sa k nim dostať.

 

Pohľad na vrch Sitno (zdroj internet)

 

Zrúcaniny Sitnianskeho hradu (zdroj internet)

 

 

Turistický výlet sme začali pri Počúvadlianskom jazere, ktoré je jedným z najčistejších prírodných jazier umelo vytvorených na Slovensku. Patrí do chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Bolo tu vnímať veľkú harmóniu a čistotu pri vodnej nádrži. Ako keby sa na vodnej hladine ukazovala dúha, vnímali sme, že jazero má vlastnú duchovnú bytosť v tvare veľmi jemnej svetelnej gule so závojom pohybujúcej sa nad vodnou hladinou jazera, ktorá ho chráni (...ako väčšia vodná víla). Príjemné a pokojné prostredie tejto vodnej nádrže doplňajú pre rekreantov a turistov okolité lesy. Skutočne máme na Slovensku krásy Prírody, ktoré majú očistný, liečivý a harmonizujúci účinok na ľudský organizmus, v praktickom živote existuje mnoho preukázateľných faktov a príbehov viacerých ľudských bytostí. 

 

Príroda je najväčším umelcom a liečiteľom, môže nás viesť k tomu, aby sme sa vedeli regenerovať a liečiť sami, bez chémie a liekov. Existujú na to v morfických a morfogenetických poliach priaznivé energie a ich frekvencie, je len na nás a našom úsilí, aby sme sa dokázali s nimi frekvenčne spojiť, vyladiť sa na ne. Dokonca pri pozitívnom vývoji a prijímaní vysokých frekvencii priaznivých bioenergii dokáže aj naša DNA otvoriť nové genetické sekvencie, ktoré sa môžu prejaviť novými schopnosťami sebaliečenia a sebaregenerácie ľudského organizmu prípadne zvýšenia veku, ktorého sa dožívajú ľudské bytosti. Snáď by bolo na mieste, keby sme viedli seba a naše deti od najútlejšieho veku k úprimnej úcte k Prírode a Planéte, všetci sme ich súčasťou. Bez vzájomnej harmonickej spolupráce s nimi sa nepohneme v priaznivom vývoji a evolúcii ďalej...

 

Počúvadlianske jazero - začiatok turistickej trasy 

 

Počúvadlianske jazero je známe veľmi čistou vodou

 

 

Trasa turisticého výstupu na Sitno, pre ktorú sme sa rozhodli, bola smerovaná od Počúvadlianskeho jaziera cez Tatársku lúku smerom k vrcholu (...existuje niekoľko trás výstupu...). Táto trasa nie je síce veľmi dlhá, ale je o to náročnejšia čo sa týka prevýšenia. Miestami je to náročné. Príroda vytvorila svojou činnosťou bez človeka čistý súlad, čo bolo možné vnímať počas celej túry. Výstup a cesta späť trvala cca 6 hodín. V súvislosti s dôležitými energetickými centrami a miestami v Prírode v blízkosti vrchu Sitno, v jeho okolí a pri zrúcaninách hradu Sitno sa spájajú zaujímavé historické legendy. Jednou z nich je aj Legenda o Rytieroch zo Sitna.

 

 

Legenda o Rytieroch zo Sitna :

 

Legenda o rytieroch zo Sitna hovorí, že v Pribinovej dobe bol pánom hradu Sitno knieža Stojmír. Knieža Stojmír mal dvoch synov. Starší sa volal Tyra a mladší Želibor. Ľudia pod otcovskou starostlivosťou kniežacou žili v blahobyte a pokoji. Keď Stojmír cítil, že sa mu blíži posledná hodina, predvolal svojich synov. Staršiemu odovzdal vládu a oboch synov povzbudil, aby žili v svornosti. Aby nažívali v jednote, že vtedy budú silní. 

Synovia však nezachovali otcovu múdru radu. Čoskoro sa bratia pustili do boja proti sebe. Veľkňaz staručký a múdry Nákon sa všemožne usiloval, aby zabránil bratovražednej vojne, ale nepodarilo sa mu to.

Súčasne potom, ako sa postavili šíky bratov proti sebe ich Nákon preklial, aby ich všetkých sitnianska skala pojala a aby sa neotvorila, až kým ich slovenský národ nebude potrebovať a volať na pomoc. 

(Pozn.: ...to bolo ich karmou - musia odčiniť svoj hriech bratovražednej vojny ...symbol rodovej a rodinnej karmy, ovládania jedného rodinného príslušníka druhým, vysávanie energie, parazitovanie...).

Ostrý blesk zarachotil a ožiaril zem široko ďaleko, zem sa triasla od základov. Keď tento boží súd pominul a vyjasnilo sa, bojovníkov nebolo nikde. Sitnianska skala ich pojala do veľkých priestranných siení, ktoré sa tam utvorili. Každý rytier tam stojí pri svojom ošírovanom koni jednou nohou v strmeni.

Každých 7 rokov starý rytier strážiaci východ vystúpi na sitniansky vrch, aby zavolal na všetky strany sveta, či je ich čas už tu ? Ak odpoveď neprichodí, rytier zavrie okovanú bránu a vráti sa do siení, aby rytieri odpočívali ďalších 7 rokov. Tam sú napohotove, aby nastúpili do boja, keď ich slovenský národ bude volať...

 

Andrea a Marian (vnímanie) :

Počas turistiky ako sme stúpali v teréne sa nám do cesty "postavil" krásny Buk, z ktorého sme vnímali veľkú silu. Bol skutočné nádherný, prihováral sa nám svojou vitalitou. Podarilo sa nám s ním aj telepaticky spojiť, Andrea ho objala a vnímala spočiatku veľký smútok a následne veľmi veľkú energiu súcitu a vzájomnej pomoci. Na kôre kmeňa tohto Buka bola veľmi zaujímavá "prírodná umelecká kresba" v tvare ľudského oka, pod ktorým bolo ešte jedno také isté ľudské oko menšie akoby detské. Pri obdivovaní krásy tohto Buka sme jasne vnímali aj s Petrom, akoby na ňom sedel Prírodný anjel s Vílou. Mal veľmi bohatú, vitálnu a dynamizujúcu korunu. Andrea si všimla na kôre kmeňa mnoho vyrytých srdiečok zamilovaných párov. Kôra buka vyzerala ako popísaný list papiera zo strany zamilovaných ľudí. Medzi Andreou a týmto stromom - Bukom prebehla aj duchovná komunikácia, ako keby sa chcel posťažovať a súčasne vysloviť nádej do budúcna. Hlavný odkaz z tejto komunikácie v podstate nadväzuje svojim spôsobom aj na vnímania, ktoré sme zažili v Blatnickej doline a je nasledovný :

 

" Som rád, že si ma objala, ešte nikto to v živote neurobil tak ako Ty - úprimne, ako keď matka objíma svoje dieťa. Som Ti vdačný. Vnímam naše spojenie a ako sa chveješ, si dojatá a máš slzy v očiach. Si veľmi úprimná a máš veľmi nežné a dobré srdce. Vnímam Ťa veľmi jasne, energeticky sme prepojení. Iste si si všimla aj moju kôru v tvare ľudského oka a pod ním je aj druhé menšie oko. Správne vnímaš aj s Tvojim partnerom Marianom a priateľom Petrom, že mojim posolstvom pre ľudské bytosti je vitalita, duchovná vitalita ľudských bytostí, aby ľudia rozvíjali slobodne svoje duchovné vnímanie a duchovný zrak skrz svoje oslobodené srdcia pre duchovné pozadie sveta. Je to veľmi dôležité pre priaznivý a pozitívny vývoj v súčasnosti a do budúcnosti priamo v hmotnom svete - rovnováha hmotnej a duchovnej zložky bytosti, najmä pre nové mladé generácie a deti... vnímať duchovné pozadie sveta, aby sa rozvíjala schopnosť rozpoznávať medzi Svetlom a temnotou, dobrom a zlom... Netráp sa, ten, kto sa má ku mne dostať, ten sa dostane, nemôžeš konať za druhých, len za seba. Pokiaľ môžeš pohlaď svojimi rukami aj skalnaté bralo pod hradom Sitno... sama zistíš, ktoré to je... ".

 

Dominantný Buk s "duchovnými očami" na svojom kmeni...

 

 

Bol to veľmi silný odkaz, všetci sme to vnímali v srdci, poďakovali sme sa tomuto stromu za duchovnú komunikáciu a skutočne silné energetické a informačné spojenie a pokračovali sme vo výstupe... 

 

Pred dosiahnutím vrcholu Sitno sme vnímali silné energie, ktoré postupne narastali, ako sme sa blížili k súradniciam dôležitých energetických bodov. Zastavili sme sa pri nádherných obrovských skalách neďaleko zrúcanín Sitnianskeho hradu a vrchu Sitno, ktoré nás fascinovali, ako veľká brána. Bolo to niečo, čo sme vnímali veľmi silne, čo má obrovskú silu, ale súčasne, že sa to nevie oslobodiť. Dotkli sme sa rukami skalného masívu, ktorý je súčasťou Prírody ako nádherná dominanta - sitnianska skala. Následne sme začali vnímať duchovnú komunikáciu, informácie telepatickým spôsobom... 

 

Andrea, Marian (vnímanie) :

Ticho stojíme pri sitnianskej skale, ozýva sa nám nejaká duchovná bytosť, spočiatku nevieme, kto to je. Trpezlivo čakáme, následne vnímame, že je to starý rytier: "...prosí o oslobodenie zo zakliatia v sitnianskej skale, ktoré bolo na všetkých rytierov znesené kvôli bratovražedným nenávistným sporom medzi synmi kniežaťa Stojmíra " - smutne preukazujúcim rodovú karmu a magické ovládanie v rodoch a rodinách, ktoré sa žiaľ aj na Slovensku vyskytuje skoro vo všetkých rodinách a rodoch (česť výnimkám). " Symboly krvného puta a šialenej nenávistnej krvnej pomsty. Všetci sme si bratmi a sestrami na Planéte Zem, máme v podstate spoločný pôvod. Kedy si to konečne uvedomíme ? "

...rytier ďalej pokračoval... "...keď bude každá ľudská bytosť na Slovensku alebo aspoň väčšina ľudí prosiť o odpustenie seba za všetko, čím ublížila sebe a všetkým ďalším bytostiam, či už vedome alebo nevedome, vtedy budeme oslobodení za zakliatia v tejto skale ja aj ostatní rytieri...keď nás budú skutočne do svojich čistých otvorených duchovných sŕdc chcieť prijať ľudské bytosti... keď budú ľudia hrdí na rytiersku česť a čistotu vo svojich srdciach, budú si ju ctiť a vážiť... nespoliehajme sa ľudia na nejakého Boha, ktorý nás spasí za všetko zlé čo sme urobili, keď si kľakneme v kostole na kolená... naše vlastné úsilie o zlepšenie a očistenie je základ...".

 

Za seba (Andrea, Marian, Peter) sme sa ospravedlnili sami sebe aj všetkým ďalším bytostiam, ktorým sme kedy v minulosti ublížili vedome a nevedome, v celej večnosti a všetkých dimenziách, poprosili o očistu a odpustenie pri tejto skale, poďakovali sme sa za všetko a pokračovali sme vo výstupe na vrch Sitno. 

 

Časť oblasti Štiavnických vrchov patrí do Národnej prírodnej rezervácie

 

Mnoho krásnych bukov sa nachádzalo pri trase výstupu na Sitno - buk symbolizuje zduchovnenie ľudskej bytosti...

 

Skalný masív neďaleko vrchu Sitno a Sitnianskeho hradu

 

 

Fascinujúci monumentálny skalný masív - sitnianska skala (brána) neďaleko vrchu Sitno a Sitnianskeho hradu...

 

Skalný masív sitnianskej skaly - miesto duchovnej komunikácie so "starým Rytierom"... neďaleko vrchu Sitno potom, ako sme sa dotkli tejto dominantnej skaly

 

 

Z hľadiska energetického pôsobenia tejto Prírodnej oblasti je vrch Sitno a okolie Štiavnických vrchov veľmi vhodné pre harmonizovanie duchovno - energetických orgánov - čakier ľudských bytostí, konkrétne čakry 3A, 3B (...čakra 3A sa nachádza vpredu pred telom v úrovni plexus solaris, čakra 3B v tej istej výškovej úrovni za chrbtom tela...). Z hľadiska duchovno - energetického ide o oblasť emocionálneho (astrálneho) tela a kvality emócii ľudskej bytosti, teda kvalitatívnu úroveň citov, pocitov. Jednak z hľadiska ľudskej bytosti ako individuality, ale aj vo vzťahu ľudskej individuality k celku. Kvalita citov a lásky v harmónii (...neovládať a nebyť ovládaný, nemanipulovať a nebyť manipulovateľný...) vo vzťahu JA - JA, JA - TY, JA - Príroda, ... 

 

Čím vyššie frekvencie priaznivých energii a bioenergii privádzame cez túto čakru 3A do organizmu, tým je celková vyššia kvalita našich citov a emócii prejavujúca sa vo všetkom v živote, čo vychádza z citovej oblasti, dokážeme vnímať vyššie harmónie lásky, sme menej sebeckí v láske vo všetkých citových vzťahoch (...partner, rodina, okolie, atď...). Lásku vnímame na základe slobodnej vôle ako vysoký cit tvorivých schopností a síl vo viacerých úrovniach a hladinách ako úžasné harmonické vyslobodenie a nie spútavanie, "dáva nám krídla".

 

Táto prírodná lokalita, pokiaľ dokáže ľudská bytosť vnímať duchovné pozadie sveta a energo - informačné kvality, odovzdá človeku informácie týkajúce sa kvality imunitného sytému človeka proti rôznym novým baktériám a infekciám, ale aj dôležité informácie z duchovného pozadia týkajúce sa poslania slovenského národa v budúcnosti v oblasti očisťovania kvality emócii, nesebectva, obetavosti v harmonickej rovnováhe s ľudskou bytosťou vo vzťahu k celku. 

 

Poznámka :

Existujú mnohé vedecké výskumy v oblasti štúdie astrálnych entít, egregorov, programov, práve v súvislosti s ľudskou psychikou a jej prepojením na kvalitu emócii, teda emocionálneho tela, súvislosť s čakrou 3A a 3B. Žiaľ, v minulosti už boli tieto výskumy zneužité aj koncom 20. storočia na ovládanie ľudskej psychiky a mentálnej úrovne. Sú zdokumentované aj rôzne holografické projekcie, zmeny farieb emocionálneho tela podľa toho, aké emócie prežívame. Emocionálne telo je možné vnímať napríklad pri energetickom sebaliečení ako jemnú tekutinu, ktorá sa čistí vo vzdialenosti energetického obalu cca 7,5 až 10 cm od fyzického tela...

 

Aký to má význam pre ľudskú bytosť a jej zdravie v hmotnom svete ?

 

Čakra 3A a jej správna činnosť a optimálna frekvencia pravotočivej rotácie (pri pohľade na človeka zvonku) má vplyv na kvalitnú a optimálnu činnosť pečene, žlčníka, žalúdka, celého tráviaceho ústrojenstva. Ovplyvňuje aj nervový systém človeka. Zásadne ovplyvňuje kvalitnú činnosť endokrinnej žľazy - slinivky brušnej. Nedostatočná činnosť tejto čakry sa prakticky okamžite prejavuje u väčšiny ľudských bytostí negativitou, nízkymi sebeckými emóciami, depresiami, závisťou, nenávisťou. Energeticky harmonicky vyladená ľudská bytosť, ktorá pracuje na sebe, sebaočisťuje sa a zvyšuje frekvenčne svoj energetický potenciál v hmote, dokáže jasne a presne vnímať na tretej čakre negatívne emócie a energetické útoky prichádzajúce od inej ľudskej bytosti (...napr. keď nám niekto závidí, nenávidí nás, nadáva na nás a pod. a to aj na diaľku, vzdialenosť nehrá žiadnu úlohu...), resp. pozitívne emócie, radosť, prajnosť, nadšenie a pod.. Je to veľmi citlivá časť energetického systému človeka.

 

Priaznivé bioenergie vstupujú do našich čakier ako duchovno - energetických orgánov ľudskej bytosti z vonkajších morfických a morfogenetických polí na ktoré sme vyladení, následne do energetických obalov (tiel) ľudskej bytosti, sekundárne bioenergie vystupujú z čakier cez energetické dráhy (tzv. nádí) do nervového systému, ďalej cez nervový systém do endokrinných žliaz ľudského tela a následne do krvi.

 

 

Po dosiahnutí vrcholu Sitna a následnom občerstvení sme sa venovali vnímaniu krásnej Prírody, ktorú bolo možné vidieť na horizonte z výhľadov na rôzne strany zo Sitnianskej skaly. Po cvičení Päť Tibeťanov sme sa spojili energeticky a telepaticky s Planétou Zem a pokračovali sme v sebaočistách a energetickom harmonizovaní priamo na mieste s energetickým potenciálom (...podľa súradníc GPS) ktoré prečisťuje a harmonizuje prostredníctvom vyladenia na vysoké frekvencie priaznivých energii v súvislosti s duchovno - energetickými orgánmi ľudskej bytosti (čakrami). V danom prípade v tejto prírodnej lokalite je blahodárny vplyv konkrétne na čakry 3A a 3B (plexus solaris) ale aj 4A (...duchovné srdce a jadro) teda s významom najmä pre kvalitu citov vo všetkých oblastiach života ľudskej bytosti. V tejto súvislosti sme vnímali jasne veľmi kvalitné a priaznivé energie a pocity pokoja a ešte silnejšieho a hlbšieho spojenia duchovných sŕdc medzi nami ako priateľmi a našimi deťmi. Pri vnímaní priaznivých energii sme si uvedomili aj karmické dôvody, prečo sme na skalné bralo sitnianskej skaly museli "vyšlapať" 2 krát...

 

 

Výhľad na okolitú krajinu z okraja vrcholu Sitno zo sitnianskej skaly po dosiahnutí vrcholu

 

 

Tesne pred vrcholom Sitna vás privíta táto krásna breza ktorá svojou jednou časťou akoby "oddychovala" a ležala na zemi...

 

Vrchol Sitna na kóte 1009 n.m.

 

Chata Andreja Kmeťa na vrchole Sitno, kde je možné sa občerstviť...

 

 

Peter (vnímanie na turistike) :

"Vyrážali sme z Počúvadla, kde pôsobia veľmi čisté energie. Voda v Počúvadlianskom jazere je priezračná a v svetle slnka hrá hladina dúhovými farbami. Pred vstupom na Tatársku lúku pod bralom som zachytil silné rozväzovanie mágie a mojej magickej výbavy z dávnej minulosti, vnímal som na hlave ťažkú oceľovú helmu s výčnelkom zakrývajúcim nos. Asi o kilometer sa táto podoba potvrdila na informačnej tabuli, kde bola popísaná legenda o rytieroch. Nakoľko sme zjavne z karmických dôvodov absolvovali výstup skalného brala sitnianskej skaly na vrchol dva krát, potvrdil sa energetický význam toho, prečo sa tak stalo. Vnímal som čistenie najmä na šiestej čakre. Na energetickom mieste začala medzi členmi výpravy panovať príjemná nálada, uvoľnenie na tretej a štvrtej čakre, vystupňovala sa vnútorná harmónia a energetické vyžarovanie pozitívnych energií. Uvoľnili sa aj sťahujúce temné energie zapadnutého mimozemského ovládania okolo vysielača na Sitne, ktoré sme vnímali po prvom výstupe. Ďakujem priateľom a bytiu za očistu a novoobjavené poznatky.".

 

 

Po asi hodinovom zotrvaní na vrchole Sitna sme sa vydali na zostupnú trasu smerom na juhovýchod smerom k dedine Ilija, cez Tatársku lúku smerom opäť k Počúvadlianskym jazerám, kde sme narazili na skutočne úžasné stromy. Tentokrát to však neboli buky ale duby, boli skutočne úžasné a zaujímavé, neobvyklých tvarov, vnímali sme z nich silné energie a vitalitu.

 

Zaujímavé "tancujúce" duby na zostupnej trase...

 

 

 

 

Samostatnou časťou tohto článku je stručné spomenutie udalostí a javov vnímaných okolo vysielača Sitno nachádzajúceho sa pár desiatok metrov od vrcholu Sitno. O tomto vysielači hovorí Wikipedia nasledovné :

 

Vysielač Sitno (1 002 m n. m.) je rádiový a televízny vysielač na Slovensku. Nachádza sa na vrchole Sitna v pohorí Štiavnické vrchy, nad obcou Ilija pri Banskej Štiavnici80. rokoch 20. storočia bol na Sitne postavený jeden z posledných veľkých vysielačov. Nekotvený stožiar vysielača má výšku okolo 70 m, no pôvodný (nižší) stožiar z roku 1987, bol určený na distribúciu len TV signálu. Pri rozmachu FM vysielania bol nadstavený pre vysielače signálov FM rádií[1].

Poloha vysielača, vysoký vyžarovaný výkon i nadmorská výška spôsobujú ďaleký príjem signálu najmä južným a juhozápadným smerom. Prioritnou oblasťou pokrytia je banskoštiavnicko, okolie Levíc a Hont. Presahy umožňujú prijímať signál i na PohroníHornej Nitre, v Tekove, časti Novohradu a Malohontu. Zachytiteľný je i na území Maďarska.

V máji 2011 bolo z ukončené šírenie analógového signálu DvojkyTV Markíza a TV JOJ, v auguste 2011 aj Jednotky.

Vysielanie prvého multiplexu DVB-T bolo z vysielača spustené 30. júna 2010[4] a ukončené 1. júna 2011,[5] kedy bola spustená distribúcia druhého a verejnoprávneho multiplexu.[5] Antény sú umiestnené vo výške 68 m, t.j. v nadmorskej výške 1 070 m n. m..

 

odkaz (Wikipedia) : sk.wikipedia.org/wiki/Vysiela%C4%8D_Sitno

 

 

 

Vysielač na Sitne z bližšieho juhovýchodného pohľadu pár desiatok metrov od vrcholu Sitno...

 

 

Potom ako sme vystúpili na vrchol Sitno po prvý krát ešte pred očistou sme sa porozhliadli po okolí sitnianskej skaly. Prešli sme sa aj k vysielaču Sitno, ktorý je na Slovensku známy. Pri vysielači v jeho vzdialenosti cca 100 metrov z juhovýchodnej strany sme zaznamenali jasne silný energetický odtlačok, ktorý akoby úplne blokoval tok energii. Vnímali sme akoby v tejto zóne cca 50 metrov doslova zastal život. I keď bola v tomto úseku zjavná záťaž, snažili sme sa telepaticky navnímať čo najpresnejšie informácie. Jasne vnímaná bola určitá ťažoba na čakrách 3A (plexus solaris), 2B (obličky na chrbte), 5A (v oblasti hrdla vpredu), 6A (tretie oko v oblasti stredu čela). Išlo o mimozemské vplyvy aj v súvislosti s veľmi vysokými magickými a umelými tvorivými schopnosťami z dávnej minulosti. Na dopyt v duchovnej komunikácii sme dostali ako odpoveď informácie, ktoré je možné sčasti zverejniť a síce, že išlo o zapadnutý mimozemský program z dávnej minulosti slúžiaci pre ovládanie a paralyzovanie citov ľudských bytostí, program, ktorý vysával mužskú hadiu energiu a silu potrebnú pre tvorenie života (...známu aj pod pojmom kundalini...). Bolo nám jasné, že ide o karmickú očistu, ktorá sa týkala aj nás.

 

Následne sme pokračovali v turistike a po druhom výstupe od Tatárskej lúky na vrchol Sitno sme sa dostali k energetickým bodom s významným energetickým potenciálom neďaleko vrcholu Sitno na lúke podľa súradníc GPS, na ktorých sme sa energeticky spojili s Planétou Zem, vykonali sme sebaočisty, harmonizovanie a energetizovanie. Počas očisty bolo jasne vnímať úľavu od záťaže na čakrách 3A, 2B a následne aj na ostatných - 5A, 6A, po zhruba 30 minútach očisty sme vnímali mimoriadne kvalitné priaznivé a pozitívne energie, čo bolo vidieť aj na deťoch, ktoré sa objímali a bozkávali. Potom ako sme sa rozhodli pre zostup cez juhovýchodnú trasu smerom na dedinu Ilija a cez Tatársku lúku na Počúvadlianske jazerá, keď sme prechádzali popri vysielači Sitno, už sme nevnímali energetickú anomáliu, ktorú sme už popísali vyššie.

 

V nadväznosti na vyššie uvedené udalosti na turistike o niekoľko dní neskôr sme vnímali aj nové duchovné informácie, ktoré síce smutne, ale o to viac pravdivo potvrdili v minulosti negatívny vplyv už deaktivovaného a zlikvidovaného mimozemského programu, ktorý sme vnímali na turistike pri vysielači Sitno priamo v hmotnom svete. Tento negatívny program energeticky v minulosti zohral svoju parazitujúcu úlohu v hmotnom svete napríklad aj pri zrušení najznámejšieho a suverénne najkvalitnejšieho gynekologického - pôrodníckeho oddelenia na Slovensku v Banskej Štiavnici, kde pôsobil ako primár vynikajúci človek a odborník MUDr. Marián Špila. Vnímavý čitateľ sa dovtípi sám, že ako spolupracujú temné entity nad hmotou a v hmote... 

 

Poznámka :

S týmto oddelením máme vynikajúcu osobnú skúsenosť (Marian a Andrea) no žiaľ bolo zrušené na jar v roku 2016. Podľa našich osobných skúseností z roku 2012, ale aj informácii našich priateľov sem chodili rodiť aj mamičky z celého Slovenska, dokonca aj z Čiech, Prahy a aj zo Švédska...   

 

 

Ďakujeme za to, že nám bolo dopriate opäť uskutočniť v praktickom živote ďalšiu turistiku v krásnej Prírode podľa duchovných vnímaní a impulzov, ktoré jej predchádzali. Pre takéto dni sa skutočne oplatí žiť, prinášajú stále posun vpred, niečo nové, pozitívne. Pokračujeme ďalej, navštívime aj ďalšie krásne, energeticky významné a liečivé lokality Slovenska podľa ďalších impulzov. 

 

Na túto tému v súvislosti s návštevou významných energetických a liečivých miest v Prírode na Slovensku budeme pokračovať aj v ďalších článkoch...

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer 


 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode