Prirodzené zvyšovanie vnútornej čistoty a harmónie...

ZÁŽITKY V PRÍRODE - NÁVŠTEVY ĎALŠÍCH ENERGETICKY VÝZNAMNÝCH MIEST V PRÍRODE NA SLOVENSKU...HRAD DEVÍN...

09.09.2017 15:00

 

Na základe pokračujúcich impulzov intuície a duchovných komunikácii sme ešte počas obdobia leta tohto roku navštívili ďalšie energeticky významné miesta v Prírode na Slovensku, ktoré majú liečivý a očistný význam pre ľudskú bytosť a ľudské zdravie. Po návšteve Ochtinskej aragonitovej jaskyne sme vnímali impulzy týkajúce sa energii spájajúcich nás s Prírodnou lokalitou v Blatnickej doline - konkrétne miesta sídla Demiurga slovenského národa (...Prírodnej lokality sídla princípu a ducha, úlohy slovenského národa...), ktoré sme po prvý krát navštívili 18.6.2017. Tieto energie sa týkali aj spojenia s Planétou Zem a synchronizácie energie kompletnej a celistvej informácie aj o DNA slovenského národa (...vrátane informácii z kolektívneho podvedomia, ktoré je potrebné sústavne očisťovať...). 

 

Dôležitosťou sme ako ďalšie nasledujúce miesto v poradí navštívili Devínsky hrad, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska so sídlom Múzea mesta Bratislava. Práve táto lokalita zahŕňa aj body, ktoré majú jasné energetické vyžarovanie, prepojenie na lokalitu Blatnickej doliny - sídla princípu Demiurga (...ducha, poslania, úlohy...) slovenského národa, synchronizáciu jednotlivých individualít ľudských bytostí s týmito energiami charakterizujúcimi misiu slovenského národa na Planéte Zem. Okrem skutočnosti, že priamo Devínsky hrad a jeho okolie očisťujú ľudskú bytosť od strachu z budúcnosti a od komplexov podriadenosti a vazalstva pred útlakom iných bytostí, nachádzajú sa tu aj miesta, ktoré priamo pozitívne vplývajú na liečenie ľudského tela.

 

Devínsky hrad sme navštívili 20.8.2017 popoludní a hneď z príchodu sme vnímali veľmi silné energie na prvom významnom energetickom bode neďaleko studne na nádvorí (...inak nazývanej aj "Šarkanova studňa"), konkrétne silné vnímanie energetických impulzov na srdcovej čakre 4A. Tieto vnímania bolo možné informačne vyhodnotiť ako hrdosť, odhodlanie a odvahu ľudských bytostí - Slovákov, ktoré v prípade, že nepodľahnú akýmkoľvek extrémom a vychýleniam od stredu, Svetla (...cnosti) smerujú ku skutočnému oslobodzovaniu duchovných sŕdc...

 

 

Južný pohľad na hrad Devín... (zdroj internet)

 

Severozápadný pohľad na hrad Devín...

 

 

Impulzy pokračovali aj na hlavnej (...najvyššie položenej) veži, resp. bašte Devínskeho hradu, z ktorej je výhľad na sútok riek Morava a Dunaj. Pohľad na tento sútok - bolo to niečo nádherné aj pri jemne zahalenom Slnku. Pokiaľ sme sa uvoľnili, opäť sme vnímali špecifické veľmi silné energie vysokej čistoty na srdcovej čakre 4A a 4B (duchovné jadro) a súčasne na hlave - čakre 7A, 7B. V tomto okamihu, keď sme tu zotrvali asi 20 minút, sme jasne všetci vnímali prichádzajúce impulzy a energie, že je zrejme čas aj na duchovnú komunikáciu, preto sme sa opýtali, či je konkrétny odkaz pre nás...

 

 

Marian a Andrea (...vnímanie a duchovná komunikácia so "Zdrojom" Svetelenej energie na najvyššej hradnej veži) : 

 

"...sútok riek Morava a Dunaj je pre vás fascinujúci, súčasne vnímate veľmi vysoké frekvencie energii na srdcovej čakre a silné energetické víry energie na hlave. Nie je to náhoda. Toto miesto je mimoriadne dôležitý symbol pre ľudské bytosti... ide o určitú očistu ľudských bytostí a ukážku vnímania rovnováhy medzi ľudskými bytosťami a národmi... konkrétne medzi Slovákmi, Čechmi, Maďarmi a Rakúšanmi. Skutočná rovnováha, ktorá je zárukou spolupráce bez ambícii nadvlády a ovládania jedného národa druhým...

...sila veľtoku Dunaja a jeho sútok s riekou Moravou sú skutočne energeticky veľmi silné, aj ľudské bytosti, ktoré nemajú otvorené vedomie a duchovné vnímanie sú na tomto mieste očisťované a harmonizované na nevedomej úrovni. Toto miesto celistvo vplýva aj na ľudské zdravie, jednak duchovno - energetických orgánov (...čakier) a vonkajších obalov - tiel človeka ale aj priamo fyzického tela. Symbol sily toku vody a jej sily ako očisťovania, energie života...voda je prvotný element, bez ktorého neexistuje na Planéte život... 

 

...pokúste sa ešte aj o telepatické spojenie s riekou Dunaj, resp. jej Prírodným duchom a ochrancom, pretože miesto lokality hradu Devín je históriou dosť obťažkané. Je tu mnoho bytostí uväznených v astrálnych sférach a mnoho energii utrpenia aj v súvislosti s princípom kresťanského náboženstva, ktoré je potrebné očistiť... preto tu vnímate jasné a čisté prepojenie aj s energiami lokality sídla Demiurga - princípu, úlohy, ducha slovenského národa v Blatnickej doline, ktoré vyjadrujú pozitívnu nádej slovenského národa pre priaznivý vývoj do budúcna, jednak z hľadiska plnenia úlohy a misie individuálnej ako národa, ale súčasne v harmonizácii a synchronizácii s inými národmi... rovnováha srdca a rozumu vtelená v hmote s vyvážením hmotnej a duchovnej časti ľudskej bytosti 50 % - 50 %...

 

... miesto Devínskeho hradu je taktiež historicky silným symbolom lásky, ktorá sa snúbi s princípom rytierstva, o čom hovoria aj mnohé povesti... bratstvo a sesterstvo, opäť je tu hlboko ukrytá sila lásky ako tvorivej a plodivej sily medzi mužom a ženou, na základe slobodnej vôle a prúdenia čistých priaznivých energii medzi srdciami ľudských bytostí s rovnakou vnútornou čistotou a harmóniou celistvo, bez ovládania a manipulácie na základe čistej rezonancie frekvencii priaznivých energii... Snaha o sústavné približovanie sa k čo najvyššej vnútornej harmónii a čistote ľudských bytostí je hnacím motorom priaznivého vývoja...".

 

Andrea a Marian :   "Ďakujeme za komunikáciu a podporu."

 

 

Z historických udalostí v súvislosti s hradom Devín v stručnosti uvádzame nasledovné (zdroj internet a wikipedia) :

 

Devín leží na okraji Devínskej brány, nazývanej aj Bratislavskou alebo Uhorskou bránou (Porta Hungarica), cez ktorú tečie Dunaj. Strategicky význam devínskej oblasti spočíval aj v tom, že sa tu križovala Jantárová a Podunajská cesta. Optimálne prírodné podmienky a strategická poloha predurčovali toto miesto na skoré osídlenie človekom. Oblasť hradného kopca bola obývaná takmer kontinuálne 7000 rokov. 

Na južnom úpätí Devínskej Kobyly bola zistená osada z obdobia kultúry ľudu s mladšou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny. Na severozápadnom úpätí hradného kopca bola odkrytá skupina ôsmich kostrových hrobov datovaná do obdobia neolitu. Archeologické výskumy potvrdzujú osídlenie hradného kopca v dobe neolitu, eneolitu, v dobe bronzovej a v dobe halštatskej. 

Na hrade Devín vznikla začiatkom 1. storočia pred Kr. keltská osada i s predhradím, ktoré sa rozprestieralo na mieste dnešnej obce. Intenzívne osídlenie trvalo asi 100 rokov. V prvých desaťročiach 1. storočia po Kr. prenikajú k strednému Dunaju aj germánske kmene, ktoré spôsobili aj násilný zánik keltského osídlenia v Devíne. 

Strategicky situované devínske hradisko využili v 1. – 4. storočí pred Kristom Rimania ako svoj predsunutý bod v barbariku, kontrolujúci predpolie hranice Limes Romanus, ktorú tvoril tok Dunaja. Devín bol osídlený pravdepodobne už od dvadsiatych rokov 1. storočia Germánmi, ktorí si tu po vzore Rimanov nechali postaviť honosné kamenné stavby. 

O strategickom význame devínskeho hradiska v dobe veľkomoravskej by mohla svedčiť prvá písomná zmienka o ňom vo Fuldských análoch. Podľa dobového historika v roku 864 obkľúčil franský kráľ Ľudovít Nemec so svojím vojskom veľkomoravské knieža Rastislava na mieste, ktoré sa nazývalo v reči ľudu Dowina. Následné dohodnutie devínskeho mieru medzi oboma panovníkmi zastavilo postup franských vojsk na územie Veľkej Moravy. 

Aj po zániku Veľkomoravskej ríše pokračovalo osídlenie devínskej oblasti. V 13. storočí opäť vzrástol politický a strategický význam hradu Devín. Hrad Devín bol v tomto období významným pohraničným hradom, ktorý strážil západnú hranicu Uhorského kráľovstva. Najväčšia stavebná činnosť na hrade Devín prebehla v 15. storočí, kedy hrad vlastnil rod Garayovcov. V roku 1460 získali hrad Devín grófi zo Sv. Jura a Pezinka, ktorí pochádzali z jednej z línií starobylého rodu Hunt-Poznanovcov. Medzi ďalšie významné rody, ktoré vlastnil hrad Devín boli Bathoryovci a Pálffyovci.

Definitívna skaza Devínskeho hradu prišla v lete 1809 počas obliehania Bratislavy a jej predmostia napoleonským vojskom. Vojaci Napoleonovej armády podmínovali horný a stredný hrad a vyhodili ich do povetria. Do Dunaja sa zrútili celé bloky muriva a horný hrad bol zničený takmer na skalu. Hrad Devín už v tom čase nemal vojenskú posádku ani žiadny vojenský význam a dôvody jeho zničenia (rovnako ako neďalekého hradu Pajštún) zostávajú neznáme.

V roku 1896 sa v Uhorsku konali veľkolepé oslavy tisíceho výročia príchodu maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny. Ich súčasťou bola aj výstavba siedmich pomníkov jeden z ich bol postavený aj na hrade Devín. Devínsky pomník mal mohutný osemhranný podstavec s nápisom 896 – 1896, na ktorom stál stĺp so sochou staromaďarského bojovníka. Opieral sa o štít s reliéfom uhorského štátneho znaku a v pravej ruke držal voľne spustenú šabľu. Tento 22 metrov vysoký monument slávnostne odhalili 18. októbra 1896. Po vzniku prvej Československej republiky bol pomník ako symbol „uhorského jarma“ zničený – 12. januára 1921 presne napoludnie ho vyhodila do povetria skupina slovenských legionárov na čele s Jozefom Honzom-Dubnickým.

 

Poznámka (Andrea, Marian) : Na základe duchovných komunikácii s Kozmickým Vedomím a Prírodou priamo na hrade Devín sa potvrdili informácie týkajúce sa hradu Devín ako opevnenia starých Keltov už v období 1.storočia pred n.l., čo zanechalo odtlačky vysokej energetickej kvality ich morfického a morfogenetického poľa. 

 

 

Pohľad na sútok riek Dunaj a Morava z bočnej etáže časti hlavnej veže Devínskeho hradu...

 

 

 

Roman samostatným vnímaním potvrdil taktiež veľmi silné energie na hlavnej hradnej veži Devínskeho hradu, kde jasne vnímal silné spojenie na srdcovej čakre s lokalitou sídla Demiurga, (...ducha, princípu, úlohy) slovenského národa v Blatnickej doline. Jasné energetické prepojenie týchto dvoch lokalít - hradu Devín a Blatnickej doliny s významným odkazom pre ľudské bytosti. Odvaha a hrdosť, ktoré majú uvoľniť všetky obmedzenia charakteru neslobody, možnosť vnútorného oslobodenia sa ľudských bytostí od predsudkov a podvedomých blokov...

 

 

Pohľad z najvyššej časti Devínskeho hradu na juhovýchod a rieku Dunaj...

 

 

Pohľad na najvyššie položené miesto Devínskeho hradu severozápadným smerom...

 

 

O hrade Devín je známych niekoľko povestí a legiend historického významu. Je historickým pomníkom dejín nášho národa. O jeho dobytie sa zväčša márne usilovali celé generácie dobyvateľov. V dejinách hradu zaradeného do skupiny "dievčenských" však dominoval jediný a nadčasový víťaz - láska. Prvé písomné správy o hrade Devín sú z Fuldských análov z roku 864. Lokalita sa spomína ako opevnený tábor veľkomoravského kniežaťa Rastislava, ktorý tu čelil útokom franského kráľa Ľudovíta Nemca... 

 

Povesť o Hrdinke s veľkým srdcom

Už k ranému devínskemu obdobiu sa viaže prvá zaľúbenecká povesť. Podľa nej mal Rastislav krásnu dcéru Miloslavu. Zahľadel sa do nej Slavoboj, syn hradného pána zo Šintavy, ktorý chcel z náklonnosti k Miloslave pridať Devínu aj neoceniteľný prínos - hradnú studňu. Podarilo sa mu tak, že v podzemí premohol nebezpečného šarkana, ktorý blokoval prameň a keď ho triumfálne otrieskal o zem, z jamy vytryskla voda. Slavoboj ukoristil aj šarkanov zázračný meč. Ten sa po hrdinovej smrti vraj vrátil do podzemia a vynorí sa, keď bude Slovákom najhoršie...

(Poznámka : ...táto legenda bude rozvedená v ďalšej časti článku...)


 

Po prehliadke hradu Devín sme navštívili druhý dôležitý energetický bod v jeho areáli (...neďaleko historického cintorína...), kde sme nachádzali pozostatky niektorých stavieb ako napríklad kaplnky pre cirkevné obrady. Na tomto mieste sme si oddýchli, spojili sa s Planétou Zem, zharmonizovali a poprosili sme aj o sebaočisty. Mali sme skvelé počasie a preto sme si stihli aj zacvičiť Päť Tibeťanov. Roman potvrdil z vlastnej skúsenosti, že pravidelným cvičením Päť Tibeťanov minimálne 21 krát denne sa nielen zlepšuje celkový stav a zdravie bytosti, sviežosť, čistota ale aj vnímanie jemnejších energii a duchovné vnímanie (intuícia).

 

Pri tomto druhom bode sme vnímali silné energie na srdcovej čakre 4A vo forme opakujúcich sa impulzov. Snaha o odvahu a oslobodenie ľudských bytostí sa opakovali. Práve na tomto mieste sa po určitom čase pri pohľade na Dunaj ukázal energetický prúd - stĺpec energie s jemno fialovou farbou, ktorý prúdil vo vertikálnom smere s priemerom cca 1 meter. V súvislosti s pozorovaním tohto farebného stĺpca sme prijímali aj nové informácie...

 

V rámci liečivého pôsobenia na ľudský organizmus je informačne možné odovzdať, že predmetná lokalita mimoriadne zásadne vplýva na správnu činnosť 5.čakry (...hrdelná čakra), čo vo fyzickom tele ovplyvňuje priaznivo endokrinný systém človeka konkrétne štítnu žľazu. Priaznivo sa teda ovplyvňuje hamonická schopnosť sebaobrany ľudskej bytosti - IMUNITY organizmu. Z hľadiska duchovno - energetického pri harmonickej činnosti štítnej žľazy a 5.hlavnej čakry dokážeme rozoznávať napríklad mentálne ovládacie propagandy, pretože neposudzujeme všetko len rozumom a hodnotením empirických dát, ako tvrdia materialisti, ale sa snažíme vnímať aj srdcom, čistota a múdrosť teplého srdca sa začína prejavovať v praktickom živote (harmónia srdca a rozumu)...

 

Práve konkrétne energetické očisťovanie, aj na nevedomej úrovni, spôsobuje vnútorné vyslobodzovanie sa ľudskej bytosti zo závislostí ľudských bytostí, vnútorných nutkaní a vnútorných nepriateľov, vo forme zlých sklonov, ktoré majú ľudské bytosti vo forme energetických plaziem a odtlačkov s negatívnym obsahom uložené v karmických vrstvách z minulých existencii. Dokázať byť v rovnováhe "vo svojom strede", nenechať sa vychýliť do žiadneho extrému, to je cesta Svetla. Každý extrém priťahuje temnú stranu sily. Tým, že pracujeme na vnútornej čistote a harmónii a ich frekvenčnom zvyšovaní, sa dokáže aj vo fyzickom tele vytvoriť harmonická "sebaobrana", a kvalitná imunita, nenechať po sebe ako ľudská bytosť šliapať, ale ani nešliapať po druhých bytostiach, neparazitovať na ich úkor... 

 

Pokiaľ štítna žľaza nepracuje harmonicky (...nemá dostatok privádzanej energie a bioenergie prostredníctvom čakier, éterického tela a pod...) prejavuje sa to vo fyzickom tele napríklad anomáliami ako jej zvýšenou činnosťou alebo nedostatočnou zníženou činnosťou (...nevynímajúc fakt, že štítna žľaza sa špecificky prejavuje poruchami aj v dôsledku pôsobenia karmických vrstiev s negatívnym obsahom...). Zvýšená činnosť štítnej žľazy býva sprevádzaná určitými mentálnymi a psychickými sklonmi k paranoidnému správaniu, keď postihnuté osoby všade a vo všetkom vidia svojich nepriateľov, pretože majú sklony k ovládaniu a negativizmu. Naopak, nedostatočná činnosť štítnej žľazy býva sprevádzaná symptómami, keď sa nedokážeme včas vzoprieť skutočnému nepriateľovi, napr. parazitujúcej bytosti, pretože ich nedokážeme ani včas rozoznať. 

 

Neovládať a nebyť ovládaný, nemanipulovať a nebyť manipulovaný, je to umenie slobodnej vôle a vysokých úrovní harmónie... Rovnováha : Na jednej strane nemať strach z ničoho a z nikoho a na druhej strane nevidieť všade len nepriateľa. Odvaha je cnosťou vznešenou, ale Svetlená čistá energia ju vedie k stredu medzi extrémami - zbabelosťou a nezodpovednosťou...

 

 

Na druhom mieste sme energeticky zaznamenali aj stavby cirkevného charakteru a ich pozostatky (...základy) sme vnímali ako záťaž s uväznenými energiami, všetci štyria sme vnímali synchrónne impulzy na srdcovej čakre 4A a na čakrách na hlave 7A. V tomto čase sme vnímali aj silu Dunaja, po ktorom plávalo mnoho výletných lodí. Poprosili sme o nadviazanie telepatického spojenia s duchovnou bytosťou rieky Dunaj v súlade s predchádzajúcou komunikáciou :

 

 

Andrea a Marian (...duchovná komunikácia s bytosťou Dunaja a "Zdrojom" Svetelnej energie) :

 

"...fascinujem vás ako veľtok svojou silou. Prinášam život veľkému územiu Európy. Vytvára ma energia vody, života, množstvo malých vírov, ktoré sa spájajú aj do väčších, mnoho kvapiek spojených do celku. Éterické matrice vody a života, ktorých som nositeľom symbolizujú, že ako harmonický celok nekonečného množstva malých kvapiek mám silu veľtoku... následne ústim do mora a stávam sa súčasťou väčšieho živého celku... 

V tom je význam a umenie harmonizovania života vo večnosti a nekonečne... Aj samotná povesť - Legenda o studni na Devíne je spojená s významom rytierskeho oslobodenia života v podobe zápasu udatného rytiera Slavoboja na dne studne s príšerou... a potom ako zvíťazil s príšerou udrel hlavou príšery do dna studne a vytryskol z nej prúd zdravej vody... Vnímate na tomto mieste aj energetické prepojenie so zážitkami a duchovnými informáciami pri skalnom brale - Sitnianskej skale, ktorú ste v minulosti navštívili...

 

...súčasne s vyslobodením živej zdravej vody zo studne po úspešnom súboji Slavoboja s príšerou - šarkanom (drakom) na dne studne sa spája láska Slavoboja k jeho milej a manželke Miloslave... Súboj rytiera Slavoboja na dne studne so šarkanom (drakom) je symbolom karmickej očisty, kedy svetelné energie vysokých frekvencii a čistoty prenikajú do hlbín ľudského podvedomia tzv. karmických vrstiev s negatívnym energeticko - informačným obsahom... Víťazstvo udatného rytiera nad šarkanom znamená očistenie karmických vrstiev svetelnými energiami a rozpustenie temného obsahu, temných energii uložených v karmických vrstvách v dôsledku čoho dôjde k vzostupu Vedomia k svetelným duchovným úrovniam (...z dna studne sa oslobodí prameň a vytryskne zdravá voda...)... Následne spojenie symbolu života vody a lásky medzi mužom a ženou - Slavobojom a Miloslavou - tvorenie a plodenie života pokiaľ žili... po ich smrti studňa vyschla... 

... časť Slavobojovej bytosti však zostala uväznená k studni a určitým princípom v astrálnej úrovni, podobne aj ďalšie bytosti, ktoré je potrebné oslobodiť ako zajatcov Planéty Zem v astrálnej sfére..."

 

 

 

Legenda o Studni na Devíne

Z roka na rok rozrastal sa Devín, pribúdali na ňom nové a nové budovy. Jeho rozloha bola naozaj veľká, bol chránený hlbokou priekopou, vysokým násypom, hradbou z drevených kolov, Moravou aj Dunajom. Bezpečne bolo na ňom, len voda chýbala. No a akýže je to hrad bez studne. Aj knieža Rastislav si to uvedomoval : Dajme sa do kopania! Nemôžme sa bezradne dívať a čakať na zázrak. Skala teda zaiskrila pod čakanmi tvrdých chlapov. A jama sa začala prehlbovať. Na hrade zavládla radosť a ovlažila vyschýnajúce pery obyvateľov.

No stalo sa, čo by nik nečakal. Chlapi čo studňu kopali, začali sa v nej strácať. Kto sa pustil do nej, už sa na povrchu neukázal. Stratilo sa mnoho šuhajov, mocných chlapov, čo vyzvedieť tajomstvo studne sa pokúšali. No prišiel udatný vodca Slavoboj, syn hradného pána zo Šintavy, pokloniť sa Miloslave, krásnej dcére devínskeho kniežaťa. Tiež mu myšlienky začali v hlave vŕtať a hnali ho do studne vyskúšať šťastie, smelosť a zručnosť. Raz keď okolo studne prechádzal s Miloslavou, zbadal na zemi zelený pás čerstvej trávy. Nie pás – kríž. Ani kríž, ale meč.

– Hľa, znamenie pre mňa! Odhrnie trávu, a tu – pred ním meč, čo by aj obrovi pristal do ruky. Choď, – vraví verenici, – zavolaj rodičov, zbrojnošov a všetku čeľaď! Deva sa zľakne, radšej by žila bez vody ako bez neho. Onedlho už prichodia všetci obyvatelia hradu a podhradia. Veľa už počuli o jeho skutkoch, ktorými sa vyznamenal pri Šintave. Boli zvedaví ako sa teraz pochlapí.

Slavoboj sa dal uviazať na silný povraz a spustiť do diery, čo studňou mala byť. Najprv zdola gánilo len hrobové ticho. Po čase sa však zdola ozval šramot a buchot, akoby tam ktosi zápasil. Zazneli ťažké stony i tvrdé údery. A znova nastalo úplné ticho. Prerýval ho len Miloslavin bolestný vzlykot. Už je po ňom! – zašepkal ktosi. – A škoda ho!

Vtom sa však ohlásil. Tri razy udrel mečom o tvrdú skalu. Ľudia napli mocné povrazy a vytiahli ho. Najprv sa však vynoril meč, potom Slavobojova hlava a nakoniec celý hrdina. Hneď potom doráňaný a vysilený odpadol. Hlavné však bolo, že dýchal a žil.A pod Slavobojovou halenou našli skrvavenú ohyzdnú hlavu akejsi potvory. Bol to šarkan, ktorý žral chlapov v studni. Nebodaj sa mu pri kopaní studne dostali k samej skrýši.

– Viac už nikomu neublížiš, riekol Rastislav a tresol hlavu tak mocne o zem, až sa do kameňa zaryla. A v mieste, ktoré vyhĺbila, vyvrel mocný prúd zdravej vody.

A veľa sa zmenilo odvtedy na Devíne. Kým žili manželia Slavoboj a Miloslava, bola v studni voda, ale keď istého dňa obaja umreli, šarkania studňa razom vyschla. No na Devíne sa vraj v tú istú chvíľu otvorila nová studňa. A ostala aj pamiatka na slávnu chvíľu, zázračný meč hrdinu Slavoboja. Po mnohých ťažkých vojnách sa akosi znovu dostal do studne a čaká na hrdinu, ktorý ho vyzdvihne a udrie ním do nepriateľa vtedy, keď bude Slovákom najhoršie...

 

Pohľady na legendárnu studňu na hrade Devín (zdroj internet)

 

Andrea a Marian (...pokračovanie duchovnej komunikácie so "Zdrojom" Svetelnej energie...) :

 

"...očistite prosím túto lokalitu od astrálnych bytostí uväznených v astrálnych úrovniach a ich temné klony "prikované" aj na častiach kroniky Akaša podobne ako aj bytosť Slavoboja a iných bytostí uväznených v astrálnej sfére aj energiami kresťanskej cirkvi a súčasne bytostí, ktoré sú väznené energiami aj mimozemského ovládania (..aj z obdobia pôsobenia mimozemských vplyvov v období 30 000 pred n.l.) a v podstate sú zapadnuté mimo vývoj ako otroci, vazali svojich chýb a nesprávnych rozhodnutí. Ide o súvislosti najmä s dlhotrvajúcim útlakom Slovákov aj v rámci Uhorska... 

...Karmicky je toto oslobodenie v súčasnosti možné... očistí sa tým aj princíp rytierskej cti... Odvaha, hrdinstvo, pojem cti, obetavosť, chrabrosť, srdečnosť v harmónii s kvalitou individuality v prospech života a obrích živých celkov, v týchto cnostiach Slovákom pomáha ich jedinečný potenciál vitality mravnej intuície a kultúry... Je potrebné ho však prebudiť a dynamizovať najmä u mladých generácii, ktoré nie práve úspešne bojujú s nihilizmom...  

Miesto hradu Devín a jeho okolia spolu s riekou Dunaj sú energeticky prepojené s lokalitou, kde sa v Prírode nachádza sídlo Demiurga - princípu duchovnej úlohy slovenského národa v Blatnickej doline. Jasne to vnímate práve teraz všetci štyria... Priaznivý vzostup Vedomia a energetické impulzy v prítomnosti pre ľudské bytosti Slovákov sú súčasťou očisťovania DNA, otvárania nových sekvencii DNA potrebných pre priaznivý vývoj na Planéte... všetko so všetkým súvisí a hrad Devín spolu s lokalitou Blatnickej doliny sú ukotvením princípov duchovnej úlohy Slovákov v Prírode v spojení s Planétou Zem...

...pre realizovanie tejto očisty sú Energie k dispozícii... je potrebné urobiť na prvom mieste sebaočistu a následne očistu okolia a bytostí, dôverujte si...". 

 

Andrea a Marian : "Ďakujeme za kvalitné informácie a podporu". 

 

Na základe týchto impulzov sme poprosili o sebaočistu a taktiež sme poprosili o zaradenie do očisty podobne ako aj celú oblasť hradu Devín a Blatnickej doliny a sídla princípu duchovnej úlohy slovenského národa spojeného s Planétou Zem. Skutočne sme vnímali silné energie na srdcovej čakre 4A, 4B v intervale cca 20 - 30 minút opakujúce sa pravidelne aj cestou domov a vnímali sme aj prepojenie s Blatnickou dolinou a lokalitou Demiurga...

 

(Poznámka : Zaujímavosťou je, že na tieto duchovné vnímania a komunikácie na hrade Devín nadviazala aj duchovná komunikácia datovaná neskôr začiatkom septembra 2017, ktorá tieto impulzy potvrdila aj priamo v hmote v spojení s vnímaniami priamo v Prírode. Tomu bude venovaný samostatný článok.)

 

 

"Na Devíne som vnímal na celom území hradu veľmi intenzívne energie, najmä na čakrách 4A, 6A, 7A. Sútok rieky Moravy a Dunaja dodáva pohľadu z hradu veľkú dynamiku a aj samotná prechádzka pod hradom okolo sútoku riek je silným zážitkom. Skala, na ktorej hrad stojí, má okolo seba silné energetické pole. Energie tohto miesta pôsobili v mojom aurickom poli ešte dlho po jeho návšteve. Po pár dňoch ku mne prišli aj impulzy prepojenia Devína na Blatnickú dolinu, kde sídli Duch slovenského národa. Odrazu sa vynorila potreba znova Blatnickú dolinu navštíviť. Je zrejmé, že tieto dve miesta sú silne prepojené."

 

 

Niet pochýb o tom, že lokalita hradu Devín je mimoriadne energeticky silná a spojená s poslaním slovenského národa. Nesie v sebe spolu s Prírodnou lokalitou Blatnickej doliny určité zásadné princípy v duchovno - energetických úrovniach, ktoré sú sčasti ešte neprebudené, avšak o to viac dôležité pre očistu slovenského národa v spojitosti s novým priaznivým vývojom do budúcna priamo v hmote. Slováci majú v sebe vlastné jedinečné úžasné latentné skryté sily, ktoré dokážu prebudiť pri priaznivom smerovaní vývoja obrovský potenciál mravnej intuície a kultúrnej sviežosti a vitality, schopnosť harmónie prajnej, hrdej a srdečnej individuality v prospech celej Planéty, pokiaľ sa oslobodia od konzervatívnych skostnatelých kresťanských a cirkevných dogiem, nacionalistických propagánd, či neoliberálnych hodnotove a mravne indiferentných platforiem a politických elít brzdiacich priaznivý vývoj. 

 

Našu krásu, potenciál, múdrosť a hodnotu nám ukazuje napríklad krása, jedinečnosť a vitalita našej Prírody na Slovensku...začnime si ju všímať, vnímať a pokiaľ sa nám podarí preniknúť aj hlbšie do jej podstaty, ukáže nám kľúče k vzácnym a čistým energetickým zdrojom a pokladom potrebným pre priaznivý život a vývoj v hmote...

 

 

Prečo píšeme o významných energetických miestach v Prírode na Slovensku, aký to má význam pre pozitívny vývoj ?

 

Spojenie s týmito miestami, s Prírodou a Planétou Zem je jednou z kľúčových existenčných možností priaznivého vývoja do budúcnosti u ľudských bytostí na Planéte Zem. Práve pri týchto spojeniach zásadne spoznáva človek svoj skutočný hlboký význam, svoju bytosť a existenciu vo Vesmíre ako hmotno - duchovná bytosť multidimenzionálneho charakteru. Dokáže sa priblížiť k svojmu prapočiatku, k napojeniu na schopnosti mimozmyslového vnímania a komunikácie, na Zdroj svojej Svetelnej energie. Pozorovaním a spojením s Prírodou a Planétou Zem sa harmonizuje a rozvíja v sebe umenie povznášajúce ľudskú bytosť, spoznávanie skutočnej krásy, lásky, života a bytia, obrazov, tónov, zvukov, proste rozvíjanie celistvej bytosti, smerovanie k možnosti nekonečného vzostupu Vedomia vo Svetle bez obmedzení u ľudskej bytosti... Umenie schopnosti tvoriť cnosti ako stredy harmónie, resp. snažiť sa k nim približovať, uvedomiť si, čo je energia slobodnej vôle ľudskej bytosti, ktorá harmonizuje a nemá ambície ovládať inú bytosť a ani s ňou manipulovať... O to viac je potrebné viesť k tomu deti a mladé generácie...

 

 

Každá ľudská bytosť na Planéte Zem, ktorá nemá poničený svoj princíp Zdroja Svetla vo svojom Duchovnom jadre je tu na Zemi ako individualita ktorá môže prostredníctvom neobmedzeného svetelného vzostupu a prijímaním čistých svetelných energii vysokých frekvencii zvyšovať úroveň svojho Vedomia a dosahovať tak stále vyššiu úroveň vnútornej harmónie a čistoty. Tým je schopná stále vyššieho duchovného nadhľadu v hmote, dosahovania vyšších úrovní Pravdy a teda harmonizovania vo vzťahu k celkom. Nie sme tu na Zemi ako individuality sami pre seba... 

 

 

 

© Andrea Ďurošová

© Marian Svinčiak

© Peter Bauer 

© Roman Kupec

 

 

 

 

 

Kontakt

Nové Energie Života, n.o.

alohawai@alohawai.sk

Sídlo (Seat):
Lipovany 125
985 31 Lipovany
Slovakia

+421 917 568 734

Vyhľadávanie

Zaslať (send) newsletter

© 2014 Všetky práva vyhradené Alohawai, n.o.

Vytvorené službou Webnode