Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁVŠTEVA BLATNICKEJ DOLINY - " SÍDLA " ENERGETICKO - INFORMAČNÉHO PRINCÍPU A ÚLOHY (DUCHA) SLOVENSKÉHO NÁRODA...

24.06.2017 22:24

 

Tento článok bude venovaný samostatnej téme, ktorou sú významné energetické centrá a miesta Prírody nachádzajúce sa na území Slovenska. Na základe spoločných opakovaných impulzov intuície sme sa rozhodli dňa 18.6.2017 navštíviť nádherné miesto Prírody na Slovensku - Blatnickú dolinu, ktorá je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. 

 

Jedným z hlavných impulzov návštevy bol fakt, že na území Blatnickej doliny v jej konkrétnej časti sa nachádza významné energetické miesto, ktoré môžeme nazvať seriózne ako " sídlo " energo - informačného princípu (...úlohy a posolstva) slovenského národa. Inak je toto miesto nazývané aj ako sídlo Ducha slovenského národa alebo sídlo DEMIURGa slovenského národa. Toto miesto sa nám podarilo vďaka presným súradniciam GPS na turistike navštíviť a bolo nám dopriate prežiť tento nádherný, nezabudnuteľný zážitok na celý život.

 

Blatnická dolina ako Prírodná lokalita mimoriadne zásadným priaznivým spôsobom pôsobí energeticky na čakry, teda duchovné energeticko - informačné orgány ľudskej bytosti, konkrétne čakry v úrovni 6A, 6B (...6A - tzv. tretie oko na čele a 6B v úrovni tretieho oka v zadnej časti hlavy...), ale aj na srdcovú čakru v mieste Duchovného Jadra človeka (4A). Takto je to jasne vnímateľné aj v realite hmotného sveta, vnímania je možné spresňovať detailnejšie, najmä pokiaľ tieto vnímania má celá skupina osôb a navzájom si vymieňajú konkrétne informácie. 

 

Aký je pozitívny význam vyplývajúci z harmonizovania a energetického očisťovania a dotovania spomínaných čakier - duchovno - energetických orgánov priaznivými bioenergiami v hmote pre zdravie ľudskej bytosti ?

 

Čakry označené pri diagnostikovaní ako 6A a 6B pri optimálnej činnosti mimoriadne harmonizujú energeticky vo fyzickom tele človeka správnu a komplexne vyváženú činnosť endokrinného systému a všetkých jeho žliaz, ale výborne vplývajú najmä na hypofýzu. Pri správnej funkcii čakier 6A a 6B jasne vnímame ako ľudská bytosť svoje poslanie individuality v Kozmickom Vedomí v harmónii vo vzťahu k celku, teda úloha Večného Ja ako individuality vo vzťahu k celku a to nielen v jednom živote ale aj vo večnosti existencie ľudskej bytosti (... je to na zdĺhavejší výklad...). Srdcová čakra označená ako 4A - v strede hrudníka pred srdcom má zásadný vplyv na uvedomenie si svojej podstaty hmotno - duchovnej ľudskej bytosti ako celku (...Duchovné Jadro alebo životná iskra...) a jej energetické harmonizovanie blahodárne vplýva na kvalitu činnosti srdcového a obehového systému vo fyzickom tele.

 

I keď harmonická a plne funkčná činnosť všetkých hlavných čakier je dôležitá, srdcová čakra je predsa len niečím výnimočná. Drvivá väčšina civilizácie na Planéte Zem má v podstate uzatvorenú alebo nedostatočne funkčnú vibrujúcu a rotujúcu srdcovú čakru 4A s dostatočnými frekvenciami priaznivých bioenergii (...pravotočivá rotácia čakry pri pohľade na jedinca zvonku...) a teda títo jedinci nedokážu vnímať jemné čisté energie vysokých citov a intuície (...napríklad nedokážu vnímať čo to je skutočná láska z hľadiska energii a pod...). ZAUJÍMAVOSŤOU JE, že práve niektoré ľudské bytosti inkarnované ako Slováci, Češi a Havajčania majú byť príkladom pre otváranie duchovných sŕdc (srdcová čakra 4A). Je úžasné vnímať prepojenie dvoch zamilovaných ľudí cez čakry 4A a 6A, keď energie prúdia na základe slobodnej vôle a rovnakej rezonancie a čistoty frekvencii energii.

 

 

Počas turistickej prechádzky v Blatnickej doline sme obdivovali skutočne krásnu Prírodu Národného parku Veľká Fatra, kde nezasahuje žiadnym vplyvom človek. Trasa prechádzky v Blatnickej doline je dlhá cca 7,5 km (celková trasa zhruba 15 km). Prakticky neďaleko konca trasy sa nachádza miesto s mimoriadnym energetickým významom. Ide o úžasný skalný útvar a jeho okolie - tzv. sídlo energeticko - informačného princípu (...úlohy a posolstva) - Ducha, resp. DEMIURGa slovenského národa. Na tomto mieste a v jeho určitom akčnom rádiuse vyžarovania je skutočne možné pri konkrétnom frekvenčnom vyladení ľudskej bytosti vnímať duchovné energeticko - informačné impulzy a spojenie s Planétou Zem, týkajúce sa významu, úlohy a poslania slovenského národa ako celku ale aj individuálnu úlohu každej ľudskej bytosti v rámci slovenského národa v energetickom spojení s Planétou Zem. My sme navštívili toto miesto piati priatelia, pričom na základe krížovej kontroly získaných informácii sa nám všetky tieto vnímania a informácie potvrdili priamo v hmote ešte v deň kedy sme boli na turistike, ale aj v nasledujúcich dňoch v praktickom živote... 

 

V blízkosti skalného útvaru ktorý sa nachádzal presne v mieste určenom súradnicami tečie nádherný kryštáľovo čistý malý potôčik s priezračnou vodou. Po dlhšom energetickom vnímaní a prijatých duchovných informáciách po sebaočiste sme navnímali jasne pri potôčiku a spomínanom skalnom útvare jeho majestátnosť a krásu, hrdosť. Ako je možné vnímať aj zo záberov nasledujúcich fotografii má skalný útvar jasne vnímateľný tvar siluety Rytiera - najmä jeho hlava, helma, detaily tváre, obočie, oči, nos, fúzy, bradu, pri svojom ľavom boku drží kopiu a predstava jeho rúk ukazuje vzpínanie k nebesám, akokeby pozdvihnutie, vyslobodenie (...akokeby v rukách držal duchovné srdce národa). Možno na prvý pohľad tieto detaily pozornosti človeka utečú, ale priamo na tomto mieste v Prírode je vnímanie a jeho jasnosť neopakovateľná... (...pripomínajúca keltského rytiera).

 

Potôčik tečúci v blízkosti skalného skvostu - dôležitého energetického a informačného miesta v Prírode... 

 

Skalný útvar - socha Rytiera v smere pohľadu na juhozápad od potôčika...

 

Detail sochy Rytiera symbolizujúceho " sídlo " Demiurga (Ducha) slovenského národa v Blatnickej doline... pri pozornom vnímaní je možné uvedomiť si v ľavej časti skalného útvaru smerom od hora dole - helmu, hlavu a detailný profil tváre rytiera, v pravej časti - kopia pri jeho ľavom boku...

 

 

Hlavnou svetelnou cnosťou, ktorú by mal slovenský národ (...prostredníctvom svojich jednotlivcov - ľudských bytostí) v sebe na základe pozitívneho vývoja prebudiť je srdečnosť a skutočnú prajnosť, pojem Rytierskej cti, čestnosť, Pravdivosť. Pravda a skutočná úcta k nej v každodennom živote, žiť pravdivo, neklamať, neskresľovať, vyjadrovať slová pravdivé. Pravdu nájdeme vždy vo svojom srdci a Duchovnom srdci. Naše srdcia sú v drvivej väčšine naplnené bolesťou, horkosťou vyplývajúcou z minulosti jednak individuálnej (...samotných bytostí, rodín, rodov...) ale aj národa, zatrpknutosťou. Naším určitým karmickým bremenom je závisť, ktorá je doslova vpísaná ako energo - informačný status (úpis) do " DNA " slovenského národa (...namiesto "DNA" je možné presnejšie použiť význam napríklad kolektívne nevedomie). Tá sa prejavuje v hmote vytesnením chudoby do opačného extrému chamtivosťou, špekulantstvom (najmä posledných 28 rokov), snahou rýchlo zbohatnúť bez harmonického skvalitnenia celej bytosti trpezlivo a primeraným tempom (...ako príklad sme si zobrali západ...). Dokážeme závidieť aj chorobu (česť všetkým výnimkám), takmer vždy hľadáme nepriateľa a za primárne kritérium kvality považujeme životnú úroveň a množstvo peňazí. Vyslobodiť sa z toho dá u každého jednotlivca jedine každodenným priznaním si chýb a nedostatkov, ospravedlnením sa a oľutovaním prešľapov, disharmónii a omylov, prosbou o odpustenie, odpustením, spojenými s mravnou iniciatívou a vysokým stupňom etiky. 

 

Závisť máme zrejme ako Slováci skutočne zakorenenú doslova v DNA ako nepriaznivý úpis (...česť výnimkám). Konáme väčšinou z ega na základe pôsobenia negatívnych nízkych citov a pocitov (...temná strana sily), kde si lásku zamieňame za ovládanie a manipuláciu a nie s úctou ako dej plynúci z harmónie a slobodnej energetickej synchrónnej rezonancie našej bytosti ako jedinečnej individuality vo vzťahu prínosu k celku. Je potrebné tieto nepriaznivé energie zo svojich karmických vrstiev jednoducho povedané vyčistiť prijímaním nových čistejších vyšších frekvencii energii a tým sa oslobodzovať postupne. Takto vyslobodzujeme nielen seba ale aj naše rody, deti, potomkov a pomáhame aj národu, civilizácii na Planéte, samotnej Prírode a Planéte. Spravodlivosť ako jedna z hlavných Rytierskych cností je živá bytosť (...schopnosť harmonizovania a rovnováhy v rôznych duchovných úrovniach a hladinách frekvencii energii...), je základom pre rešpektovanie slobodnej vôle spojenej so zodpovednosťou. Nedá sa zaškatuľkovať, oklieštiť formálnym právom priamo v hmotnom svete 3D reality, v ktorej žijeme, nesmie vo forme zlých zákonov ísť proti spravodlivosti. 

 

Potrebujeme ako jednotlivci a teda aj ako národ spoznať detailnejšie do väčšej hĺbky a pravdivejšie aj našu minulosť a korene, ktoré v skutočnosti siahajú do ďaleko dávnejšej minulosti než je len 6. storočie nášho letopočtu. Naše korene nájdeme už v období pred našim letopočtom. Vtedy totiž budeme vnímať jasnejšie harmonické spojenie, úlohy a poslanie vo vzťahu k celku, celej Planéte Zem, vyšším bytostiam a celkom nevynímajúc dôležitosť Slovákov a spojenie spolu s Čechmi pre celú civilizáciu ako celok.  

 

Skutočne je naše spoločné poslanie Slovákov a Čechov zásadné a dôležité pre celoplanetárny vývoj. Ako Slováci máme v sebe latentné skryté sily obetavosti a iných vysokých kvalít a energetických priaznivých frekvencii, ktoré môžeme stále v sebe prebúdzať a harmonicky zvyšovať. Naša spolupatričnosť ako Slovákov s Čechmi a spolupráca pri rešpektovaní harmonizovania individuality, charakteru národa vo vzťahu k celku je zobrazená napríklad aj vo významnom symbole dvojchvostého Leva so zlatou hrivou. Slováci a Češi predstavujú celistvú harmóniu srdca a rozumu ukotveného v hmote. Zatiaľ čo Slováci sú srdečnejší, Češi sú viac intelektuálni. Pri vysokých energetických a informačných frekvenciách prúdiacich energii do jednotlivých ľudských bytostí ide o úžasnú spoluprácu, harmóniu a tvorivosť v hmote. Slovensko je zatiaľ ako spiaca Šípková Ruženka. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme ju prebudili pre jej skutočný význam a svetelné priaznivé poslanie k pozitívnemu úžitku pre celú civilizáciu.

 

Láska plynie ako čistá tvorivá energia a sila v jednotlivých duchovných úrovniach, hladinách a frekvenčných rezonančných vibráciách, na základe slobodnej vôle medzi duchovnými srdciami ľudských bytostí, sama, bez potreby ovládania a okázalých gest. Preto je potrebné neustále oslobodzovať svoje duchovné srdcia u každého jednotlivca. Každý orgán vo fyzickom ľudskom tele má predsa aj svoju éterickú formu (neviditeľnú)... 

 

...čistá Príroda, kde nezasahuje človek...

 

...Skalná brána...doslova ako keď sa od seba odsunú skalné bralá...jedinečný úsek trasy...

 

...potôčik s priezračnou vodou lemujúci trasu...

 

...život ktorý existuje ako strom aj na skalnom brale...

 

 

Obed v Prírode na mieste s " dostatočnou " nadmorskou výškou...

 

...v potôčikoch je v Blatnickej doline kryštáľovo čistá voda, nie je problém sa z nej napiť...

 

 

"Môžem len povedať, že je to výnimočné miesto, počas prechádzky dolinou je možné vnímať úseky, kde je veľmi silné pulzovanie na štvrtej a šiestej čakre. Vnímal som akoby naskočilo druhé srdce, pumpa, pulzovanie energie, duchovné srdce. Okolitá príroda pôsobí veľmi čisto, živo, blahodárne. V doline sú úseky, kde skaly pripomínajú vstupnú bránu, hrady, mosty, kopce plné menhirov a rôznych bytostí. Človek sa tu necíti stiesnene, ale akoby ho niekto sústavne osviežoval a zmýval z neho nánosy karmy. Životodárnu vodu je tu počuť všade a je blankytne čistá. Pri Rytierovi som navnímal akoby ešte spal, zatiaľ nebol veľmi prebudený. Prišiel obraz, že až sa srdce Slovákov zobudí, začne zo skaly, ktorej je Rytier súčasťou prúdiť prameň, duchovný prameň poznania. Dakujem ".

 

"Ja som vnímal tú Prírodu ako čistú. Veľmi príjemnú spoločnosť mi robil potok s bielymi kameňmi a priezračnou vodou, ktorý nás sprevádzal takmer celú cestu. Rovnako som silne vnímal skalnú bránu ako naozajstnú bránu, vstup. V bode, kde je skalný Rytier som cítil veľmi silné otvorenie sa na srdcovej čakre aj vďaka celej skupine priateľov a určitému otvoreniu sa všetkých členov skupiny.
Ďakujem, že som dostal možnosť navštíviť toto miesto.".

 

Cestou späť z turistického výletu v Blatnickej doline sa nám podarilo nájsť potom, ako sme spoločne s priateľmi vnímali informácie a odkazy z energeticko - informačných duchovných spojení svoje individuálne úlohy v duchovnej úlohe slovenského národa na ceste kameň v tvare srdca (viď foto), tento jasný symbol v našich srdciach zanechal podobne ako celodenná turistika taktiež silný zážitok. 

 

 

 

Každá ľudská bytosť na Planéte Zem sa dokáže pri určitom stupni frekvenčného vyladenia a čistoty energeticky spojiť s Planétou Zem, teda na základe vnímania intuície, či telepaticky. Všetko živé, Príroda a jej bytosti ale aj samotná Planéta Zem by postupne mali prirodzene zvyšovať svoje frekvenčné vyladenie a čistotu. Prečo je to potrebné a priaznivé ? Nuž odpovedí je veľmi veľa a tieto odpovede postupne prichádzajú a tým ukazujú svoju podstatu a dôležitosť, že prečo prichádzajú, ich význam a účel. Každý má slobodnú vôľu s konkrétnou úrovňou schopnosti harmonizovania a zodpovednosti. Skutočne úprimne odporúčame každej ľudskej bytosti navštíviť Národný park Veľká Fatra - Blatnickú dolinu, je to jeden z " rajov " na Zemi.

 

foto :  © Andrea Ďurošová, © Marian Svinčiak

 

zdroje a odkazy :

duchovné komunikácie a vnímania priamo v Prírode

štúdium odbornej, vedeckej, duchovnej a historickej literatúry

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Roman Kupec

© Peter Bauer 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode